Cysylltu â ni

Morwrol

'Ni all fod gwyrdd heb las'

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig (17 Mai) ganllawiau newydd ar gyfer economi las gynaliadwy. Mae'r Comisiwn yn addawol dull newydd ar gyfer pob diwydiant a sector sy'n ymwneud â chefnforoedd, moroedd ac arfordiroedd, o ynni adnewyddadwy i ddyframaethu. 

Mae'r cynnig diweddaraf yn rhan o Fargen Werdd Ewrop a'r Cynllun Adferiad ar gyfer Ewrop. Mae'r Comisiwn yn gweld economi las yr UE yn sylfaenol i'r amgylchedd a'r economi. Yn benodol, mae’r UE yn dadlau “na all fod gwyrdd heb las”. 

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol y Fargen Werdd, Frans Timmermans: “Mae cefnforoedd iach yn rhag-amod ar gyfer economi las ffyniannus. Mae llygredd, gorbysgota a dinistrio cynefinoedd, ynghyd ag effeithiau argyfwng yr hinsawdd, i gyd yn bygwth y bioamrywiaeth forol gyfoethog y mae'r economi las yn dibynnu arni. Rhaid i ni newid tacl a datblygu economi las gynaliadwy lle mae diogelu'r amgylchedd a gweithgareddau economaidd yn mynd law yn llaw. ”   

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Materion Morwrol Virginijus Sinkevičius: “Mae gan ddyframaeth ran gynyddol i’w chwarae yn system fwyd Ewrop. Gall y sector gynnig bwyd iach gydag ôl troed hinsawdd ac amgylcheddol yn gyffredinol is na bwyd ffermio ar y tir. Gyda'r canllawiau a fabwysiadwyd gennym heddiw, rydym am leoli cynhyrchu dyframaeth yr UE fel y cyfeiriad byd-eang ar gyfer cynaliadwyedd ac ansawdd, lleihau ein dibyniaeth ar fewnforion bwyd môr a chreu mwy o swyddi, yn enwedig mewn rhanbarthau arfordirol. ”

Pysgodfeydd

Mae Oceana yn annog y DU a'r UE i ddod â gorbysgota stociau pysgod hanfodol isel i ben mewn cytundeb newydd

cyhoeddwyd

on

Mae Oceana yn galw am roi diwedd ar orbysgota stociau pysgod sydd wedi’u gor-ddefnyddio’n ddifrifol yn nyfroedd Ewrop wrth i’r trafodaethau rhwng yr UE a’r DU ddechrau heddiw o dan y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol. Mae'r pwyllgor newydd hwn yn darparu fforwm ar gyfer trafodaeth a chytundeb ar reoli pysgodfeydd, i baratoi'r ymgynghoriadau blynyddol ar gyfer penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

gyda data diweddar a gyhoeddwyd gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) yn tynnu sylw at statws critigol nifer o stociau pysgod allweddol1, Mae Oceana yn annog partïon trafod i gytuno ar strategaethau rheoli a fydd yn arwain at bob stoc yn gwella ac yn cyrraedd lefelau iach.

Dywedodd Melissa Moor, Pennaeth Polisi’r DU Oceana: “Dim ond 43% o’r stociau pysgod a rennir rhwng y DU a’r UE sy’n cael eu pysgota ar lefelau cynaliadwy2. Mae'n annerbyniol bod gweddill y stociau naill ai'n destun gorbysgota, gyda stociau o rywogaethau pwysig fel penfras, penwaig a gwyno ar lefelau critigol isel, neu fel arall nid yw eu statws yn hysbys. Er mwyn i stociau pysgod adlamu, rhaid i'r partïon drafod gael eu tywys gan y wyddoniaeth. Bydd gwneud fel arall yn gwarantu dinistr pellach i'r amgylchedd morol, yn disbyddu poblogaethau pysgod, ac yn gwanhau gwytnwch i newid yn yr hinsawdd. ”

“Ym mis Mehefin, daeth yr UE a’r DU i’w cytundeb blynyddol cyntaf ar ôl Brexit ynghylch eu poblogaethau pysgod a rennir, o dan yr amodau a sefydlwyd yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad,” meddai Cyfarwyddwr Ymgyrch Oceana dros Bysgodfeydd Cynaliadwy yn Ewrop Javier Lopez. 

"Ar adeg dyngedfennol ar gyfer bioamrywiaeth y cefnfor a'r hinsawdd, mae'n ddyletswydd ar yr UE a'r DU i gytuno ar strategaethau rheoli effeithiol sy'n rhoi diwedd ar orbysgota yn eu dyfroedd a sicrhau bod stociau a rennir yn cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy."

Wrth i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol ddechrau ar 20th Ym mis Gorffennaf, mae Oceana yn tynnu sylw at dri maes blaenoriaeth ar gyfer cytundeb rhwng y DU a'r UE:

· Rhaid cytuno ar strategaethau rheoli aml-flwyddyn ar gyfer stociau pysgod sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol, gyda thargedau adfer clir ac amserlenni i'w cyflawni.

· Wrth osod Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir (TACs) ar gyfer pysgodfeydd cymysg, lle mae sawl rhywogaeth yn cael eu dal yn yr un ardal ac ar yr un pryd, dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gytuno i flaenoriaethu ymelwa cynaliadwy ar y stociau pysgod mwyaf agored i niwed.

· Dylid cytuno ar strategaethau aml-flwyddyn ar gyfer cadwraeth a rheoli stociau heblaw cwota. Dylid gwella casglu data ac asesiadau gwyddonol ar gyfer y stociau hyn yn sylweddol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu pysgota'n gynaliadwy.

1. Mae enghreifftiau o stociau sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol o ddata ICES yn cynnwys: Penfras Gorllewin yr AlbanPenfras Môr CeltaiddPenwaig Gorllewin yr Alban a Gorllewin IwerddonChwibanu Môr Iwerddon.

2.       Archwiliad Pysgodfeydd Oceana UK

Cefndir

Bydd y trafodaethau i gytuno ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2022 yn cychwyn ar 20th Gorffennaf o dan gwmpas y “Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol” (SFC). Mae'r SFC yn cynnwys dirprwyaethau'r ddwy ochr ac mae'n darparu fforwm ar gyfer trafod a chydweithredu. Mae cymwyseddau a dyletswyddau'r SFC wedi'u sefydlu yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA - Erthygl PYSGOD 16, tudalen 271).

Bydd trafodaethau a phenderfyniadau o dan y SFC yn darparu argymhellion rheoli a ddylai hwyluso'r cytundeb yn ystod yr ymgynghoriadau blynyddol terfynol, y disgwylir iddynt gael eu cynnal yn yr hydref ac a ddaw i ben erbyn 10th Rhagfyr (gweler Erthyglau PYSGOD 6.2 a 7.1) neu 20th Rhagfyr (gweler Erthygl PYSGOD 7.2). Er enghraifft, mae disgwyl i'r SFC gytuno ar ddatblygu strategaethau rheoli aml-flwyddyn a sut i reoli “stociau arbennig” (ee, 0 stoc TAC, gweler Erthygl PYSGOD 7.4 a 7.5).

O dan y TCA, cytunodd y DU a'r UE yn 2020 ar gytundeb fframwaith ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir. Croesawodd Oceana y TCA, gan y byddai amcanion a darpariaethau rheoli pysgota, pe cânt eu gweithredu'n dda, yn cyfrannu at ecsbloetio'r stociau a rennir yn gynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i fabwysiadu'r TCA darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Daethpwyd i'r cytundeb ôl-Brexit cyntaf rhwng yr UE a'r DU ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2021 ym mis Mehefin 2021. Oherwydd bod y trafodaethau'n hir ac yn gymhleth, er mwyn darparu parhad i weithgareddau pysgota, roedd yn rhaid i'r ddwy ochr fabwysiadu mesurau dros dro a oedd yn ddiweddarach. wedi'i ddisodli gan y cytundeb. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i gytundeb 2021 darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae WTO yn cymryd camau pwysig tuag at reolau masnach fyd-eang ar gyfer pysgota cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Gorffennaf, cynhaliodd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) gyfarfod gweinidogol ar gymorthdaliadau pysgodfeydd, a gadarnhaodd yr ymrwymiad i osod y cwrs ar gyfer canlyniad llwyddiannus ar drafodaethau cyn Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2021.

Ail-gadarnhaodd y Gweinidogion eu hamcan a rennir i ddod i gytundeb a fydd yn gwneud cyfraniad ystyrlon at atal diraddiad parhaus adnoddau pysgodfeydd y byd a'r gweithgareddau economaidd, a'r bywoliaethau y maent yn eu cefnogi. Er bod rhai gwahaniaethau yn parhau, mae'r testun cyfunol a gynigiwyd gan Gadeirydd y trafodaethau yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer cymal olaf y trafodaethau.

Yn ei sylwadau i'w gymheiriaid ledled y byd, yr Is-lywydd Gweithredol a'r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun) Dywedodd: “Mae amddiffyn adnoddau pysgodfeydd byd-eang yn gyfrifoldeb a rennir ac, o’r herwydd, sicrhau canlyniad amlochrog yw’r unig ffordd i fynd i’r afael â mater cymorthdaliadau niweidiol. Rydym yn croesawu ymrwymiad y Cyfarwyddwr Cyffredinol Okonjo-Iweala i ddod i gytundeb cyn y 12fed Gynhadledd Weinidogol ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'r amcan hwn. Rhaid i'r mandad a nodir yn Nod Datblygu Cynaliadwy 14.6 y Cenhedloedd Unedig barhau i fod yn ganllaw inni yn y trafodaethau hyn. "

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE), yn ei Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin, wedi blaenoriaethu dull sy'n sicrhau bod pysgota yn gynaliadwy yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Mae hyn wedi bod yn ganlyniad i broses ddiwygio ddwfn, gan gael gwared ar gymorthdaliadau niweidiol yn raddol o blaid cymorthdaliadau cadarnhaol sy'n hyrwyddo pysgota cynaliadwy a chryfhau systemau i reoli gweithgareddau pysgota. Yn seiliedig ar y profiad cadarnhaol hwn, mae'r UE hefyd yn dadlau bod yn rhaid i reolau'r WTO fod yn seiliedig ar gynaliadwyedd. 

Darllenwch y datganiad o Valdis Dombrovskis.

Parhau Darllen

cysylltiadau Ewro-Môr y Canoldir

Mae cyfarfod lefel uchel yn nodi gweledigaeth newydd ar gyfer pysgodfeydd a dyframaethu cynaliadwy ym Môr y Canoldir a'r Môr Du

cyhoeddwyd

on

Cynhaliwyd y cyfarfod lefel uchel ar y strategaeth newydd ar gyfer Môr y Canoldir a’r Môr Du o dan ymbarél Sefydliad Bwyd ac Amaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM). Mynychodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius y cyfarfod, ynghyd â Chyfarwyddwr Cyffredinol yr FAO Qu Dongyu, yn ogystal â gweinidogion pysgodfeydd partïon contractio GFCM.

Ailddatganodd y cyfranogwyr eu hymrwymiadau gwleidyddol o'r MedFish4Ever a Datganiadau Sofia a chymeradwyo'r newydd Strategaeth GFCM (2021-2030) gyda'r nod o sicrhau cynaliadwyedd pysgodfeydd a dyframaeth ym Môr y Canoldir a'r Môr Du yn y degawd nesaf. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Gyda chymeradwyaeth y Strategaeth GFCM newydd, heddiw rydym wedi croesi carreg filltir arall ar y llwybr tuag at bysgodfeydd a dyframaeth a reolir yn gynaliadwy ym Môr y Canoldir a’r Moroedd Du. Rydym wedi dod yn bell gyda’r llywodraethu pysgodfeydd newydd a lansiwyd yn 2017, o dan fframwaith Datganiadau MedFish4Ever a Sofia. Ac eto nid ydym ar ddiwedd ein taith, mae llawer mwy i'w wneud o hyd. ”

Tanlinellodd y Comisiynydd yr angen i ddechrau gweithredu’r strategaeth ar unwaith ac anogodd bartneriaid rhanbarthol i gefnogi’r pecyn uchelgeisiol o fesurau y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn eu cyflwyno yn sesiwn flynyddol GFCM ym mis Tachwedd pan fydd y strategaeth yn cael ei mabwysiadu’n ffurfiol. Pwysleisiodd y Comisiynydd Sinkevičius bwysigrwydd amddiffyn bioamrywiaeth wrth greu gwytnwch a phroffidioldeb y sector pysgodfeydd. Gyda'i bum prif darged, bydd y strategaeth GFCM newydd yn parhau i adeiladu ar gyflawniadau'r gorffennol. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd