Cysylltu â ni

EU

Cyfradd gorbysgota yn ôl ar y cynnydd ar ôl degawd o adferiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cyfradd y gorbysgota wedi cynyddu yn nyfroedd Ewrop, yn ôl heddiw (9 Mehefin) adrodd  gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyflwr chwarae'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP). Mae Oceana yn gresynu at y cadarnhad hwn bod yr UE yn symud ymhellach i ffwrdd o'i ymrwymiad cyfreithiol i ecsbloetio'r holl boblogaethau pysgod a gynaeafir yn gynaliadwy. I ychwanegu at hyn, nid yw'n ymddangos bod y rhwymedigaeth glanio yn cael ei gorfodi'n iawn, ac mae'r arfer anghyfreithlon o daflu yn parhau. 

“Mae gweithredu gofynion cyfreithiol yr UE yn boenus o araf a’r amharodrwydd parhaus gan Aelod-wladwriaethau i ddilyn cyngor gwyddonol yn dwyn ffrwyth digroeso, ond nid annisgwyl” meddai Oceana Advocacy yn Ewrop, Uwch Gyfarwyddwr Vera Coelho. “Yng ngoleuni'r argyfyngau bioamrywiaeth ac hinsawdd parhaus, ni allwn fforddio unrhyw gam yn ôl i gyflawni pysgodfeydd cynaliadwy. Mae'n hen bryd i'r Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a'r diwydiant pysgota weithredu cyfraith pysgodfeydd yr UE yn llawn er mwyn achub ein moroedd a sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cymunedau pysgota. "

Adroddiad cynharach1 gan gorff ymgynghorol yr UE, cadarnhaodd y Pwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd Pysgodfeydd (STECF), fod llawer o'r poblogaethau pysgod Ewropeaidd a aseswyd yn parhau i fod yn orbysgota neu y tu allan i derfynau biolegol diogel. Yn wir, cynyddodd cyfran y stociau gorbysgota o 38% i 43% yng Ngogledd-Ddwyrain yr Iwerydd, ar ôl degawd o adferiad, tra bod y sefyllfa ym Môr y Canoldir a'r Môr Du yn parhau i fod yn enbyd gydag 83% o'r stociau a aseswyd yn gorbysgota.

hysbyseb

Mae statws cadwraeth gwael y poblogaethau pysgod hyn yn bennaf oherwydd gosod cyfleoedd pysgota uwchlaw'r lefelau a argymhellir gan gyngor gwyddonol, diffyg mesurau adfer effeithiol i adfer poblogaethau pysgod sydd wedi'u disbyddu a'r cydymffurfiad gwael â'r rhwymedigaeth glanio. Mae Oceana yn gresynu amharodrwydd parhaus y Comisiwn Ewropeaidd i gydnabod mater parhaus gorbysgota yn yr UE, er gwaethaf rôl bwysig y Comisiwn wrth sicrhau bod cyfraith yr UE yn cael ei gweithredu ac wrth gynnig a thrafod cyfleoedd pysgota blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau.

Mae rhybuddion dro ar ôl tro gan gyrff anllywodraethol amgylcheddol a STECF fod yr UE yn methu â chyflawni ei ymrwymiad cyfreithiol i ddod â gorbysgota i ben erbyn 2020 wedi cwympo ar glustiau byddar. Mae Oceana yn annog sefydliadau'r UE - y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Cyngor yr UE - a'r aelod-wladwriaethau i weithredu'r CFP yn llawn ac yn olaf trosglwyddo i bysgodfeydd cynaliadwy. ac i ddull sy'n seiliedig ar ecosystemau. Ni ddylai'r Comisiwn hefyd oedi cyn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y gwledydd hynny nad ydynt yn cyflawni eu rhwymedigaethau.

Cefndir

hysbyseb

Y rheoliad CFP diwygiedig2 a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2014. Mae'n cynnwys amcanion uchelgeisiol a llinellau amser concrit i roi'r Undeb Ewropeaidd ar y blaen ym maes rheoli pysgodfeydd byd-eang a gwneud pysgodfeydd Ewropeaidd yn gynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Er bod y CFP wedi arwain at gynnydd cyffredinol ym mhroffidioldeb fflyd yr UE ac wedi lleihau gorbysgota, mae'r cynnydd wrth weithredu'r CFP wedi bod yn rhy araf i ddod â gorbysgota i ben, ailadeiladu poblogaethau pysgod ac amddiffyn ecosystemau morol. Ar gyfer rhai stociau pysgod, ni wnaed unrhyw gynnydd.

Mae Oceana a chyrff anllywodraethol eraill wedi tynnu sylw at y diffyg cynnydd wrth ddod â gorbysgota i ben bob blwyddyn ers i'r CFP diwygiedig ddod i rym, gyda chefnogaeth adroddiadau blynyddol STECF yn cadarnhau bod y taflwybr i ddod â gorbysgota i ben erbyn 2020 fel sy'n ofynnol yn gyfreithiol, oddi ar y trywydd iawn.

Er bod y CFP yn parhau i fod yn fframwaith cyfreithiol perthnasol ar gyfer rheoli pysgodfeydd, nid oes ganddo ddigon o weithredu, rheolaeth na gorfodaeth. Mae mynd i'r afael â'r diffygion hyn yn hollbwysig nawr, ac yn wir mae gan y Comisiwn Ewropeaidd becyn cymorth cynhwysfawr sydd ar gael iddo, gyda'r pŵer i gychwyn camau deddfwriaethol, gwleidyddol a chyfreithiol.

Rhaid i'r CFP gael ei gymhwyso'n llawn os yw'r UE am gyflawni amcanion Bargen Werdd Ewrop ac adeiladu'n ôl yn well ar ôl argyfwng COVID-19. Mae arferion pysgota gorbysgota a dinistriol wedi bod yn brif achos colli bioamrywiaeth forol am y 40 mlynedd diwethaf ac maent hefyd yn tanseilio gwytnwch pysgod, adar môr, mamaliaid morol a bywyd gwyllt arall yn feirniadol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Ymateb i'r Comisiwn ar gyflwr cynnydd wrth weithredu'r CFP trwy osod cyfleoedd pysgota (Gorffennaf 2020)

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd