Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd cynaliadwy: Mae'r Comisiwn yn ystyried cynnydd yn yr UE ac yn lansio ymgynghoriad ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r Cyfathrebu 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: cyflwr chwarae a chyfeiriadau ar gyfer 2022'. Yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop amcanion, mae pysgodfeydd yr UE yn symud tuag at fod yn fwy cynaliadwy, yn cefnogi'r trawsnewidiad tuag at system fwyd iach ac ecogyfeillgar yr UE ac yn sail i ffynonellau refeniw cynaliadwy i bysgotwyr yr UE, mae'r cyfathrebu'n dangos. Mae perfformiad economaidd-gymdeithasol y sector yn parhau i fod yn dda, er gwaethaf argyfwng coronafirws, hefyd oherwydd cefnogaeth gyflym y Comisiwn.

Mae'r Cyfathrebu yn galw am ymdrechion pellach i amddiffyn adnoddau morol, trwy gynnal lefelau uchel o uchelgais yn yr UE a thrwy ymdrechu i gyflawni'r un safon uchel yn y gwaith â gwledydd y tu allan i'r UE. Gwahoddir aelod-wladwriaethau, Cynghorau Cynghori, y diwydiant pysgota, sefydliadau anllywodraethol a dinasyddion sydd â diddordeb i gymryd rhan tan 31 Awst mewn a ymgynghoriad cyhoeddus a mynegi eu barn ar y cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae pysgodfeydd yr UE yn parhau i fod ar y trywydd iawn tuag at ddefnydd mwy cynaliadwy o’r môr o hyd. Ac er i'r pandemig daro ein cymunedau pysgota yn galed, cadarnhawyd mai cynaliadwyedd amgylcheddol yw'r allwedd i wytnwch economaidd. Mae'r sefyllfa mewn rhai basnau môr yn gofyn am ein sylw penodol, ond hefyd ar draws ein holl fasnau môr mae'n rhaid gwneud mwy i gyflawni'r glas yn y Fargen Werdd. Rwy'n cyfrif ar bawb i chwarae eu rhan lawn. "

hysbyseb

Mae Cyfathrebiad 2021 yn dangos, yng Ngogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn arbennig, bod cynaliadwyedd bron wedi'i gyrraedd ar gyfer y stociau a reolir o dan yr egwyddor o gynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY) - yr uchafswm o bysgod y gall pysgotwyr eu cymryd o'r môr heb gyfaddawdu ar yr adfywio a'r dyfodol cynhyrchiant y stoc.

Cyfrannodd stociau iach ymhellach at berfformiad economaidd-gymdeithasol y sector, a arhosodd felly'n broffidiol er gwaethaf effeithiau pandemig COVID-19. Cafodd gweithgareddau pysgota eu taro’n galed gan yr argyfwng glanweithiol ac amcangyfrifir bod gwerth pysgod wedi glanio wedi gostwng 17% y llynedd o’i gymharu â 2019. Y gefnogaeth gyflym a roddodd y Comisiwn i’r sector, yn benodol trwy sicrhau bod € 136 miliwn o arian ar gael o dan mae Cronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewrop, wedi helpu i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig yn gyflym.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau stociau pysgod iach ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae angen ymdrechu. Ym Môr yr Iwerydd a'r Môr Baltig, bydd y Comisiwn yn cynnig ar gyfer y flwyddyn nesaf gynnal neu leihau marwolaethau pysgota ymhellach yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy uchaf (MSY) ar gyfer stociau a asesir gan MSY ac i weithredu cynlluniau rheoli sy'n gosod ystodau marwolaeth MSY yn llawn. Ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, er y bu gwelliant bach, mae cyfraddau ecsbloetio ddwywaith yn uwch na lefelau cynaliadwy. Felly bydd ymdrechion cryf yn anelu at weithredu cynllun aml-flwyddyn Gorllewin y Canoldir a mesurau a fabwysiadwyd gan Gomisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir. Bydd gwelliannau pellach yn yr Adriatig yn cael lle amlwg yng nghyfleoedd pysgota 2022.

Mae angen i aelod-wladwriaethau hefyd gynyddu gorfodi a rheoli cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth glanio, yn benodol trwy ddefnyddio offer rheoli modern addas, megis systemau monitro electronig o bell, sef y dulliau mwyaf effeithiol a chost-effeithlon i reoli'r rhwymedigaeth glanio yn môr. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio gyda Senedd a Chyngor Ewrop i ddod i gytundeb ar y system rheoli pysgodfeydd ddiwygiedig, a all hwyluso'r defnydd o'r offer hyn. Ar ben hynny, anogir pysgotwyr i fabwysiadu ymhellach y defnydd o gerau mwy arloesol a dethol. Mae'r Cronfa Forwrol, Pysgodfeydd a Dyframaethu Ewrop (EMFAF) yn gallu helpu i ariannu buddsoddiadau o'r fath.

Yn ei berthynas â thrydydd gwledydd, bydd y Comisiwn yn dilyn lefelau uchel o aliniad ar gyfleoedd pysgota a mesurau cysylltiedig â safonau cynaliadwyedd uchel. Bydd hyn yn allweddol i sicrhau bod adnoddau'n cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy ac i sicrhau chwarae teg i ddiwydiant yr UE o ystyried y cydgysylltiadau cryf rhwng fflydoedd yn y dyfroedd dan sylw. O ran stociau a rennir gyda'r DU, mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA) yn darparu sylfaen gref ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir yn gynaliadwy, mewn ymgynghoriadau blynyddol ar gyfleoedd pysgota a thrwy'r Pwyllgor Arbenigol ar Bysgodfeydd.

Cefndir

Bob blwyddyn, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi Cyfathrebiad yn amlinellu cynnydd ar sefyllfa stociau pysgod ac yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus eang ar bennu cyfleoedd pysgota blynyddol ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae'r Cyfathrebu hwn yn asesu'r cynnydd a wnaed tuag at bysgota cynaliadwy yn yr UE ac yn adolygu'r cydbwysedd rhwng gallu pysgota a chyfleoedd pysgota, perfformiad economaidd-gymdeithasol y sector a gweithredu'r rhwymedigaeth glanio. Mae hefyd yn nodi'r rhesymeg dros y cynnig ar gyfleoedd pysgota ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Y camau nesaf

Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd y Comisiwn yn nhabl yr hydref yn ei gynigion ar gyfer Rheoliadau Cyfleoedd Pysgota ar gyfer 2022 ym Môr yr Iwerydd, Moroedd y Gogledd a'r Baltig, yn ogystal â Môr y Canoldir a'r Môr Du. Mae'r cynigion yn ystyried y cynlluniau aml-flwyddyn ac yn seiliedig ar gyngor gwyddonol a ddarperir gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) a chyrff annibynnol eraill, yn ogystal â'r dadansoddiad economaidd a ddarperir gan y Pwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd. ar gyfer Pysgodfeydd (STECF).

Bydd y cynigion hefyd yn ymgorffori addasiadau sy'n deillio o weithredu'r rhwymedigaeth glanio. Yn olaf, bydd Cyngor Gweinidogion Pysgodfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn trafod cynigion y Comisiwn ac yn sefydlu dyraniad cyfleoedd pysgota.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: cyflwr chwarae a chyfeiriadau ar gyfer 2022'

Cwestiynau ac Atebion

Polisi pysgodfeydd cyffredin (CFP)

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Mae llwyfannau ar-lein yn cymryd camau newydd ac yn galw am fwy o chwaraewyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn gyhoeddi yr adroddiadau gan Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google ar fesurau a gymerwyd ym mis Mehefin i frwydro yn erbyn dadffurfiad coronafirws. Mae'r llofnodwyr presennol a'r Comisiwn hefyd yn galw ar gwmnïau newydd i ymuno â'r Cod Ymarfer ar ddadffurfiad gan y bydd yn helpu i ehangu ei effaith a'i wneud yn fwy effeithiol. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 wedi caniatáu cadw golwg ar gamau gweithredu pwysig a roddwyd ar waith gan lwyfannau ar-lein. Gydag amrywiadau newydd o'r firws yn lledaenu a brechiadau'n parhau ar gyflymder llawn, mae'n hanfodol cyflawni'r ymrwymiadau. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau'r Cod Ymarfer. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Safodd yr UE wrth ei addewid i ddarparu digon o ddosau i frechu pob dinesydd o’r UE yn ddiogel. Bellach mae angen i'r holl randdeiliaid gymryd eu cyfrifoldeb i guro petruster brechlyn a ysgogwyd gan ddadffurfiad. Tra ein bod yn cryfhau'r Cod Ymarfer gyda llwyfannau a llofnodwyr, rydym yn galw am lofnodwyr newydd i ymuno â'r frwydr yn erbyn dadffurfiad ”. 

Er enghraifft, cyrhaeddodd ymgyrch TikTok i gefnogi brechu, gyda llywodraeth Iwerddon, dros filiwn o olygfeydd a dros 20,000 o bobl yn hoffi. Parhaodd Google i weithio gydag awdurdodau iechyd cyhoeddus i ddangos gwybodaeth am leoliadau brechu yn Google Search and Maps, nodwedd sydd ar gael yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Iwerddon, a'r Swistir. Ar Twitter, gall defnyddwyr nawr hyfforddi systemau awtomataidd i nodi troseddau polisi dadffurfiad COVID-19 y platfform yn well.

hysbyseb

Ymestynnodd Microsoft ei bartneriaeth â NewsGuard, estyniad Edge sy'n rhybuddio am wefannau yn lledaenu dadffurfiad. Cydweithiodd Facebook ag awdurdodau iechyd rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiolrwydd a diogelwch brechlyn a chydag ymchwilwyr Prifysgol Talaith Michigan (MSU) i ganfod a phriodoli wynebau dwfn yn well. Mae angen i'r ymdrechion ar y cyd hyn barhau o ystyried yr heriau parhaus a chymhleth y mae dadffurfiad ar-lein yn dal i'w cyflwyno. Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 y Comisiwn wedi'i hymestyn tan ddiwedd 2021 a bydd adroddiadau nawr yn cael eu cyhoeddi bob dau fis. Cyhoeddir y set nesaf o adroddiadau ym mis Medi. Yn dilyn y Canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae'r llofnodwyr wedi cychwyn y broses i gryfhau'r Cod a'i lansio galwad ar y cyd am ddiddordeb ar gyfer llofnodwyr newydd posib.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn agor gweithdrefnau torri yn erbyn 12 aelod-wladwriaeth am beidio â thrawsnewid rheolau'r UE sy'n gwahardd arferion masnachu annheg

cyhoeddwyd

on

Tagorodd y Comisiwn weithdrefnau torri yn erbyn 12 aelod-wladwriaeth am fethu â thrawsnewid rheolau'r UE yn gwahardd arferion masnachu annheg yn y sector bwyd-amaeth. Mae'r Gyfarwyddeb ar arferion masnachu annheg yn y gadwyn gyflenwi amaethyddol a bwyd, a fabwysiadwyd ar 17 Ebrill 2019, yn sicrhau amddiffyniad holl ffermwyr Ewrop, yn ogystal â chyflenwyr bach a chanolig, yn erbyn 16 o arferion masnachu annheg gan brynwyr mwy yn y gadwyn gyflenwi bwyd. Mae'r Gyfarwyddeb yn cynnwys cynhyrchion amaethyddol a bwyd sy'n cael eu masnachu yn y gadwyn gyflenwi, gan wahardd am y tro cyntaf ar lefel yr UE arferion annheg o'r fath a orfodir yn unochrog gan un partner masnachu ar un arall.

Y dyddiad cau ar gyfer trosi'r Gyfarwyddeb yn ddeddfwriaeth genedlaethol oedd 1 Mai 2021. Erbyn heddiw, mae Bwlgaria, Croatia, Denmarc, y Ffindir, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Slofacia a Sweden hysbyswyd y Comisiwn eu bod wedi mabwysiadu'r holl fesurau angenrheidiol ar gyfer trosi'r Gyfarwyddeb, a thrwy hynny ddatgan bod y trawsosod wedi'i gwblhau. Mae Ffrainc ac Estonia wedi hysbysu bod eu deddfwriaeth yn trosi’r Gyfarwyddeb yn rhannol yn unig.   

Anfonodd y Comisiwn lythyrau o rybudd ffurfiol i Awstria, Gwlad Belg, Cyprus, Tsiec, Estonia, Ffrainc, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofenia a Sbaen yn gofyn iddynt fabwysiadu a hysbysu'r mesurau perthnasol. Bellach mae gan yr Aelod-wladwriaethau ddeufis i ymateb.

hysbyseb

Cefndir

Mae'r Gyfarwyddeb hon ar arferion masnachu annheg yn y gadwyn gyflenwi amaethyddol a bwyd yn cyfrannu at gryfhau safle'r ffermwyr yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Mae'r 16 arfer masnachu annheg sydd i'w gwahardd yn cynnwys, ymhlith eraill: (i) taliadau hwyr a chanslo archeb munud olaf ar gyfer cynhyrchion bwyd darfodus; (ii) newidiadau unochrog neu ôl-weithredol i gontractau; (iii) gorfodi'r cyflenwr i dalu am gynhyrchion sy'n cael eu gwastraffu; a (iv) gwrthod contractau ysgrifenedig.

Yn unol â'r Gyfarwyddeb, bydd gan ffermwyr a chyflenwyr bach a chanolig eu maint, yn ogystal â'r sefydliadau sy'n eu cynrychioli, y posibilrwydd i ffeilio cwynion yn erbyn arferion o'r fath gan eu prynwyr. Dylai aelod-wladwriaethau roi awdurdodau cenedlaethol dynodedig ar waith a fydd yn delio â'r cwynion. Mae cyfrinachedd yn cael ei amddiffyn o dan y rheolau hyn er mwyn osgoi unrhyw ddial posibl gan brynwyr.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cymryd camau i gynyddu tryloywder y farchnad a hyrwyddo cydweithrediad cynhyrchwyr. Gyda'i gilydd, bydd y mesurau hyn yn sicrhau cadwyn gyflenwi fwy cytbwys, teg ac effeithlon yn y sector bwyd-amaeth.

Mwy o wybodaeth

Arferion masnachu annheg yn y gadwyn fwyd

Cadwyn gyflenwi bwyd-amaeth

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract i gaffael triniaeth gwrth-gorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Ddoe (27 Gorffennaf), llofnododd y Comisiwn gontract fframwaith caffael ar y cyd gyda’r cwmni fferyllol Glaxo Smith Kline ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR. Mae'n rhan o'r portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2021, ac ar hyn o bryd mae'n cael ei adolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 16 aelod-wladwriaeth yr UE yn cymryd rhan yn y broses gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau. Gellir defnyddio Sotrovimab ar gyfer trin cleifion coronafirws â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, ond sydd â risg uchel o gael COVID-19 difrifol. Mae astudiaethau parhaus yn awgrymu y gall triniaeth gynnar leihau nifer y cleifion sy'n symud ymlaen i ffurfiau mwy difrifol ac sy'n gofyn am fynd i'r ysbyty neu eu derbyn i'r unedau gofal dwys.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Fe wnaethon ni ymrwymo yn ein Strategaeth Therapiwteg COVID-19 i gael o leiaf dri therapiwteg newydd wedi'u hawdurdodi erbyn mis Hydref. Rydym bellach yn cyflwyno ail gontract fframwaith sy'n dod â thriniaethau gwrthgyrff monoclonaidd i gleifion. Ochr yn ochr â brechlynnau, bydd therapiwteg ddiogel ac effeithiol yn chwarae rhan ganolog yn nychweliad Ewrop i normal newydd. ”

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn glynu wrth y protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol. Daeth y Comisiwn Ewropeaidd i ben bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol gwerth dros € 12 biliwn.

hysbyseb

O dan y contract fframwaith cyfredol gyda Glaxo Smith Kline, gall aelod-wladwriaethau brynu sotrovimab (VIR-7831) os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw neu awdurdodiad marchnata (amodol) ar lefel yr UE o'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd