Cysylltu â ni

Pysgodfeydd

Mae Oceana yn annog y DU a'r UE i ddod â gorbysgota stociau pysgod hanfodol isel i ben mewn cytundeb newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Oceana yn galw am roi diwedd ar orbysgota stociau pysgod sydd wedi’u gor-ddefnyddio’n ddifrifol yn nyfroedd Ewrop wrth i’r trafodaethau rhwng yr UE a’r DU ddechrau heddiw o dan y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol. Mae'r pwyllgor newydd hwn yn darparu fforwm ar gyfer trafodaeth a chytundeb ar reoli pysgodfeydd, i baratoi'r ymgynghoriadau blynyddol ar gyfer penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

gyda data diweddar a gyhoeddwyd gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) yn tynnu sylw at statws critigol nifer o stociau pysgod allweddol1, Mae Oceana yn annog partïon trafod i gytuno ar strategaethau rheoli a fydd yn arwain at bob stoc yn gwella ac yn cyrraedd lefelau iach.

Dywedodd Melissa Moor, Pennaeth Polisi’r DU Oceana: “Dim ond 43% o’r stociau pysgod a rennir rhwng y DU a’r UE sy’n cael eu pysgota ar lefelau cynaliadwy2. Mae'n annerbyniol bod gweddill y stociau naill ai'n destun gorbysgota, gyda stociau o rywogaethau pwysig fel penfras, penwaig a gwyno ar lefelau critigol isel, neu fel arall nid yw eu statws yn hysbys. Er mwyn i stociau pysgod adlamu, rhaid i'r partïon drafod gael eu tywys gan y wyddoniaeth. Bydd gwneud fel arall yn gwarantu dinistr pellach i'r amgylchedd morol, yn disbyddu poblogaethau pysgod, ac yn gwanhau gwytnwch i newid yn yr hinsawdd. ”

hysbyseb

“Ym mis Mehefin, daeth yr UE a’r DU i’w cytundeb blynyddol cyntaf ar ôl Brexit ynghylch eu poblogaethau pysgod a rennir, o dan yr amodau a sefydlwyd yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad,” meddai Cyfarwyddwr Ymgyrch Oceana dros Bysgodfeydd Cynaliadwy yn Ewrop Javier Lopez. 

"Ar adeg dyngedfennol ar gyfer bioamrywiaeth y cefnfor a'r hinsawdd, mae'n ddyletswydd ar yr UE a'r DU i gytuno ar strategaethau rheoli effeithiol sy'n rhoi diwedd ar orbysgota yn eu dyfroedd a sicrhau bod stociau a rennir yn cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy."

Wrth i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol ddechrau ar 20th Ym mis Gorffennaf, mae Oceana yn tynnu sylw at dri maes blaenoriaeth ar gyfer cytundeb rhwng y DU a'r UE:

hysbyseb

· Rhaid cytuno ar strategaethau rheoli aml-flwyddyn ar gyfer stociau pysgod sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol, gyda thargedau adfer clir ac amserlenni i'w cyflawni.

· Wrth osod Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir (TACs) ar gyfer pysgodfeydd cymysg, lle mae sawl rhywogaeth yn cael eu dal yn yr un ardal ac ar yr un pryd, dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gytuno i flaenoriaethu ymelwa cynaliadwy ar y stociau pysgod mwyaf agored i niwed.

· Dylid cytuno ar strategaethau aml-flwyddyn ar gyfer cadwraeth a rheoli stociau heblaw cwota. Dylid gwella casglu data ac asesiadau gwyddonol ar gyfer y stociau hyn yn sylweddol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu pysgota'n gynaliadwy.

1. Mae enghreifftiau o stociau sydd wedi'u gor-ddefnyddio'n ddifrifol o ddata ICES yn cynnwys: Penfras Gorllewin yr AlbanPenfras Môr CeltaiddPenwaig Gorllewin yr Alban a Gorllewin IwerddonChwibanu Môr Iwerddon.

2.       Archwiliad Pysgodfeydd Oceana UK

Cefndir

Bydd y trafodaethau i gytuno ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2022 yn cychwyn ar 20th Gorffennaf o dan gwmpas y “Pwyllgor Pysgodfeydd Arbenigol” (SFC). Mae'r SFC yn cynnwys dirprwyaethau'r ddwy ochr ac mae'n darparu fforwm ar gyfer trafod a chydweithredu. Mae cymwyseddau a dyletswyddau'r SFC wedi'u sefydlu yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA - Erthygl PYSGOD 16, tudalen 271).

Bydd trafodaethau a phenderfyniadau o dan y SFC yn darparu argymhellion rheoli a ddylai hwyluso'r cytundeb yn ystod yr ymgynghoriadau blynyddol terfynol, y disgwylir iddynt gael eu cynnal yn yr hydref ac a ddaw i ben erbyn 10th Rhagfyr (gweler Erthyglau PYSGOD 6.2 a 7.1) neu 20th Rhagfyr (gweler Erthygl PYSGOD 7.2). Er enghraifft, mae disgwyl i'r SFC gytuno ar ddatblygu strategaethau rheoli aml-flwyddyn a sut i reoli “stociau arbennig” (ee, 0 stoc TAC, gweler Erthygl PYSGOD 7.4 a 7.5).

O dan y TCA, cytunodd y DU a'r UE yn 2020 ar gytundeb fframwaith ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir. Croesawodd Oceana y TCA, gan y byddai amcanion a darpariaethau rheoli pysgota, pe cânt eu gweithredu'n dda, yn cyfrannu at ecsbloetio'r stociau a rennir yn gynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i fabwysiadu'r TCA darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Daethpwyd i'r cytundeb ôl-Brexit cyntaf rhwng yr UE a'r DU ar fesurau rheoli pysgodfeydd ar gyfer 2021 ym mis Mehefin 2021. Oherwydd bod y trafodaethau'n hir ac yn gymhleth, er mwyn darparu parhad i weithgareddau pysgota, roedd yn rhaid i'r ddwy ochr fabwysiadu mesurau dros dro a oedd yn ddiweddarach. wedi'i ddisodli gan y cytundeb. I gael rhagor o wybodaeth am ymateb Oceana i gytundeb 2021 darllenwch y Datganiad i'r wasg.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Gwyddelig € 10 miliwn ar gyfer y sector pysgodfeydd yng nghyd-destun Brexit

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Gwyddelig gwerth € 10 miliwn i gefnogi'r sector pysgodfeydd yr effeithir arnynt gan dynnu'r DU o'r UE, a'r gostyngiadau cyfran cwota o ganlyniad a ragwelir yn narpariaethau'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad. (TCA) rhwng yr UE a'r DU. Bydd y gefnogaeth ar gael i gwmnïau sy'n ymrwymo i roi'r gorau i'w gweithgareddau pysgota dros dro am fis.

Nod y cynllun yw arbed rhan o gwota pysgota llai Iwerddon ar gyfer llongau eraill, tra bod y buddiolwyr yn atal eu gweithgareddau dros dro. Rhoddir yr iawndal fel grant na ellir ei ad-dalu, wedi'i gyfrifo ar sail enillion gros ar gyfartaledd ar gyfer maint y fflyd, ac eithrio cost tanwydd a bwyd i griw'r llong. Bydd gan bob cwmni cymwys hawl i gael y gefnogaeth am hyd at fis yn y cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2021. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd ( TFEU), sy'n caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi datblygiad rhai gweithgareddau neu ranbarthau economaidd, o dan rai amodau. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn gwella cynaliadwyedd y sector pysgodfeydd a'i allu i addasu i gyfleoedd pysgota a marchnad newydd sy'n deillio o'r newydd. perthynas â'r DU.

Felly, mae'r mesur yn hwyluso datblygiad y sector hwn ac yn cyfrannu at amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i sicrhau bod gweithgareddau pysgota a dyframaethu yn amgylcheddol gynaliadwy yn y tymor hir. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn ffurf briodol o gefnogaeth er mwyn hwyluso trosglwyddiad trefnus yn sector pysgodfeydd yr UE ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Nid yw penderfyniad heddiw (3 Medi) yn rhagfarnu a fydd y mesur cymorth yn y pen draw yn gymwys i gael cyllid 'BAR' Cronfa Addasu Brexit, a fydd yn cael ei asesu unwaith y bydd Rheoliad BAR wedi dod i rym. Fodd bynnag, mae eisoes yn rhoi sicrwydd cyfreithiol i Iwerddon bod y Comisiwn o'r farn bod y mesur cymorth yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, waeth beth yw'r ffynhonnell ariannu yn y pen draw. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64035 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb
Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Cyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig ar gyfer 2022: Gwella cynaliadwyedd hirdymor stociau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ar gyfer Môr y Baltig. Yn seiliedig ar y cynnig hwn, bydd gwledydd yr UE yn penderfynu faint o bysgod y gellir eu dal ym masn y môr, am yr hyn sy'n ymwneud â'r rhywogaethau masnachol pwysicaf. Mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu cyfleoedd pysgota ar gyfer penwaig yng Ngwlff Riga, gan gynnal y lefelau cyfredol ar gyfer sbrat, lleden ac is-ddaliadau penfras dwyreiniol. Mae'r Comisiwn yn cynnig lleihau cyfleoedd pysgota ar gyfer y stociau sy'n weddill a gwmpesir gan y cynnig, er mwyn gwella cynaliadwyedd y stociau hynny ac i helpu stociau eraill fel penfras a phenwaig yn adfer.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae statws amgylcheddol gwael Môr y Baltig yn effeithio’n fawr ar ein pysgotwyr a menywod lleol, sy’n dibynnu ar stociau pysgod iach ar gyfer eu bywoliaeth. Dyma pam mae'r Comisiwn yn gwneud ei orau glas i adfer y stociau hynny, ac mae'r cynnig heddiw yn adlewyrchiad o'r uchelgais honno. Fodd bynnag, mae cyflwr y Môr Baltig nid yn unig yn gysylltiedig â physgota, felly mae'n rhaid i bawb wneud eu rhan i adeiladu cynaliadwyedd tymor hir y basn môr gwerthfawr hwn. "

Mae cyfanswm y dalfeydd a ganiateir (TACs) arfaethedig yn seiliedig ar y cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael wedi'i adolygu gan gymheiriaid gan y Cyngor Rhyngwladol ar Archwilio'r Moroedd (ICES) a dilynwch y Cynllun rheoli aml-flwyddyn Baltig. Mae mwy o wybodaeth ac union ffigurau yn y Datganiad i'r wasg a Holi ac Ateb.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd