Cysylltu â ni

Morwrol

Mae lefelau'r cefnforoedd yn parhau i godi - mae Gwasanaeth Morol Copernicus yn cyflwyno ei Adroddiad Ocean State newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gwasanaeth Morol Copernicus wedi rhyddhau ei bumed Adroddiad Ocean State. Mae'r adroddiad yn datgelu pa mor gyflym mae'r cefnfor yn newid ac yn disgrifio rhai o'r canlyniadau, gan gynnwys lefelau'r môr yn codi, cynhesu cefnforoedd, asideiddio'r cefnforoedd, dad-ocsigeniad y cefnfor, colli iâ môr a mudo pysgod.

Mae'r Gwasanaeth Morol Copernicus, a weithredwyd gan Mercator Ocean International ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, wedi rhyddhau'r 5ed rhifyn o'i Adroddiad Copernicus Ocean State. Mae'n cynnwys crynodeb cryno sy'n dangos effeithiau newid yn yr hinsawdd ar y cefnfor. Yn cael ei ryddhau bob blwyddyn, mae hefyd yn tynnu sylw at dueddiadau allweddol a welwyd a'u canlyniadau sylweddol, gan gynnwys lefelau'r môr sy'n codi'n gyflym, cynhesu cefnforoedd, asideiddio'r cefnforoedd, dad-ocsigeniad cefnfor, a dirywiad yn iâ'r môr.

Gan ddefnyddio data lloeren, ar y safle mesuriadau a modelau, mae Adroddiad Ocean State yn cynnig trosolwg cynhwysfawr o'r wladwriaeth gyfredol, amrywiadau naturiol a newidiadau parhaus yn y cefnfor byd-eang a moroedd rhanbarthol Ewrop. Wedi'i ysgrifennu gan dros 150 o wyddonwyr o fwy na 30 o sefydliadau Ewropeaidd enwog, mae i fod i fod yn gyfeirnod ar gyfer y gymuned wyddonol, cyrff cenedlaethol a rhyngwladol, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a'r cyhoedd.

hysbyseb

Mae uchafbwyntiau allweddol Adroddiad Ocean State yn cynnwys:

  • Mae cynhesu cefnfor a rhew tir yn toddi yn achosi i lefelau'r môr godi 3.1 mm y flwyddyn
  • Mae maint iâ môr yr Arctig yn gostwng yn gyson; rhwng 1979 a 2020, collodd gyfwerth mewn arwynebedd o rew môr i tua 6 gwaith maint yr Almaen
  • Mae amrywioldeb eithafol o gyfnodau oer a thonnau gwres morol ym Môr y Gogledd yn gysylltiedig â newidiadau mewn dalfeydd gwadn, cimwch Ewropeaidd, draenog y môr, mulled goch a chrancod bwytadwy
  • Mae llygredd o weithgareddau tir fel ffermio a diwydiant yn achosi ewtroffeiddio cefnforoedd, gan effeithio ar ecosystemau cain
  • Mae cynhesu cefnfor a chynnydd halltedd wedi dwysáu ym Môr y Canoldir yn ystod y degawd diwethaf
  • Amcangyfrifir bod cynhesu Cefnfor yr Arctig yn cyfrannu bron i 4% at gynhesu cefnfor byd-eang

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar ddangosyddion monitro cefnforoedd allweddol i olrhain sut mae'r cefnfor yn newid ac yn dadansoddi effaith y newidiadau hyn. Yn ogystal, mae'r adroddiad yn cynnwys adrannau ar lywodraethu cefnforoedd a datblygu offer a thechnolegau newydd ar gyfer monitro cefnforoedd, fel mynegai plancton-i-bysgod newydd sy'n deillio o loeren, cefnogi rheolaeth cefnfor a physgodfeydd, neu system ragweld ar gyfer slefrod môr ym Môr y Canoldir. Môr. Mae'r dangosyddion cefnfor wedi'u grwpio yn dair set: cyflwr corfforol y cefnfor (Cefnfor Glas), cyflwr biolegol a biocemegol y cefnfor (Cefnfor Gwyrdd) a chylch bywyd iâ arnofiol mewn rhanbarthau pegynol (Cefnfor Gwyn).

Cefnfor Glas - Newidiadau ac effaith

hysbyseb

Mae'r cefnfor ffisegol yn mynd trwy newidiadau digynsail; mae hyn yn cael effaith enfawr ar les dynol ac amgylcheddau morol. Mae tymheredd y môr arwyneb ac is-wyneb yn cynyddu ledled y byd, ac mae lefelau'r môr yn parhau i godi yn ôl cyfraddau brawychus: 2.5 mm y flwyddyn ym Môr y Canoldir a hyd at 3.1 mm y flwyddyn yn fyd-eang.

Weithiau gall y ffactorau hyn a ffactorau eraill gyfuno i achosi digwyddiadau eithafol sy'n effeithio ar ardaloedd bregus fel Fenis. Ym mis Tachwedd 2019, cyfunodd lefel y môr ar gyfartaledd anarferol o uchel, llanw cryf yn y gwanwyn ac amodau tywydd lleol a rhanbarthol eithafol i achosi copaon llanw eithriadol yn ninas yr Eidal - digwyddiad Acqua Alta, fel y'i gelwir - pan gododd lefelau dŵr i uchafswm o 1.89 m. Hwn oedd y lefel ddŵr uchaf a gofnodwyd er 1966 ac roedd mwy na 50% o'r ddinas dan ddŵr.

Cefnfor Gwyrdd: Newidiadau ac effaith

Mae llygredd maetholion o weithgareddau tir fel ffermio a diwydiant yn cael effaith ddinistriol ar ansawdd dŵr y cefnfor. Trwy ewtroffeiddio, gall tyfiant planhigion cynyddol arwain at lefelau ocsigen is mewn dŵr y môr a hyd yn oed rwystro golau haul naturiol, gydag effeithiau difrifol posibl ar amgylcheddau arfordirol a bioamrywiaeth forol. Felly mae Gwasanaeth Morol Copernicus wedi cyflwyno dangosydd monitro cefnfor newydd i fesur canrannau cymedrig blynyddol dyfroedd ewtroffig ac oligotroffig; bydd hyn yn cefnogi monitro moroedd rhanbarthol Ewrop ac yn diogelu ecosystemau morol cain rhag bygythiadau anthropogenig parhaus. Er enghraifft, mae'r adroddiad yn dangos bod y cynnwys ocsigen wedi bod yn gostwng yn y Môr Du ers i'r mesuriadau ddechrau ym 1955.

Yn ogystal, mae cynhesu dyfroedd y cefnfor wedi achosi i ryw fywyd morol fudo i ddyfroedd oerach, gan annog cyflwyno rhywogaethau anfrodorol. Digwyddodd enghraifft yn 2019 pan fudodd y pysgod llew gwenwynig o Gamlas Suez i Fôr ïonig oherwydd tymereddau uwch ym Masn Môr y Canoldir.

Cefnfor Gwyn: Newidiadau ac effaith

Mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod rhew môr yr Arctig yn parhau i fod ymhell islaw'r cyfartaledd a'i fod yn dirywio ar gyflymder brawychus. Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae rhew môr yr Arctig wedi gostwng yn gyson o ran maint a thrwch. Er 1979, mae'r gorchudd iâ ar gyfer mis Medi (yr haf yn isel) wedi gostwng 12.89% y degawd, gyda'r isaf erioed yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Gallai colli iâ môr yr Arctig yn barhaus gyfrannu at gynhesu rhanbarthol pellach, erydiad arfordiroedd yr Arctig a newidiadau mewn patrymau tywydd byd-eang.

Dywedodd Karina von Schuckmann, eigionegydd yng Ngwasanaeth Morol Copernicus a Chadeirydd Adroddiad Ocean State: “Mae newid yn yr hinsawdd, llygredd a gor-ddefnyddio wedi creu pwysau digynsail ar y cefnfor, sydd nid yn unig yn ffurfio 71% o arwyneb y Ddaear ond sydd hefyd yn gyfrifol ar gyfer rheoleiddio hinsawdd y Ddaear a chynnal bywyd. Mae monitro ac adrodd yn gywir ac yn amserol yn hanfodol ar gyfer deall y cefnfor fel y gallwn addasu i'w newidiadau. Mae Adroddiad Ocean State yn darparu paramedrau syml a hawdd eu deall i asesu cyflwr y cefnfor, sut mae'n amrywio a sut mae'n newid. Mae hefyd yn tynnu sylw at yr angen i lywodraethu i'n helpu ni i gyd i weithio gyda'n gilydd i leihau effeithiau niweidiol ac addasu i ddiogelu'r adnodd gwerthfawrocaf hwn a'i ecosystemau. "

Mae Adroddiad State Ocean Copernicus Marine bellach ar gael yma.

Gellir dod o hyd i holl Adroddiadau Talaith Cefnfor Morol Copernicus yma.

Baltics

Môr Baltig: Daethpwyd i gytundeb ar bysgota 2022

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi dod i gytundeb ar y cyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig ar gyfer 2022, ar sail y gynnig Comisiwn. Daw'r cytundeb ar adeg anodd i'r Môr Baltig, gan fod pwysau amgylcheddol a heriau sy'n deillio o lygredd yn cymryd eu doll ar stociau pysgod hefyd. Croesawodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius y cytundeb: “Mae adfer yr amgylchedd morol a’r stociau pysgod ym Môr y Baltig wrth wraidd dull y Comisiwn o osod cyfleoedd pysgota ac rwy’n hapus bod y Cyngor wedi cytuno i’w ddilyn ar gyfer y rhan fwyaf o'r stociau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r problemau yn y Baltig wedi cael effaith ddinistriol ar ein pysgotwyr. Dyma pam mae ein dull cynhwysfawr, gyda chamau gweithredu pendant yn targedu'r amgylchedd, yn hanfodol. Mae’r penderfyniadau a gyrhaeddir yn anodd, ond yn angenrheidiol, fel y gall Môr y Baltig barhau i fod yn ffynhonnell bywoliaeth i bysgotwyr a menywod heddiw ac yfory. ” 

Mabwysiadodd y Cyngor gyfleoedd pysgota ar gyfer sawl stoc gyda gostyngiadau sylweddol, fel -88% ar gyfer penfras gorllewin Baltig. Cytunodd hefyd ar fesurau rheoli adferiad ychwanegol, megis cyfyngu pysgota i is-ddaliadau na ellir eu hosgoi ar gyfer eogiaid yn y prif fasn deheuol a phenwaig gorllewinol, yn ogystal â chau silio estynedig a gwaharddiad ar bysgodfeydd hamdden ar gyfer penfras gorllewin Baltig. Mae'r cytundeb ar Argymhelliad ar y Cyd Aelod-wladwriaethau Baltig ar gyfer offer pysgota mwy dewisol ar gyfer pysgod gwastad yn newid sylweddol mewn rheolaeth pysgodfeydd, a oedd yn caniatáu cynyddu cyfanswm y daliad a ganiateir (TAC) yn unol â hynny, heb roi'r stociau penfras sy'n sâl. Cytunodd y Cyngor ar godiadau ar gyfer penwaig yng Ngwlff Riga, sbrat ac eog yng Ngwlff y Ffindir. Mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen

Morwrol

Mae fflyd bysgota Rwsia yn paratoi ar gyfer llwyddiant

cyhoeddwyd

on

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5 biliwn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

hysbyseb

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5bn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth Rosrybolovstovo, Asiantaeth Ffederal Rwseg ar gyfer Pysgota. 'Ond dim ond y dechrau yw hwn'.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

Ar 12 Ebrill eleni, Grŵp Trafnidiaeth FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

hysbyseb

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

Ar y 12th o Ebrill eleni, Grŵp Cludiant FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Parhau Darllen

Baltics

Gwrandewch ar y cefnfor: Gweinidog pysgodfeydd AMAETHYDD yr UE yn mynnu dod â gorbysgota Baltig i ben

cyhoeddwyd

on

Wrth i weinidogion pysgodfeydd yr UE gyrraedd cyfarfod Cyngor AGRIFISH ar 11 Hydref yn Lwcsembwrg, cawsant anogaeth gerddorol gan bedwarawd o gerddorion clasurol a chanwr opera, gan alw arnynt i Wrando ar y Cefnfor a'r wyddoniaeth, trwy osod terfynau pysgota o fewn gwyddonol. cyngor. Perfformiodd Arel Ensemble ddetholion o String Quartet No. 4 gan Bacewicz, String Quartet No. 8 gan Shostakovich, String Quartet yn E Minor gan Czerny, a Movement for String Quartet gan Copland, ac ymunodd y gantores opera mezzo-soprano Luisa Mauro â Il Tramonto gan Respighi y tu allan i'r Ganolfan Confensiwn Ewropeaidd yn Lwcsembwrg, lle mae gweinidogion pysgodfeydd yr UE yn ymgynnull i osod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod Môr y Baltig ar gyfer 2022.

Mynychodd Comisiynydd yr Amgylchedd Virginijus Sinkevičius y perfformiad. “Rwy’n perfformio y bore yma oherwydd fy mod yn sensitif i ddyfodol ein planed a cherddoriaeth yw fy ffordd o fynegiant,” meddai’r gantores opera mezzo-soprano, Luisa Mauro.

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig defnyddio dull seiliedig ar ecosystem i reoleiddio mynediad at adnoddau morol, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, ac i wahardd dulliau pysgota dinistriol”.

hysbyseb

“Mae Ensemble Arel yn falch o chwarae y tu allan i gyfarfod AGRIFISH yma yn Lwcsembwrg y bore yma, i hyrwyddo’r angen i ymladd dros y blaned a dyfodol gwell, cynaliadwy!” meddai Bartłomiej Ciastoń, y ffidil gyntaf. “Gyda’n gwreiddiau Pwylaidd, mae cerddorion Arel Ensemble mewn sefyllfa dda i ymateb i, a deall yr angen, i amddiffyn Môr y Baltig rhag gorbysgota. Fel cerddorion, rydyn ni'n gweithredu i warchod natur a helpu'r amgylchedd morol mewn ffordd rydyn ni'n gwneud y gorau a chyda chalon - trwy chwarae cerddoriaeth. ”

“Heddiw, bydd Cyngor AMAETHYDDIAETH yr UE yn gosod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod Môr y Baltig ar gyfer 2022. Rydym yn rhedeg yn erbyn y cloc i atal cwymp ecosystem Môr y Baltig a chyflawni addewidion gwleidyddol i atal yr argyfyngau hinsawdd a natur”, meddai Rebecca Hubbard, Ein Cyfarwyddwr Rhaglen Pysgod. “Mae gosod cyfleoedd pysgota ar lefelau cynaliadwy yn rhag-amod hanfodol i gyflawni'r addewidion hyn. Rhaid i Weinidogion Pysgodfeydd Baltig wrando ar y cefnfor a’r wyddoniaeth, trwy osod terfynau pysgota o fewn cyngor gwyddonol. ”

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd