Cysylltu â ni

Baltics

Gwrandewch ar y cefnfor: Gweinidog pysgodfeydd AMAETHYDD yr UE yn mynnu dod â gorbysgota Baltig i ben

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i weinidogion pysgodfeydd yr UE gyrraedd cyfarfod Cyngor AGRIFISH ar 11 Hydref yn Lwcsembwrg, cawsant anogaeth gerddorol gan bedwarawd o gerddorion clasurol a chanwr opera, gan alw arnynt i Wrando ar y Cefnfor a'r wyddoniaeth, trwy osod terfynau pysgota o fewn gwyddonol. cyngor. Perfformiodd Arel Ensemble ddetholion o String Quartet No. 4 gan Bacewicz, String Quartet No. 8 gan Shostakovich, String Quartet yn E Minor gan Czerny, a Movement for String Quartet gan Copland, ac ymunodd y gantores opera mezzo-soprano Luisa Mauro â Il Tramonto gan Respighi y tu allan i'r Ganolfan Confensiwn Ewropeaidd yn Lwcsembwrg, lle mae gweinidogion pysgodfeydd yr UE yn ymgynnull i osod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod Môr y Baltig ar gyfer 2022.

Mynychodd Comisiynydd yr Amgylchedd Virginijus Sinkevičius y perfformiad. “Rwy’n perfformio y bore yma oherwydd fy mod yn sensitif i ddyfodol ein planed a cherddoriaeth yw fy ffordd o fynegiant,” meddai’r gantores opera mezzo-soprano, Luisa Mauro.

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig defnyddio dull seiliedig ar ecosystem i reoleiddio mynediad at adnoddau morol, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, ac i wahardd dulliau pysgota dinistriol”.

“Mae Ensemble Arel yn falch o chwarae y tu allan i gyfarfod AGRIFISH yma yn Lwcsembwrg y bore yma, i hyrwyddo’r angen i ymladd dros y blaned a dyfodol gwell, cynaliadwy!” meddai Bartłomiej Ciastoń, y ffidil gyntaf. “Gyda’n gwreiddiau Pwylaidd, mae cerddorion Arel Ensemble mewn sefyllfa dda i ymateb i, a deall yr angen, i amddiffyn Môr y Baltig rhag gorbysgota. Fel cerddorion, rydyn ni'n gweithredu i warchod natur a helpu'r amgylchedd morol mewn ffordd rydyn ni'n gwneud y gorau a chyda chalon - trwy chwarae cerddoriaeth. ”

hysbyseb

“Heddiw, bydd Cyngor AMAETHYDDIAETH yr UE yn gosod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod Môr y Baltig ar gyfer 2022. Rydym yn rhedeg yn erbyn y cloc i atal cwymp ecosystem Môr y Baltig a chyflawni addewidion gwleidyddol i atal yr argyfyngau hinsawdd a natur”, meddai Rebecca Hubbard, Ein Cyfarwyddwr Rhaglen Pysgod. “Mae gosod cyfleoedd pysgota ar lefelau cynaliadwy yn rhag-amod hanfodol i gyflawni'r addewidion hyn. Rhaid i Weinidogion Pysgodfeydd Baltig wrando ar y cefnfor a’r wyddoniaeth, trwy osod terfynau pysgota o fewn cyngor gwyddonol. ”

Rhannwch yr erthygl hon:

Baltics

Mae'r Gweinidog Tramor Wu yn cynnal dirprwyaeth seneddol Baltig

cyhoeddwyd

on

Ailddatganodd y Gweinidog Tramor Joseph Wu ymrwymiad Taiwan i wella cysylltiadau ag Estonia, Latfia a Lithwania yn seiliedig ar werthoedd a rennir rhyddid, democratiaeth a pharch at hawliau dynol, 29 Tachwedd, wrth iddo gynnal cinio ar gyfer dirprwyaeth seneddol 10 aelod o daleithiau'r Baltig. . Gan ddisgrifio’r gwledydd fel rhai sy’n gwasanaethu fel enghraifft ysbrydoledig, nododd y Gweinidog Wu fod Taiwan a’r aelod-wladwriaethau UE hyn yn rhannu’r un llwybr datblygu democrataidd.

Mynegodd Wu hefyd fod y llywodraeth yn edrych ymlaen at ehangu cydweithredu a chyfnewidiadau gyda'r tair gwlad yn y dyfodol. Wrth ymateb i sylwadau Wu, nododd cadeirydd grŵp cyfeillgarwch Taiwan yn Lithwania, Matas Maldeikis, fod pobl y Baltics yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â Taiwan ar ochr dde hanes. Canmolodd Maldeikis ymhellach wytnwch a phenderfyniad mawr Taiwan yn wyneb bygwth awdurdodiaeth, ac ychwanegodd fod cymdeithas ddinesig ffyniannus y wlad wedi creu argraff fawr ar y ddirprwyaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Baltics

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn asesu ac yn nodi blaenoriaethau diwygio ar gyfer y Balcanau Gorllewinol a Thwrci

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Becyn Ehangu 2021, gan ddarparu asesiad manwl o gyflwr chwarae a'r cynnydd a wnaed gan y Balcanau Gorllewinol a Thwrci, ynghyd â chanllawiau clir ar y blaenoriaethau diwygio sydd o'u blaenau. Uchel Gynrychiolydd yr UE ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Josep Borrell (Yn y llun) Meddai: “Rhaid i ni gynnal proses ehangu gredadwy. Mae'r fethodoleg newydd yn ddull sy'n seiliedig ar deilyngdod. Mae'n rhoi ffocws cryfach ar ddiwygiadau sylfaenol, megis rheolaeth y gyfraith, rhyddid sylfaenol, economi a gweithrediad sefydliadau democrataidd. Mae angen i'n partneriaid fynd i'r afael â nhw, er budd eu dinasyddion a symud ymlaen ar lwybr yr UE. Ac mae angen iddyn nhw roi eu gwahaniaethau o'r neilltu. Ar ochr yr UE, mae angen i ni gyflawni ein hymrwymiadau. Mae'n bryd i ni ddod at ein gilydd ac uno wrth adeiladu Ewrop gryfach. ”

Wrth gyflwyno’r Pecyn eleni, sy’n cynnwys Cyfathrebu ar bolisi ehangu’r UE ac adroddiadau blynyddol, dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Mae polisi ehangu yn fuddsoddiad geostrategig mewn heddwch, sefydlogrwydd, diogelwch a thwf economaidd ar ein cyfandir Ewropeaidd. Mae'n broses sy'n seiliedig ar deilyngdod, ac rydym yn darparu asesiad ffeithiol a theg iddi yn ogystal â map ffordd clir i gyflymu a dyfnhau diwygiadau yn ein partneriaid. Mae hyn yn unol â'n methodoleg ehangu ddiwygiedig, gan wella hygrededd y broses. ” Mae datganiad i'r wasg a chanfyddiadau ac argymhellion manwl ar bob partner ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Baltics

Môr Baltig: Daethpwyd i gytundeb ar bysgota 2022

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi dod i gytundeb ar y cyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig ar gyfer 2022, ar sail y gynnig Comisiwn. Daw'r cytundeb ar adeg anodd i'r Môr Baltig, gan fod pwysau amgylcheddol a heriau sy'n deillio o lygredd yn cymryd eu doll ar stociau pysgod hefyd. Croesawodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius y cytundeb: “Mae adfer yr amgylchedd morol a’r stociau pysgod ym Môr y Baltig wrth wraidd dull y Comisiwn o osod cyfleoedd pysgota ac rwy’n hapus bod y Cyngor wedi cytuno i’w ddilyn ar gyfer y rhan fwyaf o'r stociau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r problemau yn y Baltig wedi cael effaith ddinistriol ar ein pysgotwyr. Dyma pam mae ein dull cynhwysfawr, gyda chamau gweithredu pendant yn targedu'r amgylchedd, yn hanfodol. Mae’r penderfyniadau a gyrhaeddir yn anodd, ond yn angenrheidiol, fel y gall Môr y Baltig barhau i fod yn ffynhonnell bywoliaeth i bysgotwyr a menywod heddiw ac yfory. ” 

Mabwysiadodd y Cyngor gyfleoedd pysgota ar gyfer sawl stoc gyda gostyngiadau sylweddol, fel -88% ar gyfer penfras gorllewin Baltig. Cytunodd hefyd ar fesurau rheoli adferiad ychwanegol, megis cyfyngu pysgota i is-ddaliadau na ellir eu hosgoi ar gyfer eogiaid yn y prif fasn deheuol a phenwaig gorllewinol, yn ogystal â chau silio estynedig a gwaharddiad ar bysgodfeydd hamdden ar gyfer penfras gorllewin Baltig. Mae'r cytundeb ar Argymhelliad ar y Cyd Aelod-wladwriaethau Baltig ar gyfer offer pysgota mwy dewisol ar gyfer pysgod gwastad yn newid sylweddol mewn rheolaeth pysgodfeydd, a oedd yn caniatáu cynyddu cyfanswm y daliad a ganiateir (TAC) yn unol â hynny, heb roi'r stociau penfras sy'n sâl. Cytunodd y Cyngor ar godiadau ar gyfer penwaig yng Ngwlff Riga, sbrat ac eog yng Ngwlff y Ffindir. Mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd