Cysylltu â ni

coronafirws

Y Comisiwn yn cymeradwyo cynllun ail-gyfalafu Portiwgaleg € 400 miliwn i gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 400 miliwn i gefnogi cwmnïau strategol y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt. Cymeradwywyd y cynllun dan Gymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro ac mae wedi'i gynnwys yn y Cynllun Adfer a Gwydnwch cenedlaethol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Mae cwmnïau sy'n weithredol mewn amrywiol sectorau wedi gweld eu refeniw yn gostwng yn sylweddol oherwydd yr achosion o goronafeirws a'r mesurau cyfyngol sydd ar waith. Bydd y cynllun Portiwgaleg hwn gwerth €400 miliwn yn galluogi Portiwgal i gefnogi y cwmnïau hyn drwy eu helpu i ddiwallu eu hanghenion hylifedd a diddyledrwydd a sicrhau parhad eu gweithgareddau. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafeirws, yn unol â rheolau'r UE”.

Y mesur cefnogi Portiwgaleg

Hysbyswyd y Comisiwn gan Bortiwgal o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro cynllun € 400 miliwn i gefnogi diddyledrwydd cwmnïau anariannol strategol hyfyw sy'n weithgar ym Mhortiwgal ac yr effeithir arnynt gan y pandemig coronafirws. Bydd y gyllideb ar gael drwy'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch.

O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf (i) offerynnau ecwiti (gan gynnwys cyfrannau cyffredin a ffefrir), (ii) offerynnau hybrid (bondiau trosadwy), a (iii) cyfuniad o offerynnau ecwiti ac offerynnau hybrid. Mae swm y buddsoddiad fesul cwmni mewn egwyddor wedi'i gyfyngu i €10 miliwn.

Darperir cymorth drwy Raglen Ailgyfalafu Strategol y Gronfa Cyfalafu a Gwydnwch (“y Gronfa”). Rheolir y Gronfa gan Banco Português de Fomento, SA, sef y Banc Hyrwyddo Cenedlaethol.

Pwrpas y cynllun yw mynd i’r afael ag anghenion hylifedd a diddyledrwydd y buddiolwyr a’u helpu i barhau â’u gweithgareddau yn ystod ac ar ôl y pandemig.

hysbyseb

Canfu’r Comisiwn fod cynllun Portiwgal yn cyd-fynd â’r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) bydd y cymorth yn cael ei gyfyngu i’r swm sydd ei angen i sicrhau hyfywedd buddiolwyr ac i adfer eu sefyllfa gyfalaf cyn y pandemig coronafeirws; (ii) bod y cynllun yn darparu tâl digonol i'r Wladwriaeth a'i fod yn cymell buddiolwyr a/neu eu perchnogion i ad-dalu'r cymorth cyn gynted â phosibl; (iii) bod mesurau diogelu yn eu lle i sicrhau nad yw buddiolwyr yn elwa'n ormodol ar y cymorth ailgyfalafu gan y Wladwriaeth er anfantais i gystadleuaeth deg yn y Farchnad Sengl; a (iv) y rhoddir y cymorth heb fod yn hwyrach na 30 Mehefin 2022.

Daeth y Comisiwn i’r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107(3)(b) TFEU a’r amodau a nodir yn y Ddeddf. Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a Fframwaith Dros Dro i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020, 28 Ionawr ac 18 Tachwedd Mae 2021, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at €290,000 i gwmni sy’n weithredol yn y sector amaethyddol sylfaenol, €345,000 i gwmni sy’n weithredol yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a €2.3miliwn i gwmni sy’n weithredol ym mhob sector arall i fynd i’r afael â’i anghenion hylifedd brys. Gall Aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o €2.3 miliwn fesul cwmni, fenthyciadau llog sero neu warantau ar fenthyciadau sy’n cwmpasu 100% o’r risg, ac eithrio yn y sector amaethyddiaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae terfynau’r Mae €290,000 a €345,000 y cwmni yn y drefn honno yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng Aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y Wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch gadael y Wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 12 miliwn yr ymgymeriad.

(xiii) Cymorth buddsoddi tuag at adferiad cynaliadwy cefnogi buddsoddiad preifat fel ysgogiad i oresgyn y bwlch buddsoddi sydd wedi cronni yn yr economi oherwydd yr argyfwng.

(xiv) Cefnogaeth solfedd trosoledd cronfeydd preifat a sicrhau eu bod ar gael ar gyfer buddsoddiadau mewn busnesau bach a chanolig (BBaCh), gan gynnwys busnesau newydd, a midcaps.

Bydd y Comisiwn hefyd yn galluogi Aelod-wladwriaethau i drosi offerynnau ad-daladwy erbyn 30 Mehefin 2023 (e.e. gwarantau, benthyciadau, blaensymiau ad-daladwy) a roddwyd o dan y Fframwaith Dros Dro yn fathau eraill o gymorth, megis grantiau uniongyrchol, ar yr amod bod amodau’r Fframwaith Dros Dro yn cael eu bodloni.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi Aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn uwch na'r trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi Aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol am cwmnïau sy'n weithredol yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. Ar yr un pryd, mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

Y Fframwaith Dros Dro yn ei le tan 30 Mehefin 2022, ac eithrio cymorth buddsoddi tuag at adferiad cynaliadwy, a fydd ar waith tan 31 Rhagfyr 2022, a chymorth solfedd, a fydd ar waith tan 31 Rhagfyr 2023. Bydd y Comisiwn yn parhau i fonitro’n agos ddatblygiadau’r COVID- 19 pandemig a risgiau eraill i'r adferiad economaidd.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r llu o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafeirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 gan osod allan y posibiliadau hyn. Er enghraifft, gall aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n gymwys yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd o ganlyniad i ddigwyddiad eithriadol ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo, fel yr achosion o goronafeirws.

Ymhellach, ar 23 2022 Mawrth, mabwysiadodd y Comisiwn y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Argyfwng Dros Dro galluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain. Bydd y Fframwaith Argyfwng Dros Dro yn ei le tan 31 Rhagfyr 2022. Er mwyn sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwnnw a oes angen ei ymestyn. At hynny, yn ystod ei gyfnod o gymhwyso, bydd y Comisiwn yn adolygu cynnwys a chwmpas y Fframwaith yn gyson yng ngoleuni datblygiadau yn y marchnadoedd ynni, marchnadoedd mewnbwn eraill a'r sefyllfa economaidd gyffredinol.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.102275 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd