Cysylltu â ni

Yr Almaen

Y Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Almaenig gwerth €2.98 biliwn i hyrwyddo gwresogi ardal werdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg €2.98 biliwn i hyrwyddo gwresogi ardal werdd yn seiliedig ar ynni adnewyddadwy a gwres gwastraff. Bydd y mesur yn cyfrannu at weithredu Cynllun Ynni a Hinsawdd Cenedlaethol yr Almaen ac at y Amcanion strategol yr UE mewn perthynas â Bargen Werdd yr UE, yn enwedig targed niwtraliaeth hinsawdd 2050 yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: “Bydd y cynllun €2.98 biliwn hwn yn cyfrannu at wyrddu’r sector gwresogi ardal yn yr Almaen, trwy gefnogi adeiladu systemau gwresogi ardal mwy effeithlon a datgarboneiddio’r rhai presennol. Gyda'r mesur hwn, bydd yr Almaen yn gallu cynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy a gwres gwastraff yn y sector gwresogi, a thrwy hynny leihau ei hallyriadau yn sylweddol. Bydd mesur cymorth yr Almaen yr ydym wedi’i gymeradwyo heddiw yn cyfrannu at gyflawni amcanion Bargen Werdd yr UE ac yn helpu’r Almaen i gyrraedd ei thargedau amgylcheddol, tra’n cyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth posibl.”

Cynllun yr Almaen

Ym mis Mehefin 2022, hysbysodd yr Almaen y Comisiwn o'i bwriad i gyflwyno cynllun i hyrwyddo gwresogi ardal gwyrdd yn seiliedig ar wres adnewyddadwy a gwastraff.

Bydd y cynllun, a fydd yn rhedeg tan 30 Awst 2028, ar agor i weithredwyr rhwydwaith gwresogi ardal a gweithredwyr nad ydynt yn darparu’r gwasanaeth hwn ar y farchnad ar hyn o bryd. Bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn cefnogi astudiaethau dichonoldeb a chynlluniau trawsnewid yn y drefn honno ar gyfer adeiladu a datgarboneiddio rhwydweithiau gwresogi ardal. O dan y cynllun, bydd gweithredwyr rhwydweithiau gwresogi ardal hefyd yn gallu derbyn cymorth buddsoddi ar gyfer:

  • adeiladu systemau gwresogi ardal newydd gyda chyfran o wres adnewyddadwy a gwres gwastraff o 75% o leiaf;
  • datgarboneiddio ac uwchraddio systemau gwresogi ardal presennol i weithredu ar sail ynni adnewyddadwy a gwres gwastraff; a
  • gosod gwres adnewyddadwy a chyfleusterau cynhyrchu thermol solar, pympiau gwres a chronfeydd dŵr gwres, yn ogystal ag integreiddio gwres gwastraff mewn systemau gwresogi ardal.

Yn ogystal, bydd gweithredwyr rhwydwaith gwresogi ardal yn gallu derbyn cymorth gweithredu ar gyfer cynhyrchu gwres adnewyddadwy trwy osodiadau thermol solar a phympiau gwres.

Bydd cefnogaeth ar gyfer astudiaethau dichonoldeb a chynlluniau trawsnewid yn talu hyd at 50% o'u costau. O ran cymorth buddsoddi, bydd swm y cymorth fesul buddiolwr yn talu hyd at 40% o'r costau buddsoddi cymwys. Yn achos cymorth gweithredu, bydd y cymorth yn cael ei gyfrifo ar sail faint o wres adnewyddadwy a gynhyrchir. Bydd yr awdurdod sy'n rhoi'r grant yn sicrhau nad yw'r cymorth yn mynd y tu hwnt i'r bwlch ariannu (hy y swm cymorth sydd ei angen i ddenu'r buddsoddiadau na fyddent fel arall yn digwydd).

hysbyseb

Disgwylir i’r cynllun cenedlaethol hwn gefnogi gosod tua 681 MW o gapasiti cynhyrchu gwres adnewyddadwy y flwyddyn, gan leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr tua 4 miliwn tunnell o CO.2 y flwyddyn.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol Erthygl 107 (3) (c) o’r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (‘TFEU’), sy’n galluogi gwledydd yr UE i gefnogi datblygiad gweithgareddau economaidd penodol yn ddarostyngedig i amodau penodol, o dan y Ddeddf. Canllawiau 2022 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer yr hinsawdd, diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn:

  • Mae'r cymorth angenrheidiol a phriodol am ddatgarboneiddio’r sector gwresogi ardal yn yr Almaen a’i fod yn cael ‘effaith cymhelliad’. Gan fod gan danwydd ffosil fantais cost dros wres adnewyddadwy a gwres gwastraff, yn absenoldeb cymorth, byddai buddsoddiadau mewn cyfleusterau cynhyrchu gwresogi ardal yn seiliedig ar danwydd ffosil ac felly'n adlewyrchu'r cymysgedd ynni presennol yn yr Almaen, a nodweddir gan gyfran uchel o foeleri nwy a chydgynhyrchu. gosodiadau. Ymhellach, yn absenoldeb cymorth, mae buddsoddiadau mewn rhwydweithiau gwresogi ardal newydd ac mewn datgarboneiddio rhwydweithiau presennol yn annhebygol o ddigwydd oherwydd costau uchel a refeniw isel buddsoddiadau o’r fath. Yn olaf, heb y cymorth, ni fyddai gan fuddiolwyr y cynllun ddigon o gymhellion i gynllunio adeiladu rhwydweithiau gwresogi ardal newydd a datgarboneiddio’r rhai presennol mewn modd cost-effeithiol.
  • Mae'r cymorth gymesur ac yn gyfyngedig i'r lleiafswm angenrheidiol. Er nad yw lefel y cymorth yn seiliedig ar feintoli’r bwlch ariannu unigol ar gyfer pob un o’r buddiolwyr, rhaid i’r awdurdod dyfarnu sicrhau nad yw cymorth yn mynd y tu hwnt i’r bwlch ariannu. Yn ogystal, bydd y cymorth ar gyfer cynhyrchu gwres yn cael ei fonitro'n flynyddol gan yr awdurdod rhoi er mwyn sicrhau nad eir y tu hwnt i'r bwlch ariannu.
  • Mae effeithiau cadarnhaol y cymorth ar ddatgarboneiddio systemau gwresogi ardal yn yr Almaen yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl ar gystadleuaeth a masnach rhwng Aelod-wladwriaethau. Bydd y cynllun yn cefnogi datgarboneiddio'r sector gwresogi ardal yn yr Almaen, gan leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, heb ystumio gormod o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn gynllun yr Almaen o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Comisiwn y Comisiwn Canllawiau 2022 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer yr hinsawdd, diogelu'r amgylchedd ac ynni darparu canllawiau ar sut y bydd y Comisiwn yn asesu cydweddoldeb diogelu'r amgylchedd, gan gynnwys diogelu'r hinsawdd, a mesurau cymorth ynni sy'n ddarostyngedig i'r gofyniad hysbysu o dan Erthygl 107(3)(c) TFEU.

Mae’r canllawiau newydd, sy’n gymwys o fis Ionawr 2022, yn creu fframwaith galluogi hyblyg, addas i’r diben i helpu aelod-wladwriaethau i ddarparu’r cymorth angenrheidiol i gyrraedd amcanion y Fargen Werdd mewn modd cost-effeithiol wedi’i dargedu. Mae'r rheolau'n ymwneud ag aliniad ag amcanion a thargedau pwysig yr UE a nodir yn y Fargen Werdd Ewropeaidd ac â newidiadau rheoleiddio diweddar eraill ym meysydd ynni ac amgylcheddol a bydd yn darparu ar gyfer pwysigrwydd cynyddol diogelu'r hinsawdd. Maent yn cynnwys adrannau ar fesurau effeithlonrwydd ynni, cymorth ar gyfer symudedd glân, seilwaith, economi gylchol, lleihau llygredd, diogelu ac adfer bioamrywiaeth, yn ogystal â mesurau i sicrhau diogelwch cyflenwad ynni, yn ddarostyngedig i amodau penodol.

Mae'r canllawiau yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu gwres o weithfeydd cydgynhyrchu sy'n gysylltiedig â'r sector gwresogi ardal, yn amodol ar rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu Aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumio cystadleuaeth yn y Farchnad Sengl yn ormodol.

Mae Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni o 2018 sefydlu targed effeithlonrwydd ynni rhwymol ar draws yr UE o 32.5% o leiaf erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cyfraith Hinsawdd Ewrop a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolradd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, yn gosod y sylfaen ar gyfer y 'Ffit ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno gwelliant o'r Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni datblygu targed blynyddol rhwymol mwy uchelgeisiol ar gyfer lleihau'r defnydd o ynni ar lefel yr UE.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63177 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn Cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd