Cysylltu â ni

Canada

Diplomyddiaeth hinsawdd: Mae'r UE, China a Chanada yn cyd-gynnull y 5ed Gweinidog ar Weithredu Hinsawdd (MoCA)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (23 Mawrth), bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans, Gweinidog Ecoleg a’r Amgylchedd Tsieina Huang Runqiu a Gweinidog yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd Canada Jonathan Wilkinson yn cyd-gynnull 5ed sesiwn y Gweinidog ar Weithredu Hinsawdd (MoCA). Mae'r cyfarfod blynyddol, a gynhelir eleni gan China, yn cael ei gynnal bron am yr eildro oherwydd y pandemig COVID-19. Y MoCA yw cyfarfod gweinidogol mawr cyntaf y flwyddyn ar weithredu yn yr hinsawdd yn rhyngwladol, a bydd yn garreg gamu bwysig tuag at y COP26 ym mis Tachwedd. Bydd trafodaethau'n canolbwyntio ar sut i wella uchelgais fyd-eang ar ostwng allyriadau, wrth gefnogi cydweithredu a chydsafiad rhwng y Partïon. Mae hefyd yn fforwm pwysig ar gyfer deall heriau a chyfleoedd sy'n benodol i wlad wrth weithredu polisïau a mesurau carbon isel, gwydn a chynaliadwy mewn byd adferiad gwyrdd. Bydd y cyfranogwyr yn cynnwys gweinidogion o wledydd yr G20 a phleidiau allweddol eraill yn nhrafodaethau hinsawdd y Cenhedloedd Unedig. Bydd yr UE yn annog ei bartneriaid rhyngwladol i ddilyn ei ymrwymiad i allyriadau sero net erbyn canol y ganrif ac ymgymryd â thoriadau allyriadau sylweddol erbyn 2030 i roi eu gwledydd ar lwybr i gynnal eu hymrwymiadau i Gytundeb Paris.

hysbyseb

Canada

PESCO: Gwahoddir Canada, Norwy a'r Unol Daleithiau i gymryd rhan yn y prosiect Symudedd Milwrol

cyhoeddwyd

on

 
Yn dilyn ceisiadau Canada, Norwy ac Unol Daleithiau America i gymryd rhan ym mhrosiect PESCO Symudedd Milwrol, mabwysiadodd y Cyngor benderfyniadau cadarnhaol yn awdurdodi cydlynydd y prosiect hwn - yr Iseldiroedd - i wahodd y tair gwlad. Canada, Norwy ac Unol Daleithiau America fydd y trydydd taleithiau cyntaf i gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect PESCO.

Dywedodd yr Uwch Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell: "Heddiw, cymeradwyodd y Cyngor gyfranogiad yr UD, Canada a Norwy yn y prosiect PESCO Symudedd Milwrol. Bydd eu harbenigedd yn cyfrannu at y prosiect ac, gydag ef, at wella symudedd milwrol o fewn a thu hwnt i'r UE. Mae hwn yn faes o flaenoriaeth a rennir a diddordeb cyffredin yn ein cysylltiadau trawsatlantig. Bydd yn gwneud amddiffyniad yr UE yn fwy effeithlon ac yn cyfrannu at gryfhau ein diogelwch. "

Mae'r penderfyniadau gan y Cyngor yn cadarnhau bod cyfranogiad Canada, Norwy ac Unol Daleithiau America ym mhrosiect PESCO Military Mobility yn cwrdd â'r amodau cyffredinol fel y'u sefydlwyd ym Mhenderfyniad (CFSP) 2020/1639 ym mis Tachwedd 2020. Mae rhai o'r amodau hyn yn wleidyddol yn natur; mae eraill yn canolbwyntio ar gyfraniad sylweddol y drydedd wladwriaeth i'r prosiect PESCO, neu'n rhagnodi rhai gofynion cyfreithiol. Mae prosiect PESCO Military Mobility yn blatfform strategol sy'n galluogi symud personél ac asedau milwrol yn gyflym ac yn ddi-dor ledled yr UE, p'un ai ar reilffordd, ffordd, awyr neu fôr.

Mae hyn yn bwysig i ddiogelwch ac amddiffyniad yr UE, ei barodrwydd a'i wytnwch, yn ogystal ag i genadaethau a gweithrediadau CSDP yr UE. Ar 5 Tachwedd 2020, mabwysiadodd y Cyngor benderfyniad (CFSP) 2020/1639 gan sefydlu'r amodau cyffredinol y gellid yn eithriadol wahodd trydydd gwladwriaethau i gymryd rhan mewn prosiectau PESCO unigol.

Cydweithrediad amddiffyn yr UE: Mae'r Cyngor yn gosod amodau ar gyfer cyfranogiad trydydd gwladwriaeth mewn prosiectau PESCO (datganiad i'r wasg 5 Tachwedd 2020)
Taflen ffeithiau PESCO, EEASSymudedd Milwrol PESCO
Ynglŷn â PESCO
Ewch i wefan

Parhau Darllen

Canada

Cloi 'em i fyny neu adael' em allan? Mae #Coronavirus yn annog ton o ryddhau carcharorion

cyhoeddwyd

on

Mae lledaeniad cyflym coronafirws yn pentyrru pwysau ar systemau cyfiawnder troseddol yn fyd-eang ac mae wedi arwain at lifogydd o garcharorion yn cael eu rhyddhau, gyda’r Unol Daleithiau, Canada a’r Almaen yn ymuno ag Iran i ryddhau miloedd o garcharorion, yn ysgrifennu Luke Baker.

Cyhoeddodd gwladwriaeth fwyaf poblog yr Almaen, Gogledd-Rhine Westphalia, ddydd Mercher y byddai’n rhyddhau 1,000 o garcharorion sy’n agos at ddiwedd eu dedfrydau, gyda throseddwyr rhyw a charcharorion treisgar wedi’u heithrio o’r rhestr.

Y nod yw rhyddhau celloedd fel y gellir sefydlu ardaloedd cwarantîn ar gyfer carcharorion sy'n dal y clefyd, a disgwylir i lawer wneud hynny o ystyried y caethiwed tynn mewn unrhyw gyfleuster carchar a'r rhwyddineb y mae'r firws yn ymledu.

Yng Nghanada, rhyddhawyd 1,000 o garcharorion yn nhalaith Ontario yr wythnos diwethaf ac mae cyfreithwyr yn gweithio gydag erlynwyr i ryddhau llawer mwy o garchardai taleithiol trwy gyflymu gwrandawiadau mechnïaeth, ymhlith camau eraill.

“Y pryder yw y gall dedfryd o garchar ddod yn ddedfryd marwolaeth i’r rhai sydd yno,” meddai Daniel Brown, cyfreithiwr yn Toronto.

Mae talaith New Jersey yr Unol Daleithiau yn bwriadu rhyddhau tua 1,000 o garcharorion risg isel dros dro, ac mae Bwrdd Cywiriadau Dinas Efrog Newydd, corff goruchwylio annibynnol, wedi galw ar y maer i ryddhau tua 2,000.

Mae camau tebyg yn cael eu cymryd ym Mhrydain, Gwlad Pwyl a'r Eidal, gydag awdurdodau ar fin monitro'r rhai sy'n cael eu rhyddhau yn agos i sicrhau nad yw'n arwain at ymchwydd mewn gweithgaredd troseddol neu aflonyddwch cymdeithasol tanwydd ar adeg o anesmwythyd cenedlaethol.

Ond er bod mesurau o'r fath yn bosibl mewn llawer o wledydd datblygedig, ac y gallent helpu i atal lledaeniad clefyd sydd wedi heintio mwy na 420,000 o bobl ac wedi lladd bron i 19,000, maent yn gosod heriau difrifol mewn rhannau eraill o'r byd.

Yn Iran, lle mae tua 190,000 o bobl yn cael eu carcharu a bod y coronafirws wedi heintio 25,000 o bobl, mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yn rhyddhau 85,000 o garcharorion dros dro, gyda 10,000 ohonyn nhw'n cael pardwn.

Yn dibynnu ar ba mor hir y mae'r argyfwng yn para - ac mae Iran eisoes yn siarad am ail don o heintiau - dywed arbenigwyr cyfiawnder troseddol y gallai fod yn anodd rheoli nifer fawr o garcharorion sydd wedi'u rhyddhau neu eu hailymgnawdoli.

“Po hiraf y bydd hyn yn digwydd a pho fwyaf anobeithiol y daw’r sefyllfa, fe allai arwain at benderfyniadau mwy grymus sy’n arwain at ryddhau troseddwyr mwy treisgar neu fwy peryglus,” meddai Keith Ditcham, uwch gymrawd ymchwil mewn troseddau cyfundrefnol a phlismona yn Royal Royal ym Mhrydain. Sefydliad Gwasanaethau Unedig.

“Beth ydych chi'n ei wneud pan fydd pethau'n dychwelyd i normalrwydd? Mae gennych chi nifer o bethau annymunol naill ai yn eich gwlad neu'n teithio'n fyd-eang ... Mae'n rhoi cryn dipyn o ymdrech i orfodi'r gyfraith yn ôl. "

TU MEWN NEU TU ALLAN?

Mewn rhai gwledydd, yr ofn yw na fydd carcharorion yn cael eu rhyddhau. Yn Venezuela, mae grwpiau hawliau dynol yn poeni am ymlediad COVID-19 ymhlith poblogaeth carchar o 110,000 mewn amodau sydd eisoes yn hynod aflan.

Yn Bogota, Colombia, gadawodd terfysg carchar dros coronafirws 23 o garcharorion yn farw a sgoriau wedi’u hanafu, ac mae aflonyddwch tebyg wedi taro cyfleusterau cadw o’r Eidal i Sri Lanka.

Cyhoeddodd Sudan ei fod yn rhyddhau mwy na 4,000 o garcharorion fel rhagofal yn erbyn y clefyd.

Ym Mrasil, dihangodd tua 1,400 o garcharorion o bedwar cyfleuster yr wythnos diwethaf cyn cloi dros coronafirws, gyda dim ond tua 600 wedi eu hail-ddal hyd yn hyn, meddai awdurdodau.

Mae hyd yn oed y rhai sy'n galw am ryddhau carcharorion yn y gobaith y bydd yn atal marwolaethau wedi wynebu problemau. Yn yr Aifft, cafodd pedair merch eu cadw wythnos yn ôl ar ôl arddangos i gael eu rhyddhau. Fe'u rhyddhawyd eu hunain ar ôl cael eu holi.

“Yr hyn rydyn ni’n ei weld yw newid eithaf seismig yn y modd y mae gorfodi’r gyfraith yn cyflawni ei fusnes yn ystod y misoedd nesaf,” meddai Ditcham RUSI. “Efallai mai’r lleiaf o ddau ddrygioni fydd rhyddhau pob un ond y troseddwyr mwyaf treisgar a pheryglus.”

Parhau Darllen

Canada

Mae diwydiant technoleg # Canada yn mynd i fyny diolch i ryfel masnach #Brexit a # US-China

cyhoeddwyd

on

Wrth i’r Brexit a’r rhyfel fasnach rhwng yr Unol Daleithiau a China barhau i gynhesu, mae’n ymddangos bod Canada wedi cael llawer o fuddion ohono. Mae stociau technoleg Canada yn cynyddu ers hynny rhyfel Masnach yr UD-China. Wrth i Silicon Valley dynnu stêm fel prifddinas technoleg Gogledd America, mae cwmnïau technoleg Canada yn dechrau esgyn yn uchel am gyfalaf technoleg dros ben.

Effeithiodd Brexit a Rhyfel Masnach yr UD-China ar Ganada mewn Ffordd Well

Roedd Prydain a Chanada wedi bod mewn perthynas wleidyddol ac economaidd hirsefydlog. Ac wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, fe ddechreuodd Canada yn gryf. Prydain yw partner buddsoddi ail-fwyaf Canada ac roedd wedi creu'r perthnasoedd busnes hir a ffrwythlon - o greu swyddi i 100,000 o Frits yng Nghanada. Yn y cyfamser mae CGI, Inc., cwmni technoleg o Ganada, yn paratoi ei hun am gynnydd yn y galw am ei wasanaethau wrth i'r llywodraeth addasu i'r rheolau newydd. Cyhoeddodd y cwmni y byddan nhw'n cadw eu swyddfa yn y DU ac y byddan nhw'n canolbwyntio ar helpu eu cleientiaid i ddelio â'r heriau sy'n gysylltiedig â'r Brexit.

Mae'r diwydiant eSports yn codi yng Nghanada

Wrth i ryfel masnach Brexit a'r UD-China barhau, mae diwydiant eSports Canada yn parhau i gynyddu. Y DU oedd un o'r cyntaf i leoliadau hapchwarae yn yr 20fed ganrif ond erbyn hyn mae Tsieina, UDA a Chanada yn perfformio'n well nag endidau gamblo'r DU, yn enwedig yn y sector iGaming.

Ynghyd ag eSports, mae gamblo ar-lein yn ddiwydiant dominyddol sy'n cysylltu Canada a'r DU. Bydd Brexit yn helpu'r DU i greu fframwaith cyfraith gamblo ar-lein o'r dechrau. Mae hynny'n golygu y gall y DU gadw i fyny â diwydiant gamblo Canada. Er gwaethaf y gwahaniaeth enfawr yn y boblogaeth, mae diwydiant gamblo Canada gyda defnyddwyr wedi rhagori ar y DU. Beth mae Canada wedi'i wneud yn wahanol? Roedd gwledydd Gogledd America wedi bod yn rhydd o ran penderfyniadau beiddgar yn ymwneud â'r We Fyd-Eang. Ni ellir dweud yr un peth am y DU gan eu bod wedi'u cyfyngu gan benderfyniadau'r UE. Rhagorodd Canada ar lawer o wledydd yn y degawd diwethaf yn y sector gamblo digidol. Roedd y cyfraniad i'r economi yn enfawr wrth i'r wlad helpu endidau busnes i gael cydnabyddiaeth fyd-eang.

Canada oedd y cyntaf i greu fframwaith cyfraith ryddfrydol ar gyfer y sector gamblo. Mae gweithredwyr gemau lleol wedi creu amgylchedd cyfeillgar iawn. Nid yn unig pobl leol, ond roedd twristiaid ar frys i ymweld â Chanada a mwynhau gemau. Creodd Canada ddiwydiant iGaming llwyddiannus lle mae gamers yn mwynhau chwarae casino arian go iawn ar-lein gemau. Mae'r amgylchedd cyfartal a'r cynigion yn gwneud i ddiwydiant casino Canada sefyll allan o'r gystadleuaeth orlawn.

Mae gan y DU gyfle i drawsnewid y diwydiant gemau yn llawn. Maent wedi gadael system yr UE ond mae llawer o benderfyniadau (gan yr UE) y mae'n rhaid i awdurdodau'r DU eu newid. Mae yna ffordd bell o hyd i'r DU fynd gan fod Canada ddegawd ar y blaen o ran hapchwarae. Mae Canada nid yn unig wedi creu amgylchedd cyfeillgar, ond mae hefyd wedi gweithredu cyflawniad technolegol yn gyntaf yn y byd. Mae'n arwydd bod swyddogion y wlad yn credu mewn technolegau, felly, rhyddid dewis pobl. Pan fydd y diwydiant yn canolbwyntio ar y defnyddiwr fel y pwynt esgynnol, mae'n dechrau tyfu. 

Ymatebodd Llywodraeth Canada i basio Siarter Ddigidol yn Gywir gydag Amseru Perffaith

gyda Diwydiant technoleg ffyniannus Canada ynghanol anwadalrwydd Brexit a rhyfel masnach yr Unol Daleithiau-China, mae'r wladwriaeth wedi pasio ffordd ychydig yn well i amddiffyn ei hadnoddau data a'i ddefnydd technoleg. Trwy greu'r Siarter Ddigidol, gwnaeth y wlad yn siŵr y bydd ei phobl yn ymddiried yn y trosiant technoleg er gwaethaf problemau gyda'r Unol Daleithiau a China.

Y Siarter Ddigidol yn cynnwys deg egwyddor sy'n cael eu hadeiladu ar ymddiriedaeth. Mae'r egwyddorion yn cynnwys rheolaeth a chydsyniad, mynediad cyffredinol, diogelwch a diogeledd, hygludedd, rhyngweithrededd, a thryloywder. Hefyd, mae'r rhain yn cynnwys rhydd o gasineb, llywodraeth ddigidol agored a modern, arena chwarae gwastad, digidol a data ar gyfer radicaliaeth dreisgar dda, democratiaeth gref, gorfodaeth gadarn, ac atebolrwydd go iawn.

Ond prif bwynt y Siarter Ddigidol yw bod defnydd digidol pob Canada yn ddiogel, yn dryloyw, bob amser er daioni, a bod gan bob Canada gyfle cyfartal i'w defnyddio. Bydd pwy bynnag fydd yn ei ddefnyddio at ddefnydd anghyfreithlon ac yn torri'r deddfau yn cael cosbau difrifol.

Sut mae Diwydiant Technegol Canada a'r Economi mewn Buddion Cyffredinol o Ryfel Masnach a'r Brexit

Gyda chynnydd mewn stociau technoleg cwmnïau technoleg Canada, mae'r Arlywydd Trudeau wedi sicrhau'r nifer bod tarfu cyn lleied â phosibl ar Brexit yn economi Canada.

Wrth i China barhau i wahardd llawer o allforio o Ganada, daeth yr Unol Daleithiau yn brif farchnad allforio y wlad. Yn ôl ffynonellau, bu cynnydd o 2.1% mewn allforion 2019 ddiwethaf o’i gymharu â’r allforion yn 2018. Wrth i Ganada a’r Unol Daleithiau ymdrechu gyda’u cysylltiadau â China, parhaodd Canada a chryfhau ei chysylltiadau ag America.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd