Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf rheidrwydd cyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu y bydd y DU yn gadael yr UE ar Hydref 31st, bargen neu ddim bargen. Byddai hyn yn cael effaith ddinistriol ar sector gwyddorau bywyd y DU.

Y DU yn yr UE

Fel aelod-wladwriaeth o'r UE, mae'r DU wedi mwynhau bod yn un o, os na y mwyaf, hybiau gwyddorau bywyd pwysig yn Ewrop. Ar y llwyfan byd-eang, mae'r DU bob amser wedi bod yn berfformiwr cryf iawn yn y gwyddorau bywyd a'r sector fferyllol. Ar ôl yr Unol Daleithiau a Japan, mae'r DU yn buddsoddi canran uwch o'i CMC mewn gwyddorau bywyd nag unrhyw genedl arall.

O'r chwe phrifysgol orau yn y byd ar gyfer ymchwilio i bynciau iechyd clinigol a chyn-glinigol, mae'r DU yn gartref i bedair, sef Caergrawnt, Rhydychen, Coleg Imperial, ac UCL. Hyd at ganlyniad y refferendwm, roedd y DU hefyd yn gartref i'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, y corff sy'n gyfrifol am reoleiddio meddyginiaethau ledled yr UE. Yn hanesyddol bu'r DU yn un o brif benseiri rheoliadau'r UE ar feddyginiaethau.

Mae'r DU hefyd yn cael ei hystyried yn arweinydd byd-eang o ran iechyd y cyhoedd. Mae'r GIG yn dal i gael ei ystyried ymhlith y gwasanaethau iechyd gorau yn y byd, hyd yn oed wrth ddioddef tanariannu cronig a phrinder staff. Fel aelod o’r UE, mae’r DU wedi elwa’n aruthrol o nifer dinasyddion yr UE sy’n edrych i ddod i weithio yn y GIG.

Yn olaf, fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd, mae’r DU wedi cynrychioli targed buddsoddi deniadol iawn ar gyfer busnesau tramor sydd am gael troedle ym marchnad sengl yr UE. Mae hyn oherwydd o'i chymharu ag aelod-wladwriaethau eraill, mae'r DU wedi cael rhai manteision sylweddol. Mae'r ffaith ei bod yn wlad Saesneg ei hiaith yn bwysig, gan fod y Saesneg wedi dod yn de facto iaith diplomyddiaeth ryngwladol. At hynny, mae deddfau cyflogaeth yn y DU yn golygu ei bod yn gymharol hawdd i fusnesau nodi, llogi a chadw talent allweddol. Hefyd, mae gan y DU fframwaith cadarn iawn ar gyfer amddiffyn eiddo deallusol, sy'n gwneud busnesau yn llai petrusgar i arllwys symiau mawr o arian i brosiectau Ymchwil a Datblygu yn y DU.

Fodd bynnag, mae hyn i gyd dan fygythiad. Pan fydd y DU yn gadael yr UE, hyd yn oed yn y senario mwyaf optimistaidd, bydd yn dioddef rhai colledion a rhwystrau difrifol i'r sector gwyddorau bywyd.

Rheoliadau

Gyda'r rheoleiddwyr yn symud eu pencadlys allan o'r DU, mae'n anochel y bydd arweinwyr diwydiant yn eu dilyn i raddau. Hyd yn oed os na fydd busnesau yn dilyn y rheolyddion, bydd y DU yn colli cryn dipyn o ddylanwad ac yn fwyaf tebygol o gael eu gadael yn dilyn rheoliadau'r UE heb gael unrhyw lais ar sut y cânt eu llunio.

Bydd hyn yn cael nifer o effeithiau canlyniadol, yn enwedig o ran buddsoddiad rhyngwladol. Heb os, bydd y DU yn colli rhywfaint o'r mantais gystadleuol y mae wedi'i mwynhau hyd yn hyn oherwydd y ffaith na fydd yn gallu dylanwadu ar bolisi'r UE mwyach.

Nid yn unig y bydd newidiadau mewn rheoliadau yn effeithio ar y ffordd y mae meddyginiaethau'n cael eu datblygu a'u gwerthu, bydd hefyd yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn mynd ati i ymchwilio yn ehangach. Mae sefydliadau ymchwil y DU yn cydweithredu'n rheolaidd â sefydliadau ledled Ewrop ac mewn sawl achos yn rhannu cyllid. Ar ôl Brexit, ni fydd gan sefydliadau ymchwil y DU fynediad atynt mwyach cyllid yr UE ac mae'n debygol na fydd y cydweithrediadau â sefydliadau ledled Ewrop yn parhau i adael y DU ar ei hôl hi o Ewrop.

Ymchwil a datblygiad

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, bydd hefyd yn tynnu'n ôl o'r rhan fwyaf o sefydliadau'r UE. Mae hyn yn golygu y bydd y DU i bob pwrpas yn colli mynediad at lu o ffynonellau cyllid posibl dros nos. Ynghyd â'r gostyngiad disgwyliedig mewn buddsoddiad gan y sector preifat, gallai hyn roi'r DU yn ôl fesul blwyddyn yn economaidd. Mae llawer o fusnesau cychwynnol gwyddor bywyd, hyd yn oed y rhai o'r “Triongl Aur”, yn poeni y gallai Brexit eu hatal rhag codi cyfalaf gan fuddsoddwyr yn Ewrop. Ar hyn o bryd, rydym yn clywed adroddiadau bob wythnos am fuddsoddiad Ewropeaidd mewn cwmnïau gwyddor bywyd yn y DU, er enghraifft mae Nidobirds Ventures newydd gyhoeddi buddsoddiad yn Gwrthgyrff.com, fodd bynnag, mae llawer o fusnesau cychwynnol gwyddor bywyd yn poeni y gallai Brexit eu hatal rhag codi cyfalaf gan fuddsoddwyr yn Ewrop.

Gallai effeithiau aflonyddwch difrifol, hyd yn oed am gyfnod cymharol fyr, i'r sector ymchwil a datblygu gwyddorau bywyd arwain at oblygiadau hirdymor dwys. Byddai'r difrod i enw da'r DU am ragoriaeth yn y gwyddorau bywyd yn syth ac yn anodd ei wrthdroi. Byddai hyn, yn ei dro, yn annog pobl dalentog a gwybodus o bob cwr o'r byd i ddewis gweithio yn y DU.

Amhariad ar y Gadwyn Gyflenwi

Un o'r heriau mwyaf i'r sector gwyddorau bywyd mewn DU ar ôl Brexit fydd mynd i'r afael â materion yn y gadwyn gyflenwi. Yn y tymor byr, rydym eisoes yn profi prinder rhai meddyginiaethau. Yn anecdotaidd, mae llawer o gleifion wedi gorfod ymwneud â chyffuriau cywerthedd lle nad yw'r feddyginiaeth a ragnodir iddynt ar gael ar hyn o bryd.

Gyda'r amwysedd presennol ynghylch amgylchiadau ymadawiad y DU, mae'n dal yn anodd iawn dweud gydag unrhyw sicrwydd beth fydd yr effeithiau ar ein cadwyn gyflenwi. Fodd bynnag, mae'n ymddangos y gallwn ddiystyru unrhyw senario lle mae llif meddyginiaethau rhwng y DU a'r UE yn parhau fel y mae nawr. Mae hynny'n golygu y bydd aflonyddwch ar ryw lefel yn sicr.

Os bydd y DU yn cwympo allan ddiwedd mis Hydref, mae posibilrwydd real iawn y bydd y GIG yn ei chael hi'n anodd ymdopi o fewn ychydig fisoedd yn unig. Mae gaeafau bob amser yn rhoi straen sylweddol ar y gwasanaeth iechyd, ac efallai y bydd prinder staff a meddyginiaethau ar ben y straenwyr arferol yn dod â'r gwasanaeth i bwynt torri.

Ar wahân i feddyginiaethau, bydd anhawster hefyd anfon a derbyn cyflenwadau ymchwil. Soniasom am Antibodies.com yn gynharach; dim ond un o lawer o fusnesau yn y sector gwyddorau bywyd ydyn nhw y bydd eu gwaith yn cael ei wneud yn anoddach oherwydd materion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi.

Mae busnesau fferyllol yn ceisio lliniaru effeithiau unrhyw darfu ar y gadwyn gyflenwi trwy bentyrru cyflenwadau. Mae cleifion a fferyllfeydd hefyd wedi dechrau pentyrru a dogni eu meddyginiaethau. Er y bydd y mesurau hyn yn darparu rhywfaint o ryddhad, mae eisoes yn bwynt cywilydd i'r DU eu bod yn angenrheidiol o gwbl.

A fyddai Canslo Brexit yn Datrys Unrhyw Un o'r Problemau hyn?

Gyda'r bygythiad real iawn o ddim bargen bellach ar y gorwel, mae busnesau yn y sector gwyddor bywyd yn wynebu dewisiadau na ellir eu hosgoi. Mae'n anodd paratoi ar gyfer y dyfodol pan fydd y dyfodol hwnnw wedi'i ddiffinio mor wael o hyd. Mae'r sector gwyddorau bywyd yn mynd i gael ei brifo gan Brexit yn fwy na'r mwyafrif o sectorau os ydym yn damwain allan o'r UE heb fargen. Hyd yn oed os yw bargen yn cael ei tharo, mae'r difrod i enw da eisoes wedi'i wneud i raddau helaeth. Byddai atal Brexit yn amlwg yn datrys llawer o'r problemau a ddisgrifir, ond byddai ei set ei hun o faterion yn cyd-fynd ag ef hefyd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwyddoniaeth, Gwyddoniaeth

Sylwadau ar gau.