Cysylltu â ni

cyffredinol

Mae lloeren newydd Copernicus Sentinel-6A yn allweddol i fonitro cynnydd byd-eang yn lefel y môr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae moroedd yn codi yn bryder byd-eang brys. Fel y genhadaeth altimetreg gyfeirio newydd, y Copernicus Sentinel-6A Mae lloeren Michael Freilich yn allweddol i fonitro cynnydd byd-eang yn lefel y môr, yn hanfodol i helpu i liniaru effeithiau newid hinsawdd ac amddiffyn cymunedau bregus. Wedi'i lansio 18 mis yn ôl, mae data Sentinel-6A bellach yn cael ei lyncu i gatalog Copernicus Marine a bydd hyn yn gwella dros hanner y portffolio cyfan.

Ers mis Mawrth 2022, mae'r Copernicus Sentinel-6 wedi cymryd drosodd oddi wrth ei ragflaenydd Jason 3 fel y genhadaeth altimeter cyfeirio, yr oedd wedi bod yn hedfan ar y cyd. Mae Sentinel-6A wedi'i optimeiddio ar gyfer monitro hinsawdd y cefnfor a bydd yn darparu'r data mwyaf manwl gywir yn y byd ar lefel y môr. Gyda'r cam mawr hwn, bydd Sentinel-6A yn sicrhau parhad y record 30 mlynedd ar lefel morloi cymedrig o altimetrau radar lloeren a bydd yn cael ei ddefnyddio i groes-raddnodi mesuriadau lefel y môr a thonnau o bob taith altimetreg lloeren arall ledled y byd.

Mae Gwasanaeth Morol Copernicus, a weithredwyd gan Mercator Ocean International ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, yn ddiweddar wedi dechrau amlyncu data Sentinel-6A yn ei gatalog, a fydd yn darparu setiau data cefnforol newydd a gwell, rhai yn hanfodol ar gyfer diogelwch morol, mordwyo morol, a pharth arfordirol. rheoli ac wrth greu polisi cefnfor a hinsawdd wedi'i addasu.

Esblygiad ym mhortffolio Copernicus Marine

Mae gan Wasanaeth Morol Copernicus bron i 450,000 o ddefnyddwyr ledled y byd ac mae'n darparu data morol ar draws y Cefnfor Glas (ffisegol), Gwyn (rhew môr), a Gwyrdd (biogeocemegol). Gan roi hwb sylweddol i'n portffolio Cefnfor Glas, disgwylir i ddata Sentinel-6A wella hyd at 60% o gynhyrchion arsylwi a modelu Copernicus Marine. Ers Ebrill 6th, Mae arsylwadau lloeren Sentinel-6A ar lefel y môr a thonnau wedi'u hychwanegu at y catalog ac mae'r rhain yn cynnwys tua hanner y gwelliant disgwyliedig, tra bydd y gweddill o fudd i'r cynhyrchion model.

Bydd y rhain yn cael eu dilyn gan welliannau i wahanol fodelau ar ôl proses o gymhathu data lle mae data arsylwi yn cael ei chwistrellu i fodelau rhagolygon rhifiadol, gan gynyddu eu cywirdeb. Bydd llawer o'n modelau ffisegol a thonnau byd-eang a rhanbarthol yn cael eu diweddaru drwy gydol mis Ebrill a mis Mai 2022. Dywedodd Pierre-Yves Le Traon, cyfarwyddwr gwyddonol Mercator Ocean International (gweithredwr gwasanaeth Copernicus Marine): "Mae ychwanegu data Sentinel-6 yn garreg filltir bwysig wrth olrhain cynnydd yn lefel y môr o raddfa fyd-eang i raddfa arfordirol a gwella dros hanner ein catalog, gydag arsylwadau manwl gywir o lefel y môr a thrwy gynyddu ansawdd ein rhagolygon morol trwy gymhathu data”.

Cynhyrchion lloeren lefel y môr

Eglurodd Cyfarwyddwr Gwyddonol Mercator Ocean International, Dr Pierre-Yves Le Traon, ar y blog EUMETSAT sut mae MOi yn ymgorffori data Sentinel-6 mewn modelau a chynhyrchion sy'n hanfodol ar gyfer diogelwch morol, trafnidiaeth forol, a rheoli parthau arfordirol yn ogystal ag ar gyfer llywio polisi cefnfor a hinsawdd.

hysbyseb

“Mae Sentinel-6 yn allweddol o ran cael ei ddefnyddio i groes-raddnodi’r holl deithiau altimedr rydyn ni’n eu defnyddio. Mae hefyd yn bwysig tynnu sylw at y ffaith bod Sentinel-6 yn cynnwys nid yn unig un ond dwy loeren —Sentinel-6A a -6B—felly bydd gennym yr yswiriant o barhad hirdymor y genhadaeth gyfeirio hon am amser hir, hyd at o leiaf 2030. Mae hyn yn dipyn o gamp,” meddai Le Traon.

Mae EUMETSAT yn gweithredu’r gwasanaeth cyflenwi data Sentinel-6A, ac mae Gwasanaeth Morol Copernicus yn dibynnu ar y gwasanaeth hwn wedyn i adeiladu cynhyrchion ar lefel prosesu uwch trwy ein Canolfan Cynulliad Thematig Lefel y Môr (SL TAC). Mae prosesu data a lledaenu prosesu cynhyrchion lefel y môr Lefel-1 (L1) i Lefel-2 (L2) Sentinel-6A yn cael ei berfformio yn EUMETSAT, mae hefyd ar gyfer prosesu data Lefel-3 (L3) byd-eang cyfrifol.

Bydd SL TAC y Copernicus Marine, dan arweiniad CLS, yn cynnal y gwaith prosesu data L3 a L4 rhanbarthol a bydd lledaenu cynhyrchion lefel y môr L3-L4 yn cael eu canoli o fewn uned ledaenu ganolog Copernicus Marine. Ar hyn o bryd mae llawer o altimetrau lloeren yn hedfan a ddefnyddir gan ein gwasanaeth i olrhain lefel y môr a nawr Sentinel-6A fydd y cyfeiriad a ddefnyddir i raddnodi'r data hwn ar draws llond llaw o loerennau. Dywedodd Marie Isabelle Pujol o CLS a rheolwr gwasanaeth neu TAC Copernicus SL:

“Mae integreiddio Sentinel-6A i system SL-TAC yn gam pwysig. Sentinel-6A bellach yw'r genhadaeth gyfeirio newydd yn ein system. Mae hyn yn golygu bod uchder wyneb y môr (SSH) a fesurir gan Sentinel-6A yn cael ei ddefnyddio fel cyfeiriad at raddnodi'r SSH a fesurwyd gan yr altimetrau eraill, ar raddfa fyd-eang ond hefyd ar raddfa ranbarthol. Felly bydd Sentinel-6A yn gwarantu parhad mesuriad lefel y môr cymedrig yn y blynyddoedd nesaf. Ar ben hynny, mae'r modd SAR sydd ar gael ar Sentinel-6A yn caniatáu inni leihau'r sŵn mesur a thrwy hynny wella ansawdd y cynhyrchion a chynyddu cydraniad y cynhyrchion hyn ar gyfer arsylwi'r signal ar raddfeydd llai”.

Mae'r ffigwr isod yn dangos esblygiad yr anomaledd dyddiol cymedrig yn lefel y môr a ddaliwyd ar gyfer gwahanol genadaethau. Mae'n tanlinellu sut mae Sentinel-6A yn sicrhau parhad y mesuriad cymedrig lefel y môr. Ni welwyd unrhyw anghysondeb yn y cyfnod pontio rhwng Jason-3 (y genhadaeth gyfeirio flaenorol) a Sentinel-6A ac mae cysondeb da ar draws y gwahanol genadaethau.

Dolenni defnyddiol

Ynglŷn â Gwasanaeth Morol Copernicus

Mae Gwasanaeth Morol Copernicus yn ymroddedig i arsylwi, monitro a rhagweld cefnforoedd. Fe'i hariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd (CE) a'i weithredu gan Mercator Ocean International (MOi), canolfan dadansoddi a rhagweld cefnforoedd byd-eang. Mae arbenigwyr gwyddonol MOi yn dylunio, datblygu, gweithredu a chynnal systemau modelu rhifiadol o’r radd flaenaf sy’n disgrifio ac yn dadansoddi cyflwr y cefnfor yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol agos mewn 4D (ail-ddadansoddiadau, ôl-ddarllediadau, dadansoddiadau amser real bron. a rhagolygon).

Mae Copernicus Marine yn darparu gwybodaeth gyfeiriol reolaidd a systematig ar gyflwr y cefnfor ffisegol a biogeocemegol ar raddfa ranbarthol fyd-eang ac Ewropeaidd. Mae'n darparu mewnbynnau allweddol sy'n cefnogi polisïau a mentrau mawr yr UE a rhyngwladol a gall gyfrannu at: frwydro yn erbyn llygredd, amddiffyn morol, diogelwch morol a llwybro, defnydd cynaliadwy o adnoddau cefnforol, datblygu adnoddau ynni morol, twf glas, monitro hinsawdd, rhagweld y tywydd, a mwy. Mae hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd trwy ddarparu gwybodaeth i ddinasyddion Ewropeaidd a byd-eang am faterion yn ymwneud â'r môr.

Am Mercator

Dewiswyd Mercator Ocean International (MOi) gan y Comisiwn Ewropeaidd (EC) i weithredu Gwasanaeth Morol Copernicus yn 2014. Wedi'i leoli yn Ffrainc, mae yn y broses o ddod yn sefydliad rhynglywodraethol sy'n darparu arbenigedd a gwasanaethau eigioneg gweithredol o'r radd flaenaf ( gweithredu Gwasanaeth Morol Copernicus) yn ogystal â chynnal Arsylwi'r Ddaear a mentrau rhannu gwybodaeth. Mae hefyd wedi'i ddewis gan y CE fel un o dri gweithredwr platfform cwmwl DIAS Copernicus WEkEO sy'n darparu data rhaglen Copernicus ochr yn ochr ag adnoddau cyfrifiadurol pwerus. Mae gan MOi ran gref mewn cefnogi llywodraethu morol rhyngwladol ac felly mae'n cymryd rhan mewn Diplomyddiaeth Las trwy amrywiaeth o genadaethau. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi ymddiried yn MOi i ddod â system arsylwi cefnfor byd-eang well ac addas i'r pwrpas trwy weithredu'r cydlyniad Ewropeaidd o Fenter Blue Planet GEO a Menter Dyfodol y Moroedd a Chefnforoedd G7 o dan fframwaith EU4OceanObs.

Gwefan Gwasanaeth Morol Copernicus

Gwefan Mercator Ocean International

Mwy o wybodaeth am y Rhaglen Copernicus

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd