Cysylltu â ni

Blog

Crwydro: Mae EESC yn galw am un parth tariff ledled yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dylai pobl fwynhau’r gyfradd leol wrth ddefnyddio eu ffonau symudol lle bynnag y bônt yn yr UE, meddai Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) mewn barn a fabwysiadwyd yn ddiweddar ar ailwampio arfaethedig rheolau crwydro’r UE.

A parth tariff sengl, cynnig galwadau a defnyddio data ar gyfraddau lleol i bawb sydd â thanysgrifiad ffôn yn Ewrop, gyda'r un cyflymder a mynediad at seilwaith, pa bynnag wlad y gwneir yr alwad iddi neu ohoni: dyma, ym marn yr EESC, yw'r nod dylai'r UE fynd ar drywydd rheoleiddio gwasanaethau crwydro.

Er ei fod yn croesawu adolygiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o'r rheoliad crwydro a'i nodau fel cam cadarnhaol i'r cyfeiriad cywir, mae'r EESC o'r farn y dylid gosod amcan mwy grymus.

hysbyseb

"Y syniad y tu ôl i gynnig y Comisiwn yw y dylid darparu gwasanaethau crwydro ar yr un amodau ag y maen nhw gartref, heb unrhyw gyfyngiadau ar fynediad. Mae hwn yn gynnig da," meddai Christophe Lefèvre, rapporteur o'r farn EESC a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn mis Gorffennaf. "Fodd bynnag, credwn y dylem fynd y tu hwnt i amodau a sicrhau nad oes raid i bobl yn Ewrop dalu mwy am eu cyfathrebiadau symudol pan fyddant yn mynd dramor."

Mae'r EESC hefyd yn pwysleisio nad yw'n ddigon nodi, pan fydd ansawdd neu gyflymder tebyg ar gael yn rhwydwaith aelod-wladwriaeth arall, na ddylai'r gweithredwr domestig ddarparu gwasanaeth crwydro o ansawdd is yn fwriadol. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os oes gan ddefnyddiwr gysylltedd 4G gartref, ni ddylent gael 3G wrth grwydro os oes 4G ar gael yn y wlad y mae'n teithio iddi.

Rhan o'r broblem yw seilwaith lleol gwael. Er mwyn gwarantu mynediad diderfyn i'r cenedlaethau diweddaraf a thechnolegau rhwydwaith, dylai'r UE hefyd fod yn barod i wneud hynny buddsoddi mewn seilwaith i lenwi'r bylchau presennol a sicrhau nad oes "smotiau gwyn", hy rhanbarthau sydd â sylw annigonol ar fand eang ar y rhyngrwyd, y gwyddys bod llawer ohonynt wedi'u lleoli mewn ardaloedd gwledig ac i yrru darpar breswylwyr a busnesau i ffwrdd. Dylai'r UE hefyd gyflwyno gofynion sylfaenol y dylai gweithredwyr gwrdd yn raddol fel y gall defnyddwyr wneud defnydd llawn o'r gwasanaethau hyn.

hysbyseb

Yn ogystal, mae'r EESC yn mynnu bod angen rhybuddion lluosog i'w hanfon at ddefnyddwyr i'w hamddiffyn rhag siociau biliau pan fyddant yn uwch na therfynau eu tanysgrifiadau. Wrth agosáu at y nenfwd, dylai'r gweithredwr ddal i rybuddio'r defnyddiwr pryd bynnag y mae'r cyfaint a osodwyd ar gyfer y rhybudd blaenorol wedi'i yfed eto, yn enwedig yn ystod yr un sesiwn galw neu ddefnyddio data.

Yn olaf, mae'r EESC yn tynnu sylw at fater defnydd teg fel pwynt glynu. Er bod pob contract cyfathrebu symudol yn sôn am ddefnydd teg mewn cysylltiad â chrwydro, mae'r EESC yn gresynu bod y rheoliad yn methu â'i ddiffinio. Ond gyda'r pandemig COVID mae pobl wedi dod i ddibynnu'n aruthrol ar weithgareddau ar-lein ac mae defnydd teg wedi cymryd ystyr hollol newydd. Meddyliwch, dadleua'r EESC, beth mae hynny'n ei olygu i fyfyriwr Erasmus sy'n mynychu prifysgol dramor, yn dilyn dosbarthiadau ar Dimau, Zoom neu ryw blatfform arall. Mae hynny'n defnyddio llawer o ddata, a byddant yn cyrraedd eu nenfwd misol yn gyflym. Tegwch fyddai i bobl mewn sefyllfa o'r fath gael yr un nenfwd yn y wlad y maen nhw'n ymweld â hi ag sydd ganddyn nhw yn eu mamwlad.

Cefndir

Diddymwyd gordaliadau crwydro yn yr UE ar 15 Mehefin 2017. Mae'r cynnydd cyflym ac enfawr mewn traffig ers hynny wedi cadarnhau bod y newid hwn wedi rhyddhau galw digyffwrdd am ddefnydd symudol, fel y dangosir gan yr adolygiad llawn cyntaf o'r farchnad grwydro a gyhoeddwyd gan yr Ewropeaidd. Comisiwn ym mis Tachwedd 2019.

Bydd y rheoliad crwydro cyfredol yn dod i ben ym mis Mehefin 2022 ac mae'r Comisiwn wedi cychwyn camau i sicrhau ei fod yn estynedig am 10 mlynedd ychwanegol tra hefyd yn ei wneud yn ddiogel i'r dyfodol ac yn fwy unol â chanlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos. Nod yr adolygiad arfaethedig yw:

· Y prisiau uchaf is y mae gweithredwyr domestig yn eu talu i weithredwyr dramor sy'n darparu gwasanaethau crwydro, gyda'r bwriad o yrru gostyngiadau mewn prisiau manwerthu;

· Rhoi gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr am daliadau ychwanegol wrth ffonio rhifau gwasanaeth arbennig, megis rhifau gofal cwsmer;

· Sicrhau'r un ansawdd a chyflymder rhwydwaith symudol dramor ag yn y cartref, a;

· Gwella mynediad i wasanaethau brys wrth grwydro.

Darllenwch farn EESC

Darllenwch adolygiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o'r rheoliad crwydro

Blog

Cryfhau cysylltiadau i #Japan mewn cyfnod ansicr

cyhoeddwyd

on

Cynhaliwyd y 18fed rownd o drafodaethau ar gytundeb masnach rhwng yr UE a Japan yn Tokyo yr wythnos diwethaf. Hon oedd y rownd gyntaf o sgyrsiau ers cyfarfod yr arweinwyr ym mis Mawrth rhwng yr Arlywydd Juncker, yr Arlywydd Tusk a’r Prif Weinidog Abe, lle cadarnhaodd pob un ohonom ein hymrwymiad i ddod â’r trafodaethau hyn i ben mor gynnar â phosibl eleni. Yn y rownd yr wythnos diwethaf, trafodwyd yr holl faterion y bydd y cytundeb yn ymdrin â nhw, gan weithio tuag at gulhau'r bylchau sy'n weddill rhyngom.

Byddwn yn fuan yn cyhoeddi adroddiad manylach am y rownd a chyflwr chwarae o bob pwnc.

Gan fod trafodaethau masnach yr UE â Chanada a'r Unol Daleithiau wedi gafael yn y penawdau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu'n hawdd anwybyddu'r ffaith bod agenda masnach Ewrop yn llawer ehangach - gan ymestyn hefyd i Japan, pedwaredd economi fwyaf y byd a'n agosaf partner yn Asia. Yn 2013 y cyfarwyddodd holl aelod-wladwriaethau’r UE y Comisiwn Ewropeaidd i ddechrau trafodaethau ar gyfer bargen fasnach â Japan, er mwyn ei gwneud yn haws i allforwyr Ewropeaidd werthu eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i farchnad gref o bron i 130 miliwn o bobl.

Mae'r UE a Japan yn barod cysylltiadau masnach agos. Mae'r allforion UE dros € 80bn o nwyddau a gwasanaethau i Siapan bob blwyddyn. Mae mwy na 600,000 o swyddi yn yr UE yn gysylltiedig ag allforion i Siapan, gyda chwmnïau Siapan ei ben ei hun yn cyflogi mwy na hanner miliwn o bobl.

Fodd bynnag, mae cwmnïau Ewropeaidd yn dal i wynebu amrywiaeth eang o rwystrau i fasnachu. Mae un yn tariffau tollau, yn enwedig ar fewnforion bwyd yn Japan. Dyletswyddau ar nifer o gynhyrchion Ewropeaidd, megis pasta, siocled a gwin yn eithaf uchel; yr un peth yn wir ar gyfer esgidiau Ewropeaidd, nwyddau lledr a llawer o nwyddau eraill. Mae hyn yn rhwystro mynediad at y farchnad Siapaneaidd ac yn eu gwneud yn rhy gostus i lawer o ddefnyddwyr Siapan. Gallai cytundeb masnach yn gwella mynediad o'r fath yn fawr ac yn gweld dros € 1 biliwn y flwyddyn mewn prisiau dynnu ar y thrawiad ysgrifbin.

Rhwystr arall yw gofynion technegol Japan, sy'n aml yn ei gwneud hi'n anoddach allforio cynhyrchion Ewropeaidd diogel i Japan. Byddai cytundeb yn mynd yn bell o ran sicrhau bod rheolau o'r fath yn fwy tryloyw a theg i'n hallforwyr. Y ffordd orau o sicrhau cae chwarae mor wastad yw trwy sicrhau bod y gofynion yn unol â safonau rhyngwladol. Eisoes, mae ein trafodaethau wedi esgor ar ffrwythau gwerthfawr, gan fod yr UE a Japan wedi dwysáu eu cydweithrediad mewn sawl fforwm gosod safonau rhyngwladol, er enghraifft ar gerbydau modur. Ochr yn ochr, rydym am ganolbwyntio ar helpu allforwyr llai sy'n cael eu heffeithio'n anghymesur hyd yn oed gan rwystrau llai. Dyna pam rydyn ni am gael pennod bwrpasol ar eu cyfer yn y cytundeb.

Rydym hefyd yn anelu at greu cyfleoedd newydd i gwmnïau gwasanaethau Ewropeaidd a buddsoddwyr mewn meysydd fel gwasanaethau morol ac ariannol neu fasnach digidol, ac yn dod â chyfleoedd mawr ar y farchnad caffael y llywodraeth Siapan.

Mae dadl gyhoeddus bywiog barhaus ar fasnach a globaleiddio, ac rydym yn awr yn gymhwyso'r gwersi a ddysgwyd o'r ddadl hon yn ein trafodaethau gyda Japan. Bydd y cytundeb UE-Siapan yn cynnwys pob un o'r gwarantau hadeiladu i mewn i'r cytundeb masnach yr UE-Canada - diogelu'r hawl i reoleiddio, rheolau cadarn ar hawliau llafur a'r amgylchedd, ac yn gwarantu y gall gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i fod y cyhoedd. Rydym hefyd wedi cynnig y Japan yn dilyn ein model newydd, tryloyw o ddatrys anghydfod buddsoddi, a elwir yn System Court Buddsoddi.

Mae'r broses drafod yn cael ei chynnal o dan graffu llym ar aelod-wladwriaethau'r UE a Senedd Ewrop. Ers mis Ionawr 2016 yn unig, bu 13 cyfarfod gyda holl aelod-wladwriaethau’r UE a deg gyda phwyllgor masnach Senedd Ewrop - yn ogystal, mae Senedd Ewrop wedi sefydlu grŵp monitro pwrpasol ar gyfer y trafodaethau. Rydym wedi ymgynghori'n helaeth â rhanddeiliaid, y gymdeithas sifil yn benodol. Rydym wedi cyhoeddi ein diweddaraf trafod cynigion ac adroddiadau negodi rowndiau, ac wedi cyhoeddi cynhwysfawr asesiad o effaith y cytundeb posib.

Mae rhagolygon economaidd yn awgrymu y bydd tua 90% o dwf economaidd y byd yn digwydd y tu allan i Ewrop dros y degawd nesaf, llawer ohono yn Asia. Felly mae angen i ni weithredu nawr, i sicrhau y gall busnesau, gweithwyr a ffermwyr yr UE elwa'n llawn o'r cyfleoedd tyfu hynny. Fodd bynnag, ar wahân i fuddion economaidd uniongyrchol bargen fasnach, mae darlun mwy i'w ystyried. Gyda Japan, mae'r UE yn rhannu ymrwymiad i'r system fasnachu ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau, ac mae gennym lawer mwy yn gyffredin na masnach: ymrwymiad i ddemocratiaeth a rheolaeth y gyfraith, diogelu'r amgylchedd, a safonau llafur, amgylcheddol a diogelu defnyddwyr uchel. Mae angen cryfhau'r bartneriaeth gyda'n cynghreiriad Asiaidd agosaf, gan adeiladu pontydd rhyngom, yn fwy nag erioed wrth i ni wynebu diffyndollaeth gynyddol ledled y byd. Byddai cytundeb masnach UE-Japan yn anfon signal pwerus.

Parhau Darllen

Blog

Stagiaire Jeremy Schmetterer yn dathlu pen-blwydd 21st

cyhoeddwyd

on

20150127_125103Llongyfarchiadau i Gohebydd UEintern newydd Jeremy Jeremy Schmetterer, sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 21 heddiw - 27 Ionawr 2015.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd