Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau ar gyfer Defnyddio y Wefan

Diweddarwyd 31 / 10 / 2019

Darperir mynediad i a defnydd o www.eureporter.co, www.eureporter.ie a www.eureporter.tv a’i gylchlythyrau (‘gwefan’) gan

Gohebydd yr UE Media & Communications Ltd (Gweriniaeth Iwerddon)

CYFEIRIAD MASNACHU:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dulyn, D02 XE80, Iwerddon

SWYDDFA GOFRESTREDIG:

Yr Eglwys Ddu, St Mary's Place, Dulyn 7, D07 P4AX, Iwerddon

Rhif Cwmni: 659786 Rhif TAW: IE 3732102TH

E-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Efallai y Gohebydd yr UE, yn ôl ei ddisgresiwn, newid y Telerau ac Amodau hyn ( 'termau').
Os nad ydych chi ('defnyddiwr') yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau hyn, ni ddylech gyfrannu cynnwys i'r wefan na defnyddio'r wefan na thanysgrifio i'w chylchlythyrau.

1. Cynnwys y Wefan
(A) Er bod y wybodaeth a gynhwysir yn y wefan ei diweddaru'n gyfnodol, unrhyw warant yn cael ei roi bod y wybodaeth a ddarperir yn y wefan hon yn gywir, yn gyflawn, a / neu hyd yn gyfredol.

(B) y cynnwys a gynhwysir ar y wefan eu darparu at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid ydynt yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol neu broffesiynol arall ar unrhyw bwnc.

Nid yw gohebydd (c) yr UE yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled a allai godi o ddibynnu ar gynnwys a gynhwysir ar y wefan.

(Ch) Mae'r wefan hon a'i chynnwys yn cael eu darparu 'FEL AG Y MAE' ac 'AS GAEL' heb warant o unrhyw fath, naill ai yn ddiamwys neu'n oblygedig, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, warantau ymhlyg marchnadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, neu heb dor-cyfraith.

(e) Mae'r defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio'r wefan a'i chynnwys at ddibenion cyfreithlon yn unig ac mewn ffordd nad yw'n torri hawliau, cyfyngu neu atal defnydd a mwynhad unrhyw un arall o'r wefan a'i chynnwys. Mae ymddygiad gwaharddedig yn cynnwys aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, trosglwyddo cynnwys anweddus, celwyddog neu dramgwyddus neu darfu ar y llif deialog arferol o fewn ADRODDWR yr UE.

2. Hawlfraint a Nodau Masnach
(A) Bydd yr holl hawlfraint, nodau masnach, hawliau dylunio, patentau a hawliau eiddo deallusol eraill (cofrestredig neu ddigofrestredig) ar y wefan ac holl gynnwys (gan gynnwys yr holl geisiadau) lleoli ar y wefan yn aros wedi'i freinio mewn Gohebydd UE neu ei drwyddedwyr.

(B) enwau, delweddau a logos adnabod gohebydd UE neu drydydd partïon a'u cynhyrchion a'u gwasanaethau yn amodol ar hawlfraint, hawliau dylunio a nodau masnach Gohebydd UE a / neu drydydd parti. Ni fydd unrhyw beth yn y termau hyn gael ei ddehongli fel rhoi unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod masnach, hawl dylunio neu hawlfraint y gohebydd yr UE neu unrhyw drydydd parti.

(C) Ffotograffau a fideos yn hawlfraint y gohebydd yr UE, oni bai y crybwyllwyd yn benodol fel arall ac gredydu

3. Defnydd o'r Wefan
(a) Rhoddir caniatâd i lawrlwytho a storio dros dro'r wefan at ddibenion ei gweld ar gyfrifiadur personol neu ddyfais gyfathrebu symudol.

(b) Mae cynnwys y wefan wedi'i warchod gan hawlfraint o dan gonfensiynau rhyngwladol ac, ar wahân i'r caniatâd a nodwyd, gwaharddir atgynhyrchu, storio parhaol neu ail-drosglwyddo'r cynnwys heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw.

(c) Caniateir ailgyhoeddi print neu fideo yn achlysurol (unwaith yr wythnos neu'n llai aml), at ddefnydd anfasnachol dim ond gydag arwydd o'r ffynhonnell a thrwy gysylltu â'r erthygl wreiddiol. Caniateir unrhyw ddefnydd arall sy'n destun syndiceiddio dim ond gyda chymeradwyaeth ymlaen llaw gan ADRODDWR yr UE a gall fod yn destun ffi. Am fanylion yn yr ystyr hwn, cysylltwch â [e-bost wedi'i warchod]

4. Trydydd Llaw a Gwefan
(A) Mae rhai cynnwys (gan gynnwys cysylltiadau, llythyrau at y golygydd, swyddi blog a sylwadau i erthyglau) y wefan yn cael eu cyflenwi gan drydydd parti a gall arwain at wefannau eraill, gan gynnwys rhai a weithredir ac a gynhelir gan drydydd partïon ( 'Cynnwys Trydydd Parti ').

(B) gohebydd yr UE yn cynnwys Trydydd Llaw unig fel hwylustod i'w ddefnyddwyr, a phresenoldeb cynnwys o'r fath yn awgrymu cyfrifoldeb Gohebydd UE ar eu cyfer, ar gyfer y wefan gysylltiedig, neu ardystiad o gynnwys neu wefan gysylltiedig, neu ei weithredwr.

(c) Rhaid i'r Cynnwys Trydydd Parti fod yn gyfreithiol, yn weddus, yn eirwir, yn onest, yn sifil ac yn chwaethus. Rhaid iddo beidio â bod yn aflonyddgar nac yn sarhaus. Rhaid iddo beidio â chynnwys cynnwys anghyfreithlon, enwau defnyddwyr amhriodol (ee di-chwaeth, sarhaus ac ati) na deunydd oddi ar y pwnc.

(d) Gall Cynnwys Trydydd Parti gynnwys erthyglau wedi’u gosod, naill ai pro-bono neu am dâl, a bydd yn cael ei nodi fel cyfraniad newyddiadurol yn enw’r newyddiadurwr os yw’n newyddion, fel post gwestai di-dâl yn enw’r awdur os yw’n farn , neu fel swydd noddedig y telir amdani yn enw'r noddwr os yw'n wybodaeth, fel y talwyd am hysbyseb yn enw'r hysbysebwr os yw'n fasnachol, neu mewn rhyw ffordd arall. Ym mhob achos, darparwr yr erthygl sy’n gyfrifol am wirio’r cynnwys, sy’n gwarantu cywirdeb a gwirionedd y cynnwys i Ohebydd yr UE ac sy’n cytuno i indemnio EU REPORTER LTD yn erbyn yr holl gostau a chosbau cyfreithiol neu rwymedïau sy’n arwain at unrhyw gamau gweithredu. yn cael ei ddwyn yn erbyn gohebydd yr UE mewn unrhyw lys yn y byd o ganlyniad i gyhoeddi'r erthygl honno. Bydd unrhyw Gynnwys Trydydd Parti sy’n arwain at unrhyw hawliad cyfreithiol yn erbyn Gohebydd yr UE, neu y canfyddir ei fod yn anghywir, yn gelwyddog neu’n faleisus yn cael ei dynnu oddi ar y wefan ar unwaith. Os yw'r erthygl droseddol yn cael ei "dalu am gynnwys gosodedig" "noddi" neu "hysbyseb" ni roddir ad-daliad.

(ch) nad Hysbysebu mewn Gynnwys Trydydd Parti yn cael ei ganiatáu oni bai fod caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Gohebydd yr UE wedi cael ei roi.

(D) Trwy rannu unrhyw Gynnwys Trydydd Parti (gan gynnwys unrhyw destun, ffotograffau, graffeg neu fideo) gyda gohebydd UE grant i chi gohebydd yr UE, rhad ac am ddim, caniatâd i ddefnyddio'r deunydd mewn unrhyw ffordd y mae am (gan gynnwys addasu a'i addasu ar gyfer resymau gweithredol a golygyddol) ar gyfer gwasanaethau gohebydd yr UE. Mewn amgylchiadau penodol, gall gohebydd yr UE rannu eich cyfraniad gyda thrydydd partïon.

(g) Cyfeirio Cynnwys Trydydd Parti at y golygydd yn [e-bost wedi'i warchod]

5. Cyfieithiadau
Darperir cyfieithiadau iaith o brif gynnwys Saesneg Saesneg Gohebydd yr UE gan algorithm Deallusrwydd Artiffisial ac fe'u bwriedir fel canllaw cyffredinol yn unig. Nid yw Gohebydd yr UE yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb cyfieithiadau, ac ni all dderbyn unrhyw geisiadau am unrhyw newidiadau i'r cyfieithiadau peiriant hyn.

6. Diogelu Preifatrwydd
Bydd gwybodaeth bersonol defnyddiwr yn cael eu diogelu ac ni fydd yn cael ei werthu, masnachu neu ei rentu i drydydd parti, oni bai crybwyll yn benodol.

7. cylchlythyrau
Gall defnyddiwr sydd bellach yn dymuno derbyn cylchlythyrau Adroddwr UE optio allan trwy glicio ar ddolen dad-danysgrifio ar waelod y cylchlythyr a dilyn y cyswllt.

8. Force Majeure
Ni fydd ADRODDWR yr UE yn atebol nac yn cael ei ystyried yn ddiffygiol am unrhyw oedi neu fethiant mewn perfformiad neu ymyrraeth wrth gyflenwi unrhyw gynnwys sy'n deillio o unrhyw achos y tu hwnt i'w reolaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fethiant offer electronig neu fecanyddol neu linellau cyfathrebu, problemau ffôn neu broblemau eraill, firysau cyfrifiadurol, mynediad heb awdurdod, lladrad, gwallau gweithredwyr, tywydd garw, daeargrynfeydd neu drychinebau naturiol, pandemig, streiciau neu broblemau llafur eraill, rhyfeloedd, neu gyfyngiadau llywodraethol.

9. indemniad
Defnyddwyr yn cytuno i indemnio, amddiffyn a chynnal ddiniwed gohebydd yr UE, ei bartneriaid, cleientiaid, gweithwyr, swyddogion a chyfarwyddwyr, rhag ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, atebolrwydd, cosbau, aneddiadau, barnau, ffioedd (gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol ') yn deillio o ( i) unrhyw gynnwys y gall y defnyddiwr neu unrhyw un gyflwyno, postio neu drosglwyddo i'r wefan (gan gynnwys cynnwys y Trydydd Parti); (Ii) y defnydd y defnyddiwr y gwasanaethau gohebydd yr UE; (Iii) groes y defnyddiwr y Telerau hyn; a (iv) unrhyw groes neu fethiant drwy SER i gydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau mewn cysylltiad â Gwasanaethau.

10. Awdurdodaeth a Chyflafareddu
(A) Caiff y telerau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, a fydd yn awdurdodaeth unigryw dros unrhyw anghydfodau.
(B) Os bydd unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb hwn yn cael ei ddal gan lys o awdurdodaeth i fod yn anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.
(c) Rhaid i unrhyw achos o weithredu o eiddo gyda pharch i'r telerau yma i'w ffeilio yn lys o awdurdodaeth gymwys o fewn blwyddyn ar ôl yr achos o weithredu wedi codi, neu a fydd achos mor cael ei wahardd, yn annilys, ac yn ddi-rym.

Cysylltu
Cyfeiriwch eich adborth i:
[e-bost wedi'i warchod]

Telerau ac Amodau Masnachol
1. TELERAU AC AMODAU CYFFREDINOL
I.1. Partïon contractio

(A) Mae geiriad Telerau ac Amodau Masnachol hyn yn gyfrwymol ar y Partïon Contractio, hy y Cleient a'r Darparwr.
(B) Mae'r Cleient - sefydliad ymrwymo i gytundeb cytundebol ysgrifenedig gyda'r Darparwr (ee, Gohebydd UE, Noddwr, Advertiser, Prosiectau UE, partner Syndication, Cleient yr Agenda, Safle Swyddi neu'r Datganiad i'r Wasg Gwasanaethau).
(c) Y Darparwr – Gohebydd UE Media & Communications Ltd (Gweriniaeth Iwerddon), Yr Eglwys Ddu, St Mary's Place, Dulyn 7, D07 P4AX, Iwerddon
I.2. Darpariaethau rhagarweiniol
(A) Caiff y rhain eu hystyried i fod y Telerau ac Amodau y Darparwr Masnachol.
(B) Mae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i'r Darparwr a'i Cleientiaid fel o Rhagfyr 24th 2010.
(C) Bydd y Telerau ac Amodau Masnachol yn ffurfio rhan annatod o unrhyw gontract rhwng y Cleient a'r Darparwr.
(D) Mae contract rhwng y Cleient a'r Darparwr cael ei sefydlu ar sail gorchymyn ysgrifenedig - hefyd ar ffurf post electronig a ffurflenni archebu electronig (ati yma wedi hyn y 'Gorchymyn').
(D) Oni bai bod y darparwr yn rhoi gwybod i'r Cleient o fewn dyddiau dau (2) busnes ar ôl cael gorchymyn nad yw'n derbyn rhai amodau penodol y Gorchymyn, bydd yr amodau a grybwyllir yn y Gorchymyn yn cael ei ystyried yn ddilys ar gyfer y berthynas rhwng y Partïon Contractio.
(Dd) Mae contract rhwng y Cleient a'r Darparwr hefyd yn cael ei sefydlu os bydd y Cleient yn derbyn cynnig gan y Darparwr i newid yr amodau o Orchymyn. Yna y cysylltiadau cytundebol yn cael eu llywodraethu gan yr amodau diweddaraf y cytunwyd arnynt.
(G) Gall yr amodau y cytunwyd arnynt y cysylltiadau cytundebol gael ei ddiwygio neu ganslo yn unig ar y sail y cytundeb penodol y ddau Partïon Contractio.
I.3. Mater Pwnc y Pwyllgor Perfformiad
Mae testun y perfformiad yw darparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â llinell y darparwr o fusnes, yn enwedig perfformiad darpariaeth gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Hysbysebwyr, Noddwyr, Prosiectau UE, partner Syndication a Chleientiaid y Jobsite, Agenda a Gwasanaethau Datganiad i'r Wasg ( ati yma wedi hyn y "Swydd") yn unol â gofynion a bennir yn y Gorchymyn.
I.4. Annibyniaeth golygyddol
Darparwr yn gweithio ar sail annibyniaeth olygyddol ac nid yw'n cyfyngu ei sylw at ei Gleientiaid. Egwyddorion yn cael eu hesbonio mewn Cenhadaeth Golygyddol Gohebydd UE.
I.5. Adnewyddu Contract a Therfynu
(A) Adnewyddu Contract yn berthnasol i Noddwyr
(B) Adnewyddu Contract yn digwydd yn awtomatig un flwyddyn ar ôl y dyddiad y llofnod ( 'Dyddiad Adnewyddu'), a phob blwyddyn wedi hynny, oni bai naill barti neu'r llall yn canslo'r contract drwy bost cofrestredig yn yr un mis diweddaraf cyn y Dyddiad Adnewyddu. Bydd pris pob adnewyddiad codi 5 y cant, oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig gan y Partïon Contractio yn y mis diweddaraf cyn y Dyddiad Adnewyddu.
(C) Os gofynnir gan y Cleient, y Darparwr yn cynnig cyfarfod gyflawniad ac yn darparu adroddiad blynyddol am y gwasanaethau a ddarperir, hysbysebu ar waith ac wythnosau ystadegau 6 cyn y dyddiad adnewyddu.
I.6. Amodau Llywodraethol Unused Swydd
(A) Rhaid i unrhyw swydd, a gafodd ei archebu, ond nid yw wedi cael ei ddefnyddio gan y Cleient nes y Dyddiad Adnewyddu (ee hysbysebu, hysbysebion swyddi), ni ellir ei drosglwyddo i mewn i'r cyfnod ar ôl y Dyddiad Adnewyddu, oni bai y cytunwyd arnynt gan ganiatâd ysgrifenedig ddau Barti Contractio .
(B) nad yw Trosglwyddo Job hwn o blaid sefydliadau eraill yn bosibl, oni bai y cytunwyd arnynt gan ganiatâd ysgrifenedig y ddau Barti Contractio.
I.7. Cleientiaid Crybwyllir yn Cyhoeddiadau
Gall cleientiaid gael eu crybwyll (gyda logo a / neu enw) mewn print y darparwr a chyhoeddiadau electronig. Mae'r Darparwr yn darparu hyn fel gwasanaeth i'r Cleient i gynyddu ei gwelededd mewn cylchoedd UE. Os nad yw Cleient yn dymuno cael ei grybwyll mewn cyhoeddiadau o'r fath, dylai sôn am hyn i'r Darparwr a chynnwys hyn yn y Gorchymyn.
I.8. Hawlfraint a Nodau Masnach
Nid yw'r Darparwr yn atebol am unrhyw ganlyniadau posibl gysylltiedig ag unrhyw dorri hawlfraint.
I.9. Cydweithredu ac Ymddiriedolaeth
(A) Bydd y Cleient yn ymrwymo, hyd nes un flwyddyn ar ôl diwedd unrhyw gytundeb, i beidio â recriwtio oddefol neu weithredol unrhyw aelod unigol o'r tîm y darparwr, boed yn llawn amser neu'n rhan amser, fel cyflogai neu ddarparwr gwasanaeth, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Darparwr.
(b) Mae'r Darparwr yn croesawu ymholiadau a chynigion a wneir gan gyfryngwyr fel asiantaethau neu ymgynghoriaethau ar ran cwmnïau eraill sy'n rhagolygon newydd, nad ydynt eto mewn cysylltiad â'r Darparwr. Mewn achosion o'r fath, mae'r Darparwr yn parchu gwerth y cysylltiadau a'r syniadau a ddarperir, a'i nod yw parchu rôl y canolradd, gan gynnwys - os gofynnir amdano - eu dymuniad i gael gwybod am gysylltiadau â'r cwsmer hwnnw.
I.10. Diogelu Preifatrwydd
(A) Bydd y Darparwr yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol neu Cleient a roddir iddo. Mae'r darparwr wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ac ni fydd yn gwerthu, masnach neu rentu gwybodaeth breifat i drydydd parti, oni bai crybwyll yn benodol.
(B) Bydd y Darparwr yn ymrwymo i gynnal cyfrinachedd ynghylch unrhyw drafodion sy'n gysylltiedig â'r pwnc y perfformiad.
I.11. Price

Mae'r holl brisiau yn y rhestr brisiau o wasanaethau yn cynnwys TAW. Bydd TAW yn cael eu cymhwyso yn ôl rheolau TAW y DU.
I.12. Telerau Talu
(A) y Darparwr hawl i gyhoeddi anfoneb cyn gynted ag y Swydd yn cael ei gwblhau yn unol â'r Gorchymyn neu cyn gynted ag y Cleient yn dod yn Advertiser neu Noddwr.
(B) Bydd y pris y Swydd yn cael ei dalu ar sail yr anfoneb a gyhoeddwyd gan y Darparwr, bydd aeddfedrwydd a bennir yn yr anfoneb hon.
(c) Bydd y Cleient yn talu am y Swydd yn un rhandaliad o fewn y cyfnod a nodir isod, cyfri o'r dyddiad yr anfoneb i gyfrif banc yn y DU y darparwr, oni nodir yn wahanol yn y Gorchymyn. Os yw'r amodau talu yn y gwrthdaro Gorchymyn â'r Telerau hyn, dylai'r cyn-ymgeisio.
Taliad (ch) Cleient yn ddiwrnodau oherwydd calendr 30 ôl anfoneb wedi'i rhoi oni nodir yn wahanol yn y contract.
I.13. Taliadau hwyr
Os nad yw Cleient yn talu ar amser ar ôl nodyn atgoffa, mae'r Darparwr yn cadw'r hawl i (i) codi llog o 5 y cant y mis cymhwyso ar y swm a anfonebwyd ac eithrio TAW o'r dyddiad dyledus cychwynnol, (ii) cael gwared ar unrhyw ddeunydd hysbysebu neu cyfeiriadau at y Cleient o'r Safle, (iii) cymryd unrhyw gamau cyfreithiol.
I.14. diffygiol Swydd
(A) wedi ystyried gwblhau Swydd yn ddiffygiol os nad yw wedi ei berfformio yn unol â'r Gorchymyn.
(B) Ym mhob achos arall, bydd y swydd yn cael eu hystyried i wedi cael eu perfformio yn iawn.
I.15. cwynion
(A) Bydd unrhyw gwynion yn cael eu gwneud yn ysgrifenedig. Rhaid i'r gŵyn nodi'r sail i'r gŵyn, a disgrifiwch natur y diffygion.
(B) Os yw'r darparwr yn cydnabod gwyn y Cleient fel cyfiawnhau, bydd yn darparu adolygiad o'r Swydd ar ei draul ei hun.
I.16. Dyddiad cau ar gyfer Cwynion
(A) Rhaid i unrhyw hawliadau sy'n deillio o atebolrwydd am ddiffygion yn peidio â bod yn ddilys os ydynt yn cael eu gwneud yn hwyr.
(B) Mae'n ofynnol i'r Cleient i ffeilio unrhyw hawliadau yn seiliedig ar unrhyw ddiffygion mewn Swydd heb oedi gormodol yn syth ar ôl darganfod diffygion o'r fath.
I.17. Tynnu'n ôl o'r Contract
(A) Naill ai Chontractio Parti yr hawl i dynnu'n ôl o'r contract os, ar ôl mynd i mewn i'r contract, rhwystrau anorchfygol yn codi ar ei rhan y mae'n ei hatal rhag cyflawni ei rhwymedigaethau.
(B) Rhaid i'r Barti Contractio tynnu'n ôl o'r contract yn hysbysu'r Barti Contractio arall o'r ffaith hon yn ysgrifenedig.
(C) Nid yw'r Darparwr yn atebol i'r Cleient am ddifrod a achoswyd o ganlyniad i'r diffyg perfformiad contract i ben os yw'n o ganlyniad i ddigwyddiadau anrhagweladwy ac na ellir ei osgoi achosion o na allai'r Contractwr wedi atal (gweler paragraff I.20 isod).

I.18. Cyfraith Llywodraethu ac Awdurdodaeth
(A) Caiff y telerau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr a fydd yn cael awdurdodaeth unigryw dros unrhyw anghydfodau.
(B) Mewn achos o anhawster i weithredu neu ddehongli Telerau hyn, bydd yn cael ei gyflwyno i gyflafareddiad gan un canolwr a ddynodwyd drwy gytundeb cyffredin y Partïon Contractio, o fewn mis i un parti sy'n gofyn amdani. Rhag ofn na all y partïon gytuno ar canolwr ar y cyd, o fewn un mis ychwanegol, bydd pob un ddynodi un canolwr, a bydd y ddau canolwyr dynodi trydydd un. Bydd y partïon yn cael eu rhwymo gan ganfyddiadau'r y canolwr (au).
(C) Bydd iaith yr achos yn Saesneg a bydd yr egwyddorion cyfreithiol fydd y rheiny o gyfraith Lloegr a chyfraith achosion.

I.19. Toradwyedd / Goroesiad / Statud Cyfyngiadau
(A) Os bydd unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb hwn yn cael ei ddal gan lys o awdurdodaeth i fod yn anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.
(b) rhaid i unrhyw achos o weithredu y Cleient mewn perthynas â Telerau hyn gael eu ffeilio mewn lys ag awdurdodaeth gymwys o fewn blwyddyn ar ôl yr achos o weithredu wedi codi, neu a fydd achos mor cael ei wahardd, yn annilys, ac yn ddi-rym.

I.20. Force Majeure
Darparwr, ni fydd rai cysylltiedig a'i ddarparwyr gwybodaeth yn atebol neu'n ystyrir eu bod mewn diffyg am unrhyw oedi neu fethiant mewn perfformiad neu ymyrraeth o gyflwyno'r Cynnwys deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o unrhyw achos neu amgylchiadau y tu hwnt i'w neu i'w rheolaeth resymol, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i fethiant cyfarpar electronig neu fecanyddol neu linellau cyfathrebu, dros y ffôn neu broblemau eraill, firysau cyfrifiadurol, mynediad heb awdurdod, lladrad, gwallau gweithredwr, tywydd garw, daeargrynfeydd neu drychinebau naturiol, streiciau neu broblemau llafur arall, rhyfeloedd, neu gyfyngiadau llywodraethol .

I.21. Newidiadau i'r Telerau ac Amodau hyn
Mae'r Darparwr yn cadw'r hawl i ddiwygio neu addasu'r Telerau hyn neu orfodi Telerau ac Amodau newydd yn ôl ei hwylustod. Bernir bod y naill Barti Contractio wedi derbyn yr holl newidiadau newydd 24 awr ar ôl iddynt ddod yn effeithiol ar y Wefan. Cysylltwch [e-bost wedi'i warchod] i gael rhagor o wybodaeth.

II.1. Dilligance Dyladwy

Oherwydd y cynnydd mewn newyddion ffug a phobl yn defnyddio hunaniaeth ffug i bostio storïau ffug rydym wedi bod yn rhaid i gyflwyno "diwydrwydd dyladwy" gwirio i ddilysu bod ein cwsmeriaid a chyfranwyr yn ddilys.

Er mwyn dilysu cyfranwyr newydd, rydym bellach yn ei gwneud yn ofynnol iddynt anfon e-bost at Gohebydd yr UE sgan o'u pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, i'w ychwanegu at ein cronfa ddata o gyfranwyr dilys.

II. HYSBYSEBU
II.1. Darpariaethau rhagarweiniol

Mae'r amodau canlynol yn berthnasol i Gleientiaid rhai sy'n defnyddio gwasanaethau hysbysebu y darparwr ar y Safle, ei safleoedd gwe partner ac yn y Cylchlythyrau a gyhoeddir gan y Darparwr (y 'Hysbysebwyr').

II.2. Gwasanaethau hysbysebu
Mae'r swydd yn darparu gwasanaethau hysbysebu ( 'Hysbysebu') a bennir gan y Hysbysebwr yn y Gorchymyn a'r cyfryngau cynllun ar y dyddiadau y cytunwyd arnynt a'u darparu yn y modd y cytunwyd arno.

II.3. Sefydliad o Hysbysebu
(A) Hysbysebu cael ei drefnu yn y swm o wythnosau, gan ddechrau ar ddydd Llun ac yn gorffen ar ddydd Sul yr un wythnos, oni chytunir fel arall gan y Partïon Contractio.
(B) Ar ôl cytundeb cychwynnol, bydd y Darparwr yn gyntaf anfon cynnig o gynllun cyfryngau sôn am y cyfnod a lleoliad deunyddiau hysbysebu ar y Safle ac yn ei chylchlythyrau. Bydd y Darparwr hefyd atodi cynnig Gorchymyn ar sail y cytundeb cychwynnol.
(C) Gan gyflwyno'r Gorchymyn i'r Darparwr, mae'r Hysbysebwr yn ymrwymo i dderbyn y cynllun cyfryngau a'r Job gwblhau ac i dalu'r pris terfynol ar gyfer y swydd.

II.4. Detholusrwydd hysbysebu
Oni nodir yn benodol yn y Gorchymyn, nid Hysbysebu yr Advertiser ar y Wefan neu ar ei adrannau neu yn ei Cylchlythyrau yn unigryw, hy y Advertiser yn rhannu'r un sefyllfa hysbysebu gyda Advertiser (au) eraill.

II.5. Creu Deunydd Hysbysebu
(A) Ar ôl derbyn y Gorchymyn, bydd deunydd hysbysebu yn cael ei greu yn unol â Manylebau Hysbysebu naill ai gan yr Hysbysebwr neu gan y Darparwr.
(B) Gall y Advertiser ddarparu'r Darparwr gyda'i Deunydd Hysbysebu hun: (i) y Deunydd Hysbysebu a gyflwynwyd gan y Cleient, rhaid fod yn unol â Manylebau Hysbysebu Adroddwr UE; (Ii) y Hysbysebwr yn cyflwyno'r Deunydd Hysbysebu gan o leiaf 5 diwrnod busnes cyn cychwyn yr ymgyrch.
(C) Os bydd yr Advertiser ceisiadau hynny, mae'r Darparwr dyluniadau Deunydd Hysbysebu ar gyfer yr Advertiser: (i) y Darparwr yn gofyn am ddeunydd gweledol a thestun gan y Hysbysebwr fydd yn cael ei ddefnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu Deunydd Hysbysebu; (Ii) ar ôl i'r Deunydd Hysbysebu yn cael ei greu gan y Darparwr, bydd yn ei anfon i'r Advertiser i'w gymeradwyo, gyda therfyn o dri drafftiau cynnwys fersiwn derfynol i'w gyhoeddi. Gall drafftiau pellach fod yn destun ffi. Bydd unrhyw Deunydd Hysbysebu a grëwyd gan y Darparwr yn aros ei eiddo ei hun ac ni ellir eu hail-ddefnyddio heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.
II.6. Cyfrifoldeb am y Deunydd Hysbysebu
(a) Yn y ddau achos mae'r Hysbysebwr yn derbyn cyfrifoldeb llawn am negeseuon a chynnwys y Deunydd Hysbysebu. Mae'r Darparwr yn cadw'r hawl i beidio â chyhoeddi rhan neu'r Deunydd Hysbysebu cyfan, heb unrhyw indemniad, hyd yn oed os oedd ei berson cyswllt yn cydnabod y Deunydd Hysbysebu i ddechrau, os yw'n ei ystyried yn ymosodol, yn amhriodol, yn rhy 'fflach' neu am unrhyw reswm arall.
(B) Nid yw'r Darparwr yn derbyn hysbysebion sy'n ehangu y tu allan i'r gofod ad dynodedig, heb gytundeb ysgrifenedig ymlaen llaw.
II.7. cyswllt
E-bost i [e-bost wedi'i warchod] os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am wasanaethau'r Darparwr ar gyfer Hysbysebwyr.

III. NAWDD

III.1. darpariaethau rhagarweiniol
(A) Bydd y Telerau canlynol yn berthnasol i gleientiaid sydd â nawdd, enw da corfforaethol neu gytundeb partneriaeth gyfathrebu (y 'Noddwr').
(B) Nawdd yn fath o gefnogaeth y cyhoedd o'r Noddwr i'r Darparwr. Darparwr yn anelu at helpu effeithlonrwydd a thryloywder y gymuned yr UE drwy ddarparu gwybodaeth am faterion yr UE, yn bennaf ar-lein.
(C) Mae nawdd yn cefnogaeth ar gyfer: (i) naill ai llwyfan cyfan neu (ii) ar gyfer dadl fwy gwybodus ar ran roddir neu is-adran.
(Ch) y Darparwr yn cadw'r hawl i greu mathau eraill o nawdd, gan gynnwys er enghraifft, nawdd wlad, neu gyfryngau cynnwys a phartneriaethau digwyddiad.
(D) Nawdd ar gyfer un flwyddyn, ar gyfer un fersiwn iaith (Saesneg oni nodir yn wahanol). Nawdd cael ei adnewyddu yn awtomatig yn ôl y Telerau hyn (gweler isadran I.5 uchod).
III.2. Dim-dylanwad y Noddwr
(A) y Darparwr yn llwyfan cyfryngau niwtral ar gyfer yr holl actorion UE, gan ddarparu unrhyw wasanaethau lobïo. Fel Cwmni Cyfyngedig DU, mae'r Darparwr yn ddarostyngedig i ofynion archwilio ac i gyhoeddi ei gyfrifon.
(B) Noddwyr arfer unrhyw ddylanwad uniongyrchol ar y cynnwys golygyddol ac nid ydynt i fod i gefnogi cynnwys hwn.
IV.3. Mae'r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Noddwyr
(A) Bydd y Darparwr yn darparu gwelededd i enw a / neu logo'r noddwr. Mae hyn yn cynnwys presenoldeb ar y Safle, a fydd yn hygyrch i'r cyhoedd am ddim, ac ar gyhoeddiadau papur, yn ogystal â sôn mewn cynadleddau i'r wasg, os oes rhai yn cael eu cynnal. Pe bai'n dymuno hynny ac yn datgan ei fod gyda rhybudd rhesymol, efallai y noddwr wrthod presenoldeb ei logo ar unrhyw un o'r cyfryngau hyn.
(B) Mae'r swydd yw darparu gwasanaethau a bennir gan y Cleient yn y 'Gorchymyn' a gall gynnwys: I. Gwelededd ac adran ffocws - trefnu yn ôl y tabl canlynol

Math o Noddwr Gwelededd a chymdeithas at adrannau
Gwefan REPORTER.CO UE Pob rhan o'r wefan
UE REPORTER.CO Web Page tudalen ar y we Un rhan benodol
Gohebydd Magazine Cyfan UE tudalen ffont Magazine
tudalen Magazine Gohebydd UE Cysylltiedig i un dudalen yn y cylchgrawn argraffedig ac electronig
REPORTER.TV LIVE UE sianel deledu ar-lein Live
REPORTER.TV Watch Eto yr UE Teledu we fideo ar alw
ADRODDWR yr UE APPs iPhone a iPad Fyw ar-lein sianel deledu deledu We fideo ar alw

(C) Logo gwelededd ac enw crybwyll -
Noddwyr yn mwynhau lefel uchel o logo gwelededd parhaol ac enw'r crybwyll.
Mae'r gwelededd ar y Wefan yn cael ei ddarparu trwy logo'r Noddwr ac yn cysylltu â safle gwe corfforaethol y Noddwr.
Gwelededd yn y Magazine yn cael ei ddarparu gan y logo y Noddwr a dolen argraffedig i'r wefan gorfforaethol y Noddwr.
Mae'r gwelededd ar y teledu We Live yn cael ei ddarparu trwy logo'r Noddwr.
Mae'r gwelededd ar y teledu Fideo We On Demand yn cael ei ddarparu trwy logo'r noddwr.
Mae'r gwelededd ar y iPhone a iPad Apps yn cael ei ddarparu trwy logo'r Noddwr a dolen i wefan gorfforaethol y Noddwr.
(Ch) Hysbysebu (amodau adran II uchod. Hysbysebu yn berthnasol).
(e) Rhwydweithio a chymdeithasu digwyddiadau - Gellir gwahodd noddwyr i ddigwyddiadau cyhoeddus a drefnir gan y Darparwr, gan gynnwys gweithdai, (ii) cynadleddau. Am ffi ychwanegol, gall Noddwyr ddod yn gysylltiedig â'r digwyddiadau hyn. Yn yr achos hwnnw, mae ganddynt welededd logo ar y gwahoddiadau a'r rhaglenni, fe'u crybwyllir yn gyhoeddus yn ystod y digwyddiad ac efallai y bydd ganddynt slot siarad a mewnbwn ar raglen a rhestr cyfranogwyr. Gall noddwyr hefyd awgrymu pynciau ar gyfer y gweithdai, y byddent wedyn yn gysylltiedig â nhw pe bai'r gweithdy a awgrymir yn digwydd.
IV.4. Modiwlau o Wasanaethau
Gwasanaethau o'r pecyn nawdd yn fodiwlaidd, gan ganiatáu ar gyfer noddwyr i trwsio yn rhwydd yn un gwasanaeth ag un arall, ar gytundeb gyda'r Darparwr.
IV. 5. Hysbysiad yn achos newidiadau
Mae'r darparwr yn ymrwymo i wneud ei orau i gyflawni amlygiad i noddwyr debyg i'r hyn a nodwyd yn y ffurflen archebu neu eu cyfnewid gohebiaeth cyn i'r noddi ddechrau. Mae'n cadw'r hawl i addasu'r rhain pan fo angen a bydd yn hysbysu noddwyr am unrhyw newidiadau mawr.
IV.6. cyswllt
E-bost i [e-bost wedi'i warchod] os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am wasanaethau'r Darparwr ar gyfer Noddwyr.
Cyfeiriwch eich adborth i:

Adroddwr yr UE,
[e-bost wedi'i warchod]