Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau ar gyfer Defnyddio y Wefan

Mae HALF TIDY LTD yn darparu mynediad at a defnyddio www.eureporter.co a www.eureporter.tv a'i chylchlythyrau ('gwefan') yn masnachu fel REPORTER EU.
Efallai y Gohebydd yr UE, yn ôl ei ddisgresiwn, newid y Telerau ac Amodau hyn ( 'termau').
Os nad ydych chi ( 'defnyddiwr') yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau hyn, ni ddylech ddefnyddio'r wefan neu tanysgrifiwch ei chylchlythyrau.
HANNER DACLUS LTD
Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, Rhif y cwmni: 6624898, TAW rhif: GB 995 6193 59
Swyddfa Gofrestredig: 34 Heol Wellfield, Caerdydd, CF24 3PB. Deyrnas Unedig

1. Cynnwys y Wefan
(A) Er bod y wybodaeth a gynhwysir yn y wefan ei diweddaru'n gyfnodol, unrhyw warant yn cael ei roi bod y wybodaeth a ddarperir yn y wefan hon yn gywir, yn gyflawn, a / neu hyd yn gyfredol.
(B) y cynnwys a gynhwysir ar y wefan eu darparu at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid ydynt yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol neu broffesiynol arall ar unrhyw bwnc.
Nid yw gohebydd (c) yr UE yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled a allai godi o ddibynnu ar gynnwys a gynhwysir ar y wefan.
(Ch) Mae'r wefan hon a'i chynnwys yn cael eu darparu 'FEL AG Y MAE' ac 'AS GAEL' heb warant o unrhyw fath, naill ai yn ddiamwys neu'n oblygedig, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, warantau ymhlyg marchnadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, neu heb dor-cyfraith.
(D) Defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio'r wefan a'i chynnwys yn unig at ddibenion cyfreithlon ac mewn ffordd nad yw'n tresmasu ar hawliau, yn cyfyngu na rhwystro defnydd a mwynhad unrhyw un arall ar y wefan a'i chynnwys. Mae ymddygiad gwaharddedig yn cynnwys aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, trosglwyddo cynnwys anweddus yn anwir neu'n dramgwyddus neu amharu ar lif deialog arferol Gohebydd UE.
2. Hawlfraint a Nodau Masnach
(A) Bydd yr holl hawlfraint, nodau masnach, hawliau dylunio, patentau a hawliau eiddo deallusol eraill (cofrestredig neu ddigofrestredig) ar y wefan ac holl gynnwys (gan gynnwys yr holl geisiadau) lleoli ar y wefan yn aros wedi'i freinio mewn Gohebydd UE neu ei drwyddedwyr.
(B) enwau, delweddau a logos adnabod gohebydd UE neu drydydd partïon a'u cynhyrchion a'u gwasanaethau yn amodol ar hawlfraint, hawliau dylunio a nodau masnach Gohebydd UE a / neu drydydd parti. Ni fydd unrhyw beth yn y termau hyn gael ei ddehongli fel rhoi unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod masnach, hawl dylunio neu hawlfraint y gohebydd yr UE neu unrhyw drydydd parti.
(C) Ffotograffau a fideos yn hawlfraint y gohebydd yr UE, oni bai y crybwyllwyd yn benodol fel arall ac gredydu
3. Defnydd o'r Wefan
(A) caniatâd yn cael ei roi ar gyfer lawrlwytho a storio dros dro ar y wefan er mwyn edrych ar gyfrifiadur personol.
(B) Mae cynnwys y wefan yn cael eu diogelu gan hawlfraint dan gonfensiynau rhyngwladol ac, ar wahân dywedodd y caniatâd, atgynhyrchu, storio parhaol, neu ail-drosglwyddo y cynnwys yn cael ei wahardd heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.
(C) ailgyhoeddi achlysurol o brint neu fideo (unwaith yr wythnos neu llai aml), ar gyfer defnydd anfasnachol yn cael ei ganiatáu dim ond gyda syniad o ffynhonnell a thrwy gysylltu at yr erthygl gwreiddiol. Mae unrhyw ddefnydd arall yn amodol ar syndiceiddio yn cael ei ganiatáu dim ond gyda chymeradwyaeth ymlaen llaw o Gohebydd UE a gall fod yn destun ffi. Am fanylion yn yr ystyr hwn, cysylltwch â publisher@eureporter.co
4. Trydydd Llaw a Gwefan
(A) Mae rhai cynnwys (gan gynnwys cysylltiadau, llythyrau at y golygydd, swyddi blog a sylwadau i erthyglau) y wefan yn cael eu cyflenwi gan drydydd parti a gall arwain at wefannau eraill, gan gynnwys rhai a weithredir ac a gynhelir gan drydydd partïon ( 'Cynnwys Trydydd Parti ').
(B) gohebydd yr UE yn cynnwys Trydydd Llaw unig fel hwylustod i'w ddefnyddwyr, a phresenoldeb cynnwys o'r fath yn awgrymu cyfrifoldeb Gohebydd UE ar eu cyfer, ar gyfer y wefan gysylltiedig, neu ardystiad o gynnwys neu wefan gysylltiedig, neu ei weithredwr.
(C) Rhaid i'r Trydydd Llaw fod yn sifil a chwaethus. Rhaid iddo beidio â bod yn aflonyddgar neu'n sarhaus. Rhaid iddo beidio cynnwys deunydd anghyfreithlon, enwau defnyddwyr amhriodol (ee chwaeth, sarhaus ac ati) neu ddeunydd oddi ar y pwnc.
(ch) nad Hysbysebu mewn Gynnwys Trydydd Parti yn cael ei ganiatáu oni bai fod caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Gohebydd yr UE wedi cael ei roi.
(D) Trwy rannu unrhyw Gynnwys Trydydd Parti (gan gynnwys unrhyw destun, ffotograffau, graffeg neu fideo) gyda gohebydd UE grant i chi gohebydd yr UE, rhad ac am ddim, caniatâd i ddefnyddio'r deunydd mewn unrhyw ffordd y mae am (gan gynnwys addasu a'i addasu ar gyfer resymau gweithredol a golygyddol) ar gyfer gwasanaethau gohebydd yr UE. Mewn amgylchiadau penodol, gall gohebydd yr UE rannu eich cyfraniad gyda thrydydd partïon.
(E) Cyfeiriad Trydydd Llaw at y golygydd yn editor@eureporter.co
5. Diogelu Preifatrwydd
Bydd gwybodaeth bersonol defnyddiwr yn cael eu diogelu ac ni fydd yn cael ei werthu, masnachu neu ei rentu i drydydd parti, oni bai crybwyll yn benodol.
6. cylchlythyrau
Gall defnyddiwr sydd bellach yn dymuno derbyn cylchlythyrau Adroddwr UE optio allan trwy glicio ar ddolen dad-danysgrifio ar waelod y cylchlythyr a dilyn y cyswllt.
7. Force Majeure
Ni fydd Adroddwr UE yn atebol neu yr ystyrir eu bod mewn diffyg am unrhyw oedi neu fethiant mewn perfformiad neu ymyrraeth o gyflwyno unrhyw gynnwys sy'n deillio o unrhyw achos y tu hwnt i'w reolaeth, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i fethiant cyfarpar electronig neu fecanyddol neu linellau cyfathrebu, ffôn neu broblemau eraill, firysau cyfrifiadurol, mynediad heb awdurdod, lladrad, gwallau gweithredwr, tywydd garw, daeargrynfeydd neu drychinebau naturiol, streiciau neu broblemau llafur arall, rhyfeloedd, neu gyfyngiadau llywodraethol.
8. indemniad
Defnyddwyr yn cytuno i indemnio, amddiffyn a chynnal ddiniwed gohebydd yr UE, ei bartneriaid, cleientiaid, gweithwyr, swyddogion a chyfarwyddwyr, rhag ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, atebolrwydd, cosbau, aneddiadau, barnau, ffioedd (gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol ') yn deillio o ( i) unrhyw gynnwys y gall y defnyddiwr neu unrhyw un gyflwyno, postio neu drosglwyddo i'r wefan (gan gynnwys cynnwys y Trydydd Parti); (Ii) y defnydd y defnyddiwr y gwasanaethau gohebydd yr UE; (Iii) groes y defnyddiwr y Telerau hyn; a (iv) unrhyw groes neu fethiant drwy SER i gydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau mewn cysylltiad â Gwasanaethau.
9. Awdurdodaeth a Chyflafareddu
(A) Caiff y telerau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, a fydd yn awdurdodaeth unigryw dros unrhyw anghydfodau.
(B) Os bydd unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb hwn yn cael ei ddal gan lys o awdurdodaeth i fod yn anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.
(c) Rhaid i unrhyw achos o weithredu o eiddo gyda pharch i'r telerau yma i'w ffeilio yn lys o awdurdodaeth gymwys o fewn blwyddyn ar ôl yr achos o weithredu wedi codi, neu a fydd achos mor cael ei wahardd, yn annilys, ac yn ddi-rym.
cyswllt
Cyfeiriwch eich adborth i:
Adroddwr yr UE,
PO BOX 73, Canolfan Wasg Ryngwladol, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brwsel
publisher@eureporter.co

Telerau ac Amodau Masnachol
1. TELERAU AC AMODAU CYFFREDINOL
I.1. Partïon contractio

(A) Mae geiriad Telerau ac Amodau Masnachol hyn yn gyfrwymol ar y Partïon Contractio, hy y Cleient a'r Darparwr.
(B) Mae'r Cleient - sefydliad ymrwymo i gytundeb cytundebol ysgrifenedig gyda'r Darparwr (ee, Gohebydd UE, Noddwr, Advertiser, Prosiectau UE, partner Syndication, Cleient yr Agenda, Safle Swyddi neu'r Datganiad i'r Wasg Gwasanaethau).
(C) y Darparwr - HANNER DACLUS LTD gweithredu'r wefan 'REPORTER.CO UE "a" REPORTER.TV UE' ( 'y Safle') a darparu gwasanaethau o gyfrwng ar-lein yr UE. Darparwr wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr fel HANNER DACLUS LTD sy'n masnachu fel gohebydd yr UE, nid oes y Cwmni: 6624898, TAW rhif: GB 995 6193 59
I.2. Darpariaethau rhagarweiniol
(A) Caiff y rhain eu hystyried i fod y Telerau ac Amodau y Darparwr Masnachol.
(B) Mae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i'r Darparwr a'i Cleientiaid fel o Rhagfyr 24th 2010.
(C) Bydd y Telerau ac Amodau Masnachol yn ffurfio rhan annatod o unrhyw gontract rhwng y Cleient a'r Darparwr.
(D) Mae contract rhwng y Cleient a'r Darparwr cael ei sefydlu ar sail gorchymyn ysgrifenedig - hefyd ar ffurf post electronig a ffurflenni archebu electronig (ati yma wedi hyn y 'Gorchymyn').
(D) Oni bai bod y darparwr yn rhoi gwybod i'r Cleient o fewn dyddiau dau (2) busnes ar ôl cael gorchymyn nad yw'n derbyn rhai amodau penodol y Gorchymyn, bydd yr amodau a grybwyllir yn y Gorchymyn yn cael ei ystyried yn ddilys ar gyfer y berthynas rhwng y Partïon Contractio.
(Dd) Mae contract rhwng y Cleient a'r Darparwr hefyd yn cael ei sefydlu os bydd y Cleient yn derbyn cynnig gan y Darparwr i newid yr amodau o Orchymyn. Yna y cysylltiadau cytundebol yn cael eu llywodraethu gan yr amodau diweddaraf y cytunwyd arnynt.
(G) Gall yr amodau y cytunwyd arnynt y cysylltiadau cytundebol gael ei ddiwygio neu ganslo yn unig ar y sail y cytundeb penodol y ddau Partïon Contractio.
I.3. Mater Pwnc y Pwyllgor Perfformiad
Mae testun y perfformiad yw darparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â llinell y darparwr o fusnes, yn enwedig perfformiad darpariaeth gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Hysbysebwyr, Noddwyr, Prosiectau UE, partner Syndication a Chleientiaid y Jobsite, Agenda a Gwasanaethau Datganiad i'r Wasg ( ati yma wedi hyn y "Swydd") yn unol â gofynion a bennir yn y Gorchymyn.
I.4. Annibyniaeth golygyddol
Darparwr yn gweithio ar sail annibyniaeth olygyddol ac nid yw'n cyfyngu ei sylw at ei Gleientiaid. Egwyddorion yn cael eu hesbonio mewn Cenhadaeth Golygyddol Gohebydd UE.
I.5. Adnewyddu Contract a Therfynu
(A) Adnewyddu Contract yn berthnasol i Noddwyr
(B) Adnewyddu Contract yn digwydd yn awtomatig un flwyddyn ar ôl y dyddiad y llofnod ( 'Dyddiad Adnewyddu'), a phob blwyddyn wedi hynny, oni bai naill barti neu'r llall yn canslo'r contract drwy bost cofrestredig yn yr un mis diweddaraf cyn y Dyddiad Adnewyddu. Bydd pris pob adnewyddiad codi 5 y cant, oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig gan y Partïon Contractio yn y mis diweddaraf cyn y Dyddiad Adnewyddu.
(C) Os gofynnir gan y Cleient, y Darparwr yn cynnig cyfarfod gyflawniad ac yn darparu adroddiad blynyddol am y gwasanaethau a ddarperir, hysbysebu ar waith ac wythnosau ystadegau 6 cyn y dyddiad adnewyddu.
I.6. Amodau Llywodraethol Unused Swydd
(A) Rhaid i unrhyw swydd, a gafodd ei archebu, ond nid yw wedi cael ei ddefnyddio gan y Cleient nes y Dyddiad Adnewyddu (ee hysbysebu, hysbysebion swyddi), ni ellir ei drosglwyddo i mewn i'r cyfnod ar ôl y Dyddiad Adnewyddu, oni bai y cytunwyd arnynt gan ganiatâd ysgrifenedig ddau Barti Contractio .
(B) nad yw Trosglwyddo Job hwn o blaid sefydliadau eraill yn bosibl, oni bai y cytunwyd arnynt gan ganiatâd ysgrifenedig y ddau Barti Contractio.
I.7. Cleientiaid Crybwyllir yn Cyhoeddiadau
Gall cleientiaid gael eu crybwyll (gyda logo a / neu enw) mewn print y darparwr a chyhoeddiadau electronig. Mae'r Darparwr yn darparu hyn fel gwasanaeth i'r Cleient i gynyddu ei gwelededd mewn cylchoedd UE. Os nad yw Cleient yn dymuno cael ei grybwyll mewn cyhoeddiadau o'r fath, dylai sôn am hyn i'r Darparwr a chynnwys hyn yn y Gorchymyn.
I.8. Hawlfraint a Nodau Masnach
Nid yw'r Darparwr yn atebol am unrhyw ganlyniadau posibl gysylltiedig ag unrhyw dorri hawlfraint.
I.9. Cydweithredu ac Ymddiriedolaeth
(A) Bydd y Cleient yn ymrwymo, hyd nes un flwyddyn ar ôl diwedd unrhyw gytundeb, i beidio â recriwtio oddefol neu weithredol unrhyw aelod unigol o'r tîm y darparwr, boed yn llawn amser neu'n rhan amser, fel cyflogai neu ddarparwr gwasanaeth, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Darparwr.
(B) Bydd y Darparwr yn croesawu ymholiadau a chynigion a wneir gan canolradd megis asiantaethau neu ymgynghoriaethau ar ran cwmnïau eraill sy'n rhagolygon newydd, nad ydynt eto mewn cysylltiad â'r Darparwr. Mewn achosion o'r fath, y Darparwr yn parchu gwerth y cysylltiadau a syniadau a ddarperir, ac amcanion i barchu rôl y canolradd, gan gynnwys - os gofynnir - eu dymuniad i gael ei hysbysu o gysylltiadau gyda'r cwsmer.
I.10. Diogelu Preifatrwydd
(A) Bydd y Darparwr yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol neu Cleient a roddir iddo. Mae'r darparwr wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ac ni fydd yn gwerthu, masnach neu rentu gwybodaeth breifat i drydydd parti, oni bai crybwyll yn benodol.
(B) Bydd y Darparwr yn ymrwymo i gynnal cyfrinachedd ynghylch unrhyw drafodion sy'n gysylltiedig â'r pwnc y perfformiad.
I.11. Price

Mae'r holl brisiau yn y rhestr brisiau o wasanaethau yn cynnwys TAW. Bydd TAW yn cael eu cymhwyso yn ôl rheolau TAW y DU.
I.12. Telerau Talu
(A) y Darparwr hawl i gyhoeddi anfoneb cyn gynted ag y Swydd yn cael ei gwblhau yn unol â'r Gorchymyn neu cyn gynted ag y Cleient yn dod yn Advertiser neu Noddwr.
(B) Bydd y pris y Swydd yn cael ei dalu ar sail yr anfoneb a gyhoeddwyd gan y Darparwr, bydd aeddfedrwydd a bennir yn yr anfoneb hon.
(c) Bydd y Cleient yn talu am y Swydd yn un rhandaliad o fewn y cyfnod a nodir isod, cyfri o'r dyddiad yr anfoneb i gyfrif banc yn y DU y darparwr, oni nodir yn wahanol yn y Gorchymyn. Os yw'r amodau talu yn y gwrthdaro Gorchymyn â'r Telerau hyn, dylai'r cyn-ymgeisio.
Taliad (ch) Cleient yn ddiwrnodau oherwydd calendr 30 ôl anfoneb wedi'i rhoi oni nodir yn wahanol yn y contract.
I.13. Taliadau hwyr
Os nad yw Cleient yn talu ar amser ar ôl nodyn atgoffa, mae'r Darparwr yn cadw'r hawl i (i) codi llog o 5 y cant y mis cymhwyso ar y swm a anfonebwyd ac eithrio TAW o'r dyddiad dyledus cychwynnol, (ii) cael gwared ar unrhyw ddeunydd hysbysebu neu cyfeiriadau at y Cleient o'r Safle, (iii) cymryd unrhyw gamau cyfreithiol.
I.14. diffygiol Swydd
(A) wedi ystyried gwblhau Swydd yn ddiffygiol os nad yw wedi ei berfformio yn unol â'r Gorchymyn.
(B) Ym mhob achos arall, bydd y swydd yn cael eu hystyried i wedi cael eu perfformio yn iawn.
I.15. cwynion
(A) Bydd unrhyw gwynion yn cael eu gwneud yn ysgrifenedig. Rhaid i'r gŵyn nodi'r sail i'r gŵyn, a disgrifiwch natur y diffygion.
(B) Os yw'r darparwr yn cydnabod gwyn y Cleient fel cyfiawnhau, bydd yn darparu adolygiad o'r Swydd ar ei draul ei hun.
I.16. Dyddiad cau ar gyfer Cwynion
(A) Rhaid i unrhyw hawliadau sy'n deillio o atebolrwydd am ddiffygion yn peidio â bod yn ddilys os ydynt yn cael eu gwneud yn hwyr.
(B) Mae'n ofynnol i'r Cleient i ffeilio unrhyw hawliadau yn seiliedig ar unrhyw ddiffygion mewn Swydd heb oedi gormodol yn syth ar ôl darganfod diffygion o'r fath.
I.17. Tynnu'n ôl o'r Contract
(A) Naill ai Chontractio Parti yr hawl i dynnu'n ôl o'r contract os, ar ôl mynd i mewn i'r contract, rhwystrau anorchfygol yn codi ar ei rhan y mae'n ei hatal rhag cyflawni ei rhwymedigaethau.
(B) Rhaid i'r Barti Contractio tynnu'n ôl o'r contract yn hysbysu'r Barti Contractio arall o'r ffaith hon yn ysgrifenedig.
(C) Nid yw'r Darparwr yn atebol i'r Cleient am ddifrod a achoswyd o ganlyniad i'r diffyg perfformiad contract i ben os yw'n o ganlyniad i ddigwyddiadau anrhagweladwy ac na ellir ei osgoi achosion o na allai'r Contractwr wedi atal (gweler paragraff I.20 isod).

I.18. Cyfraith Llywodraethu ac Awdurdodaeth
(A) Caiff y telerau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr a fydd yn cael awdurdodaeth unigryw dros unrhyw anghydfodau.
(B) Mewn achos o anhawster i weithredu neu ddehongli Telerau hyn, bydd yn cael ei gyflwyno i gyflafareddiad gan un canolwr a ddynodwyd drwy gytundeb cyffredin y Partïon Contractio, o fewn mis i un parti sy'n gofyn amdani. Rhag ofn na all y partïon gytuno ar canolwr ar y cyd, o fewn un mis ychwanegol, bydd pob un ddynodi un canolwr, a bydd y ddau canolwyr dynodi trydydd un. Bydd y partïon yn cael eu rhwymo gan ganfyddiadau'r y canolwr (au).
(C) Bydd iaith yr achos yn Saesneg a bydd yr egwyddorion cyfreithiol fydd y rheiny o gyfraith Lloegr a chyfraith achosion.

I.19. Toradwyedd / Goroesiad / Statud Cyfyngiadau
(A) Os bydd unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb hwn yn cael ei ddal gan lys o awdurdodaeth i fod yn anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.
(b) rhaid i unrhyw achos o weithredu y Cleient mewn perthynas â Telerau hyn gael eu ffeilio mewn lys ag awdurdodaeth gymwys o fewn blwyddyn ar ôl yr achos o weithredu wedi codi, neu a fydd achos mor cael ei wahardd, yn annilys, ac yn ddi-rym.

I.20. Force Majeure
Darparwr, ni fydd rai cysylltiedig a'i ddarparwyr gwybodaeth yn atebol neu'n ystyrir eu bod mewn diffyg am unrhyw oedi neu fethiant mewn perfformiad neu ymyrraeth o gyflwyno'r Cynnwys deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o unrhyw achos neu amgylchiadau y tu hwnt i'w neu i'w rheolaeth resymol, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i fethiant cyfarpar electronig neu fecanyddol neu linellau cyfathrebu, dros y ffôn neu broblemau eraill, firysau cyfrifiadurol, mynediad heb awdurdod, lladrad, gwallau gweithredwr, tywydd garw, daeargrynfeydd neu drychinebau naturiol, streiciau neu broblemau llafur arall, rhyfeloedd, neu gyfyngiadau llywodraethol .

I.21. Newidiadau i'r Telerau ac Amodau hyn
Y Darparwr yn cadw'r hawl i newid neu addasu'r Telerau hyn neu osod Telerau ac Amodau newydd yn ei gyfleustra. Bydd Naill ai Barti Contractio yn cael eu bod wedi derbyn yr holl newidiadau newydd 24 awr ar ôl iddynt ddod yn effeithiol ar y Safle. Cysylltwch publisher@eureporter.co am ragor o wybodaeth.

II. HYSBYSEBU
II.1. Darpariaethau rhagarweiniol

Mae'r amodau canlynol yn berthnasol i Gleientiaid rhai sy'n defnyddio gwasanaethau hysbysebu y darparwr ar y Safle, ei safleoedd gwe partner ac yn y Cylchlythyrau a gyhoeddir gan y Darparwr (y 'Hysbysebwyr').

II.2. Gwasanaethau hysbysebu
Mae'r swydd yn darparu gwasanaethau hysbysebu ( 'Hysbysebu') a bennir gan y Hysbysebwr yn y Gorchymyn a'r cyfryngau cynllun ar y dyddiadau y cytunwyd arnynt a'u darparu yn y modd y cytunwyd arno.

II.3. Sefydliad o Hysbysebu
(A) Hysbysebu cael ei drefnu yn y swm o wythnosau, gan ddechrau ar ddydd Llun ac yn gorffen ar ddydd Sul yr un wythnos, oni chytunir fel arall gan y Partïon Contractio.
(B) Ar ôl cytundeb cychwynnol, bydd y Darparwr yn gyntaf anfon cynnig o gynllun cyfryngau sôn am y cyfnod a lleoliad deunyddiau hysbysebu ar y Safle ac yn ei chylchlythyrau. Bydd y Darparwr hefyd atodi cynnig Gorchymyn ar sail y cytundeb cychwynnol.
(C) Gan gyflwyno'r Gorchymyn i'r Darparwr, mae'r Hysbysebwr yn ymrwymo i dderbyn y cynllun cyfryngau a'r Job gwblhau ac i dalu'r pris terfynol ar gyfer y swydd.

II.4. Detholusrwydd hysbysebu
Oni nodir yn benodol yn y Gorchymyn, nid Hysbysebu yr Advertiser ar y Wefan neu ar ei adrannau neu yn ei Cylchlythyrau yn unigryw, hy y Advertiser yn rhannu'r un sefyllfa hysbysebu gyda Advertiser (au) eraill.

II.5. Creu Deunydd Hysbysebu
(A) Ar ôl derbyn y Gorchymyn, bydd deunydd hysbysebu yn cael ei greu yn unol â Manylebau Hysbysebu naill ai gan yr Hysbysebwr neu gan y Darparwr.
(B) Gall y Advertiser ddarparu'r Darparwr gyda'i Deunydd Hysbysebu hun: (i) y Deunydd Hysbysebu a gyflwynwyd gan y Cleient, rhaid fod yn unol â Manylebau Hysbysebu Adroddwr UE; (Ii) y Hysbysebwr yn cyflwyno'r Deunydd Hysbysebu gan o leiaf 5 diwrnod busnes cyn cychwyn yr ymgyrch.
(C) Os bydd yr Advertiser ceisiadau hynny, mae'r Darparwr dyluniadau Deunydd Hysbysebu ar gyfer yr Advertiser: (i) y Darparwr yn gofyn am ddeunydd gweledol a thestun gan y Hysbysebwr fydd yn cael ei ddefnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu Deunydd Hysbysebu; (Ii) ar ôl i'r Deunydd Hysbysebu yn cael ei greu gan y Darparwr, bydd yn ei anfon i'r Advertiser i'w gymeradwyo, gyda therfyn o dri drafftiau cynnwys fersiwn derfynol i'w gyhoeddi. Gall drafftiau pellach fod yn destun ffi. Bydd unrhyw Deunydd Hysbysebu a grëwyd gan y Darparwr yn aros ei eiddo ei hun ac ni ellir eu hail-ddefnyddio heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.
II.6. Cyfrifoldeb am y Deunydd Hysbysebu
(A) Yn y ddau achos, mae'r Hysbysebwr yn derbyn cyfrifoldeb llawn am y negeseuon a chynnwys y Deunydd Hysbysebu. Y Darparwr yn cadw'r hawl i beidio â chyhoeddi rhan neu'r cyfan Deunydd Hysbysebu, heb unrhyw indemniad, hyd yn oed os yw ei person cyswllt cydnabu'r Deunydd Hysbysebu yn y lle cyntaf, os yw'n credu ei bod yn ymosodol, yn amhriodol, yn rhy 'flashy' neu am unrhyw reswm arall.
(B) Nid yw'r Darparwr yn derbyn hysbysebion sy'n ehangu y tu allan i'r gofod ad dynodedig, heb gytundeb ysgrifenedig ymlaen llaw.
II.7. cyswllt
E-bost i publisher@eureporter.co os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am wasanaethau'r darparwr ar gyfer Hysbysebwyr.

III. NAWDD

III.1. darpariaethau rhagarweiniol
(A) Bydd y Telerau canlynol yn berthnasol i gleientiaid sydd â nawdd, enw da corfforaethol neu gytundeb partneriaeth gyfathrebu (y 'Noddwr').
(B) Nawdd yn fath o gefnogaeth y cyhoedd o'r Noddwr i'r Darparwr. Darparwr yn anelu at helpu effeithlonrwydd a thryloywder y gymuned yr UE drwy ddarparu gwybodaeth am faterion yr UE, yn bennaf ar-lein.
(C) Mae nawdd yn cefnogaeth ar gyfer: (i) naill ai llwyfan cyfan neu (ii) ar gyfer dadl fwy gwybodus ar ran roddir neu is-adran.
(Ch) y Darparwr yn cadw'r hawl i greu mathau eraill o nawdd, gan gynnwys er enghraifft, nawdd wlad, neu gyfryngau cynnwys a phartneriaethau digwyddiad.
(D) Nawdd ar gyfer un flwyddyn, ar gyfer un fersiwn iaith (Saesneg oni nodir yn wahanol). Nawdd cael ei adnewyddu yn awtomatig yn ôl y Telerau hyn (gweler isadran I.5 uchod).
III.2. Dim-dylanwad y Noddwr
(A) y Darparwr yn llwyfan cyfryngau niwtral ar gyfer yr holl actorion UE, gan ddarparu unrhyw wasanaethau lobïo. Fel Cwmni Cyfyngedig DU, mae'r Darparwr yn ddarostyngedig i ofynion archwilio ac i gyhoeddi ei gyfrifon.
(B) Noddwyr arfer unrhyw ddylanwad uniongyrchol ar y cynnwys golygyddol ac nid ydynt i fod i gefnogi cynnwys hwn.
IV.3. Mae'r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Noddwyr
(A) Bydd y Darparwr yn darparu gwelededd i enw a / neu logo'r noddwr. Mae hyn yn cynnwys presenoldeb ar y Safle, a fydd yn hygyrch i'r cyhoedd am ddim, ac ar gyhoeddiadau papur, yn ogystal â sôn mewn cynadleddau i'r wasg, os oes rhai yn cael eu cynnal. Pe bai'n dymuno hynny ac yn datgan ei fod gyda rhybudd rhesymol, efallai y noddwr wrthod presenoldeb ei logo ar unrhyw un o'r cyfryngau hyn.
(B) Mae'r swydd yw darparu gwasanaethau a bennir gan y Cleient yn y 'Gorchymyn' a gall gynnwys: I. Gwelededd ac adran ffocws - trefnu yn ôl y tabl canlynol

Math o Noddwr Gwelededd a chymdeithas at adrannau
Gwefan REPORTER.CO UE Pob rhan o'r wefan
UE REPORTER.CO Web Page tudalen ar y we Un rhan benodol
Gohebydd Magazine Cyfan UE tudalen ffont Magazine
tudalen Magazine Gohebydd UE Cysylltiedig i un dudalen yn y cylchgrawn argraffedig ac electronig
REPORTER.TV LIVE UE sianel deledu ar-lein Live
REPORTER.TV Watch Eto yr UE Teledu we fideo ar alw
Gohebydd iPhone UE & iPad Apps Fyw ar-lein sianel deledu deledu We fideo ar alw

(C) Logo gwelededd ac enw crybwyll -
Noddwyr yn mwynhau lefel uchel o logo gwelededd parhaol ac enw'r crybwyll.
Mae'r gwelededd ar y Wefan yn cael ei ddarparu trwy logo'r Noddwr ac yn cysylltu â safle gwe corfforaethol y Noddwr.
Gwelededd yn y Magazine yn cael ei ddarparu gan y logo y Noddwr a dolen argraffedig i'r wefan gorfforaethol y Noddwr.
Mae'r gwelededd ar y teledu We Live yn cael ei ddarparu trwy logo'r Noddwr.
Mae'r gwelededd ar y teledu Fideo We On Demand yn cael ei ddarparu trwy logo'r noddwr.
Mae'r gwelededd ar y iPhone a iPad Apps yn cael ei ddarparu trwy logo'r Noddwr a dolen i wefan gorfforaethol y Noddwr.
(Ch) Hysbysebu (amodau adran II uchod. Hysbysebu yn berthnasol).
(D) Rhwydweithio a digwyddiadau cymdeithasau - efallai y noddwyr yn cael eu gwahodd i ddigwyddiadau cyhoeddus a drefnir gan y Darparwr, gan gynnwys gweithdai, (ii) cynadleddau. Am ffi ychwanegol, gall noddwyr yn dod yn gysylltiedig â'r digwyddiadau hyn. Yn yr achos hwnnw, mae ganddynt logo gwelededd ar y gwahoddiadau a rhaglenni, maent yn cael eu crybwyll yn gyhoeddus yn ystod y digwyddiad a gall fod slot siarad a mewnbwn ar y rhaglen a rhestr cyfranogwyr. Gall noddwyr hefyd yn awgrymu pynciau ar gyfer y gweithdai, y byddent wedyn fod yn gysylltiedig os yw'r gweithdy a awgrymir yn digwydd.
IV.4. Modiwlau o Wasanaethau
Gwasanaethau o'r pecyn nawdd yn fodiwlaidd, gan ganiatáu ar gyfer noddwyr i trwsio yn rhwydd yn un gwasanaeth ag un arall, ar gytundeb gyda'r Darparwr.
IV. 5. Hysbysiad yn achos newidiadau
Mae'r darparwr yn ymrwymo i wneud ei orau i gyflawni amlygiad i noddwyr debyg i'r hyn a nodwyd yn y ffurflen archebu neu eu cyfnewid gohebiaeth cyn i'r noddi ddechrau. Mae'n cadw'r hawl i addasu'r rhain pan fo angen a bydd yn hysbysu noddwyr am unrhyw newidiadau mawr.
IV.6. cyswllt
E-bost i publisher@eureporter.co os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth ynghylch gwasanaethau Darparwr ar gyfer Noddwyr.
Cyfeiriwch eich adborth i:

Adroddwr yr UE,
PO BOX 73, Canolfan Wasg Ryngwladol, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brussels publisher@eureporter.co