#Twristiaeth - Llinell fywyd yn cwympo'n rhydd

| Mawrth 25, 2020

Mae bywyd cyhoeddus mewn gwledydd ledled y byd wedi dod i aros yn ei unfan. Mae'r mesurau llym i frwydro yn erbyn y coronafirws yn ddigynsail ond maent yn profi'n hanfodol hanfodol. Nid ydym yn gwybod eto i ba raddau y bydd yn cael costau dynol ac economaidd, ond nid oes amheuaeth y bydd yn enfawr. Mae'r amcangyfrifon cyfredol yn rhagweld rhwng $2 triliwn i $3.4 triliwn o golled incwm a 25 miliwn o doriadau swyddi. I un sector, mae'r effaith yn arbennig o drychinebus: Twristiaeth, yn ysgrifennu Isabelle Durant, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol UNCTAD, cyn is-lywydd Senedd Ewrop a chyn ddirprwy brif weinidog Gwlad Belg.

Mae twristiaeth yn cyfrannu'n allweddol at CMC, cyflogaeth a masnach. Mae llawer yn anghofio hyn. Mae'r argyfwng yn effeithio'n ddifrifol ar bob categori o'r sector: Ar hyn o bryd mae teithio ar gyfer hamdden a busnes yn un o'n blaenoriaethau lleiaf ac mae ein gallu i ymweld â theulu a ffrindiau yn gyfyngedig iawn neu hyd yn oed wedi'i wahardd. Ein blaenoriaeth yw cadw'n ddiogel a dan do.

Mae'r cwymp mewn gweithgaredd economaidd eisoes yn effeithio ar filoedd o sefydliadau twristiaeth. Yn y mwyafrif o wledydd ledled Ewrop, mae bwytai ar gau ac mae nifer o westai ledled y byd wedi gweld eu niferoedd archebu yn plymio. Gan fod twristiaeth yn ddarparwr incwm pwysig, gan ddarparu tua un o bob deg swydd ledled y byd, mae'r argyfwng hwn yn bygwth swyddi miliynau o bobl. Gyda gweithlu sy'n cynnwys cyfran gymharol uchel o fenywod a phobl ifanc, bydd yn taro'r grwpiau demograffig hynny'n galed sydd eisoes yn aml yn fwy agored i niwed.

Bydd diweithdra, neu'r gobaith ohono, yn cyfyngu'n ddifrifol ar allu a dyhead llawer i deithio, gan effeithio'n bennaf ar y diwydiant twristiaeth hamdden. Yn ogystal â hyn, gan y bydd angen i lawer o gwmnïau gyfuno eu cyfrifon, bydd hefyd yn cyfyngu ar deithio busnes, sy'n cyfrif am oddeutu 13% o gyfanswm galw'r sector.

Mewn llawer o wledydd mae twristiaeth ryngwladol yn sector allforio gwasanaethau hanfodol ac felly'n ffynhonnell allweddol o gyfnewid tramor. Yn fyd-eang, mae twristiaeth yn cyfrif am bron i 30% o allforion gwasanaethau, ond mewn llawer o Wladwriaethau sy'n datblygu ar ynysoedd bach (SIDS), mae'r gyfran hon yn llawer uwch. Gyda llai o dwristiaeth ryngwladol a chyfnewid tramor, gall y gallu i wasanaethu dyled leihau yn gyflym. Gan ychwanegu at hyn ddoler yr UD sy'n gwerthfawrogi'n gyflym, mae storm ychwanegol ar y gorwel. Mae angen gweithredu amlochrog ar frys i atal y storm honno.

Mae'r mesurau cyfredol ar symudedd nid yn unig yn herio'r sector heddiw ond yfory hefyd. Er mwyn arafu lledaeniad y firws, am wythnosau ac yn ôl pob tebyg misoedd bydd miliynau o bobl yn aros gartref a bydd cyfyngiadau teithio difrifol yn berthnasol. Bydd cysylltedd yn gyfyngedig gyda chysylltiadau di-rif hedfan, bws a thrên yn cael eu canslo. Ar gyfer sawl cwmni hedfan bydd goroesi yn dibynnu ar gymorth ariannol - gall rhai fynd i fethdaliad tra bydd gwledydd eraill yn paratoi ar gyfer gwladoli. O ystyried bod bron i 60% o'r holl dwristiaid rhyngwladol yn cyrraedd eu cyrchfan mewn awyren, bydd llai o gysylltedd aer y tu hwnt i'r argyfwng iechyd yn cyfyngu ar allu'r sector i wella.

Mae hwn yn rhagolwg llwm iawn ac mae'n effeithio ar wledydd ym mhobman. Mae'r cyrchfannau twristiaeth gorau o ran cyrraedd rhyngwladol i gyd ymhlith y rhai yr effeithir arnynt fwyaf: Ffrainc, Sbaen, yr Unol Daleithiau, Tsieina a'r Eidal. Mae'r rhain yn economïau mawr lle mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig. Fodd bynnag, ar gyfer gwledydd eraill, fel Gwlad Thai ac yn enwedig SIDS, mae'r sector yn fwy na hynny: dyma linell eu bywyd. Mewn rhai achosion, twristiaeth yw'r enillydd cyfnewid tramor gorau, cyfrannwr GDP neu gyflogwr, neu'r tri gyda'i gilydd.

Os oes ffynhonnell gobaith, y ffaith bod twristiaeth wedi profi i fod yn wydn ac wedi profi adferiadau cryf a chyflym ar ôl argyfwng. Gwelsom hyn ar ôl yr achosion o SARS a rhyfel Irac yn 2003, yn ogystal ag ar ôl argyfwng ariannol 2008/09. Daeth twristiaeth ryngwladol yn ôl yn gryfach nag erioed, gan gofnodi cyfradd twf blynyddol cyfartalog o 5% rhwng 2010 a 2018 a rhagori 1.5 biliwn yn cyrraedd yn rhyngwladol erbyn 2019. Gan ychwanegu at hyn y galw gan dwristiaid domestig, mae'n dangos yn glir faint sydd yn y fantol.

Felly, mae'n bwysig y bydd mesurau cymorth yn ymestyn i'r sector twristiaeth fel y gall y rhai y mae eu bywoliaeth yn dibynnu arno ymdopi â'r adfyd cyfredol hwn ac yna cefnogi adferiad y sector pan fydd yn adlamu. A gwyddom, trwy gysylltiadau lluosog ac amrywiol y sector, fod gan dwristiaeth y gallu unigryw ac unigryw i ymestyn i filiynau o bobl, gan gynnwys mewn llawer o gymunedau gwledig. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i economïau sy'n cael eu gyrru gan dwristiaeth yn y byd sy'n datblygu nad oes ganddynt rwydi diogelwch a llai o ffynonellau incwm amgen. Er enghraifft, yn Acapulco, Mecsico, gwrthododd busnesau twristiaeth gau i lawr oherwydd i lawer o weithwyr twristiaeth nid oes unrhyw waith yn golygu dim incwm.

Wrth edrych ymlaen, mae'r pandemig yn sbarduno myfyrdodau ar gyfer dyfodol y sector. Gall hyn fod yn gyfle. O ganlyniad i doriadau hedfan a chynhyrchu, CO2 mae allyriadau wedi gostwng yn sylweddol ac yn arwain at welliannau nodedig yn ansawdd aer a dŵr. Mae hyn yn cefnogi'r union ased y mae llawer o gyrchfannau twristiaeth yn ffynnu arno - harddwch natur yn y cyflwr naturiol hwn. Felly, mae'r argyfwng yn ein hatgoffa a gobeithio'n ein hargyhoeddi pa mor hanfodol bwysig yw dilyn modelau twristiaeth llai carbon-ddwys.

Efallai mai twristiaeth fwy rhanbarthol a mwy cynaliadwy yw'r fformiwla fuddugol. Mae twristiaeth ranbarthol yn llai llygrydd oherwydd pellteroedd byrrach a chysylltedd trwy ddulliau llai halogedig. Ac mae twristiaeth gynaliadwy yn ffafrio cyrchu gan gyflenwyr lleol ac mae'n fwy ymwybodol o reoli dŵr a gwastraff. Mae hyn yn aml yn wahanol i fodelau sy'n seiliedig yn bennaf ar dwristiaeth dorfol.

Fodd bynnag, nid yw ailfeddwl yn gasgliad a ildiwyd: Er mwyn cynnal a rhoi hwb i'w heconomïau, gall rhai llywodraethau droi at danwydd ffosil fel ffynhonnell ynni rhatach. Gallai hyn eu gosod yn ôl yn eu dyheadau i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Ac er mwyn i dwristiaeth adfer a thrawsnewid yn llwybr mwy cynaliadwy, yn gyntaf mae angen i'w busnesau oroesi'r storm ysbeidiol hon.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Barn, Twristiaeth, Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.