Cysylltu â ni

Economi

pwyntiau comisiwn i ddiwygiadau arloesi i gynnal adferiad economaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bwlb cfl-light-Heddiw mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd buddsoddiadau a diwygiadau ymchwil ac arloesi (Ymchwil a Datblygu) ar gyfer adferiad economaidd yn yr Undeb Ewropeaidd, ac wedi gwneud cynigion i helpu aelod-wladwriaethau’r UE i gynyddu effaith eu cyllidebau ar adeg pan mae llawer o wledydd yn dal i wynebu cyfyngiadau gwariant. . Mae cynyddu buddsoddiad Ymchwil a Datblygu yn sbardun twf, tra bod gwella effeithlonrwydd ac ansawdd gwariant Ymchwil a Datblygu cyhoeddus hefyd yn hanfodol os yw Ewrop am gynnal neu gyflawni safle blaenllaw mewn sawl maes gwybodaeth a thechnolegau allweddol. Mae'r Comisiwn wedi addo cefnogaeth i aelod-wladwriaethau wrth fynd ar drywydd diwygiadau Ymchwil a Datblygu sy'n gweddu orau i'w hanghenion, gan gynnwys trwy ddarparu cefnogaeth polisi, data o'r radd flaenaf ac enghreifftiau o arfer gorau.

Dywedodd Olli Rehn, Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd sy'n gyfrifol am Faterion Economaidd ac Ariannol a'r Ewro: "Mae adferiad economaidd Ewrop yn cyflymu tra bod cyflymder cydgrynhoi cyllidol yn arafu, yn unol â fframwaith cyllidol wedi'i atgyfnerthu'r UE. Serch hynny, bydd cyfyngiadau cyllidebol yn parhau, a dyna pam mae'n bwysicach nag erioed bod aelod-wladwriaethau'n targedu eu hadnoddau. yn glyfar. Mae cyllideb yr UE yn helpu i sbarduno buddsoddiad sy'n gwella twf mewn ymchwil ac arloesi a heddiw rydym yn cyflwyno syniadau i helpu i gynyddu effaith pob ewro sy'n cael ei wario. "

Dywedodd Máire Geoghegan-Quinn, Comisiynydd Ewropeaidd dros Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth: "Mae meithrin arloesedd yn cael ei dderbyn yn eang fel yr allwedd i gystadleurwydd a gwell ansawdd bywyd, yn enwedig yn Ewrop lle na allwn gystadlu ar gostau. Mae hwn yn alwad deffro i lywodraethau a busnesau ledled yr UE. Naill ai rydym yn ei gael ar hyn o bryd neu ni talu'r pris am flynyddoedd i ddod. "

hysbyseb

Mae'r Cyfathrebu a gyhoeddwyd heddiw yn tynnu sylw at dri maes diwygio allweddol:

  • Gwella ansawdd datblygu strategaeth a'r broses llunio polisi, gan ddod â gweithgareddau ymchwil ac arloesi at ei gilydd, a chael cyllideb aml-flwyddyn sefydlog sy'n ffocysu adnoddau'n strategol;

  • Gwella ansawdd rhaglenni Ymchwil a Datblygu, gan gynnwys trwy ostwng beichiau gweinyddol a dyrannu cyllid yn fwy cystadleuol;

    hysbyseb
  • Gwella ansawdd sefydliadau cyhoeddus sy'n gwneud ymchwil ac arloesi, gan gynnwys drwy bartneriaethau newydd gyda diwydiant.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi galw ar aelod-wladwriaethau i flaenoriaethu Ymchwil a Datblygu, wrth i awdurdodau cyhoeddus adennill elw ar gyfer buddsoddiad sy'n gwella twf. Gyda gwariant Ymchwil a Datblygu cyfredol ar draws y sector cyhoeddus a phreifat werth ychydig dros 2% o CMC, mae'r UE yn parhau i fod ymhell y tu ôl i gystadleuwyr rhyngwladol fel yr Unol Daleithiau, Japan a De Korea, gyda Tsieina hefyd bellach yn agos iawn at oddiweddyd yr UE (gweler y graff). Felly mae cynyddu gwariant Ymchwil a Datblygu i 3% o CMC yn parhau i fod yn darged allweddol i'r UE, ond mae'r Cyfathrebu heddiw yn dangos bod gwella ansawdd gwariant cyhoeddus yn y maes hwn hefyd yn hanfodol er mwyn cynyddu effaith economaidd buddsoddiad. Mae'r Cyfathrebu'n pwyntio'n gyfartal at yr angen i'r UE roi'r amodau fframwaith cywir ar waith i annog cwmnïau Ewropeaidd i arloesi ymhellach.

Dwysedd Ymchwil a Datblygu cyhoeddus a phreifat yn 2012 yn yr UE a rhai trydydd gwledydd

Cefndir

Mae arloesi yn ganolog i dwf economaidd a chystadleurwydd busnes, ac mae wrth wraidd yr UEstrategaeth Ewrop 2020. Mae cynigion heddiw yn dilyn rhai'r 2014 Gwlad Argymhellion Penodol lle cafodd nifer o aelod-wladwriaethau argymhellion i ddiwygio eu polisïau ymchwil ac arloesi. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi heddiw a Cyflwr adroddiad yr Undeb Arloesi dangos cynnydd yn erbyn yr ymrwymiadau 34 a wnaed ac amlygu'r angen am ymdrechion pellach.

Mae cyllideb yr UE ar gyfer 2014-20 yn nodi symudiad pendant tuag at Ymchwil a Datblygu ac eitemau eraill sy'n gwella twf, gyda chynnydd mewn termau real o 30% yn y gyllideb ar gyfer Horizon 2020, rhaglen newydd yr UE ar gyfer ymchwil ac arloesi. Disgwylir buddsoddi EUR 83 biliwn arall mewn Ymchwil a Datblygu yn ogystal â busnesau bach a chanolig trwy'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd newydd.

Undeb Arloesi: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd