Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Jean-Claude Juncker gerbron Senedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140708PHT51825_originalOlaf yr wythnos cafodd grwpiau gwleidyddol y Senedd gyfle i holi llywydd-ddynodiad y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker. Er i gyn-brif weinidog Lwcsembwrg gael ei enwebu ar gyfer llywyddiaeth y Comisiwn gan y Cyngor Ewropeaidd ar 27 Mehefin, mae angen cefnogaeth y Senedd arno o hyd. Bydd y bleidlais lawn ar ei ymgeisyddiaeth yn cael ei chynnal ar 15 Gorffennaf.
Bydd angen cefnogaeth mwyafrif o aelodau Senedd Ewrop ar bwy bynnag sy'n olynu José Manuel Barroso fel llywydd y Comisiwn yr hydref hwn, sy'n golygu o leiaf 376 ASE. Bydd y bleidlais seneddol ar ymgeisyddiaeth Jean-Claude Juncker yn cael ei chynnal ar 15 Gorffennaf. Cyn hynny bydd datganiad gan Juncker, ac yna dadl lawn.
Mewn ymgais i rali eu cefnogaeth cyn y bleidlais lawn, cyfarfu Juncker â grwpiau gwleidyddol yr wythnos hon. Cafodd llywydd-ddynodiad y Comisiwn ei grilio ar ei gynlluniau a'i flaenoriaethau, ynghyd â'i addasrwydd ar gyfer y swydd. Cyfarfu â'r grwpiau S&D, ECR ac ALDE ar 8 Gorffennaf ac eistedd i lawr gyda'r EPP, Greens, GUE / NGL ac EFDD y diwrnod canlynol.
Dywedodd Llywydd y grŵp EPP Manfred Weber: "Fe wnaeth Jean-Claude Juncker yn glir heddiw y bydd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan ei arweinyddiaeth, yn uchelgeisiol, gydag agenda glir." Ychwanegodd y byddai ethol arlywydd newydd y Comisiwn yn dod â thryloywder a democratiaeth bellach i wleidyddiaeth Ewrop.
Yn dilyn eu cyfarfod ag arweinydd grŵp S&D Mr Juncker, Gianni Pittella, "nid yw ein penderfyniad terfynol ynghylch cefnogi Juncker wedi'i wneud eto. Byddwn yn parhau â'n dadl yr wythnos nesaf."
Wrth sôn ar ran yr ECR, dywedodd Llywydd y grŵp, Syed Kamall, er y byddent yn cydweithredu â Juncker pe bai'n cael ei ethol, nad oeddent yn cefnogi'r broses o'i enwebu: "Mae'n cynrychioli symudiad pŵer i ffwrdd o'r aelod-wladwriaethau a thuag at y Senedd. "Mewn datganiad ar ôl ei gyfarfod nododd y grŵp ALDE yn glir na fydd ei gefnogaeth i gyn-brif Lwcsembwrg" yn cael ei bennu gan ei gymwysterau pro-Ewropeaidd rhagorol yn unig. Bydd ein cefnogaeth hefyd yn dibynnu ar gynnwys ei raglen. " Cododd GUE / NGL effaith cyni a'r cytundeb masnach trawsatlantig arfaethedig gyda Juncker. Dywedodd Llywydd y Grŵp, Gabi Zimmer: “Nid yw blaenoriaethau Juncker yn cyd-fynd â’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr UE."
Dywedodd arweinwyr grwpiau’r Gwyrddion / EFA Rebecca Harms a Philippe Lamberts: "Nid oedd ei holl ymatebion yn cyfateb i’n gweledigaeth ar gyfer yr UE, ond mae rhywfaint o dir cyffredin hefyd." Dywedodd cyd-lywydd EFDD, Nigel Farage “rydym yn falch iawn bod Mr Juncker wedi dewis dod i siarad â’r grŵp mwyaf ewrocritical yn Senedd Ewrop”.
Os caiff ei ethol gan y Senedd ar 15 Gorffennaf, bydd llywydd newydd y Comisiwn yn cynnig rhestr o ymgeiswyr ar gyfer swyddi comisiynwyr, ynghyd â'r aelod-wladwriaethau. Yna bydd yn rhaid i ASEau gymeradwyo'r Comisiwn newydd cyn y gall ymgymryd â'i ddyletswyddau, ar ôl holi pob ymgeisydd mewn gwrandawiad i asesu ei addasrwydd ar gyfer y swydd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd