Cysylltu â ni

Economi

Mae 2.2 biliwn o bobl yn dlawd neu'n agos at wael, yn rhybuddio Adroddiad Datblygiad Dynol 2014 ar fregusrwydd a gwytnwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

un_blog_main_horizontalMae bregusrwydd parhaus yn bygwth datblygiad dynol. Oni bai bod polisïau a normau cymdeithasol yn mynd i'r afael ag ef yn systematig, ni fydd cynnydd yn deg nac yn gynaliadwy. Dyma gynsail craidd Adroddiad Datblygiad Dynol 2014, a ryddhawyd ar 23 Gorffennaf gan Raglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig (UNDP). Yn dwyn y teitl Cynnal Cynnydd Dynol: Lleihau Bregusrwydd ac Adeiladu Gwydnwch, mae'r adroddiad yn darparu persbectif newydd ar fregusrwydd ac yn cynnig ffyrdd i gryfhau gwytnwch.

Yn ôl mesurau tlodi ar sail incwm, mae 1.2 biliwn o bobl yn byw gyda $ 1.25 neu lai y dydd. Fodd bynnag, mae'r amcangyfrifon diweddaraf o Fynegai Tlodi Amlddimensiwn UNDP yn datgelu bod bron i 1.5 biliwn o bobl mewn 91 o wledydd sy'n datblygu yn byw mewn tlodi gydag amddifadedd sy'n gorgyffwrdd mewn safonau iechyd, addysg a byw. Ac er bod tlodi yn dirywio yn gyffredinol, mae bron i 800 miliwn o bobl mewn perygl o syrthio yn ôl i dlodi os bydd rhwystrau yn digwydd. “Trwy fynd i’r afael â gwendidau, gall pawb rannu mewn cynnydd datblygu, a bydd datblygiad dynol yn dod yn fwyfwy teg a chynaliadwy,” meddai Gweinyddwr UNDP Helen Clark heddiw. Daw Adroddiad Datblygiad Dynol 2014 ar adeg dyngedfennol, wrth i sylw droi at greu agenda ddatblygu newydd yn dilyn dyddiad cau 2015 ar gyfer cyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm.

 Zeroing i mewn ar yr hyn sy'n dal cynnydd yn ôl

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn nodi, wrth i argyfyngau ledaenu'n gyflymach ac ymhellach, ei bod yn hanfodol deall bregusrwydd er mwyn sicrhau enillion a chynnal cynnydd. Mae'n tynnu sylw at arafu twf datblygiad dynol ar draws pob rhanbarth, fel y'i mesurir gan y Mynegai Datblygiad Dynol (HDI). Mae'n nodi bod bygythiadau fel argyfyngau ariannol, amrywiadau ym mhrisiau bwyd, trychinebau naturiol a gwrthdaro treisgar yn rhwystro cynnydd yn sylweddol. “Rhaid i leihau tlodi a bregusrwydd pobl i syrthio i dlodi fod yn un o amcanion canolog yr agenda ar ôl 2015,” dywed yr Adroddiad. “Nid mater o 'gyrraedd sero' yn unig yw dileu tlodi eithafol; mae hefyd yn ymwneud ag aros yno. ”

Lens datblygiad dynol ar bwy sy'n agored i niwed a pham

“Mae lleihau bregusrwydd yn gynhwysyn allweddol mewn unrhyw agenda ar gyfer gwella datblygiad dynol,” ysgrifennodd Joseph Stiglitz, llawryfwr Nobel, mewn cyfraniad at yr adroddiad. “[Mae angen i ni] fynd ato o safbwynt systemig eang.” Mae Adroddiad 2014 yn defnyddio dull o'r fath, gan ddefnyddio lens datblygiad dynol i edrych o'r newydd ar fregusrwydd fel set o risgiau sy'n gorgyffwrdd ac yn atgyfnerthu ei gilydd. Mae'n archwilio gwendidau strwythurol - y rhai sydd wedi parhau a gwaethygu dros amser o ganlyniad i wahaniaethu a methiannau sefydliadol, gan frifo grwpiau fel y tlawd, menywod, ymfudwyr, pobl sy'n byw gydag anableddau, grwpiau brodorol a phobl hŷn. Er enghraifft, mae gan 80 y cant o henoed y byd ddiffyg amddiffyniad cymdeithasol, gyda nifer fawr o bobl hŷn hefyd yn dlawd ac yn anabl.

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn cyflwyno'r syniad o wendidau cylch bywyd, y pwyntiau sensitif mewn bywyd lle gall sioc gael mwy o effaith. Maent yn cynnwys y 1,000 diwrnod cyntaf mewn bywyd, a'r trawsnewidiadau o'r ysgol i'r gwaith, ac o'r gwaith i'r ymddeoliad. “Mae galluoedd yn cronni dros oes unigolyn ac mae'n rhaid eu meithrin a'u cynnal; fel arall gallant aros yn eu hunfan a dirywio hyd yn oed, ”mae'n rhybuddio. “Mae galluoedd bywyd yn cael eu heffeithio gan fuddsoddiadau a wnaed yng nghyfnodau blaenorol bywyd, a gall fod canlyniadau tymor hir o ddod i gysylltiad â siociau tymor byr.”

Er enghraifft, mewn un astudiaeth a ddyfynnwyd gan yr Adroddiad, dangoswyd bod plant tlawd yn Ecwador eisoes dan anfantais geirfa erbyn eu bod yn chwech oed. Mae ymyriadau amserol - fel buddsoddiadau mewn datblygiad plentyndod cynnar - yn hollbwysig felly, dywed yr Adroddiad.

 Gall gwledydd tlawd fforddio darpariaeth gyffredinol o wasanaethau cymdeithasol sylfaenol

Mae'r Adroddiad yn eiriol dros ddarparu gwasanaethau cymdeithasol sylfaenol yn gyffredinol i wella gwytnwch, gan wrthbrofi'r syniad mai dim ond gwledydd cyfoethog sy'n gallu fforddio gwneud hyn. Mae'n cyflwyno dadansoddiad cymharol o wledydd o wahanol lefelau incwm a systemau llywodraeth sydd naill ai wedi dechrau gweithredu neu wedi gweithredu polisïau o'r fath yn llawn. Mae'r gwledydd hynny yn cynnwys nid yn unig y rhai arferol dan amheuaeth fel Denmarc, Norwy a Sweden, ond hefyd economïau sy'n tyfu'n gyflym fel Gweriniaeth Korea a gwledydd sy'n datblygu fel Costa Rica. “Dechreuodd y gwledydd hyn roi mesurau yswiriant cymdeithasol ar waith pan oedd eu Cynnyrch Domestig Gros (GDP) y pen yn is na chynhyrchion India a Phacistan nawr,” mae'r Adroddiad yn arsylwi.

Fodd bynnag, “gall fod achosion lle mae angen triniaeth anghyfartal ar gyfle cyfartal,” noda Khalid Malik, Cyfarwyddwr Swyddfa Adrodd Datblygiad Dynol UNDP. “Efallai y bydd angen darparu mwy o adnoddau a gwasanaethau i’r tlawd, y rhai sydd wedi’u gwahardd a’r rhai sydd ar yr ymylon i wella galluoedd a dewisiadau bywyd pawb.”

 Rhoi cyflogaeth lawn yn ôl ar ben yr agenda polisi byd-eang

Mae'r Adroddiad yn galw ar lywodraethau i ailgyflwyno at amcan cyflogaeth lawn, un o brif gynheiliaid polisïau macro-economaidd y 1950au a'r 1960au a oddiweddwyd gan nodau polisi cystadleuol yn dilyn sioc olew'r 1970au. Mae'n dadlau bod cyflogaeth lawn yn esgor ar fuddrannau cymdeithasol sy'n rhagori ar fuddion preifat, megis meithrin sefydlogrwydd cymdeithasol a chydlyniant. Gan gydnabod yr heriau y mae gwledydd sy'n datblygu yn eu hwynebu mewn perthynas â chyflogaeth lawn, mae'n annog ffocws ar drawsnewid strwythurol “fel bod cyflogaeth ffurfiol fodern yn ymgorffori'r rhan fwyaf o'r gweithlu yn raddol,” gan gynnwys trosglwyddo o amaethyddiaeth i ddiwydiant a gwasanaethau, gyda buddsoddiadau ategol mewn seilwaith a addysg.

Mae amddiffyn cymdeithasol yn ymarferol yn ystod camau datblygu cynnar

Nid oes gan y mwyafrif o boblogaeth y byd amddiffyniadau cymdeithasol cynhwysfawr fel pensiynau ac yswiriant diweithdra. Mae'r Adroddiad yn dadlau bod modd cyflawni mesurau o'r fath gan wledydd ar bob cam o'u datblygiad. “Byddai darparu buddion nawdd cymdeithasol sylfaenol i dlodion y byd yn costio llai na 2 y cant o CMC byd-eang,” dywed. Mae'n dyfynnu amcangyfrifon o gost darparu llawr amddiffyn cymdeithasol sylfaenol - gan gynnwys pensiynau henaint sylfaenol ac anabledd sylfaenol, buddion gofal plant sylfaenol, mynediad cyffredinol i ofal iechyd hanfodol, cymorth cymdeithasol a chynllun cyflogaeth 100 diwrnod - ar gyfer 12 Affricanaidd incwm isel. a gwledydd Asiaidd, yn amrywio o tua 10 y cant o CMC yn Burkina Faso i lai na 4 y cant o CMC yn India. “Mae pecyn amddiffyn cymdeithasol sylfaenol yn fforddiadwy cyn belled â bod gwledydd incwm isel yn ailddyrannu arian ac yn codi adnoddau domestig, ynghyd â chefnogaeth gan y gymuned rhoddwyr rhyngwladol,” dywed.

Ymdrech ar y cyd, gweithredu cydgysylltiedig sydd ei angen ar lefel fyd-eang

Mae'r adroddiad hefyd yn galw am weithredu ar y cyd cryfach, yn ogystal â gwell cydgysylltiad ac ymrwymiad byd-eang i wella gwytnwch, mewn ymateb i wendidau sy'n gynyddol fyd-eang eu tarddiad a'u heffaith. Mae bygythiadau sy'n amrywio o argyfyngau ariannol i newid yn yr hinsawdd i wrthdaro yn draws-genedlaethol eu natur, ond mae'r effeithiau i'w cael yn lleol ac yn genedlaethol ac yn aml yn gorgyffwrdd. Cymerwch achos Niger, sydd wedi wynebu argyfyngau bwyd a maeth difrifol a ddaeth yn sgil cyfres o sychder. Ar yr un pryd, roedd yn rhaid i Niger ymdopi â mewnlifiad o ffoaduriaid sy'n ffoi rhag gwrthdaro ym Mali cyfagos. Ni all cenhedloedd unigol sy'n gweithredu'n annibynnol ddatrys bygythiadau traws-genedlaethol; maent yn gofyn am ffocws newydd gan y gymuned ryngwladol sy'n mynd y tu hwnt i ymatebion tymor byr fel cymorth dyngarol, mae'r adroddiad yn dadlau.

Er mwyn cynyddu cefnogaeth i raglenni cenedlaethol ac agor gofod polisi i genhedloedd addasu cyffredinoliaeth i amodau gwlad penodol, mae'r adroddiad yn galw am gynnwys “consensws rhyngwladol ar amddiffyn cymdeithasol cyffredinol” yn yr agenda ôl-2015.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd