Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn yn dweud canfyddiadau OECD yn cadarnhau pwysigrwydd buddsoddi mewn addysg ar gyfer twf a swyddi UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

512px-ychwanegu_protective_covering_to_new_pinot_noir_plantingsMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu lansiad heddiw (9 Medi) o Cipolwg ar Addysg 2014, yr adroddiad blynyddol gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ar y cyflwr chwarae a'r heriau sy'n wynebu systemau addysg cenedlaethol. Mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd cynyddol buddsoddi mewn addysg ar gyfer twf a chyflogaeth yn yr UE yn y dyfodol ac ar gyfer cymdeithasau Ewropeaidd mwy cynhwysol.

Mae'r adroddiad yn cwmpasu'r 34 aelod-wlad OECD, gan gynnwys 21 aelod-wladwriaeth yr UE (Awstria, Gwlad Belg, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Gweriniaeth Slofacia. , Sbaen, Sweden a'r Deyrnas Unedig). Mae Latfia, er nad yw'n aelod o'r OECD, hefyd wedi'i chynnwys yn yr adroddiad fel gwlad bartner yr OECD.

"Mae'r adroddiad hwn yn brif ffynhonnell wybodaeth a thystiolaeth i lunwyr polisi; mae'n cyfrannu at gynyddu ein dealltwriaeth o'r heriau sy'n ein hwynebu. Mae hefyd yn dangos bod gwahaniaethau mawr o hyd rhwng aelod-wladwriaethau'r UE yn lefel y sgiliau ymhlith graddedigion diweddar a grwpiau oedran hŷn. Mae'r adroddiad yn gyson â pholisi'r Comisiwn: mae cynyddu ansawdd addysg a chodi lefelau sgiliau yn fuddsoddiad craff ac yn ffordd bwerus o frwydro yn erbyn anghydraddoldebau yn ein cymdeithasau,meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou. "Rhaid i ni sicrhau bod pobl ifanc yn benodol yn meddu ar y sgiliau y bydd eu hangen arnyn nhw yn eu bywyd gwaith a'n bod ni'n darparu cyfleoedd dysgu parhaus i oedolion."

hysbyseb

Ym Mrwsel heddiw, bydd Andreas Schleicher, Cyfarwyddwr Addysg a Sgiliau OECD, yn cyflwyno Cipolwg ar Addysg 2014 a bydd Xavier Prats Monné, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Diwylliant y Comisiwn Ewropeaidd, yn rhoi sylwadau ar berthnasedd a goblygiadau'r canfyddiadau ar gyfer polisïau'r UE ac aelod-wladwriaethau. Mae'r briffio yn digwydd yn ystafell gyfarfod Jean Rey yn adeilad Berlaymont y Comisiwn am 11am.

Prif ganfyddiadau am yr UE yn Cipolwg ar Addysg 2014:

  • Mae cyfleoedd addysgol yn parhau i ehangu'n sylweddol yn Ewrop. Mae cyfran y boblogaeth oedolion ag addysg drydyddol wedi cynyddu'n gyson yn y mwyafrif o wledydd yr UE yn ystod y degawd diwethaf (i 29%), er bod yr UE yn dal i fod ar ei hôl hi ar gyfartaledd yr OECD (33%). Mae cyfran y disgyblion sydd â chymwysterau uwchradd uwch wedi aros yn sefydlog, tra bod cyfran y rhai sydd â llai nag addysg uwchradd uwch wedi gostwng. Mae'r adroddiad yn cadarnhau dadansoddiad y Comisiwn, os yw'r tueddiadau cyfredol yn parhau, bod targedau Ewrop 2020 o leiaf 40% o bobl ifanc sy'n cwblhau addysg drydyddol a llai na 10% yn gadael yr ysgol cyn cwblhau addysg uwchradd uwch o fewn cyrraedd.

    hysbyseb
  • Mae lefelau uchel o addysg a sgiliau yn talu ar ei ganfed i unigolion a chymdeithas. mae myfyriwr graddedig addysg uwch sydd â'r sgiliau llythrennedd uchaf - fel y'i mesurir gan Arolwg Sgiliau Oedolion yr OECD - yn ennill 45% yn fwy ar gyfartaledd nag oedolyn sydd wedi'i addysgu yn yr un modd â'r lefel llythrennedd isaf. Yn gyffredinol, ym mhob gwlad OECD, mae pobl â lefelau addysg uwch yn fwy tebygol o gael eu cyflogi; a'r uchaf yw'r lefel addysg, yr uchaf yw'r enillion cyfartalog. Mae cymdeithas yn gyffredinol hefyd yn ennill trwy lai o wariant cyhoeddus ar les a thrwy drethi: ar gyfartaledd mae'r enillion net cyhoeddus ar unigolyn ag addysg drydyddol ddwy i dair gwaith y swm a fuddsoddwyd.

  • Nid yw lefelau tebyg o gyrhaeddiad addysgol bob amser yn golygu lefelau sgiliau tebyg. Mae gwahaniaethau sylweddol yn yr UE rhwng lefelau sgiliau pobl â chymwysterau tebyg: mae graddedigion uwchradd uwch diweddar mewn gwledydd fel yr Iseldiroedd a'r Ffindir yn sgorio'n debyg neu'n uwch mewn sgiliau llythrennedd na graddedigion addysg uwch o Iwerddon, yr Eidal, y DU a Sbaen.

  • Mae'r sgiliau cywir yn bwysig yn ystod y newid o addysg i waith. Yn ddiweddar astudio a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, amlygodd hynny mae arbenigedd proffesiynol o'r pwys mwyaf ond mae sgiliau rhyngbersonol fel cyfathrebu a gwaith tîm yn dod yn bwysicach a bod profiad gwaith yn ystod astudiaethau yn fantais i gyflogadwyedd graddedigion addysg uwch.

  • Mae'r boblogaeth athrawon yn heneiddio. Ar gyfartaledd yng ngwledydd yr UE mae 37% o athrawon ysgolion uwchradd yn 50 oed o leiaf. Mae'r gyfran yn 45% neu fwy yn Awstria, Estonia, yr Almaen a'r Iseldiroedd a 60% yn yr Eidal. Mae hyn yn tanlinellu pwysigrwydd cynnal neu gynyddu atyniad y proffesiwn addysgu, mater y cyhoeddodd y Comisiwn fanylion arno yn ddiweddar astudio gydag argymhellion ar wella hyfforddiant cychwynnol a pharhaus athrawon a chymorth gyrfa gynnar.

  • Mae buddsoddiad preifat mewn addysg drydyddol yn tyfu. Mae cyfran y gwariant preifat mewn addysg drydyddol wedi codi o 14% yn 2000 i 21% yn 2012 yng ngwledydd yr UE, yn arbennig oherwydd ffioedd dysgu uwch neu newydd eu cyflwyno mewn rhai gwledydd. Mae cyfran y gwariant preifat yn dal yn sylweddol is na chyfartaledd yr OECD 31%, ac mae gwahaniaethau mawr rhwng gwledydd yr UE, yn amrywio o 6% yn Nenmarc a'r Ffindir i 65% yn y DU. Mae diweddar astudio a gyhoeddwyd gan y Comisiwn yn dod i'r casgliad bod systemau cymorth i fyfyrwyr (grantiau a / neu fenthyciadau) yn hanfodol ar gyfer gwrthbwyso effaith ffioedd dysgu ar gofrestriadau myfyrwyr.

Cefndir

Cipolwg ar Addysg yn tynnu ar ddata a gasglwyd gan yr OECD, Eurostat a Sefydliad Gwyddonol a Diwylliannol Addysgol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO). Mae cyhoeddiad 2014 hefyd yn tynnu o ganlyniadau arolygon diweddar yr OECD: Arolwg o Sgiliau Oedolion, PISA, y Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol sy'n mesur sgiliau pobl ifanc 15 oed, a TALIS, yr Arolwg Rhyngwladol Addysgu a Dysgu ar athrawon ac arweinwyr ysgolion.

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r adroddiad yng nghyd-destun y cytundeb cydweithredu cryfach diweddar rhwng Adran Addysg yr OECD a Chyfarwyddiaeth Gyffredinol Addysg a Diwylliant y Comisiwn wrth ddadansoddi systemau addysg.

I gael rhagor o wybodaeth

Briffio gan Andreas Schleicher a Xavier Prats-Monné ar y we yma ac mae eu cyflwyniadau ar gael yma.
Dolen i'r adroddiad llawn Cipolwg ar Addysg 2014

Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant ar gyfer twf a swyddi

Atodiad 1. Cyfraddau cyflogaeth, yn ôl cyrhaeddiad addysgol (2012)

Atodiad 2. Enillion misol cymedrig, yn ôl lefel hyfedredd llythrennedd (2012)

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd