Cysylltu â ni

Frontpage

IOM a UNHCR adroddiad lansiad ar y dderbynfa o blant dan oed eu pen eu hunain a phlant sy'n ffoaduriaid yn Malta

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

4Cyd-adroddiad IOM-UNHCR: Plant Mudol a Ffoaduriaid ar eu pennau eu hunain: Dewisiadau amgen i gadw ym Malta lansiwyd ddoe (13 Hydref) ym Mhalas San Anton yn Attard, Malta.

Mae'r adroddiad yn crynhoi canfyddiadau ac argymhellion cenhadaeth dechnegol IOM ac UNHCR a gynhaliwyd ym Malta ym mis Mai eleni. Mae’n amlinellu prif elfennau’r system dderbyn genedlaethol gyfredol ar gyfer plant mudol sy’n cyrraedd o Ogledd Affrica ar y môr ac yn cyflwyno argymhellion mewn saith maes penodol sydd angen gwaith pellach, yn ôl y ddau sefydliad.

Llywydd y digwyddiad ddoe oedd Llywydd Malta Marie-Louise Coleiro Preca ac roedd y cyfranogwyr yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM William Lacy Swing, a gyflwynodd yr adroddiad. Roedd Gweinidog Materion Cartref a Diogelwch Cenedlaethol Malta, Dr. Emanuel Mallia, y Gweinidog dros Undod Teulu a Chymdeithasol Dr. Michael Farrugia, a'r Ysgrifennydd Seneddol dros Iechyd Chris Fearne hefyd yn bresennol.

hysbyseb

“Er 2002, mae nifer y plant ar eu pen eu hunain sy’n cyrraedd Malta wedi cynyddu ac mae plant dan oed fel arfer yn cael eu cadw mewn canolfannau cadw wrth gael eu nodi fel plant dan oed. Pan fydd y broses benderfynu a’r gwiriadau iechyd angenrheidiol wedi’u cwblhau, mae’r awdurdodau’n penodi gwarcheidwad cyfreithiol ac mae’r plentyn yn cael ei symud o’r ganolfan gadw a’i roi mewn cyfleuster ar gyfer plant mudol ar eu pen eu hunain, ”meddai’r Llysgennad Swing.

“Mae gan Malta systemau ar waith i ymateb i heriau mudo a lloches cymysg. Ond mae pwysau parhaus niferoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf a rheoleiddio newydd yr UE wedi arwain Llywodraeth Malteg i fynd ar drywydd gwelliant pellach ac, yn benodol, ymrwymo i wella'r system dderbyn ar gyfer plant ar eu pen eu hunain sy'n cyrraedd y wlad, yn unol â gofynion cymhwyso yr egwyddor budd gorau fel y darperir ar ei chyfer yn y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn, ”nododd.

“Mae IOM yn falch iawn o weld bod Malta wedi cyflawni’r ymrwymiad a wnaed ym mis Chwefror y llynedd gan y Prif Weinidog na ddylid cadw unrhyw blentyn yn y ddalfa. Rydym yn barod i gynorthwyo’r llywodraeth ym maes derbyniad cynradd ac i nodi cronfeydd a phrosiectau allweddol a fydd yn hwyluso mater llif ymfudo ym Malta, ”ychwanegodd.

hysbyseb

Galwodd Uchel Gomisiynydd UNHCR, Antonio Guterres, a anerchodd y cyfarfod mewn neges fideo, am gryfhau achub ar y môr, cynyddu dewisiadau cyfreithiol eraill i ddod o hyd i amddiffyniad yn Ewrop, a gwella mynediad at loches ac atebion i bobl sydd angen amddiffyniad rhyngwladol - gan gynnwys y mwyaf yn agored i niwed i bawb, plant sydd wedi gwahanu ac ar eu pen eu hunain. “Y rhai sy’n goroesi’r daith yw’r rhai ffodus,” meddai.

Mae'r cyfleoedd cyfyngedig i ddod i mewn i Ewrop yn rheolaidd yn arwain miloedd o bobl sy'n ffoi rhag erledigaeth a gwrthdaro i gychwyn ar lwybrau môr peryglus i ddod o hyd i ddiogelwch. Eleni yn unig mae dros 165,000 o bobl, gan gynnwys 10,000 o blant ar eu pen eu hunain, wedi gwneud y siwrnai beryglus yn croesi Môr y Canoldir. Yn ystod yr hyn a allai fod y flwyddyn farwaf ar gofnod, mae tua 3,000 o bobl, llawer ohonynt yn blant, wedi marw neu wedi mynd ar goll.

Yn 2013, cyrhaeddodd 2,008 o bobl Malta mewn cwch, y mwyafrif llethol yn ceisio am loches. O'r rhain, honnodd 443 eu bod yn blant ar eu pen eu hunain. Eleni mae'r rhai a gyrhaeddodd ym Malta wedi gostwng i 474, yn bennaf oherwydd Ymgyrch Mare Nostrum o lynges yr Eidal, sydd wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cyrraedd yr Eidal. Ond mae'r rhai sy'n cyrraedd yn barhaus, o Libya yn bennaf, yn dal i roi pwysau aruthrol ar seilwaith Malta ar gyfer derbyn a chartrefu plant.

Mae adroddiad IOM-UNHCR yn argymell sefydlu canolfan dderbynfa gynradd i blant dan oed fynd i’r afael â’r angen am adnabod, asesu, olrhain teulu, ailuno teulu a gofalu am blant ar eu pen eu hunain yn gynnar. Pan fo'n briodol, gallai cwnsela ar gyfer dychwelyd gwirfoddol â chymorth gyfrannu at brosesau asesu a phenderfynu budd gorau plant dan oed.

Mae argymhellion eraill yn cynnwys y posibilrwydd y bydd IOM yn cynorthwyo'r llywodraeth i gynnal mentrau olrhain teulu ac asesiadau teulu at ddibenion ailuno teuluoedd. Gallai IOM ac UNHCR, gyda chyrff anllywodraethol dethol, hefyd ddod yn rhan o dasglu rhyng-weinidogol parhaol o Falta a gynlluniwyd i fynd i'r afael â bylchau mewn rheoli ymfudo a darparu gwybodaeth gyfredol i awdurdodau o wledydd tarddiad yr ymfudwyr.

Gall yr adroddiad llawn fod lawrlwytho yma.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd