Cysylltu â ni

Frontpage

Y Swistir a'r UE yn dod ynghyd mewn gwyddoniaeth ac ymchwil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (5 Rhagfyr) mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Swistir yn llofnodi cytundeb rhyngwladol cynhwysfawr sy'n cysylltu'r Swistir â rhannau o Horizon 2020, Rhaglen Ymchwil a Hyfforddiant Euratom a phrosiect ITER. Bydd hyn yn gweld y Swistir yn cymryd rhan mewn consortia prosiectau mewn rhaglenni cymwys ar sail gyfartal ag aelod-wladwriaethau, gan gyfrannu'n ariannol at y rhaglenni hyn gydag amcangyfrif o € 400 miliwn tan ddiwedd 2016.

Wrth sôn am lofnod y cytundeb, dywedodd y Comisiynydd Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesi Carlos Moedas: “Mae'r cytundeb hwn o'r pwys mwyaf i'n cymunedau gwyddonol. Mae ymchwilwyr yr UE yn elwa o fynediad at gyfleusterau a sefydliadau ymchwil rhagorol o'r Swistir. Ar yr un pryd, mae mynediad at gynlluniau ar gyfer symudedd ymchwilydd fel Marie Skłodowska-Curie neu at ymchwil ragorol mewn rhaglenni fel ERC a Future and Emerging Technologies yn hanfodol i'r Swistir. Ar ben hynny, gyda’r cytundeb hwn, mae’r Swistir yn adnewyddu ei hymrwymiad tuag at ein cydweithrediad hirsefydlog a ffrwythlon. ”

Fel rhan o raglen Horizon 2020, bydd buddiolwyr y Swistir yn gallu cymryd rhan gyda statws cysylltiedig mewn gweithredoedd o dan y Piler Gwyddoniaeth Ardderchog, sy'n cynnwys y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Technolegau'r Dyfodol a'r Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg, Seilwaith Ymchwil a gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie hefyd fel mewn gweithredoedd o dan yr amcan penodol “Lledaenu rhagoriaeth ac ehangu cyfranogiad”. Yn ogystal, bydd y Swistir hefyd yn cymryd rhan fel gwlad gysylltiedig yn Rhaglen Euratom a phrosiect ITER.

hysbyseb

Mae cyfranogiad y Swistir yn effeithiol rhwng 15 Medi 2014 a 31 Rhagfyr 2016. Y tu hwnt i 2016, bydd cysylltiad â'r rhaglenni hyn yn dibynnu ar fesurau'r Swistir i sicrhau na fydd dinasyddion ac ymchwilwyr Croateg yn gwahaniaethu. Os bydd y Swistir yn datrys mater symudiad rhydd pobl erbyn mis Chwefror 2017, bydd y gymdeithas yn ehangu i Horizon 2020 cyfan gan gynnwys y rhannau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys eto. Fel arall, bydd y cytundeb cyfan yn cael ei derfynu'n awtomatig.

Cefndir

Mae gan gydweithrediad mewn ymchwil a thechnoleg rhwng yr Undeb Ewropeaidd / Euratom a'r Swistir hanes hir. Mae'r Swistir wedi bod yn gysylltiedig â'r ddwy raglen fframwaith flaenorol tra mewn ymasiad mae wedi bod yn gysylltiedig ers dechrau'r rhaglen ym 1978 (“partneriaeth hanesyddol” ar gyfer Euratom). Yn y rhaglen flaenorol (FP7, 2007-2013) mae'r Swistir wedi cymryd rhan weithredol iawn gyda 4,457 o gyfranogiadau o'r Swistir mewn 3,404 o gytundebau grant wedi'u llofnodi, sy'n rhestru'r Swistir yn y lle cyntaf ymhlith y Gwledydd Cysylltiedig o ran nifer y cyfranogiadau a chyfran y gyllideb. Mae cyfranogwyr y Swistir wedi bod yn arbennig o weithgar mewn meysydd fel: nanotechnoleg, ERC, gweithredoedd Marie Curie, bwyd, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a biotechnolegau a TGCh. Mae'r Swistir wedi bod yn bartner gwerthfawr ar gyfer ymchwil Euratom, a hi yw'r unig drydedd wlad sy'n gysylltiedig â rhaglen ymchwil Euratom flaenorol (2012-2013). Yn rhinwedd ei gysylltiad ag Euratom, mae Cytundeb ITER hefyd yn berthnasol i'r Swistir. Mewn perthynas â chydweithrediad ymasiad o dan Raglen Euratom, bydd y cytundeb newydd yn disodli Cytundeb Cydweithrediad Ymasiad 1978.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Horizon 2020
Cydweithrediad rhyngwladol yn Horizon 2020

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd