Mae allforion cig eidion yr UE i #Korea yn ailddechrau ar ôl bron i 20 mlynedd

| Medi 30, 2019

Ar ôl bron i 20 o flynyddoedd, cododd Gweriniaeth Korea ei chyfyngiadau mewnforio ar gynhyrchion cig eidion a chig eidion gan rai o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Cynhyrchwyr o Ddenmarc a'r Iseldiroedd yw'r rhai cyntaf i allu ailddechrau allforio.

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström: “Nid mater o wneud bargeinion masnach yn unig yw masnach. Ar ôl blynyddoedd lawer o waith caled mae'r cyhoeddiad hwn yn golygu bod ffermwyr o'r Iseldiroedd a Denmarc yn ennill marchnad newydd i werthu eu cig eidion. Unwaith eto mae'r UE yn cyflawni ar gyfer ein sector amaethyddol. ”

Croesawodd y Comisiynydd Vytenis Andriukaitis, sydd â gofal am iechyd a diogelwch bwyd, y cyhoeddiad hwn, gan bwysleisio “mae hwn yn arwydd arall bod partneriaid masnach yn cydnabod bod y frwydr yn erbyn BSE wedi’i hennill a bod ansawdd cynhyrchion cig eidion a chig eidion yr UE yn cael ei gydnabod ledled y byd. . Mae mynediad ychwanegol i'r farchnad bwysig hon yn newyddion gwych i gynhyrchwyr yr UE! ”

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Phil Hogan: “Mae hwn yn ddatblygiad i’w groesawu’n fawr ac yn ddatganiad hyder pwysig gan awdurdodau De Corea o ran diogelwch ac ansawdd cig eidion Ewropeaidd. Yn dilyn cadarnhad o fynediad i weithredwyr o Ddenmarc a'r Iseldiroedd, gobeithiaf na fydd yn hir cyn i weithredwyr yn Aelod-wladwriaethau eraill yr UE gael eu cymeradwyo i'w hallforio i'r farchnad bwysig a gwerthfawr hon. Bydd sicrhau mynediad i Aelod-wladwriaethau eraill yr UE yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Comisiwn Ewropeaidd mewn cysylltiadau masnach dwyochrog â Korea. ”

Bu agor marchnad Corea yn bosibl diolch i ymdrechion cyson a wnaed ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae cael gwared ar y cyfyngiadau masnach a osodir yn 2001 mewn ymateb i'r achos o enseffalopathi sbyngffurf buchol (BSE) yn arwydd o ymddiriedaeth haeddiannol yn system rheoli bwyd ac iechyd anifeiliaid gynhwysfawr, aml-haenog ac effeithlon iawn yr UE. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gydag awdurdodau Corea i sicrhau mynediad i'r farchnad ar gyfer yr aelod-wladwriaethau sy'n weddill sy'n dal i aros am gymeradwyaeth allforio ar gyfer cynhyrchion cig eidion a chig eidion. Yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Medi 2019 ar faterion misglwyf a ffytoiechydol, rhoddodd awdurdodau Corea sicrwydd y byddai'r ceisiadau sydd ar ddod gan Aelod-wladwriaethau'r UE (ac eithrio Denmarc a'r Iseldiroedd) yn cael eu prosesu mewn da bryd.

Ers yr UE a Korea mae 2011 wedi'i gysylltu gan gytundeb masnach ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn edrych ymlaen at sicrhau bod y ddwy ochr yn gallu gwireddu potensial llawn y cytundeb hwn.

Mae cytundeb masnach yr UE-Korea wedi helpu i ddwysau cyfnewidiadau, datrys nifer o rwystrau masnach ar y ddwy ochr a chynyddu masnach bwyd-amaeth dwyochrog 10% y flwyddyn. Nawr, bod y cyfyngiadau misglwyf ar gig eidion Denmarc a'r Iseldiroedd yn cael eu codi, bydd cynhyrchwyr o'r gwledydd hynny o'r diwedd yn gallu mwynhau'r gostyngiadau tariff sydd ar gael o dan y cytundeb.

Mwy o wybodaeth

Cysylltiadau masnach UE-Korea

System diogelwch bwyd yr UE

Allforion amaethyddol yr UE

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Uncategorized

Sylwadau ar gau.