Cysylltu â ni

Uncategorized

Dywed Bütikofer fod China wedi camgyfrifo

cyhoeddwyd

on

Mewn ymateb i’r penderfyniad gan weinidogion tramor yr UE y bore yma (22 Mawrth) i sancsiynau a osodwyd ar bedwar o wladolion Tsieineaidd ac un endid sy’n gysylltiedig ag erledigaeth lleiafrif Uyghur yn nhalaith Xiangjiang, mae China wedi cyhoeddi cosbau dialgar ar gyfer deg unigolyn a phedwar endid. Un o'r rhai a restrir yw Reinhard Bütikofer ASE, cadeirydd Dirprwyaeth China Senedd Ewrop. Gohebydd UE siaradodd â Bütikofer am y sancsiynau a'r hyn y byddent yn ei olygu i Ewrop. 

“Wel, fe ddaeth yn syndod bod China wedi mynd mor bell â hyn yn eu hymateb i’n sancsiynau hawliau dynol,” meddai Bütikofer. “Fe gymeradwyodd [yr UE] bedwar unigolyn ac un endid am droseddau erchyll yn erbyn hawliau dynol ac fe wnaethant ddial gyda sancsiynau ar ddeg unigolyn a phedwar endid oherwydd bod yr UE wedi beirniadu troseddau hawliau dynol. Pan edrychwch ar y bobl y maent yn ymosod arnynt, mae'n bum aelod o Senedd Ewrop o'r pedwar prif grŵp gwleidyddol, seneddwyr cenedlaethol, melinau trafod uchel eu parch, is-bwyllgor hawliau dynol cyfan Senedd Ewrop, a phwyllgor gwleidyddol a diogelwch yr Cyngor Ewropeaidd. Felly maen nhw'n arwyddo, os byddwch chi'n beirniadu troseddau hawliau dynol yn China, y byddwn ni'n mynd yn groes i'ch union sefydliadau. ” Yn hytrach na dychryn yr Undeb Ewropeaidd, dywed Bütikofer fod China wedi camgyfrifo a’u bod yn ôl pob tebyg wedi symbylu cefnogaeth y cyhoedd i fesurau’r UE. 

Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi dweud ei fod eisiau partneriaeth strategol gyda China, wrth gydnabod ei bod yn wrthwynebydd systemig. Gofynasom i Bütikofer a ddylai'r dull hwn barhau i fod yn berthnasol.  

“Na, dwi ddim yn credu hynny. Mae'r bartneriaeth strategol, a oedd ddeng mlynedd yn ôl, wedi cwympo ar ochr y ffordd. Heddiw, dywedwn fod China yn wrthwynebydd systemig. Mae hefyd yn gystadleuydd. Er ein bod ni eisiau cydweithredu â China, mae China yn gwrthod cydweithredu. ”

Gofynnwyd am Gytundeb Cynhwysfawr Tsieina ar Fuddsoddi (CAI) y cytunwyd arno yn ddiweddar

Dywed Bütikofer ei bod yn rhy gynnar i asesu, ond ei bod yn annhebygol o dderbyn cymeradwyaeth Senedd Ewrop heb gael gwared â sancsiynau. 

O ran cydweithredu pellach, dywedodd fod llawer y gall y Senedd ei wneud o hyd - heb aros am Gyngres Genedlaethol y Bobl: “Edrychwch, nid ydym yn dweud nad ydym am siarad â Tsieina. Nid ydym yn dweud ein bod am dorri'r berthynas. Nid ydym yn dweud ein bod am osgoi cydweithredu. Mae'n hollol i'r gwrthwyneb, ond yr hyn nad ydym yn mynd i'w dderbyn yw rheolau Tsieineaidd, nad ydyn nhw'n derbyn rhyddid i lefaru yn eu gwlad eu hunain yn ddigon drwg, eu bod nhw nawr eisiau atal rhyddid barn gwledydd eraill. hollol annerbyniol. Ac ni fydd yn digwydd yn yr Undeb Ewropeaidd hwn. ”

Iechyd

Mae PEPSICO Ewrop yn ehangu byrbrydau a diodydd iachach ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

1 Gorffennaf 2021 - Mae PepsiCo Europe heddiw (1 Gorffennaf) yn cyhoeddi cynllun newydd uchelgeisiol i ychwanegu mwy o ddewis at ei bortffolio bwyd a diod yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau yn seiliedig ar ganllawiau maeth trwyadl sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Bydd yr ymrwymiad gwirfoddol hwn yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o'i God Ymddygiad ar gyfer Arferion Busnes a Marchnata Cyfrifol.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn adeiladu ar gynnydd Mae PepsiCo eisoes wedi gwneud yn fyd-eang dros y degawd diwethaf i leihau siwgrau ychwanegol mewn diodydd a sodiwm a braster dirlawn mewn bwydydd, cyflwyno meintiau dognau llai a chreu dewisiadau amgen o frandiau presennol gyda phroffiliau maethol gwell, fel Pepsi MAX, 7UP Free a Lay's Oven Baked. [1]

Ar gyfer ei bortffolio diod yn Ewrop, sy'n cynnwys Pepsi-Cola, Te Iâ Lipton a 7UP, bydd addewid newydd PepsiCo yn lleihau lefel gyfartalog y siwgrau ychwanegol ar draws ei ystod diodydd meddal cyfan 25% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030[2]. Ar draws Ewrop, mae PepsiCo eisoes wedi sefydlu portffolio cryf heb siwgr mewn diodydd, gan gynnwys Pepsi MAX a 7UP Free. Mae'r gostyngiad siwgr hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd. Mae'r cwmni'n amcangyfrif bod symud o siwgr llawn i fformwleiddiadau di-siwgr yn lleihau hyd at chwarter yr allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddiod.

Mae PepsiCo Europe hefyd eisiau hyrwyddo ei daith i arallgyfeirio ei bortffolio byrbrydau i gynnwys opsiynau iachach, gan ddysgu o'i lwyddiant wrth dyfu diodydd heb siwgr. Ei nod yw cynyddu gwerthiant byrbrydau sydd â sgôr B neu well yn y system labelu maeth Sgôr Nutri-Score a ddefnyddir yn helaeth[3] erbyn mwy na 10X erbyn 2025. Bydd hyn yn gwneud byrbrydau iachach yn ei gategori bwyd sy'n tyfu gyflymaf dros y pedair blynedd nesaf gydag uchelgais i ehangu hyn i bortffolio $ 1 biliwn erbyn 2030.   

Cyflawnir y nodau newydd trwy ailfformiwleiddio cynhyrchion sy'n bodoli eisoes, ehangu brandiau presennol y cwmni, gan gynnwys Lay's Oven Baked, i fwy o farchnadoedd, a chyflwyno ystodau byrbrydau newydd fel PopWorks, ei ystod creision corn popped sydd newydd ei lansio.

Mae portffolio grawn PepsiCo, sy'n cynnwys Quaker Oats, eisoes yn cynnig ystod o gynhyrchion maethlon i ddefnyddwyr yr UE gyda 70% o'r cynnyrch[4] wedi'i raddio naill ai â Sgôr Nutri A neu B.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PepsiCo Europe, Silviu Popovici: “Mae defnyddwyr eisiau brandiau iachach a mwy cynaliadwy, ac maen nhw eisiau cynhyrchion sy'n blasu'n wych. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi ailfformiwleiddio a lansio cynhyrchion newydd i ddod â mwy o opsiynau i ddefnyddwyr. O ganlyniad, yn Ewrop heddiw, mae bron i un o bob tri diod rydyn ni'n eu gwerthu yn rhydd o siwgr a chredwn y bydd y duedd hon yn parhau i dyfu dros amser. Gyda'r addewid hwn, gallwn ddefnyddio ein profiad gyda lleihau siwgr i gyflymu ein symudiad i bortffolio byrbrydau iachach. "

Mae PepsiCo yn deall ei bod yn hanfodol marchnata ei gynhyrchion yn gyfrifol. Mae'r cwmni hefyd wedi cyd-fynd ag ymrwymiadau UNESDA (cymdeithas diwydiant diodydd meddal Ewropeaidd) a Ffederasiwn Hysbysebwyr y Byd (Addewid yr UE) ynghylch peidio â marchnata na hysbysebu i blant dan 13. Er 2006, nid yw PepsiCo wedi hysbysebu ei ddiodydd meddal i rai dan 12 oed ar draws Mae Ewrop ac mae wedi defnyddio meini prawf maeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i bennu pa gynhyrchion bwyd y gall hysbysebu iddynt o dan 12 oed.

Mae'r cynllun newydd hwn yn rhan o ymdrechion PepsiCo i greu system fwyd fwy cynaliadwy a chefnogi Bargen Werdd uchelgeisiol yr UE. Ar ddiwedd 2020, cyhoeddodd y cwmni ei gynlluniau i leihau defnydd plastig crai trwy symud i boteli plastig wedi'u hailgylchu 100% ar gyfer brand Pepsi ar draws naw o farchnadoedd yr UE erbyn 2022. Mae PepsiCo hefyd wedi cynyddu ei nodau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gan ymrwymo i sero net erbyn 2040 a gostyngiad o 40% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030, tra hefyd yn graddio amaethyddiaeth adfywiol ar draws ei ôl troed amaethyddol cyfan, gan leihau nwyon tŷ gwydr 3 miliwn tunnell erbyn 2030.

Am PepsiCo

Mae cynhyrchion PepsiCo yn cael eu mwynhau gan ddefnyddwyr fwy na biliwn gwaith y dydd mewn mwy na 200 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Cynhyrchodd PepsiCo fwy na $ 70 biliwn mewn refeniw net yn 2020, wedi'i yrru gan bortffolio bwyd a diod cyflenwol sy'n cynnwys Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana a SodaStream. Mae portffolio cynnyrch PepsiCo yn cynnwys ystod eang o fwydydd a diodydd pleserus, gan gynnwys 23 brand sy'n cynhyrchu mwy na $ 1 biliwn yr un mewn amcangyfrif o werthiannau manwerthu blynyddol. 


[1] Wedi'i gyfrifo yn ôl Gwerth Gwerthu Manwerthu

[2] O'i gymharu â llinell sylfaen o 2019

[3] Mae Nutri-Score yn label maethol sy'n gwerthuso ansawdd maethol cyffredinol bwyd yn seiliedig ar raddfa â chod pum lliw sy'n mynd o A i E.

[4] Wedi'i gyfrifo yn ôl cyfaint cynnyrch y Crynwyr.

Parhau Darllen

Uncategorized

Cythrwfl 5-seren yr Eidal wrth i'r sylfaenydd lambastio cyn PM Conte

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd Mudiad 5 Seren sy'n cyd-reoli'r Eidal ei daflu i gythrwfl ddydd Mawrth ar ôl i'w sylfaenydd Beppe Grillo ddweud bod y dyn yn mynd i fod yn arweinydd nesaf, y cyn Brif Weinidog Giuseppe Conte (Yn y llun), nid oedd hyd at y swydd, yn ysgrifennu Crispian Balmer, Reuters.

"Nid oes gan Conte ... weledigaeth wleidyddol na sgiliau rheoli. Nid oes ganddo brofiad o sefydliadau a dim gallu i arloesi," ysgrifennodd Grillo mewn blog a oedd yn edrych yn sicr o beri ymdrechion y cyn-premier i adfywio'r grŵp rhanedig.

Cytunodd Conte i gymryd awenau 5-Star ar ôl i’w lywodraeth glymblaid gwympo ym mis Chwefror, ond mae ei gynlluniau i ail-lansio’r blaid sy’n ei chael yn anodd wedi cael eu gohirio gan anghydfodau mewnol, a ysgogwyd yn rhannol gan ei alw bod Grillo yn ildio rheolaeth.

Nododd Conte fwyfwy blinedig ei amodau ar gyfer cymryd gofal ddydd Llun, gan ddweud bod yn rhaid i Grillo benderfynu a ddylai fod yn "dad hael sy'n gadael i'w blentyn dyfu i fyny neu'n dad bwlio sy'n atal rhyddfreinio ei blentyn".

O fewn 24 awr fe darodd Grillo yn ôl, gan ddweud bod Conte eisiau gwyrdroi natur maverick, gwrth-system y 5-Seren.

"Ni allwn adael i fudiad a anwyd i ledaenu democratiaeth uniongyrchol a chyfranogol droi yn blaid un dyn a lywodraethwyd gan statud o'r ail ganrif ar bymtheg," ysgrifennodd.

Ni chafwyd ymateb ar unwaith gan Conte, a oedd yn gyfreithiwr ychydig yn hysbys heb unrhyw gysylltiad plaid pan gafodd ei dynnu o ebargofiant i ddod yn bennaeth llywodraeth glymblaid yn dilyn etholiadau amhendant yn 2018.

Arhosodd wrth y llyw pan newidiodd 5-Star bartneriaid y glymblaid y flwyddyn ganlynol, gan ddod yn un o arweinwyr mwyaf poblogaidd yr Eidal wrth i'w hyder dyfu.

Roedd llawer o seneddwyr 5 Seren wedi gobeithio y byddai'r poblogrwydd hwn yn helpu eu plaid eu hunain i bownsio'n ôl yn yr arolygon barn.

Trechodd y grŵp ei holl gystadleuwyr yn 2018, gan gymryd 32% o’r bleidlais, ond ers hynny mae ei ddelwedd wedi cael ei thanseilio gan droadau U polisi a ffiwdal fewnol ac mae bellach yn pleidleisio ar oddeutu 16%, gan ei gwneud yn bedwaredd blaid fwyaf yr Eidal.

Roedd Conte wedi dweud ei fod am roi wyneb mwy traddodiadol, cymedrol i’r mudiad protest a oedd gynt yn wrth-sefydliad fel rhan o’i ymdrechion i ffurfio cynghrair sefydlog gyda’r Blaid Ddemocrataidd ganol-chwith. Darllen mwy.

Roedd Grillo, comig cegog, yn poeni bod Conte eisiau trawsnewid ei grŵp yn blaid draddodiadol, gyda gwleidyddion proffesiynol slic yn ei phoblogaeth.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r UE yn derbyn cais y DU am estyniad tri mis i gyfnod gras cig wedi'i oeri

cyhoeddwyd

on

Cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič

Y prynhawn yma (30 Mehefin), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y byddai'n rhoi cyfnod gras tri mis arall i'r DU y gofynnodd amdano i roi'r darpariaethau ar gigoedd wedi'u hoeri ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon. Cyhoeddodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič hefyd y byddai'r UE yn addasu ei gyfraith i hwyluso'r fasnach mewn meddyginiaethau ynghyd â chonsesiynau eraill.

Dywedodd y Comisiwn y byddai ei becyn o fesurau yn mynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion caled Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Marchnad Sengl yr UE. Felly, nid ydym wedi arbed unrhyw ymdrech i geisio lliniaru rhai o’r heriau sydd wedi codi wrth weithredu’r Protocol. ”

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno atebion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yn barhaus, darpariaethau ar gŵn tywys, yn ogystal â phenderfyniad sy'n hepgor yr angen i ddangos cerdyn gwyrdd yswiriant, sydd o fudd arbennig i fodurwyr sy'n croesi'r ffin. yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd negodwr y DU, yr Arglwydd Frost: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu cytuno ar estyniad synhwyrol ar gigoedd wedi'u hoeri sy'n symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon - un nad oes angen rheolau yng ngweddill y DU i alinio â newidiadau yn yr UE yn y dyfodol. rheolau agrifood.

 “Mae hwn yn gam cyntaf cadarnhaol ond mae angen i ni gytuno ar ateb parhaol o hyd. Dim ond un o nifer fawr iawn o broblemau gyda'r ffordd y mae'r Protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yw'r mater cigoedd wedi'i oeri, ac mae angen dod o hyd i atebion gyda'r UE i sicrhau ei fod yn cyflawni ei nodau gwreiddiol: amddiffyn Cytundeb Belffast (Dydd Gwener y Groglith) , diogelu lle Gogledd Iwerddon yn y Deyrnas Unedig, a gwarchod marchnad sengl yr UE ar gyfer nwyddau. ”

Dywedodd yr UE fod yr ateb dros dro ar gigoedd wedi'u hoeri yn ddarostyngedig i amodau llym. Er enghraifft, rhaid i'r cynhyrchion cig sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn sianelu y cyfeirir atynt yn natganiad unochrog y Deyrnas Unedig aros o dan reolaeth awdurdodau cymwys Gogledd Iwerddon ar bob cam o'r weithdrefn honno. Rhaid i'r tystysgrifau iechyd swyddogol a gyhoeddir gan awdurdodau cymwys y DU ddod gyda'r cynhyrchion cig hyn, gellir eu gwerthu i ddefnyddwyr terfynol mewn archfarchnadoedd yng Ngogledd Iwerddon yn unig, a rhaid eu pacio a'u labelu yn unol â hynny. Tanlinellodd yr UE hefyd bwysigrwydd sicrhau bod gan Swyddi Rheoli Ffiniau yng Ngogledd Iwerddon yr isadeiledd a'r adnoddau angenrheidiol i allu cyflawni'r holl reolaethau sy'n ofynnol gan Reoliad Rheolaethau Swyddogol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd