Cysylltu â ni

UK

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw am dawelu anghydfod pysgota Jersey

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y cynnydd diweddar mewn tensiynau dros drwyddedau pysgota sy'n gysylltiedig â'r dyfroedd o amgylch Jersey, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi galw am dawelu ac i'r DU gydymffurfio â Chytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU. 

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn, Vivian Loonela: “Y sefyllfa lle rydyn ni yw ein bod ni, ar 13 Ebrill, wedi ein hysbysu gan awdurdodau’r DU eu bod nhw wedi rhoi 41 trwydded i longau’r UE sy’n pysgota yn nyfroedd tiriogaethol Jersey, ond roedd amodau ychwanegol wedi’u gosod i y trwyddedau hyn (ar gyfer 17 o'r ceisiadau). 

“Rydym wedi gweld nad yw darpariaethau Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU (TCA) y cytunwyd arnynt yn ddiweddar wedi cael eu parchu. Yn ôl y cytundeb, mae angen i unrhyw amodau penodol newydd sy'n cyfyngu ar bysgota yn nyfroedd y DU gydymffurfio â'r amcanion a'r egwyddorion a nodir yn y TCA, ond mae'n rhaid iddynt hefyd gael rhesymeg wyddonol glir a rhaid i'r amodau hynny fod yn anwahaniaethol rhwng y DU. ac llongau’r UE, ”ychwanegodd Loonela,“ Rhaid rhoi gwybod ymlaen llaw i’r parti arall am unrhyw amodau newydd, fel bod digon o amser i asesu ac i ymateb i’r mesurau arfaethedig. Rydym wedi nodi nes ein bod wedi derbyn cyfiawnhad pellach gan awdurdodau’r DU, ein bod yn ystyried na ddylai’r amodau newydd hyn fod yn berthnasol. ”  

Pan ofynnwyd a oedd bygythiad Ffrainc i dorri cyflenwad trydan Jersey i ffwrdd yn gyfrannol, dywedodd llefarydd arall ar y Comisiwn, Daniel Ferrie, sy’n delio â’r holl gwestiynau sy’n ymwneud â Brexit, fod yn rhaid i’r holl bleidiau barchu’r gweithdrefnau datrys anghydfodau a nodwyd yng nghytundeb TCA.

Brexit

Mae'r DU yn mynnu bod yr UE yn cytuno i fargen Brexit newydd Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa o'r groesfan rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon y tu allan i Newry, Gogledd Iwerddon, Prydain, Hydref 1, 2019. REUTERS / Lorraine O'Sullivan

Mynnodd Prydain ddydd Mercher (21 Gorffennaf) gael bargen newydd gan yr Undeb Ewropeaidd i oruchwylio masnach ôl-Brexit yn ymwneud â Gogledd Iwerddon ond gwaeddodd rhag ditio rhan o'r fargen ysgariad yn unochrog er gwaethaf dweud bod ei thelerau wedi'u torri, ysgrifennu Michael Holden a William James.

Cytunwyd ar brotocol Gogledd Iwerddon gan Brydain a’r Undeb Ewropeaidd fel rhan o fargen Brexit yn 2020, a seliwyd o’r diwedd bedair blynedd ar ôl i bleidleiswyr Prydain gefnogi’r ysgariad mewn refferendwm.

Ceisiodd fynd o gwmpas y dirywiad mwyaf yn yr ysgariad: sut i amddiffyn marchnad sengl yr UE ond hefyd osgoi ffiniau tir rhwng talaith Prydain a Gweriniaeth Iwerddon, y mae presenoldeb gwleidyddion ar bob ochr yn ofni y gallai trais danwydd ddod i ben i raddau helaeth erbyn 1998 Cytundeb heddwch brocera'r UD.

Yn y bôn, roedd y protocol yn gofyn am wiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, ond mae'r rhain wedi bod yn feichus i fusnes ac yn anathema i "unoliaethwyr" sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

“Ni allwn fynd ymlaen fel yr ydym,” meddai Gweinidog Brexit, David Frost, wrth y senedd, gan ddweud bod cyfiawnhad dros alw Erthygl 16 o’r protocol a oedd yn caniatáu i’r naill ochr gymryd camau unochrog i hepgor ei delerau pe bai effaith negyddol annisgwyl yn deillio o y cytundeb.

"Mae'n amlwg bod yr amgylchiadau'n bodoli i gyfiawnhau defnyddio Erthygl 16. Serch hynny ... rydym wedi dod i'r casgliad nad dyna'r foment iawn i wneud hynny.

"Rydyn ni'n gweld cyfle i symud ymlaen yn wahanol, i ddod o hyd i lwybr newydd i geisio cytuno â'r UE trwy drafodaethau, cydbwysedd newydd yn ein trefniadau sy'n ymwneud â Gogledd Iwerddon, er budd pawb."

Parhau Darllen

UK

Mae'r DU eisiau stop amhenodol ac aildrafod Protocol Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd y DU ei “arfaethedig”ffordd ymlaen”Ar Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon (NIP) i senedd San Steffan yr wythnos hon. Nid yw Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, Brandon Lewis, eisiau dim llai nag ailnegodi, gyda stop sefyll gyda chyfnodau gras estynedig a heb unrhyw gamau cyfreithiol pellach gan yr UE.  

Mae'r NIP, wrth gwrs, yn rhan o'r Cytundeb Tynnu’n Ôl yr UE-DU, y fargen ‘barod i ffwrn’ a negododd prif weinidog Prydain, a ddefnyddiwyd fel ei brif gri frwydr yn etholiad cyffredinol 2019 ac yna rhuthrodd drwy’r senedd heb fawr o anghytuno. 

Ni thrafododd y DU ei phapur gorchymyn gyda'r UE ymlaen llaw - ond mae'r DU - unwaith eto - wedi gweithredu'n unochrog a heb ymgynghori â'r UE.

Mae llywodraeth y DU bellach yn honni iddi gael ei chornelu i drafod bargen is-optimaidd ar Ogledd Iwerddon trwy: “Fynnu’r Senedd yn Neddf Benn-Burt na allai’r DU adael yr UE heb gytundeb”, Deddf a gyflwynwyd i osgoi hynny 'senario dim bargen'. Maent yn honni eu bod wedi tanseilio llaw negodi'r llywodraeth yn radical.

Mae'r DU hefyd yn honni nad oedd effeithiau trefniadau tollau newydd wedi'u dogfennu'n dda yn hysbys, er gwaethaf dogfennau esboniadol a ddarparwyd gan y gwasanaeth sifil a chyfraniadau llawer o gyrff masnach o Ogledd Iwerddon a thu hwnt ar y pryd. Hyd yn oed pe bai negodwr wedi'i ynysu o'r byd y tu allan i'w adran, ni fyddai wedi gallu cynnal anwybodaeth chwyrn - a defnyddiol bellach.

Mae'r DU yn amlinellu'r gwaith y mae wedi'i wneud a'r hanner biliwn o bunnoedd o fuddsoddiadau y mae wedi'u gwneud i geisio sicrhau bod y DU yn barod ar gyfer y newidiadau a fyddai'n dod i rym ar 1 Ionawr 2021. Mae hefyd yn tynnu sylw at yr hyn y mae'n ei ystyried yn broblemau. , gan gynnwys y dargyfeirio masnach sydd wedi digwydd, gan gynnwys y cynnydd o 50% yng ngwerth allforion nwyddau Iwerddon i Ogledd Iwerddon o gymharu â 2018. Yn ôl y DU, mae hyn yn rhoi sail iddi ddefnyddio Erthygl 16 o'r protocol, a fyddai'n caniatáu iddo gyflwyno mesurau diogelu yn unochrog. Byddai'n rhaid i'r mesurau hyn fod yn gymesur a byddent yn cael eu hadolygu gan Gydbwyllgor y Cytundeb Tynnu'n Ôl bob tri mis.

Daeth adwaith gan Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maroš Šefčovič, yn gyflym: “Y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon yw’r ateb ar y cyd a ddaeth o hyd i’r UE gyda’r Prif Weinidog Boris Johnson a’r Arglwydd David Frost [...] rhaid gweithredu’r Protocol. Mae parchu rhwymedigaethau cyfreithiol rhyngwladol o'r pwys mwyaf.

“Mae’r UE wedi ceisio atebion hyblyg, ymarferol i oresgyn yr anawsterau y mae dinasyddion yng Ngogledd Iwerddon yn eu profi o ran gweithredu’r Protocol. Er enghraifft, ar 30 Mehefin, cyflwynodd y Comisiwn becyn o fesurau i fynd i’r afael â rhai materion dybryd, gan gynnwys newid ein rheolau ein hunain i sicrhau cyflenwad tymor hir o feddyginiaethau o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon. Cyflwynwyd yr atebion hyn gyda'r pwrpas craidd o fod o fudd i bobl Gogledd Iwerddon.

“Rydym yn barod i barhau i geisio atebion creadigol, o fewn fframwaith y Protocol, er budd pob cymuned yng Ngogledd Iwerddon. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cytuno i aildrafod y Protocol. ”

Trydarodd arweinydd grŵp cydlynu Senedd Ewrop yn y DU, David McAllister, y byddai cynnig y DU yn cael ei drafod yfory (22 Gorffennaf), ond fe drydarodd: “Mae'r protocol yn ystyried penderfyniad llywodraeth y DU i adael yr Undeb Marchnad Sengl a'r Tollau. Mae'n cynnal Cytundeb Dydd Gwener y Groglith ac yn sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon. Ni ellir aildrafod na disodli'r protocol. "

Mewn datganiad i’r wasg dywed y DU: “Ni fydd y Protocol yn cael ei ddileu, ond mae angen newidiadau sylweddol i sicrhau‘ cydbwysedd newydd ’cynaliadwy sy’n rhoi perthynas sefydlog rhwng y DU a’r UE. [...] 

“Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen newidiadau sylweddol i’r trefniadau sy’n ymwneud â masnach mewn nwyddau a’r fframwaith sefydliadol. Mae'r rhain yn cynnwys:

· Gweithredu dull mwy trylwyr, wedi'i seilio ar dystiolaeth a'i dargedu at atal nwyddau sydd mewn perygl rhag dod i mewn i'r farchnad sengl. Rydym yn barod i orfodi yn rheolau tollau UE Môr Iwerddon ar nwyddau sy'n mynd i Iwerddon trwy Ogledd Iwerddon, ond mae'n rhaid i nwyddau sy'n mynd i ac yn aros yng Ngogledd Iwerddon allu cylchredeg bron yn rhydd a dylid cymhwyso prosesau tollau a SPS llawn at nwyddau yn unig wedi'i fwriadu'n wirioneddol i'r UE.

· Sicrhau y gall busnesau a defnyddwyr yng Ngogledd Iwerddon barhau i gael mynediad arferol at nwyddau o weddill y DU y maent wedi dibynnu arnynt ers amser maith. Dylai'r amgylchedd rheoleiddio yng Ngogledd Iwerddon oddef gwahanol safonau, gan ganiatáu i nwyddau a wneir i safonau'r DU ac a reoleiddir gan awdurdodau'r DU gylchredeg yn rhydd yng Ngogledd Iwerddon cyhyd â'u bod yn aros yng Ngogledd Iwerddon.

· Normaleiddio sail llywodraethu'r Protocol fel nad yw'r berthynas rhwng y DU a'r UE yn cael ei phlismona yn y pen draw gan sefydliadau'r UE gan gynnwys y Llys Cyfiawnder. Dylem ddychwelyd i fframwaith Cytuniad arferol lle mae llywodraethu ac anghydfodau yn cael eu rheoli ar y cyd ac yn y pen draw trwy gyflafareddu rhyngwladol. ”

Parhau Darllen

coronafirws

Fe ddiswyddodd PM y DU Johnson Johnson wrth gloi COVID-19 gan mai dim ond yr henoed fyddai’n marw, meddai cyn-aide

cyhoeddwyd

on

By

Mae Dominic Cummings, cyn gynghorydd arbennig i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cyrraedd Downing Street, yn Llundain, Prydain, Tachwedd 13, 2020. REUTERS / Toby Melville

Nid oedd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn barod i osod cyfyngiadau cloi i atal lledaenu COVID-19 i achub yr henoed a gwadodd y byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei lethu, meddai ei gyn gynghorydd pennaf mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrew MacAskill, Reuters.

Yn ei gyfweliad teledu cyntaf ers gadael ei swydd y llynedd, rhyddhawyd dyfyniadau ohono ddydd Llun, Dominic Cummings (llun) dywedodd nad oedd Johnson eisiau gorfodi ail gloi i lawr yn yr hydref y llynedd oherwydd bod “y bobl sy’n marw i bob pwrpas dros 80”.

Honnodd Cummings hefyd fod Johnson eisiau cwrdd â’r Frenhines Elizabeth, 95, er gwaethaf arwyddion bod y firws yn lledu yn ei swyddfa ar ddechrau’r pandemig a phan ddywedwyd wrth y cyhoedd am osgoi pob cyswllt diangen, yn enwedig gyda’r henoed.

Rhannodd yr ymgynghorydd gwleidyddol, sydd wedi cyhuddo’r llywodraeth o fod yn gyfrifol am filoedd o farwolaethau COVID-19 y gellir eu hosgoi, gyfres o negeseuon o fis Hydref yr honnir eu bod yn dod o Johnson i gynorthwywyr. Darllen mwy.

Mewn un neges, dywedodd Cummings fod Johnson wedi cellwair y gallai’r henoed “gael COVID a byw yn hirach” oherwydd bod y mwyafrif o bobl a oedd yn marw wedi mynd heibio i oedran disgwyliad oes ar gyfartaledd.

Mae Cummings yn honni bod Johnson wedi ei negeseuo i ddweud: "Ac nid wyf bellach yn prynu'r holl bethau llethol hyn gan y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol). Folks Rwy'n credu efallai y bydd angen i ni ail-raddnodi."

Ni allai Reuters wirio'n annibynnol a oedd y negeseuon yn ddilys.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson fod y prif weinidog wedi cymryd “y camau angenrheidiol i amddiffyn bywydau a bywoliaethau, dan arweiniad y cyngor gwyddonol gorau”.

Dywedodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain fod y datgeliadau gan Cummings wedi cryfhau’r achos dros ymchwiliad cyhoeddus a’u bod yn “dystiolaeth bellach bod y prif weinidog wedi gwneud y galwadau anghywir dro ar ôl tro ar draul iechyd y cyhoedd”.

Dywedodd Cummings wrth y BBC fod Johnson wedi dweud wrth swyddogion na ddylai erioed fod wedi cytuno i’r cloi cyntaf a bod yn rhaid iddo ei argyhoeddi i beidio â chymryd y risg o gwrdd â’r frenhines.

"Dywedais, beth ydych chi'n ei wneud, a dywedodd, rwy'n mynd i weld y frenhines a dywedais, am beth ar y ddaear ydych chi'n siarad, wrth gwrs ni allwch fynd i weld y frenhines," meddai Cummings meddai Johnson. "Ac meddai, yn y bôn, nid oedd wedi meddwl drwyddo."

Er gwaethaf cwestiynu ffitrwydd Johnson ar gyfer ei rôl fel prif weinidog a syfrdanu brwydr y llywodraeth yn erbyn COVID-19, nid yw beirniadaeth Cummings wedi cosbi sgôr arweinydd Prydain o ddifrif mewn arolygon barn. Darlledwyd y cyfweliad llawn ddydd Mawrth (20 Gorffennaf).

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd