Cysylltu â ni

Uncategorized

Busnes gwneud arian gweinidogol ar ôl gwleidyddiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gall bywyd ar ôl gwleidyddiaeth fod yn obaith brawychus. Ond, i rai, ar ôl blynyddoedd lawer yn y llywodraeth, o bosibl fel gwleidyddion gyrfa, mae ymuno â'r sector preifat hefyd yn agor llu o gyfleoedd, a gwobr ariannol a oedd unwaith, yn dechnegol, yn rhy isel.

Nid oes unrhyw un yn mynd i wleidyddiaeth yn y DU i wneud arian, dim ond gofyn i Boris Johnson. Fodd bynnag, mae'r statws a ddaw yn sgil dal swydd mewn swydd uchel yn aml yn denu cyfleoedd sylweddol a phroffidiol i'r rheini ar ôl iddynt adael coridorau San Steffan ar ôl. Mae George Osborne yn enghraifft nodedig, a sicrhaodd, ymhlith y 10 swydd sector preifat a ymgymerodd ar ôl gadael ei swydd, rôl ymgynghorol o £ 650,000 y flwyddyn gyda BlackRock. Yn gynnar yn 2008 ymunodd Tony Blair â banc buddsoddi’r Unol Daleithiau JP Morgan fel ‘uwch gynghorydd’, gan ennill chwe ffigur iddo am dri ymddangosiad 90 munud y flwyddyn.

Y Pwyllgor Cynghori ar Benodiadau Busnes (Acoba) yw corff gwarchod y llywodraeth sy'n gosod y rheolau ar gyfer ASau sy'n mynd allan, Gweinidogion ac uwch weision sifil eraill ar yr hyn y gallant ac na allant ei wneud o fewn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl gadael y swydd. Mae'r canllawiau cyfredol yn awgrymu bod Gweinidogion yn aros o leiaf dri mis ar ôl gadael y llywodraeth cyn ymgymryd â rôl sector preifat â thâl ac mae'n ofynnol iddynt ofyn am gyngor gan y pwyllgor a fydd yn asesu rhinweddau'r rôl, ac a fydd, yn cael ei ystyried yn wobr am flaenorol gwaith a wneir yn y swydd, neu a fydd y swydd flaenorol yn arwain at fantais annheg, pryd y gellir ystyried bod gobaith yn 'anaddas'. Fodd bynnag, nid oes gan Acoba unrhyw bwerau swyddogol i orfodi, ac mae sawl enghraifft lle mae Gweinidogion wedi dewis anwybyddu argymhellion, gan gynnwys y Prif Weinidog periglor Boris Johnson, a ail-ymunodd â'r Telegraph yn syth ar ôl ei gyfnod byr wrth y llyw yn y Swyddfa Dramor.

hysbyseb

Mae’r cyn Brif Weinidog, David Cameron, hefyd wedi gwneud penawdau yn ddiweddar ar ôl i’w gysylltiadau â Greensill Capital gael eu dinoethi. Mae’n wynebu honiadau iddo ecsbloetio ei safle a’i rwydwaith er mwyn ceisio mynediad ffafriol i arian y wladwriaeth ar gyfer y banc, gan honni ei fod yn gwadu’n gryf. Mae'r banc sydd bellach wedi cwympo, dan arweiniad yr ariannwr gwarthus Lex Greensill wedi gadael bil o fwy na £ 1 biliwn i drethdalwr y DU.

Fel cynghorydd i'r banc, bu’n lobïo’r llywodraeth yn drwm ac yn gyfnewid, cafodd ei wobrwyo’n golygus. Er na chyhoeddwyd unrhyw ffigurau, mae'n cyfaddef bod ganddo ddiddordeb economaidd mawr yn llwyddiant y banc, gan ddweud wrth ASau: “Yn ôl telerau unrhyw un, roedd yn gyflog hael”.  

Gan ymddangos o flaen Pwyllgor Dethol y Trysorlys a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr wythnos diwethaf, cafodd Cameron ei grilio am bedair awr dros gyfres o negeseuon cyhoeddus a anfonodd at Weinidogion, ASau a swyddogion eraill y llywodraeth yn lobïo ar ran y banc. Cymaint oedd ei frwdfrydedd a’i fynnu nes i’r Aelod Seneddol Llafur, Angela Eagle, ei gyhuddo o stelcio i bob pwrpas, yn hytrach na lobïo, tra bod AS arall wedi ei feirniadu am ddwyn anfri ar swyddfa’r Prif Weinidog.

hysbyseb

Mae Malcolm Rifkind, cyn Ysgrifennydd Tramor a Chadeirydd y Pwyllgor Cudd-wybodaeth a Diogelwch, yn wleidydd arall a gafodd ei hun mewn dŵr poeth, yn dilyn sgandal 'arian parod am fynediad' yn 2015 tra'n dal yn y swydd. Ers dewis sefyll i lawr, mae wedi ymgymryd â sawl swydd bwrdd mewn amryw wisgoedd ymgynghorol, gan gynnwys 17 Arm, cwmni sy'n ymwneud â'r busnes amheus o ariannu cyfreitha heb ei reoleiddio ac adfer asedau.

Fe'i sefydlwyd gan y dyn busnes dadleuol Paddy Meade, yr 8th Nid yw Earl of Clanwilliam, y cwmni o Dubai, yn aelod o Gymdeithas y Cyllidwyr Ymgyfreitha (ALF) ac felly, yn wahanol i eraill yn y maes, nid yw'n gweithredu o dan unrhyw godau ymddygiad sefydledig, ac nid yw'n codi cyfalaf ar gyfer achosion ar yr awyr agored. marchnata trwy fuddsoddwyr sefydliadol fel eraill, gan adael marc cwestiwn mawr dros ffynhonnell ei gronfeydd.

Gwnaeth 17 Arm benawdau diweddar pan adroddodd The Guardian eu bod yn ariannu’r achos a brynwyd gan Alexander Tugushev yn erbyn ei gyn-gydymaith, Vitaly Orlov, sydd wedi bod yn chwarae allan yn llysoedd Prydain ers 2018.

Mae Tugushev, ei hun yn gyn-swyddog llywodraeth yn ei rôl fel Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Pysgodfeydd y Wladwriaeth (ar y pryd) Ffederasiwn Rwseg, yn dwyllwr a gafwyd yn euog, a ddedfrydwyd, yn 2007, i chwe blynedd yn y carchar yn Rwsia am gam-drin ei swydd yn swydd gyhoeddus a chymryd taliadau a llwgrwobrwyon anghyfreithlon. Mae hefyd yn destun sawl ymchwiliad troseddol agored arall yn Rwsia, gan gynnwys ditiad am dwyll a gyflawnwyd yn erbyn Mr Orlov sydd bellach ynghlwm yn weithdrefnol ag achos ar wahân lle mae Tugushev yn destun gwarant arestio rhyngwladol ar gyhuddiadau sy'n ymwneud â thwyll a gyflawnwyd yn erbyn Mr Alexander Sychev.

Nid yw’n glir pwy sy’n ariannu 17 Braich ynglŷn â’r achos hwn, gyda Tugushev yn mynd cyn belled â thalu £ 7.8 miliwn mewn gwarantau i dalu costau cyfreithiol er mwyn osgoi adnabod ei gefnogwyr, yr honnir eu bod yn gystadleuwyr posib i gwmni pysgota Orlov Norebo ac unigolion o is-fyd troseddol Rwseg yn edrych i gyfnewid arian.

Nid yw'r arfer o gyn-swyddogion y llywodraeth yn defnyddio eu rhwydweithiau a'u profiad i gyfnewid ar fargeinion busnes proffidiol yn newydd. Mewn gwirionedd, pam y byddai cwmni'n ychwanegu cyn-swyddog costus y llywodraeth at ei gyflogres os nad oherwydd y drysau y gallant eu hagor? Ar draws pob diwydiant mae bron pob swyddog allblyg yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o ddwy ochr y siambr wedi symud i'r sector preifat.  

Yn y rhan fwyaf o achosion, mor amheus ag y gall y perthnasoedd a'r bargeinion hyn edrych o'r tu allan, mae'n debyg nad oes unrhyw reolau wedi'u torri, yn lle hynny mae'r system yn cael ei thrin yn syml er budd unigolion fel Lex Greensill, a hyd yn oed eisiau troseddwyr fel Tugushev, sy'n ceisio ennill hygrededd trwy reidio cotiau cynffon yr unigolion cysylltiedig a dylanwadol hyn.

Er mwyn i bobl fel ffigurau uchel eu parch fel Rifkind a chyn erlynydd cyhoeddus, Ken Macdonald fod ynghlwm wrth unigolion o'r fath, mae'n dangos yr angen i ddiwygio a chryfhau Acoba, sydd hyd yma wedi profi'n aneffeithiol wrth sicrhau nad yw cyn-swyddogion yn cwestiynu uniondeb sefydliadau gwleidyddol Prydain.

Iechyd

Mae PEPSICO Ewrop yn ehangu byrbrydau a diodydd iachach ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

1 Gorffennaf 2021 - Mae PepsiCo Europe heddiw (1 Gorffennaf) yn cyhoeddi cynllun newydd uchelgeisiol i ychwanegu mwy o ddewis at ei bortffolio bwyd a diod yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau yn seiliedig ar ganllawiau maeth trwyadl sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Bydd yr ymrwymiad gwirfoddol hwn yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o'i God Ymddygiad ar gyfer Arferion Busnes a Marchnata Cyfrifol.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn adeiladu ar gynnydd Mae PepsiCo eisoes wedi gwneud yn fyd-eang dros y degawd diwethaf i leihau siwgrau ychwanegol mewn diodydd a sodiwm a braster dirlawn mewn bwydydd, cyflwyno meintiau dognau llai a chreu dewisiadau amgen o frandiau presennol gyda phroffiliau maethol gwell, fel Pepsi MAX, 7UP Free a Lay's Oven Baked. [1]

Ar gyfer ei bortffolio diod yn Ewrop, sy'n cynnwys Pepsi-Cola, Te Iâ Lipton a 7UP, bydd addewid newydd PepsiCo yn lleihau lefel gyfartalog y siwgrau ychwanegol ar draws ei ystod diodydd meddal cyfan 25% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030[2]. Ar draws Ewrop, mae PepsiCo eisoes wedi sefydlu portffolio cryf heb siwgr mewn diodydd, gan gynnwys Pepsi MAX a 7UP Free. Mae'r gostyngiad siwgr hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd. Mae'r cwmni'n amcangyfrif bod symud o siwgr llawn i fformwleiddiadau di-siwgr yn lleihau hyd at chwarter yr allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddiod.

hysbyseb

Mae PepsiCo Europe hefyd eisiau hyrwyddo ei daith i arallgyfeirio ei bortffolio byrbrydau i gynnwys opsiynau iachach, gan ddysgu o'i lwyddiant wrth dyfu diodydd heb siwgr. Ei nod yw cynyddu gwerthiant byrbrydau sydd â sgôr B neu well yn y system labelu maeth Sgôr Nutri-Score a ddefnyddir yn helaeth[3] erbyn mwy na 10X erbyn 2025. Bydd hyn yn gwneud byrbrydau iachach yn ei gategori bwyd sy'n tyfu gyflymaf dros y pedair blynedd nesaf gydag uchelgais i ehangu hyn i bortffolio $ 1 biliwn erbyn 2030.   

Cyflawnir y nodau newydd trwy ailfformiwleiddio cynhyrchion sy'n bodoli eisoes, ehangu brandiau presennol y cwmni, gan gynnwys Lay's Oven Baked, i fwy o farchnadoedd, a chyflwyno ystodau byrbrydau newydd fel PopWorks, ei ystod creision corn popped sydd newydd ei lansio.

Mae portffolio grawn PepsiCo, sy'n cynnwys Quaker Oats, eisoes yn cynnig ystod o gynhyrchion maethlon i ddefnyddwyr yr UE gyda 70% o'r cynnyrch[4] wedi'i raddio naill ai â Sgôr Nutri A neu B.

hysbyseb

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PepsiCo Europe, Silviu Popovici: “Mae defnyddwyr eisiau brandiau iachach a mwy cynaliadwy, ac maen nhw eisiau cynhyrchion sy'n blasu'n wych. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi ailfformiwleiddio a lansio cynhyrchion newydd i ddod â mwy o opsiynau i ddefnyddwyr. O ganlyniad, yn Ewrop heddiw, mae bron i un o bob tri diod rydyn ni'n eu gwerthu yn rhydd o siwgr a chredwn y bydd y duedd hon yn parhau i dyfu dros amser. Gyda'r addewid hwn, gallwn ddefnyddio ein profiad gyda lleihau siwgr i gyflymu ein symudiad i bortffolio byrbrydau iachach. "

Mae PepsiCo yn deall ei bod yn hanfodol marchnata ei gynhyrchion yn gyfrifol. Mae'r cwmni hefyd wedi cyd-fynd ag ymrwymiadau UNESDA (cymdeithas diwydiant diodydd meddal Ewropeaidd) a Ffederasiwn Hysbysebwyr y Byd (Addewid yr UE) ynghylch peidio â marchnata na hysbysebu i blant dan 13. Er 2006, nid yw PepsiCo wedi hysbysebu ei ddiodydd meddal i rai dan 12 oed ar draws Mae Ewrop ac mae wedi defnyddio meini prawf maeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i bennu pa gynhyrchion bwyd y gall hysbysebu iddynt o dan 12 oed.

Mae'r cynllun newydd hwn yn rhan o ymdrechion PepsiCo i greu system fwyd fwy cynaliadwy a chefnogi Bargen Werdd uchelgeisiol yr UE. Ar ddiwedd 2020, cyhoeddodd y cwmni ei gynlluniau i leihau defnydd plastig crai trwy symud i boteli plastig wedi'u hailgylchu 100% ar gyfer brand Pepsi ar draws naw o farchnadoedd yr UE erbyn 2022. Mae PepsiCo hefyd wedi cynyddu ei nodau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gan ymrwymo i sero net erbyn 2040 a gostyngiad o 40% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030, tra hefyd yn graddio amaethyddiaeth adfywiol ar draws ei ôl troed amaethyddol cyfan, gan leihau nwyon tŷ gwydr 3 miliwn tunnell erbyn 2030.

Am PepsiCo

Mae cynhyrchion PepsiCo yn cael eu mwynhau gan ddefnyddwyr fwy na biliwn gwaith y dydd mewn mwy na 200 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Cynhyrchodd PepsiCo fwy na $ 70 biliwn mewn refeniw net yn 2020, wedi'i yrru gan bortffolio bwyd a diod cyflenwol sy'n cynnwys Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana a SodaStream. Mae portffolio cynnyrch PepsiCo yn cynnwys ystod eang o fwydydd a diodydd pleserus, gan gynnwys 23 brand sy'n cynhyrchu mwy na $ 1 biliwn yr un mewn amcangyfrif o werthiannau manwerthu blynyddol. 


[1] Wedi'i gyfrifo yn ôl Gwerth Gwerthu Manwerthu

[2] O'i gymharu â llinell sylfaen o 2019

[3] Mae Nutri-Score yn label maethol sy'n gwerthuso ansawdd maethol cyffredinol bwyd yn seiliedig ar raddfa â chod pum lliw sy'n mynd o A i E.

[4] Wedi'i gyfrifo yn ôl cyfaint cynnyrch y Crynwyr.

Parhau Darllen

Uncategorized

Cythrwfl 5-seren yr Eidal wrth i'r sylfaenydd lambastio cyn PM Conte

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd Mudiad 5 Seren sy'n cyd-reoli'r Eidal ei daflu i gythrwfl ddydd Mawrth ar ôl i'w sylfaenydd Beppe Grillo ddweud bod y dyn yn mynd i fod yn arweinydd nesaf, y cyn Brif Weinidog Giuseppe Conte (Yn y llun), nid oedd hyd at y swydd, yn ysgrifennu Crispian Balmer, Reuters.

"Nid oes gan Conte ... weledigaeth wleidyddol na sgiliau rheoli. Nid oes ganddo brofiad o sefydliadau a dim gallu i arloesi," ysgrifennodd Grillo mewn blog a oedd yn edrych yn sicr o beri ymdrechion y cyn-premier i adfywio'r grŵp rhanedig.

Cytunodd Conte i gymryd awenau 5-Star ar ôl i’w lywodraeth glymblaid gwympo ym mis Chwefror, ond mae ei gynlluniau i ail-lansio’r blaid sy’n ei chael yn anodd wedi cael eu gohirio gan anghydfodau mewnol, a ysgogwyd yn rhannol gan ei alw bod Grillo yn ildio rheolaeth.

hysbyseb

Nododd Conte fwyfwy blinedig ei amodau ar gyfer cymryd gofal ddydd Llun, gan ddweud bod yn rhaid i Grillo benderfynu a ddylai fod yn "dad hael sy'n gadael i'w blentyn dyfu i fyny neu'n dad bwlio sy'n atal rhyddfreinio ei blentyn".

O fewn 24 awr fe darodd Grillo yn ôl, gan ddweud bod Conte eisiau gwyrdroi natur maverick, gwrth-system y 5-Seren.

"Ni allwn adael i fudiad a anwyd i ledaenu democratiaeth uniongyrchol a chyfranogol droi yn blaid un dyn a lywodraethwyd gan statud o'r ail ganrif ar bymtheg," ysgrifennodd.

hysbyseb

Ni chafwyd ymateb ar unwaith gan Conte, a oedd yn gyfreithiwr ychydig yn hysbys heb unrhyw gysylltiad plaid pan gafodd ei dynnu o ebargofiant i ddod yn bennaeth llywodraeth glymblaid yn dilyn etholiadau amhendant yn 2018.

Arhosodd wrth y llyw pan newidiodd 5-Star bartneriaid y glymblaid y flwyddyn ganlynol, gan ddod yn un o arweinwyr mwyaf poblogaidd yr Eidal wrth i'w hyder dyfu.

Roedd llawer o seneddwyr 5 Seren wedi gobeithio y byddai'r poblogrwydd hwn yn helpu eu plaid eu hunain i bownsio'n ôl yn yr arolygon barn.

Trechodd y grŵp ei holl gystadleuwyr yn 2018, gan gymryd 32% o’r bleidlais, ond ers hynny mae ei ddelwedd wedi cael ei thanseilio gan droadau U polisi a ffiwdal fewnol ac mae bellach yn pleidleisio ar oddeutu 16%, gan ei gwneud yn bedwaredd blaid fwyaf yr Eidal.

Roedd Conte wedi dweud ei fod am roi wyneb mwy traddodiadol, cymedrol i’r mudiad protest a oedd gynt yn wrth-sefydliad fel rhan o’i ymdrechion i ffurfio cynghrair sefydlog gyda’r Blaid Ddemocrataidd ganol-chwith. Darllen mwy.

Roedd Grillo, comig cegog, yn poeni bod Conte eisiau trawsnewid ei grŵp yn blaid draddodiadol, gyda gwleidyddion proffesiynol slic yn ei phoblogaeth.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r UE yn derbyn cais y DU am estyniad tri mis i gyfnod gras cig wedi'i oeri

cyhoeddwyd

on

Cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič

Y prynhawn yma (30 Mehefin), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y byddai'n rhoi cyfnod gras tri mis arall i'r DU y gofynnodd amdano i roi'r darpariaethau ar gigoedd wedi'u hoeri ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon. Cyhoeddodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič hefyd y byddai'r UE yn addasu ei gyfraith i hwyluso'r fasnach mewn meddyginiaethau ynghyd â chonsesiynau eraill.

Dywedodd y Comisiwn y byddai ei becyn o fesurau yn mynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion caled Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Marchnad Sengl yr UE. Felly, nid ydym wedi arbed unrhyw ymdrech i geisio lliniaru rhai o’r heriau sydd wedi codi wrth weithredu’r Protocol. ”

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno atebion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yn barhaus, darpariaethau ar gŵn tywys, yn ogystal â phenderfyniad sy'n hepgor yr angen i ddangos cerdyn gwyrdd yswiriant, sydd o fudd arbennig i fodurwyr sy'n croesi'r ffin. yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd negodwr y DU, yr Arglwydd Frost: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu cytuno ar estyniad synhwyrol ar gigoedd wedi'u hoeri sy'n symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon - un nad oes angen rheolau yng ngweddill y DU i alinio â newidiadau yn yr UE yn y dyfodol. rheolau agrifood.

hysbyseb

 “Mae hwn yn gam cyntaf cadarnhaol ond mae angen i ni gytuno ar ateb parhaol o hyd. Dim ond un o nifer fawr iawn o broblemau gyda'r ffordd y mae'r Protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yw'r mater cigoedd wedi'i oeri, ac mae angen dod o hyd i atebion gyda'r UE i sicrhau ei fod yn cyflawni ei nodau gwreiddiol: amddiffyn Cytundeb Belffast (Dydd Gwener y Groglith) , diogelu lle Gogledd Iwerddon yn y Deyrnas Unedig, a gwarchod marchnad sengl yr UE ar gyfer nwyddau. ”

Dywedodd yr UE fod yr ateb dros dro ar gigoedd wedi'u hoeri yn ddarostyngedig i amodau llym. Er enghraifft, rhaid i'r cynhyrchion cig sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn sianelu y cyfeirir atynt yn natganiad unochrog y Deyrnas Unedig aros o dan reolaeth awdurdodau cymwys Gogledd Iwerddon ar bob cam o'r weithdrefn honno. Rhaid i'r tystysgrifau iechyd swyddogol a gyhoeddir gan awdurdodau cymwys y DU ddod gyda'r cynhyrchion cig hyn, gellir eu gwerthu i ddefnyddwyr terfynol mewn archfarchnadoedd yng Ngogledd Iwerddon yn unig, a rhaid eu pacio a'u labelu yn unol â hynny. Tanlinellodd yr UE hefyd bwysigrwydd sicrhau bod gan Swyddi Rheoli Ffiniau yng Ngogledd Iwerddon yr isadeiledd a'r adnoddau angenrheidiol i allu cyflawni'r holl reolaethau sy'n ofynnol gan Reoliad Rheolaethau Swyddogol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd