Cysylltu â ni

Irac

Gyda chefnogaeth yr UE, mae Irac yn symud ymlaen yn araf ar wrth-lygredd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ers y goresgyniad dan arweiniad yr Unol Daleithiau i unben hir-amser Saddam Hussein yn 2003, mae llygredd wedi dod yn ffiaidd annioddefol Irac, gyda llywodraethau olynol yn ceisio ac yn methu â mynd i’r afael â’r broblem. Nawr, fodd bynnag, mae'r cyhoeddiad Gobeithir y bydd Strategaeth Gwrth-lygredd y wlad ar gyfer 2021-24, a baratowyd gan Awdurdod Uniondeb Irac (IIA) ac a gymeradwywyd gan yr Arlywydd Barham Salih, yn rhoi hwb newydd i weithredu gwrth-lygredd ar y cyd yn Irac.

Daw'r ddogfen wythnosau'n unig ar ôl yr UE, y Cenhedloedd Unedig ac Irac lansio partneriaeth i atal llygredd yn y wlad. Mae’r prosiect € 15 miliwn yn ceisio “diwygio deddfau gwrth-lygredd Irac, hyfforddi ymchwilwyr a barnwyr, a gweithio i hybu rôl cymdeithas sifil”, gan wella’r system gyfiawnder fel yr amcan terfynol. Yng ngoleuni'r prosiect newydd - ynghyd â gwrth-impiad newydd gyfraith ddrafft yn cael ei drafod ar hyn o bryd sy'n anelu at adfer cronfeydd sydd wedi'u dwyn a dal y drwgweithredwyr yn atebol - daw Strategaeth Gwrth-lygredd Irac ei hun ar adeg pan mae cydweithredu rhyngwladol i ffrwyno gweithgareddau anghyfreithlon ar ei uchaf.

Mynd ar ôl dynion busnes a beirniaid

hysbyseb

Mae'r mentrau hyn yn rhan o ymgyrch ehangach a gefnogir gan yr UE gan ymgyrch y Prif Weinidog Mustafa al-Kadhimi, y mae ei gyriant gwrth-lygredd ymosodol yn targedu swyddogion cam a llywodraeth farnwriaeth mewn ymgais i atal y colledion cyllidebol enfawr sy'n deillio o weithgareddau troseddol. Wedi'r cyfan, daeth al-Kadhimi i rym ar ôl protestiadau cyhoeddus yn erbyn anghymhwysedd ac anfoesoldeb y llywodraeth flaenorol ym mis Hydref 2019. Yr arddangosiadau ysgogwyd ysgwyd i fyny yn senedd Irac, gydag al-Kadhimi yn addo cymryd llinell galed ar lygredd ar ei esgyniad i'r hotseat.

Gall Al-Kadhimi eisoes hawlio cydiwr o arestiadau proffil uchel, gan gynnwys sawl gwleidydd amlwg, dyn busnes â chysylltiad da a barnwr wedi ymddeol. Ym mis Awst 2020, fe sefydlu pwyllgor arbennig sydd â'r dasg o dargedu unigolion proffil uchel sy'n euog o impiad, gyda yr arestiadau cyntaf o ddau swyddog ac un dyn busnes yn dilyn y mis ar ôl. Pennaeth y Gronfa Ymddeoliad genedlaethol a phennaeth y comisiwn Buddsoddi oedd y ddau was sifil a ddaliwyd, ond y dyn busnes - Bahaa Abdulhussein, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni talu electronig Qi Card - sydd efallai'n cynrychioli'r pysgod mwyaf, ers ei ffrindiau digonol ynddo mae lleoedd uchel yn dangos nad yw twyllwyr sydd â chysylltiad da hyd yn oed yn ddiogel rhag y gyfraith.

Yr achos mwyaf hyd yma eleni yw achos y barnwr wedi ymddeol Jafar al Khazraji, a oedd yn ddiweddar rhoi dedfryd o “garchariad difrifol” am chwyddiant anghyfreithlon cyfoeth ei briod o ryw $ 17 miliwn mewn asedau heb eu datgan. Yn ôl yr IIA, gorchmynnwyd i Khazraji nid yn unig ad-dalu’r swm yn llawn, ond cafodd ei slapio â dirwy o $ 8 miliwn hefyd. Mae'r achos yn un pwysig o ystyried ei fod yn cynrychioli'r tro cyntaf i'r farnwriaeth erlyn unigolyn o dan gyfraith yn erbyn ennill anghyfreithlon o gyfoeth materol ar draul pobl Irac.

hysbyseb

Mae adennill $ 17 miliwn yn sicr yn ddatblygiad cadarnhaol, ond mae'n cynrychioli cwymp yn unig yn y cefnfor o'i gymharu â'r $ 1 triliwn y mae al-Kadhimi amcangyfrifon Mae Irac wedi colli i lygredd yn ystod y 18 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, gallai natur gosod cynsail y ddedfryd fod yn fwy gwerthfawr wrth gael gwared ar falais ac annog yr FDI bod cymaint o angen i Irac ailadeiladu ei seilwaith dadfeilio.

Economi Irac ar y lein

Yn wir, mae erlyn al Khazraji yn arwyddocaol am reswm arall. Roedd y barnwr wedi dyfarnu yn erbyn cwmnïau rhyngwladol Orange and Agility yn eu hachos yn erbyn y cwmni telathrebu Irac Korek. Honnodd y ddau fuddiant tramor fod Korek wedi alltudio eu buddsoddiadau heb droi’n briodol at y gyfraith, safiad a wrthbrofwyd yn gyntaf gan al Khazraji ac yna gadarnhau gan Ganolfan Ryngwladol Banc y Byd ar gyfer Setlo Anghydfodau Buddsoddi (ICSID).

Mae'r dyfarniad ICSID wedi bod yn ddifrifol beirniadu fel “sylfaenol ddiffygiol” gan Agility, oherwydd yn y bôn, rhoddodd yr ICSID swyddogion llygredig yn y wlad carte blanche i wneud yr hyn y maent yn ei hoffi gydag arian buddsoddwyr, a thrwy hynny anfon baneri coch sylweddol i'r gymuned fuddsoddi dramor. Mae hwn yn ddatblygiad y mae'r UE yn sicr wedi cymryd sylw ohono, hyd yn oed os gallai arestio barnwr sy'n gysylltiedig â'r achos fynd rhywfaint o'r ffordd tuag at adfer y ffydd sy'n pylu yng nghyfiawnder Irac.

Cefnogaeth Ewropeaidd ar ffordd hir Irac o'i blaen

Mae angen dirfawr am adferiad o'r fath, yn anad dim i ailgynnau'r economi, sydd shrank gan 10.4% yn 2020, y crebachiad mwyaf ers dyddiau Saddam Hussein. Disgwylir i gymhareb GDP-i-ddyled Irac aros yn uchel, tra gallai chwyddiant gyrraedd 8.5% eleni. Mae Al-Kadhimi yn sicr yn erbyn yr her eithaf, gyda hyd yn oed aelodau ei blaid ei hun yn datgan y bydd angen ysgubo 17 mlynedd o lygredd sydd wedi hen ymwreiddio er mwyn rhoi cychwyn newydd i'r wlad.

Dim ond y camau cyntaf ar ffordd hir yw'r rhain i ddod ag Irac yn ôl o'r dibyn, ac efallai y bydd y ffaith bod pob llywodraeth yn olynol ers dyddodiad Hussein wedi lansio ei mentrau gwrth-lygredd ei hun - ac yna wedi methu â dilyn ymlaen - yn gwneud Iraciaid yn wyliadwrus o godi eu gobeithion. Fodd bynnag, mae arestiadau cychwynnol unigolion amlwg, ochr yn ochr â chyhoeddi Strategaeth swyddogol sydd â'r nod o bigo tangl llygredig llygredd yn echelonau uwch y wlad, ar lefel dechnegol o leiaf, yn ddangosyddion bod ymdrechion y llywodraeth yn sefyll ar dir cadarn .

Rôl yr UE bellach yw helpu'r llywodraeth i gynnal y momentwm cadarnhaol. Mae Brwsel wedi gwneud yn dda i aros i mewn cyswllt agos gyda ffigurau allweddol er mwyn sicrhau bod Strategaeth Gwrth-lygredd yr IIA yn cael ei gweithredu. Er ei bod yn amlwg bod bryn serth yn dal i gael ei ddringo, os gwireddir hyd yn oed ychydig o ddiwygiadau a awgrymir - gan gynnwys trosglwyddo i e-lywodraeth, neu gynnydd yng nghyfranogiad a chydweithrediad grwpiau cymdeithas sifil - efallai y bydd y llywodraeth yn camu ymlaen i wneud yr hyn nid oes yr un o'i ragflaenwyr wedi rheoli.

Parhau Darllen
hysbyseb

Irac

Cytundeb sêl Biden a Kadhimi i ddod â chenhadaeth ymladd yr Unol Daleithiau yn Irac i ben

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden a Phrif Weinidog Irac Mustafa al-Kadhimi selio cytundeb ddydd Llun (26 Gorffennaf) gan ddod â chenhadaeth frwydro yn erbyn yr Unol Daleithiau yn Irac i ben yn ffurfiol erbyn diwedd 2021, ond bydd lluoedd yr Unol Daleithiau yn dal i weithredu yno mewn rôl gynghorol, ysgrifennu steve Holland a Trevor Hunnicutt.

Daw’r cytundeb ar adeg wleidyddol eiddil i lywodraeth Irac a gallai fod yn hwb i Baghdad. Mae Kadhimi wedi wynebu pwysau cynyddol gan bleidiau sydd wedi’u halinio ag Iran a grwpiau parafilwrol sy’n gwrthwynebu rôl filwrol yr Unol Daleithiau yn y wlad.

Cyfarfu Biden a Kadhimi yn y Swyddfa Oval ar gyfer eu sgyrsiau wyneb yn wyneb cyntaf fel rhan o ddeialog strategol rhwng yr Unol Daleithiau ac Irac.

hysbyseb

"Ein rôl yn Irac fydd ... i fod ar gael, i barhau i hyfforddi, i gynorthwyo, i helpu ac i ddelio ag ISIS wrth iddo godi, ond ni fyddwn, erbyn diwedd y flwyddyn, i mewn cenhadaeth ymladd, "meddai Biden wrth gohebwyr wrth iddo ef a Kadhimi gwrdd.

Ar hyn o bryd mae 2,500 o filwyr yr Unol Daleithiau yn Irac yn canolbwyntio ar wrthsefyll gweddillion y Wladwriaeth Islamaidd. Bydd rôl yr Unol Daleithiau yn Irac yn symud yn llwyr i hyfforddi a chynghori milwrol Irac i amddiffyn ei hun.

Ni ddisgwylir i'r shifft gael effaith weithredol fawr gan fod yr Unol Daleithiau eisoes wedi symud tuag at ganolbwyntio ar hyfforddi lluoedd Irac.

hysbyseb

Yn dal i fod, i Biden, mae'r fargen i ddod â'r genhadaeth frwydro yn Irac i ben yn dilyn penderfyniadau i dynnu'n ôl yn ddiamod o Afghanistan a lapio cenhadaeth filwrol yr Unol Daleithiau yno erbyn diwedd mis Awst.

Ynghyd â’i gytundeb ar Irac, mae’r arlywydd Democrataidd yn symud i gwblhau cenadaethau ymladd yr Unol Daleithiau yn ffurfiol yn y ddau ryfel y dechreuodd yr Arlywydd George W. Bush ar y pryd o dan ei oriawr bron i ddau ddegawd yn ôl.

Goresgynnodd clymblaid dan arweiniad yr Unol Daleithiau Irac ym mis Mawrth 2003 yn seiliedig ar gyhuddiadau bod llywodraeth arweinydd Irac, Saddam Hussein, yn meddu ar arfau dinistr torfol. Cafodd Saddam ei orseddu o rym, ond ni ddaethpwyd o hyd i arfau o'r fath erioed.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd cenhadaeth yr UD yn canolbwyntio ar helpu i drechu milwriaethwyr y Wladwriaeth Islamaidd yn Irac a Syria.

"Nid oes unrhyw un yn mynd i ddatgan bod cenhadaeth wedi'i chyflawni. Y nod yw trechu ISIS yn barhaus," meddai uwch swyddog gweinyddiaeth wrth gohebwyr cyn ymweliad Kadhimi.

Roedd y cyfeiriad yn atgoffa rhywun o'r faner fawr "Mission Accomplished" ar gludwr awyrennau Abraham Lincoln yr Unol Daleithiau uwchben lle rhoddodd Bush araith yn datgan gweithrediadau ymladd mawr yn Irac ar Fai 1, 2003.

"Os edrychwch chi i ble'r oeddem ni, lle cawsom hofrenyddion Apache yn brwydro, pan oedd gennym luoedd arbennig yr Unol Daleithiau yn gwneud gweithrediadau rheolaidd, mae'n esblygiad sylweddol. Felly erbyn diwedd y flwyddyn rydyn ni'n meddwl y byddwn ni mewn lle da i symud yn ffurfiol i rôl gynghori a meithrin gallu, "meddai'r swyddog.

Targedwyd diplomyddion a milwyr yr Unol Daleithiau yn Irac a Syria mewn tri ymosodiad roced a drôn yn gynharach y mis hwn. Credai dadansoddwyr fod yr ymosodiadau yn rhan o ymgyrch gan milisia a gefnogwyd gan Iran. Darllen mwy.

Ni fyddai’r uwch swyddog gweinyddol yn dweud faint o filwyr yr Unol Daleithiau a fyddai’n aros ar lawr gwlad yn Irac ar gyfer cynghori a hyfforddi. Gwrthododd Kadhimi ddyfalu hefyd ynghylch tynnu i lawr yr Unol Daleithiau yn y dyfodol, gan ddweud y byddai lefelau milwyr yn cael eu pennu gan adolygiadau technegol.

Mae Kadhimi, sy'n cael ei ystyried yn gyfeillgar i'r Unol Daleithiau, wedi ceisio gwirio pŵer milisia sydd wedi'i alinio ag Iran. Ond fe wnaeth ei lywodraeth gondemnio streiciau awyr yr Unol Daleithiau yn erbyn diffoddwyr a aliniwyd yn Iran ar hyd ei ffin â Syria ddiwedd mis Mehefin, gan ei galw’n groes i sofraniaeth Irac. Darllen mwy.

Mewn sylwadau i grŵp bach o ohebwyr ar ôl y trafodaethau, pwysleisiodd Kadhimi mai ei lywodraeth oedd yn gyfrifol am ymateb i ymosodiadau o’r fath. Cydnabu ei fod wedi estyn allan i Tehran i annerch â nhw.

"Rydyn ni'n siarad ag Iraniaid ac eraill mewn ymgais i roi terfyn ar yr ymosodiadau hyn, sy'n tanseilio Irac a'i rôl," meddai.

Mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu darparu 500,000 dos o'r Pfizer / BioNTech i Irac (PFE.N), Brechlyn COVID-19 o dan raglen fyd-eang rhannu brechlyn COVAX. Dywedodd Biden y dylai'r dosau gyrraedd mewn cwpl o wythnosau.

Bydd yr Unol Daleithiau hefyd yn darparu $ 5.2 miliwn i helpu i ariannu cenhadaeth y Cenhedloedd Unedig i fonitro etholiadau mis Hydref yn Irac.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld etholiad ym mis Hydref," meddai Biden.

Parhau Darllen

EU

Mae Le Pen 'yn aflonyddwch i drefn gyhoeddus' - Goldschmidt

cyhoeddwyd

on

Wrth sôn am y cyfweliad ag arweinydd plaid y populist asgell dde Ffrengig Rassemblement National (RN) Marine Le Pen (Yn y llun) a gyhoeddir ym mhapur wythnosol yr Almaen Die Zeit, Prif Rabbi Pinchas Goldschmidt, llywydd y Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd (CER), wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol: “Nid y sgarff pen sy’n aflonyddu ar drefn gyhoeddus, ond Ms Le Pen. Mae'n amlwg mai hwn yw'r arwydd anghywir i'r Iddewon, Mwslemiaid a lleiafrifoedd crefyddol eraill sy'n byw yn Ffrainc. Mae'n mynegi ofn Ms Le Pen am dramorwyr. Mae hi’n rhannu cymdeithas yn lle ei huno, ac wrth wneud hynny, mae hi’n defnyddio’r gymuned Iddewig yn fwriadol, a ddylai, yn ei barn hi, ymatal rhag gwisgo’r kippah, fel difrod cyfochrog yn ei brwydr yn erbyn diwylliannau.

“Mae cefnogwyr y gwaharddiad yn argyhoeddedig eu bod yn ymladd Islam radical. Ond sut maen nhw'n diffinio Islam radical? Rwy'n diffinio Islam radical fel Islamiaeth nad yw'n goddef Mwslimiaid seciwlar, Cristnogion ac Iddewon a'r gymdeithas Ewropeaidd gyfan. Gall yr Islam radical hon hefyd gerdded o gwmpas mewn jîns a gyda gwallt heb ei orchuddio. Dyma’r gwir berygl, fel y mae Ffrainc yn aml wedi profi mor chwerw. Yn lle ymosod ar Islam wleidyddol a'i chefnogwyr, mae symbol crefyddol yn cael ei ymosod.

“Nid yw galw Le Pen yn ddim byd heblaw ymosodiad ar hawl sylfaenol a dynol rhyddid crefyddol, y mae pobl mewn sawl man yn Ewrop bellach yn ceisio ei gyfyngu dro ar ôl tro. Mae hon yn duedd frawychus i bob lleiafrif crefyddol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Irac

Mae tafod cyllideb Irac yn cuddio llygredd cydweithredol

cyhoeddwyd

on

Ychydig wythnosau yn unig ar ôl i’r Pab Ffransis ymweld yn hanesyddol ag Irac, gan nodi’r tro cyntaf i esgob Rhufain ymweld â gwlad y Dwyrain Canol a’i chymuned Gristnogol storïol (os oedd yn prinhau), fe wnaeth y rhuthro gwleidyddol dros gyllideb llywodraeth Irac gysgodi unrhyw deimladau da yn gyflym. gallai hynny fod wedi dilyn taith y pontiff. Yr wythnos diwethaf, ar ôl tri mis o anghydfodau rhwng llywodraeth y Prif Weinidog Mustafa Al-Kadhimi yn Baghdad a Llywodraeth Ranbarthol Kurdistan yn Erbil, senedd Irac wedi'i gymeradwyo o'r diwedd cyllideb 2021 yng nghanol argyfyngau iechyd ac economaidd duel sydd wedi gadael cymaint â 40% o boblogaeth y wlad mewn tlodi, fesul Banc y Byd, yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn y dyddiau cyn y bleidlais, fodd bynnag, adroddiadau newydd ffrwydrol Datgelodd Agence France-Press (AFP) i ba raddau y mae'r gwrthdaro cyhoeddus rhwng gwahanol garfanau ethnig a sectyddol Irac yn cuddio lefel cydweithredu bron yn rhagorol wrth dwyllo pwrs cyhoeddus Irac a bron unrhyw fasnachwr sy'n ceisio dod â nwyddau trwy Irac sydd wedi'i reoli'n wael. ffiniau. Tra Pab Francis galw arno Arweinwyr Irac i “frwydro yn erbyn ffrewyll llygredd, camddefnyddio pŵer a diystyru cyfraith,” darganfu’r AFP fod grwpiau parafilwrol pwerus Shi’ite y wlad, y mae llawer ohonynt yn mwynhau cysylltiadau agos ag Iran gyfagos, yn seiffonio biliynau o ddoleri a olygir ar gyfer Irac trysorlys arian parod i'w pocedi eu hunain.

Wrth gwrs, o gofio y profiad o gwmni telathrebu Ffrengig Orange yn nwylo awdurdodau Irac, mae’n debyg nad oedd datgeliadau’r AFP o lygredd yn swyddogol Irac wedi achosi fawr o syndod ym Mharis, lle croesawodd Emmanuel Macron arlywydd Cwrdistan Irac, Nechirvan Barzani, yr wythnos diwethaf.

hysbyseb
Mae carteli parafilwrol yn gwneud croesfannau ffin Irac yn waeth na jyngl'

Yn ôl yr AFP, mae nwyddau sy'n trosglwyddo i mewn neu allan o Irac i bob pwrpas yn destun system gyfochrog, wedi'i ddominyddu gan grwpiau milisia Shi'ite a fu unwaith yn ymladd ochr yn ochr â lluoedd llywodraeth Irac i drechu'r Wladwriaeth Islamaidd ond sydd bellach wedi troi at gribddeiliaeth ar ffiniau Irac i ariannu eu gweithrediadau. Fe'i gelwir gyda'i gilydd yn Hashd al-Sha'bi neu “Lluoedd Symudiad Poblogaidd” (PMF), mae'r grwpiau hyn wedi sicrhau swyddi i'w haelodau a'u cynghreiriaid eu hunain fel heddlu, arolygwyr ac asiantau wrth groesfannau ffin, ac yn enwedig yn Umm Qasr, Irac porthladd dŵr dwfn yn unig. Mae swyddogion a gweithwyr sy'n herio rheolaeth y grwpiau dros y cyfleusterau hyn yn destun bygythiadau marwolaeth, ac mae cynlluniau'r llywodraeth i symud personél rhwng swyddi wedi methu â chwalu'r cartel.

Mae rheoli ffiniau Irac wedi troi allan i fod yn ymdrech broffidiol i'r PMF. Fel y dywedodd un swyddog wrth yr AFP, gall gweithredwyr fynnu hyd at $ 120,000 y dydd mewn llwgrwobrwyon ar gyfer mewnforwyr ac allforwyr, sy'n wynebu'r posibilrwydd o oedi ymneilltuol ar y ffin oni bai eu bod yn cytuno i dalu asiantau tollau o dan y bwrdd. Rhennir elw'r trefniadau hyn yn ddiwyd rhwng y grwpiau sy'n ffurfio'r cartel, gan gynnwys y rheini sy'n gwrthdaro'n uniongyrchol â'i gilydd yn ôl pob golwg. Er mwyn atal gweithredu gwladol ar y cyd yn erbyn eu gweithgareddau anghyfreithlon, mae'r cartel yn gallu dibynnu ar ei chynghreiriaid o fewn sefydliadau gwleidyddol Irac.

Mae colli rheolaeth dros ei ffiniau wedi dod am bris uchel i wladwriaeth Irac, gyda gweinidog cyllid Irac, Ali Allawi, yn cyfaddef bod Baghdad yn llwyddo i gasglu dim ond un rhan o ddeg o’r refeniw tollau y dylai fod yn ddyledus fel arall. Mae'n ymddangos bod dynameg y llygredd a ddisgrifiwyd gan yr AFP, lle mae sefydliadau gwleidyddol a chyfreithiol Irac naill ai'n uniongyrchol ddeallus mewn impiad neu'n ddi-rym i'w atal, yn cyfateb i'r cwrs i unrhyw actor sy'n edrych i fusnes yn y wlad - fel nifer o gall buddsoddwyr tramor blaenorol ardystio.

hysbyseb
Mae pobl o'r tu allan yn bell o fod yn imiwn

Mae Oren Ffrainc, er enghraifft siwio ar hyn o bryd llywodraeth Irac mewn achos $ 400 miliwn ar hyn o bryd cael eich clywed gan Ganolfan Ryngwladol Banc y Byd ar gyfer Setlo Anghydfodau Buddsoddi (ICSID) yn Washington. Yn 2011, ymgymerodd cwmni ystwythder Orange a Kuwaiti Agility a jbuddsoddiad oint $ 810 miliwn yn Korek Telecom yn Irac. Ddwy flynedd yn unig ar ôl eu buddsoddiad cychwynnol, ac ychydig cyn i'w menter ar y cyd gael ei llechi i gymryd perchnogaeth fwyafrifol ar Korek, penderfynodd Comisiwn Cyfathrebu a Chyfryngau Irac (CMC) ddirymu cyfranddaliadau Orange and Agility yn y cwmni a rheoli llaw Korek yn ôl i'w arian perchnogion blaenorol, i gyd heb unrhyw adferiad i ddau o fuddsoddwyr allanol amlycaf Irac.

Yn yr amser ers hynny, datgeliadau o allfeydd gan gynnwys y Times Ariannol a Ffrainc Liberation wedi hybu honiadau bod perchnogion presennol Korek - sef Sirwan Barzani, cefnder i’r Arlywydd Nechirvan Barzani - aelodau llygredig o'r CMC cyn eu penderfyniad i “amhriodol”Oren ac Ystwythder. Yn methu â sicrhau adferiad trwy lysoedd Irac, trodd Orange felly at yr ICSID ym mis Hydref y llynedd, cam y mae ei bartner Agility cymerodd yn 2017.

Wrth ddyfarnu ar achos Agility, daeth tribiwnlys ICSID a oedd yn cynnwys atwrneiod Cavinder Bull, John Beechey, a Sean Murphy o hyd o blaid Irac ac yn erbyn y cwmni ym mis Chwefror y gorffennol, gan nodi trafferth ar y gorwel i Orange wrth i'w gŵyn ei hun fynd gerbron y corff. Yn ei ymateb i benderfyniad ICSID, fe wnaeth Agility ddad-barcio panel ICSID am wadu “ceisiadau i amddiffyn hunaniaeth ei dystion Irac,” gan dynnu sylw bod gweithwyr y cwmni yn destun cadw mympwyol a bygythiadau gan heddlu Irac yn ystod yr achos.

Mae’r honiadau hynny yn adleisio adroddiad yr AFP am lygredd heddluoedd Irac a barnwriaeth Irac, gydag atwrneiod Irac dweud wrth y gwasanaeth newyddion “gydag un alwad ffôn, cynrychiolwyr etholedig, gall swyddogion wneud i farnwr ollwng y cyhuddiadau yn eu herbyn, naill ai gyda bygythiad neu drwy dalu llwgrwobr.” Ar ôl goroesi protestiadau gwrth-doriad torfol yn 2019 a dangos eu gallu i rwystro gwaith cyrff cyfreithiol rhyngwladol, mae'n ymddangos nad oes gan ddosbarth gwleidyddol Irac a'i chytser o heddluoedd parafilwrol lawer i'w ofni y tu hwnt i'w gilydd - ac, wrth gwrs, ceryddon gan y Pab.

Dywedodd llefarydd ar ran Korek: “Mae nifer o honiadau difrifol ffug a difenwol wedi’u gwneud gan Agility and Orange fel rhan o ymgyrch i ddinistrio Korek trwy strategaeth ddaear gochlyd o ymgyfreitha a chyflafareddu lluosog.

“Mae Korek yn credu bod ystwythder ac oren wedi bod yn camliwio ac yn cam-nodweddu ffeithiau wrth weithredu yn erbyn budd gorau Korek a'i gyfranddalwyr.

“Hyd yn hyn, nid yw Orange ac ystwythder wedi llwyddo yn unrhyw un o’u honiadau a bydd Mr Barzani yn parhau i amddiffyn ei hun yn egnïol yn yr holl achosion hyn. Mae Mr Barzani wedi gweithredu a bydd yn parhau i weithredu er budd gorau Korek, ei randdeiliaid, a phobl Kurdistan ac Irac. ”

Ffotograff: Prif Weinidog Irac Mustafa al-Kadhimi. Llun gan y Swyddfa Cyfryngau Prif Weinidog Irac, Creative Commons Trwydded 2.5.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd