Cysylltu â ni

Uncategorized

Cythrwfl 5-seren yr Eidal wrth i'r sylfaenydd lambastio cyn PM Conte

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cafodd Mudiad 5 Seren sy'n cyd-reoli'r Eidal ei daflu i gythrwfl ddydd Mawrth ar ôl i'w sylfaenydd Beppe Grillo ddweud bod y dyn yn mynd i fod yn arweinydd nesaf, y cyn Brif Weinidog Giuseppe Conte (Yn y llun), nid oedd hyd at y swydd, yn ysgrifennu Crispian Balmer, Reuters.

"Nid oes gan Conte ... weledigaeth wleidyddol na sgiliau rheoli. Nid oes ganddo brofiad o sefydliadau a dim gallu i arloesi," ysgrifennodd Grillo mewn blog a oedd yn edrych yn sicr o beri ymdrechion y cyn-premier i adfywio'r grŵp rhanedig.

Cytunodd Conte i gymryd awenau 5-Star ar ôl i’w lywodraeth glymblaid gwympo ym mis Chwefror, ond mae ei gynlluniau i ail-lansio’r blaid sy’n ei chael yn anodd wedi cael eu gohirio gan anghydfodau mewnol, a ysgogwyd yn rhannol gan ei alw bod Grillo yn ildio rheolaeth.

hysbyseb

Nododd Conte fwyfwy blinedig ei amodau ar gyfer cymryd gofal ddydd Llun, gan ddweud bod yn rhaid i Grillo benderfynu a ddylai fod yn "dad hael sy'n gadael i'w blentyn dyfu i fyny neu'n dad bwlio sy'n atal rhyddfreinio ei blentyn".

O fewn 24 awr fe darodd Grillo yn ôl, gan ddweud bod Conte eisiau gwyrdroi natur maverick, gwrth-system y 5-Seren.

"Ni allwn adael i fudiad a anwyd i ledaenu democratiaeth uniongyrchol a chyfranogol droi yn blaid un dyn a lywodraethwyd gan statud o'r ail ganrif ar bymtheg," ysgrifennodd.

hysbyseb

Ni chafwyd ymateb ar unwaith gan Conte, a oedd yn gyfreithiwr ychydig yn hysbys heb unrhyw gysylltiad plaid pan gafodd ei dynnu o ebargofiant i ddod yn bennaeth llywodraeth glymblaid yn dilyn etholiadau amhendant yn 2018.

Arhosodd wrth y llyw pan newidiodd 5-Star bartneriaid y glymblaid y flwyddyn ganlynol, gan ddod yn un o arweinwyr mwyaf poblogaidd yr Eidal wrth i'w hyder dyfu.

Roedd llawer o seneddwyr 5 Seren wedi gobeithio y byddai'r poblogrwydd hwn yn helpu eu plaid eu hunain i bownsio'n ôl yn yr arolygon barn.

Trechodd y grŵp ei holl gystadleuwyr yn 2018, gan gymryd 32% o’r bleidlais, ond ers hynny mae ei ddelwedd wedi cael ei thanseilio gan droadau U polisi a ffiwdal fewnol ac mae bellach yn pleidleisio ar oddeutu 16%, gan ei gwneud yn bedwaredd blaid fwyaf yr Eidal.

Roedd Conte wedi dweud ei fod am roi wyneb mwy traddodiadol, cymedrol i’r mudiad protest a oedd gynt yn wrth-sefydliad fel rhan o’i ymdrechion i ffurfio cynghrair sefydlog gyda’r Blaid Ddemocrataidd ganol-chwith. Darllen mwy.

Roedd Grillo, comig cegog, yn poeni bod Conte eisiau trawsnewid ei grŵp yn blaid draddodiadol, gyda gwleidyddion proffesiynol slic yn ei phoblogaeth.

Iechyd

Mae PEPSICO Ewrop yn ehangu byrbrydau a diodydd iachach ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

1 Gorffennaf 2021 - Mae PepsiCo Europe heddiw (1 Gorffennaf) yn cyhoeddi cynllun newydd uchelgeisiol i ychwanegu mwy o ddewis at ei bortffolio bwyd a diod yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau yn seiliedig ar ganllawiau maeth trwyadl sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Bydd yr ymrwymiad gwirfoddol hwn yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o'i God Ymddygiad ar gyfer Arferion Busnes a Marchnata Cyfrifol.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn adeiladu ar gynnydd Mae PepsiCo eisoes wedi gwneud yn fyd-eang dros y degawd diwethaf i leihau siwgrau ychwanegol mewn diodydd a sodiwm a braster dirlawn mewn bwydydd, cyflwyno meintiau dognau llai a chreu dewisiadau amgen o frandiau presennol gyda phroffiliau maethol gwell, fel Pepsi MAX, 7UP Free a Lay's Oven Baked. [1]

Ar gyfer ei bortffolio diod yn Ewrop, sy'n cynnwys Pepsi-Cola, Te Iâ Lipton a 7UP, bydd addewid newydd PepsiCo yn lleihau lefel gyfartalog y siwgrau ychwanegol ar draws ei ystod diodydd meddal cyfan 25% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030[2]. Ar draws Ewrop, mae PepsiCo eisoes wedi sefydlu portffolio cryf heb siwgr mewn diodydd, gan gynnwys Pepsi MAX a 7UP Free. Mae'r gostyngiad siwgr hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd. Mae'r cwmni'n amcangyfrif bod symud o siwgr llawn i fformwleiddiadau di-siwgr yn lleihau hyd at chwarter yr allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddiod.

hysbyseb

Mae PepsiCo Europe hefyd eisiau hyrwyddo ei daith i arallgyfeirio ei bortffolio byrbrydau i gynnwys opsiynau iachach, gan ddysgu o'i lwyddiant wrth dyfu diodydd heb siwgr. Ei nod yw cynyddu gwerthiant byrbrydau sydd â sgôr B neu well yn y system labelu maeth Sgôr Nutri-Score a ddefnyddir yn helaeth[3] erbyn mwy na 10X erbyn 2025. Bydd hyn yn gwneud byrbrydau iachach yn ei gategori bwyd sy'n tyfu gyflymaf dros y pedair blynedd nesaf gydag uchelgais i ehangu hyn i bortffolio $ 1 biliwn erbyn 2030.   

Cyflawnir y nodau newydd trwy ailfformiwleiddio cynhyrchion sy'n bodoli eisoes, ehangu brandiau presennol y cwmni, gan gynnwys Lay's Oven Baked, i fwy o farchnadoedd, a chyflwyno ystodau byrbrydau newydd fel PopWorks, ei ystod creision corn popped sydd newydd ei lansio.

Mae portffolio grawn PepsiCo, sy'n cynnwys Quaker Oats, eisoes yn cynnig ystod o gynhyrchion maethlon i ddefnyddwyr yr UE gyda 70% o'r cynnyrch[4] wedi'i raddio naill ai â Sgôr Nutri A neu B.

hysbyseb

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PepsiCo Europe, Silviu Popovici: “Mae defnyddwyr eisiau brandiau iachach a mwy cynaliadwy, ac maen nhw eisiau cynhyrchion sy'n blasu'n wych. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi ailfformiwleiddio a lansio cynhyrchion newydd i ddod â mwy o opsiynau i ddefnyddwyr. O ganlyniad, yn Ewrop heddiw, mae bron i un o bob tri diod rydyn ni'n eu gwerthu yn rhydd o siwgr a chredwn y bydd y duedd hon yn parhau i dyfu dros amser. Gyda'r addewid hwn, gallwn ddefnyddio ein profiad gyda lleihau siwgr i gyflymu ein symudiad i bortffolio byrbrydau iachach. "

Mae PepsiCo yn deall ei bod yn hanfodol marchnata ei gynhyrchion yn gyfrifol. Mae'r cwmni hefyd wedi cyd-fynd ag ymrwymiadau UNESDA (cymdeithas diwydiant diodydd meddal Ewropeaidd) a Ffederasiwn Hysbysebwyr y Byd (Addewid yr UE) ynghylch peidio â marchnata na hysbysebu i blant dan 13. Er 2006, nid yw PepsiCo wedi hysbysebu ei ddiodydd meddal i rai dan 12 oed ar draws Mae Ewrop ac mae wedi defnyddio meini prawf maeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i bennu pa gynhyrchion bwyd y gall hysbysebu iddynt o dan 12 oed.

Mae'r cynllun newydd hwn yn rhan o ymdrechion PepsiCo i greu system fwyd fwy cynaliadwy a chefnogi Bargen Werdd uchelgeisiol yr UE. Ar ddiwedd 2020, cyhoeddodd y cwmni ei gynlluniau i leihau defnydd plastig crai trwy symud i boteli plastig wedi'u hailgylchu 100% ar gyfer brand Pepsi ar draws naw o farchnadoedd yr UE erbyn 2022. Mae PepsiCo hefyd wedi cynyddu ei nodau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gan ymrwymo i sero net erbyn 2040 a gostyngiad o 40% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030, tra hefyd yn graddio amaethyddiaeth adfywiol ar draws ei ôl troed amaethyddol cyfan, gan leihau nwyon tŷ gwydr 3 miliwn tunnell erbyn 2030.

Am PepsiCo

Mae cynhyrchion PepsiCo yn cael eu mwynhau gan ddefnyddwyr fwy na biliwn gwaith y dydd mewn mwy na 200 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Cynhyrchodd PepsiCo fwy na $ 70 biliwn mewn refeniw net yn 2020, wedi'i yrru gan bortffolio bwyd a diod cyflenwol sy'n cynnwys Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana a SodaStream. Mae portffolio cynnyrch PepsiCo yn cynnwys ystod eang o fwydydd a diodydd pleserus, gan gynnwys 23 brand sy'n cynhyrchu mwy na $ 1 biliwn yr un mewn amcangyfrif o werthiannau manwerthu blynyddol. 


[1] Wedi'i gyfrifo yn ôl Gwerth Gwerthu Manwerthu

[2] O'i gymharu â llinell sylfaen o 2019

[3] Mae Nutri-Score yn label maethol sy'n gwerthuso ansawdd maethol cyffredinol bwyd yn seiliedig ar raddfa â chod pum lliw sy'n mynd o A i E.

[4] Wedi'i gyfrifo yn ôl cyfaint cynnyrch y Crynwyr.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r UE yn derbyn cais y DU am estyniad tri mis i gyfnod gras cig wedi'i oeri

cyhoeddwyd

on

Cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič

Y prynhawn yma (30 Mehefin), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y byddai'n rhoi cyfnod gras tri mis arall i'r DU y gofynnodd amdano i roi'r darpariaethau ar gigoedd wedi'u hoeri ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon. Cyhoeddodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič hefyd y byddai'r UE yn addasu ei gyfraith i hwyluso'r fasnach mewn meddyginiaethau ynghyd â chonsesiynau eraill.

Dywedodd y Comisiwn y byddai ei becyn o fesurau yn mynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion caled Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Marchnad Sengl yr UE. Felly, nid ydym wedi arbed unrhyw ymdrech i geisio lliniaru rhai o’r heriau sydd wedi codi wrth weithredu’r Protocol. ”

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno atebion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yn barhaus, darpariaethau ar gŵn tywys, yn ogystal â phenderfyniad sy'n hepgor yr angen i ddangos cerdyn gwyrdd yswiriant, sydd o fudd arbennig i fodurwyr sy'n croesi'r ffin. yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd negodwr y DU, yr Arglwydd Frost: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu cytuno ar estyniad synhwyrol ar gigoedd wedi'u hoeri sy'n symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon - un nad oes angen rheolau yng ngweddill y DU i alinio â newidiadau yn yr UE yn y dyfodol. rheolau agrifood.

hysbyseb

 “Mae hwn yn gam cyntaf cadarnhaol ond mae angen i ni gytuno ar ateb parhaol o hyd. Dim ond un o nifer fawr iawn o broblemau gyda'r ffordd y mae'r Protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yw'r mater cigoedd wedi'i oeri, ac mae angen dod o hyd i atebion gyda'r UE i sicrhau ei fod yn cyflawni ei nodau gwreiddiol: amddiffyn Cytundeb Belffast (Dydd Gwener y Groglith) , diogelu lle Gogledd Iwerddon yn y Deyrnas Unedig, a gwarchod marchnad sengl yr UE ar gyfer nwyddau. ”

Dywedodd yr UE fod yr ateb dros dro ar gigoedd wedi'u hoeri yn ddarostyngedig i amodau llym. Er enghraifft, rhaid i'r cynhyrchion cig sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn sianelu y cyfeirir atynt yn natganiad unochrog y Deyrnas Unedig aros o dan reolaeth awdurdodau cymwys Gogledd Iwerddon ar bob cam o'r weithdrefn honno. Rhaid i'r tystysgrifau iechyd swyddogol a gyhoeddir gan awdurdodau cymwys y DU ddod gyda'r cynhyrchion cig hyn, gellir eu gwerthu i ddefnyddwyr terfynol mewn archfarchnadoedd yng Ngogledd Iwerddon yn unig, a rhaid eu pacio a'u labelu yn unol â hynny. Tanlinellodd yr UE hefyd bwysigrwydd sicrhau bod gan Swyddi Rheoli Ffiniau yng Ngogledd Iwerddon yr isadeiledd a'r adnoddau angenrheidiol i allu cyflawni'r holl reolaethau sy'n ofynnol gan Reoliad Rheolaethau Swyddogol yr UE.

Parhau Darllen

Affrica

Mae Affrica ac Ewrop yn trafod buddsoddiad i ddatgymalu dewis ffug rhwng cadwraeth a datblygu yn Nyddiau Datblygu Ewropeaidd 2021

cyhoeddwyd

on

Cynullodd Sefydliad Bywyd Gwyllt Affrica (AWF) drafodaeth ar Dirweddau Affrica ar gyfer Pobl a Bywyd Gwyllt: Datgymalu’r dewis ffug rhwng cadwraeth a datblygu ddydd Mercher 16 Mehefin 2021 am 15h10 CET fel rhan o Ddiwrnodau Datblygu Ewropeaidd 2021.

Archwiliodd y drafodaeth sut mae'r gwasanaethau y mae systemau ecolegol yn eu darparu yn sail i fodolaeth ddynol, sefydlogrwydd gwleidyddol a ffyniant economaidd, yn enwedig yn Affrica. A bydd sut mae buddsoddi yn Affrica fel petai cadwraeth a datblygiad yn amcanion cystadleuol yn arwain at golli rhywogaethau a dirywiad cynefinoedd yn barhaus. O ran atebion, canolbwyntiodd y sesiwn ar y rôl y mae arweinwyr Affrica yn ei chwarae wrth lunio llwybr mwy cynaliadwy trwy fuddsoddi mewn economïau bywyd gwyllt sy'n cymell cadwraeth ac adfer wrth ddarparu ar gyfer pobl a phwysigrwydd symud i gadwraeth a sicrhau bod cyllid yn cyrraedd lle mae ei angen. ond hefyd sut y bydd y fargen werdd yn ail-lunio sut mae Ewrop yn buddsoddi mewn tirweddau yn Affrica. Gwnaeth y drafodaeth achos clir dros fuddsoddiadau craffach a gwyrddach yn nhirweddau Affrica.

Wrth siarad ar ôl y sesiwn, dywedodd Frederick Kumah, Is-lywydd Materion Allanol yn AWF: “Rwy’n falch bod y sesiwn wedi archwilio’r rôl y mae angen i arweinwyr Affrica ei chwarae wrth lunio llwybr mwy cynaliadwy trwy fuddsoddi mewn economïau bywyd gwyllt sy’n cymell cadwraeth ac adfer wrth ddarparu ar gyfer bobl. ”

hysbyseb

Esboniodd Cyfarwyddwr Gweithredol Ecotrust Pauline, Natongo Kalunda, panelwr yn y drafodaeth: “Nid oes digon o ymdrech yn y defnydd byd-eang i ddeall bod natur yn ased a bod yn rhaid buddsoddi er mwyn ei amddiffyn a chefnogi twf… .Mae cynaliadwyedd yn dibynnu ar y tirweddau hyn a os nad yw buddsoddwyr yn deall hynny, yna bydd yn amhosibl cyrraedd targedau cynaliadwyedd. ”

Roedd y ddadl amserol hon yn cynnwys siaradwyr panel o’r ddau gyfandir Simon Malete, Arweinydd Grŵp Negodwyr Affrica i’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD), Pauline Nantongo Kalunda, Cyfarwyddwr Gweithredol Ecotrust a Chrysoula Zacharopoulou, Aelod o Senedd Ewrop. Cymedrolwyd y sesiwn gan Simangele Msweli, Uwch Reolwr Rhaglen Arweinyddiaeth Ieuenctid yr AWF.

Am Sefydliad Bywyd Gwyllt Affrica

Sefydliad Bywyd Gwyllt Affrica yw'r prif eiriolwr dros amddiffyn bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt fel rhan hanfodol o Affrica fodern a llewyrchus. Fe'i sefydlwyd ym 1961 i ganolbwyntio ar anghenion cadwraeth Affrica, ac rydym yn cyfleu gweledigaeth unigryw yn Affrica, yn pontio gwyddoniaeth a pholisi cyhoeddus, ac yn dangos buddion cadwraeth i sicrhau goroesiad bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt y cyfandir.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd