Cysylltu â ni

Iechyd

Mae PEPSICO Ewrop yn ehangu byrbrydau a diodydd iachach ledled Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1 Gorffennaf 2021 - Mae PepsiCo Europe heddiw (1 Gorffennaf) yn cyhoeddi cynllun newydd uchelgeisiol i ychwanegu mwy o ddewis at ei bortffolio bwyd a diod yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau yn seiliedig ar ganllawiau maeth trwyadl sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Bydd yr ymrwymiad gwirfoddol hwn yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o'i God Ymddygiad ar gyfer Arferion Busnes a Marchnata Cyfrifol.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn adeiladu ar gynnydd Mae PepsiCo eisoes wedi gwneud yn fyd-eang dros y degawd diwethaf i leihau siwgrau ychwanegol mewn diodydd a sodiwm a braster dirlawn mewn bwydydd, cyflwyno meintiau dognau llai a chreu dewisiadau amgen o frandiau presennol gyda phroffiliau maethol gwell, fel Pepsi MAX, 7UP Free a Lay's Oven Baked. [1]

Ar gyfer ei bortffolio diod yn Ewrop, sy'n cynnwys Pepsi-Cola, Te Iâ Lipton a 7UP, bydd addewid newydd PepsiCo yn lleihau lefel gyfartalog y siwgrau ychwanegol ar draws ei ystod diodydd meddal cyfan 25% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030[2]. Ar draws Ewrop, mae PepsiCo eisoes wedi sefydlu portffolio cryf heb siwgr mewn diodydd, gan gynnwys Pepsi MAX a 7UP Free. Mae'r gostyngiad siwgr hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd. Mae'r cwmni'n amcangyfrif bod symud o siwgr llawn i fformwleiddiadau di-siwgr yn lleihau hyd at chwarter yr allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddiod.

hysbyseb

Mae PepsiCo Europe hefyd eisiau hyrwyddo ei daith i arallgyfeirio ei bortffolio byrbrydau i gynnwys opsiynau iachach, gan ddysgu o'i lwyddiant wrth dyfu diodydd heb siwgr. Ei nod yw cynyddu gwerthiant byrbrydau sydd â sgôr B neu well yn y system labelu maeth Sgôr Nutri-Score a ddefnyddir yn helaeth[3] erbyn mwy na 10X erbyn 2025. Bydd hyn yn gwneud byrbrydau iachach yn ei gategori bwyd sy'n tyfu gyflymaf dros y pedair blynedd nesaf gydag uchelgais i ehangu hyn i bortffolio $ 1 biliwn erbyn 2030.   

Cyflawnir y nodau newydd trwy ailfformiwleiddio cynhyrchion sy'n bodoli eisoes, ehangu brandiau presennol y cwmni, gan gynnwys Lay's Oven Baked, i fwy o farchnadoedd, a chyflwyno ystodau byrbrydau newydd fel PopWorks, ei ystod creision corn popped sydd newydd ei lansio.

Mae portffolio grawn PepsiCo, sy'n cynnwys Quaker Oats, eisoes yn cynnig ystod o gynhyrchion maethlon i ddefnyddwyr yr UE gyda 70% o'r cynnyrch[4] wedi'i raddio naill ai â Sgôr Nutri A neu B.

hysbyseb

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PepsiCo Europe, Silviu Popovici: “Mae defnyddwyr eisiau brandiau iachach a mwy cynaliadwy, ac maen nhw eisiau cynhyrchion sy'n blasu'n wych. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi ailfformiwleiddio a lansio cynhyrchion newydd i ddod â mwy o opsiynau i ddefnyddwyr. O ganlyniad, yn Ewrop heddiw, mae bron i un o bob tri diod rydyn ni'n eu gwerthu yn rhydd o siwgr a chredwn y bydd y duedd hon yn parhau i dyfu dros amser. Gyda'r addewid hwn, gallwn ddefnyddio ein profiad gyda lleihau siwgr i gyflymu ein symudiad i bortffolio byrbrydau iachach. "

Mae PepsiCo yn deall ei bod yn hanfodol marchnata ei gynhyrchion yn gyfrifol. Mae'r cwmni hefyd wedi cyd-fynd ag ymrwymiadau UNESDA (cymdeithas diwydiant diodydd meddal Ewropeaidd) a Ffederasiwn Hysbysebwyr y Byd (Addewid yr UE) ynghylch peidio â marchnata na hysbysebu i blant dan 13. Er 2006, nid yw PepsiCo wedi hysbysebu ei ddiodydd meddal i rai dan 12 oed ar draws Mae Ewrop ac mae wedi defnyddio meini prawf maeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i bennu pa gynhyrchion bwyd y gall hysbysebu iddynt o dan 12 oed.

Mae'r cynllun newydd hwn yn rhan o ymdrechion PepsiCo i greu system fwyd fwy cynaliadwy a chefnogi Bargen Werdd uchelgeisiol yr UE. Ar ddiwedd 2020, cyhoeddodd y cwmni ei gynlluniau i leihau defnydd plastig crai trwy symud i boteli plastig wedi'u hailgylchu 100% ar gyfer brand Pepsi ar draws naw o farchnadoedd yr UE erbyn 2022. Mae PepsiCo hefyd wedi cynyddu ei nodau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gan ymrwymo i sero net erbyn 2040 a gostyngiad o 40% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030, tra hefyd yn graddio amaethyddiaeth adfywiol ar draws ei ôl troed amaethyddol cyfan, gan leihau nwyon tŷ gwydr 3 miliwn tunnell erbyn 2030.

Am PepsiCo

Mae cynhyrchion PepsiCo yn cael eu mwynhau gan ddefnyddwyr fwy na biliwn gwaith y dydd mewn mwy na 200 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Cynhyrchodd PepsiCo fwy na $ 70 biliwn mewn refeniw net yn 2020, wedi'i yrru gan bortffolio bwyd a diod cyflenwol sy'n cynnwys Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana a SodaStream. Mae portffolio cynnyrch PepsiCo yn cynnwys ystod eang o fwydydd a diodydd pleserus, gan gynnwys 23 brand sy'n cynhyrchu mwy na $ 1 biliwn yr un mewn amcangyfrif o werthiannau manwerthu blynyddol. 


[1] Wedi'i gyfrifo yn ôl Gwerth Gwerthu Manwerthu

[2] O'i gymharu â llinell sylfaen o 2019

[3] Mae Nutri-Score yn label maethol sy'n gwerthuso ansawdd maethol cyffredinol bwyd yn seiliedig ar raddfa â chod pum lliw sy'n mynd o A i E.

[4] Wedi'i gyfrifo yn ôl cyfaint cynnyrch y Crynwyr.

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae HERA a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn pwyntio ymlaen ar gyfer iechyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - cynhaliodd EAPM gynhadledd lwyddiannus iawn yn ymwneud â chanser ar 18 Medi yr wythnos diwethaf, 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth ', gyda mwy na 167 o gynrychiolwyr yn bresennol, a chyhoeddir adroddiad yr wythnos nesaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

HERA neu HERO!

Mae'r UE wedi creu awdurdod iechyd argyfwng i ddelio â phandemigau yn y dyfodol ar draws y cyfandir. Mae'r Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) newydd wedi'i gynllunio i atal, canfod ac ymateb yn gyflym i argyfyngau iechyd. Yn ôl y Comisiwn: “Bydd HERA yn rhagweld bygythiadau ac argyfyngau iechyd posib, trwy gasglu gwybodaeth ac adeiladu’r galluoedd ymateb angenrheidiol. 

hysbyseb

Pan fydd argyfwng yn taro, bydd HERA yn sicrhau datblygiad, cynhyrchiad a dosbarthiad meddyginiaethau, brechlynnau a gwrthfesurau meddygol eraill - fel menig a masgiau - a oedd yn aml yn brin yn ystod cam cyntaf yr ymateb coronafirws. ”

 Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae HERA yn floc adeiladu arall o Undeb Iechyd cryfach ac yn gam mawr ymlaen ar gyfer ein parodrwydd ar gyfer argyfwng. Gyda HERA, byddwn yn sicrhau bod gennym yr offer meddygol sydd eu hangen arnom i amddiffyn ein dinasyddion rhag bygythiadau iechyd yn y dyfodol. 

Bydd HERA yn gallu gwneud penderfyniadau cyflym i ddiogelu cyflenwadau. Dyma wnes i addo yn ôl yn 2020, a dyma beth rydyn ni'n ei gyflawni. " Bydd gweithgareddau HERA yn dibynnu ar gyllideb o € 6 biliwn o'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd cyfredol ar gyfer y cyfnod 2022-2027, a bydd rhan ohono'n dod o ychwanegiad NextGenerationEU.

hysbyseb

Darnio arloesedd yr UE

Ymchwil diogelwch yr UE yw un o flociau adeiladu'r Undeb Diogelwch. Mae'n galluogi arloesi mewn technolegau a gwybodaeth sy'n hanfodol ar gyfer datblygu galluoedd i fynd i'r afael â heriau diogelwch heddiw, i ragweld bygythiadau yfory a chyfrannu at ddiwydiant diogelwch Ewropeaidd mwy cystadleuol. 

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cychwyn cyfres o gamau a fydd yn gwella cystadleurwydd diwydiant diogelwch Ewrop ac yn cyfrannu at gyflawni nodau'r polisi diogelwch Ewropeaidd. O ran goresgyn darnio marchnadoedd diogelwch yr UE ar gyfer technolegau diogelwch, heb gyfranogiad, ymrwymiad a buddsoddiad technoleg ddiogelwch a sylfaen ddiwydiannol yr UE, byddai atebion arloesol yn parhau i fod yn gaeth mewn cylchoedd ymchwil diddiwedd ac ni fyddent byth yn cael eu defnyddio ar y maes.

Felly, mae cydgrynhoi un farchnad ddiogelwch yr UE sy'n cynyddu cystadleurwydd y sylfaen ddiwydiannol yn brif amcan. Byddai'r cydgrynhoad hwn nid yn unig yn gwarantu diogelwch y cyflenwad ar gyfer technolegau strategol, ond hefyd yn diogelu, yn ôl yr angen, ymreolaeth strategol yr UE ar gyfer technolegau, gwasanaethau a systemau sy'n hanfodol i sicrhau amddiffyniad dinasyddion yr UE.

Cleifion canser 'wedi'u gwarchod gan frechlynnau coronafirws'

Mae brechiadau yn erbyn COVID yr un mor effeithiol a diogel i bobl â chanser ag i'r rhai heb ganser, mae astudiaethau newydd yn awgrymu. Mae gan gleifion canser “ymateb imiwnedd priodol, amddiffynnol” i’r pigiadau heb “unrhyw sgîl-effeithiau mwy na’r boblogaeth yn gyffredinol,” yn ôl Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Feddygol (ESMO). 

Dywedodd yr ymchwilwyr fod yr astudiaethau'n dangos bod angen hyrwyddo brechu mewn cleifion â chanser. Cynhaliwyd yr astudiaethau oherwydd bod pobl â chanser wedi'u heithrio o dreialon clinigol brechlyn, oherwydd eu systemau imiwnedd gwannach o ganlyniad i gael triniaethau gwrth-ganser. Dywedodd gwyddonwyr y bydd “lliaws o astudiaethau” gyda chasgliadau tebyg yn cael eu cyflwyno heddiw (21 Medi) yng Nghyngres flynyddol ESMO. 

Mae dadansoddiad o 3,813 o gyfranogwyr sydd â hanes o ganser y gorffennol neu weithredol mewn treial rheoledig ar hap o'r brechlyn BioNTech / Pfizer yn dangos bod sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin brechu mor ysgafn - ac wedi digwydd ar amledd tebyg - ag yn y treial cyffredinol poblogaeth o fwy na 44,000 o bobl.

Gwneud y Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn Ffit i'r Oes Ddigidol 

Mae deddfwyr yr UE yn drafftio llu o reoliadau newydd pwysig a fydd yn effeithio ar economi ddigideiddio Ewrop am ddegawdau i ddod. Un o'r cynigion hyn yw'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA), y disgwylir iddi gael ei mabwysiadu yn y tymor nesaf. 

Cynigiwyd miloedd o welliannau i'r rheoliad hwn cyn yr haf, gyda llawer ohonynt wedi digwydd o ganlyniad i ASEau geisio rhagori ar ei gilydd ar ba mor anodd y gallant fod ar 'Big Tech'. Ond ar ôl yr ystumio cychwynnol, mae'r gwaith caled bellach yn dechrau ar ddrafftio deddfwriaeth sydd mewn gwirionedd yn gweithio'n ymarferol: DMA sy'n cefnogi uchelgeisiau'r UE i fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol. Er mwyn i Frwsel osod y cyflymder ar gyfer rheoleiddio technoleg ledled y byd, bydd angen pen cŵl, a dull meddylgar. I fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol, mae angen i'r DMA fod mor ddeinamig a hyblyg â'r sector y bydd yn ei reoleiddio.

Mae'r Senedd yn cefnogi'r cynllun i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol

Ddydd Mercher (22 Medi), pleidleisiodd Senedd Ewrop yn llethol o blaid penderfyniad sy'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i lunio cynllun gweithredu i gael gwared ar arbrofion ar anifeiliaid yn raddol. Mae hon yn fuddugoliaeth wleidyddol bwysig mewn rhanbarth lle mae rhwystrau diweddar wedi digwydd i anifeiliaid mewn labordai. 

Ar y rhestr o rwystrau mae'r datguddiad bod Asiantaeth Cemegol Ewrop wedi diystyru'r gwaharddiad hirsefydlog ar brofi anifeiliaid am gosmetau trwy fynnu data anifeiliaid ychwanegol ar gyfer dwsinau o gynhwysion cosmetig, sydd eisoes wedi lladd amcangyfrif o 25,000 o anifeiliaid. Ffilm fer stop-gynnig Humane Society International Arbed Ralph wedi helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod y cyhoedd wedi cael eu camarwain ynghylch gwaharddiad colur yr UE. 

Efallai y bydd llawer mwy o anifeiliaid yn marw mewn profion gwenwyndra poenus os bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu ei Strategaeth Cemegau ar gyfer Cynaliadwyedd Tuag at Amgylchedd Di-wenwynig, a fyddai, fel y cynigiwyd, yn cadarnhau ymhellach ddull “blwch ticio” yr UE tuag at asesu peryglon cemegol yn seiliedig yn bennaf ar brofion anifeiliaid. 

Mae penderfyniad y Senedd yn nodi’n gywir mai dulliau heblaw anifeiliaid sy’n seiliedig ar fioleg ddynol yw’r allwedd i asesu diogelwch cemegol yn well. Dyna un o'r rhesymau pam, yn yr UD, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd wedi ymrwymo i ddileu ei gofynion profion anifeiliaid yn raddol erbyn 2035, ac mae'r Ddeddf Cosmetigau Humane yn casglu stêm yn y Gyngres. 

Cafodd y penderfyniad o blaid cynllun gweithredu i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol ei hyrwyddo gan HSI / Ewrop a grwpiau amddiffyn anifeiliaid eraill, gwyddonwyr a chwmnïau blaenllaw o Ewrop. Mae'r gefnogaeth drawsbleidiol ysgubol a ddangoswyd gan Aelodau Senedd Ewrop yn adlewyrchu'r siom gynyddol tuag at gamau a chynigion diweddar gan Asiantaeth Cemegol Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Newyddion hapus i orffen: Yr UD yn agor i deithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn 

Mae'r UD yn lleddfu ei chyfyngiadau teithio coronafirws, gan ailagor i deithwyr o'r DU, yr UE a chenhedloedd eraill. O fis Tachwedd, caniateir i deithwyr tramor hedfan i mewn i'r Unol Daleithiau os cânt eu brechu'n llawn, a chael profion ac olrhain cyswllt. Mae'r Unol Daleithiau wedi cael cyfyngiadau caled ar deithio yn eu lle ers yn gynnar y llynedd. 

Mae'r symudiad yn ateb galw mawr gan gynghreiriaid Ewropeaidd, ac yn golygu y gellir aduno teuluoedd a ffrindiau sydd wedi'u gwahanu gan y cyfyngiadau. "Mae'n ddiwrnod hapus - Afal Mawr, dyma fi'n dod!" Dywedodd yr entrepreneur o Ffrainc, Stephane Le Breton, wrth asiantaeth newyddion Associated Press, wrth iddo edrych ymlaen at daith i Ddinas Efrog Newydd a gafodd ei gohirio oherwydd y cyfyngiadau. 

Cyhoeddodd cydlynydd COVID-19 y Tŷ Gwyn, Jeff Zients, y rheolau newydd ddydd Llun (20 Medi), gan ddweud: "Mae hyn yn seiliedig ar unigolion yn hytrach nag ymagwedd gwlad, felly mae'n system gryfach." "Yn bwysicaf oll, bydd yn ofynnol i wladolion tramor sy'n hedfan i'r Unol Daleithiau gael eu brechu'n llawn," meddai. Gosodwyd cyfyngiadau’r Unol Daleithiau i ddechrau ar deithwyr o China yn gynnar yn 2020, ac yna eu hymestyn i wledydd eraill.

 Mae'r rheolau cyfredol yn gwahardd mynediad i'r mwyafrif o ddinasyddion nad ydynt yn UDA sydd wedi bod yn y DU a nifer o wledydd Ewropeaidd eraill, Tsieina, India, De Affrica, Iran a Brasil o fewn y 14 diwrnod diwethaf. O dan y rheolau newydd, bydd angen i deithwyr tramor ddangos prawf o frechu cyn hedfan, cael canlyniad prawf negyddol Covid-19 cyn pen tri diwrnod ar ôl teithio, a darparu eu gwybodaeth gyswllt. Ni fydd yn ofynnol iddynt gwarantîn. 

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael penwythnos rhagorol, gwelwch chi'r wythnos nesaf.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd