Cysylltu â ni

Cudd-wybodaeth artiffisial

I AI neu beidio i AI? Tuag at Gytundeb ar Ddeallusrwydd Artiffisial

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth i AI chwyldroi'r byd, nod deddfwyr yr UE yw ei reoleiddio ar gyfer gwerthoedd a chadwraeth diogelwch. Mae'r Ddeddf AI, y gyfraith gyntaf o'i bath, wedi'i chynllunio i wasanaethu buddiannau gorau dinasyddion yr UE. Fodd bynnag, gan fod technolegau ar gael i unrhyw un, ac yn esblygu'n gyflymach nag y gall rheoliadau barhau, mae angen strategaeth fyd-eang. Mae strategaeth y byd o 'gysylltu'r digyswllt', yn wynebu heriau sylweddol a chymhleth y mae angen mynd i'r afael â hwy ar raddfa ehangach. Yn y cyd-destun hwn, dylai'r UE ystyried trefnu uwchgynhadledd ryngwladol i sefydlu egwyddorion craidd ar gyfer arferion AI mwy diogel tuag at Gytundeb ar Ddeallusrwydd Artiffisial, yn ysgrifennu Francesco Cappelletti, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil, Fforwm Rhyddfrydol Ewropeaidd (ELF); addysgu Cybersecurity yn Ysgol Lywodraethu Brwsel; Ymchwilydd, CDSL, Vrije Universiteit Brwsel.

AI a'i dueddiadau sy'n peri pryder

Er ei fod ymhell o fod yn senario tebyg i Matrics, gall AI heb ei reoleiddio a’i gamddefnyddio greu heriau i’n cymdeithasau. Gall ddylanwadu ar ein dealltwriaeth o wybodaeth ac, o ganlyniad, beryglu sylfaen hollbwysig sydd wrth galon ein cymdeithasau: democratiaeth.

Mae pryderon amrywiol ynghylch AI: gallai gymryd lle bodau dynol mewn swyddi, os caiff ei gamddefnyddio wneud penderfyniadau rhagfarnllyd a chynyddu anghydraddoldeb. Ond efallai mai’r pryder mwyaf yw bod AI yn erydu ein hewyllys rhydd trwy ddefnyddio data a gasglwyd i drin ein hymddygiad a’i drin, o bosibl heb i ni hyd yn oed sylweddoli hynny.

Mae'r rhestr o fygythiadau yn mynd mor bell ag y gall cynllwynwyr ei chael, wedi'i hatgyfnerthu gan nifer o ffilmiau ffuglen wyddonol dros y degawdau. Fodd bynnag, yr egwyddor allweddol yma yw cynnal agwedd gadarnhaol tuag at dechnoleg yn hytrach na'i gwahardd, cau cymwysiadau, neu gyfyngu ar fynediad i (unrhyw) arloesiadau. Mae technoleg yn gynhenid ​​niwtral, gyda'i heffaith gymdeithasol yn cael ei phennu gan y ffordd rydyn ni'n ei defnyddio. Mae'r cysyniad hwn hefyd yn golygu bod yr unigolion yn rhydd i ddewis pa dechnoleg i'w defnyddio. Felly, yr her yw taro cydbwysedd rhwng y dechnoleg ei hun a sut rydym yn ei hintegreiddio yn ein cymdeithas.

Er bod technoleg-niwtral yn garreg filltir hanfodol yn y dirwedd ddigidol sy'n datblygu'n gyflym heddiw, mae'r darlun o amgylch AI ychydig yn fyrrach (a chymhleth). Efallai y bydd llawer o wledydd annemocrataidd fel Tsieina gyda'i system credyd cymdeithasol, neu Ogledd Corea gyda'i rheolaeth lem dros wybodaeth, yn cael eu temtio (os nad ydyn nhw eisoes) i ddefnyddio AI i reoli gwybodaeth, dinasyddion, a thrin democratiaeth yn lled-gyfnewidiol. gyfundrefn dotalitaraidd. Mae'n parhau i fod yn heriol rheoli technoleg yn foesegol pan gaiff ei rhannu â gwledydd sydd â gwerthoedd gwahanol. Hefyd, rhaid ystyried diffiniad AI a thacsonomeg yr UE yng nghyd-destun ei bŵer rheoleiddio (sef 'Effaith Brwsel'), sy'n llai tebygol o gael effaith ar faes diderfyn seiberofod.

Yr AI a dull rheoleiddio'r UE

hysbyseb

Er gwaethaf pryderon ynghylch ei gymwysiadau, mae AI yn parhau i esblygu, bydd yn achosi newidiadau sylweddol ar draws gwahanol sectorau a diwydiannau, megis technoleg gwybodaeth, cyllid, gofal iechyd, marchnata a roboteg, gan drawsnewid y gymdeithas fel y gwyddom heddiw. Bydd yn gwneud 'dinistr creadigol' Schumpeter yn realiti, gan lenwi'r bylchau o ran gwireddu cymdeithas y rhwydwaith yn llwyr. O dan yr amgylchiadau hyn, bwriad rheoleiddio amserol yw gosod yr UE fel arweinydd wrth lywodraethu technoleg AI.

Mae treialog sy'n cynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor, a'r Senedd, sy'n canolbwyntio ar y 'Ddeddf AI', yn paratoi'r ffordd ar gyfer y rheoliad AI cyntaf erioed gan chwaraewr byd-eang allweddol, yr Undeb Ewropeaidd. Mae rheolau diweddaredig yr UE yn gwneud diffiniadau AI yn gliriach, yn cysoni rheolau, ac yn canolbwyntio ar dryloywder a moeseg. Mae'r rheoliad diwygiedig hefyd yn ei gwneud hi'n haws dilyn y rheolau, cefnogi profi syniadau AI newydd, a helpu i baratoi ar gyfer effaith AI ar y dyfodol.

Er bod y rheolau AI newydd yn gam pwysig ymlaen wrth fynd i’r afael â materion yn ymwneud â deallusrwydd artiffisial, efallai na fyddant yn ddigon i fynd i’r afael â’r dimensiynau rhyngwladol a mynediad agored y mae technoleg yn esblygu ynddynt - ac felly, ei heriau yn y dyfodol.

Llywio AI a'r archbŵer (seibr).

Mae technoleg a’r dyfodol yn bynciau enfawr y gall fod yn anodd eu hamgyffred. Mae ein bywydau yn cael eu trawsnewid gan dechnoleg: mae'n dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn meddwl, yn ymddwyn a hyd yn oed yn siapio ein diwylliant. Rydym yn byw mewn cyflwr o 'arloesi cyson', lle gall ein blaenoriaethau newid yn gyflym, ac efallai y bydd angen ailasesu credoau mewn gwerthoedd craidd ymhen ychydig flynyddoedd. Gall yr hyn a arferai gymryd degawdau a chroesi cenedlaethau lluosog ddigwydd bellach mewn ychydig fisoedd neu flynyddoedd gyda rhyddhau'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae'n bosibl y bydd cenedlaethau newydd sy'n cael eu trochi mewn cymdeithas 'fesur' yn rhoi blaenoriaeth i fynediad at wasanaethau gwell yn hytrach na phryderon am reoli data neu breifatrwydd fel yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd.

Ni ddylai'r tueddiadau hyn sy'n peri pryder olygu bod rheoliadau wedi darfod. Yn lle hynny, maent yn pwysleisio'r angen am reoliadau, polisïau a dulliau gwleidyddol doethach. Mae hyn yn cynnwys creu fframweithiau deddfwriaethol hyblyg a all gadw i fyny â datblygiadau technolegol yn y dyfodol.

Mae pŵer mawr anghonfensiynol newydd y gallem ei alw'n 'seiberofod' ac sy'n cynnwys uwchgyfrifiadura, deallusrwydd artiffisial, metaverse, a holl dechnolegau'r dyfodol, yn dod i'r amlwg. Mae ymdrin â'r pŵer hwn yn gofyn am gydbwysedd pŵer strategol. Yng ngoleuni’r sefyllfa hon, rhaid i’r UE weithio’n agos gyda arloeswyr AI – a phartneriaid o’r un anian – fel yr Unol Daleithiau a’r DU, gan na all yr un endid na sefydliad unigol, na chenedl yn unig fynd i’r afael â’r heriau hyn yn annibynnol.

Mae'r byd yn rhyng-gysylltiedig ac mae ganddo heriau sylweddol a chymhleth y mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw ar raddfa ehangach. Felly, dylid sefydlu consensws byd-eang ar flaenoriaethu gwerthoedd mewn cymwysiadau AI er mwyn sicrhau dealltwriaeth gyffredin o fanteision cydweithredu i ddefnyddio AI yn ddiogel. Ymddengys bod y 'Ddeddf AI' yn fan cychwyn addawol ar gyfer sefydlu'r sylfaen yn y maes hwn. Fodd bynnag, mae angen dull byd-eang o fynd i'r afael â'r her hon. Dylai Ewrop fynd gam ymlaen, gan greu llwyfan ar gyfer uwchgynhadledd fyd-eang i gytuno ar egwyddorion craidd ar gyfer arferion AI mwy diogel, ac o bosibl hyd yn oed sefydlu'r sylfeini ar gyfer Cytundeb ar Ddeallusrwydd Artiffisial.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd