Cysylltu â ni

fideo

#Brexit - 'Ar adegau roedd yn teimlo fel petai trafodaethau'n mynd yn ôl, yn fwy nag ymlaen' Barnier

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd Barnier ei gasgliadau o'r rownd ddiweddaraf o drafodaethau. Dywedodd ei fod yn siomedig ac yn bryderus oherwydd y diffyg cynnydd, hyd yn oed gan ddweud: “Ar adegau roedd yn teimlo fel pe baent yn mynd tuag yn ôl, yn fwy nag ymlaen.” Pwysleisiodd Barnier 'Bedwar mis a deg diwrnod, pedwar mis a deg diwrnod', er mwyn bod yn barod ar gyfer diwedd y cyfnod trosglwyddo, roedd angen cyrraedd bargen erbyn diwedd mis Hydref, er mwyn gadael digon o amser i arbenigwyr cyfreithiol wirio a dilysu testun ym mhob un o'r 23 iaith swyddogol, byddai hefyd angen cytundeb 27 aelod-wladwriaeth yr UE a Senedd Ewrop. Dywedodd y byddai unrhyw oedi y tu hwnt i fis Hydref yn peryglu canlyniad llwyddiannus, gan wneud diwedd 'dim bargen' i'r cyfnod pontio yn fwy tebygol. Roedd yn siomedig gan fod “Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi dweud wrthym ym mis Mehefin ei fod yn dymuno cyflymu’r broses drafod yn ystod yr haf ond yr wythnos hon, unwaith eto, fel yn rownd mis Gorffennaf, nid yw trafodwyr Prydain wedi dangos unrhyw barodrwydd gwirioneddol i symud ymlaen ar faterion o bwysigrwydd sylfaenol i’r Undeb Ewropeaidd a hyn er gwaethaf yr hyblygrwydd yr ydym wedi’i ddangos dros y misoedd diwethaf, o ran ystyried a gweithio gyda’r tair llinell goch y nododd Boris Johnson ei hun ar eu cyfer ym mis Mehefin. ” Dywedodd Barnier nad oedd yn deall yn syml pam fod y DU yn “gwastraffu amser gwerthfawr”. Ar hyn o bryd mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ar wyliau yn yr Alban. Mae'r UE wedi ailadrodd y bydd angen safonau teg a chwarae teg i unrhyw gytundeb masnach. Bydd hefyd angen persbectif tymor hir ar bysgodfeydd, yn hytrach na chynnig y DU ar gyfer cytundebau blynyddol - maes lle dywedodd: “Ni wnaethom unrhyw gynnydd o gwbl.” Yn olaf, ni fydd yr UE yn caniatáu dewis y farchnad fewnol yn y ceirios. Taflodd Barnier yr ymadrodd 'Mae Brexit yn golygu Brexit' yn ôl, roedd fel petai'n meddwl nad oedd trafodwyr Prydain wedi deall yn llawn y byddai canlyniadau i Brexit a'u bod yn dod yn real iawn wrth i'r DU agosáu at ddiwedd y cyfnod trosglwyddo. Croesawodd Barnier y testun cyfreithiol a gyflwynwyd gan y DU ond dywedodd y byddai ond yn bosibl cael testun cyfunol trwy gydweithio. Dywedodd fod dogfen nad oedd yn adlewyrchu pryderon yr UE yn “ddi-gychwyn”. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn monitro cynnydd ar y cytundeb tynnu'n ôl a fabwysiadwyd gan senedd Prydain ar ddechrau'r flwyddyn. Mae wedi ailgychwyn ei daith o amgylch y priflythrennau, trwy ddulliau rhithwir, i fynd gyda gweinyddiaethau cenedlaethol i baratoi ar gyfer Brexit. Dywedodd Prif Negodwr y DU, David Frost: “Mae cytundeb yn dal yn bosibl, a dyna yw ein nod o hyd, ond mae’n amlwg na fydd yn hawdd ei gyflawni. Mae angen gwneud gwaith sylweddol ar draws ystod o wahanol feysydd o gydweithrediad posib rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol os ydym am ei gyflawni. ” Mewn cyferbyniad â barn Barnier, “bod y trafodaethau’n mynd yn ôl yn fwy nag ymlaen”, dim ond ychydig o gynnydd y cyfeiriodd Frost ato. Fodd bynnag, mae methu â gwneud cynnydd yn erbyn dyddiad cau caled yn rhoi mwy fyth o bwysau ar gytundeb un awr ar ddeg a fyddai’n gweithio yn erbyn y blaid wannach yn y trafodaethau. Er bod yr UE hefyd eisiau cytundeb, mae angen hyn yn fwy ar y DU. Mae'r DU yn dal i fynnu ei dull gweithredu, a fydd yn rhoi rheolaeth sofran lawn i'r DU dros ei deddfau ei hun, ond fel rheol mae cytundebau masnach - yn enwedig rhai cynhwysfawr - yn gofyn am gydweithrediad neu hyd yn oed ildio rhai hawliau. Yn ei thrafodaethau gyda’r Unol Daleithiau a chytundebau masnach posib eraill, rhaid bod y DU eisoes wedi darganfod bod hyn yn beth cyffredin ac nid yw’n syndod.

DANGOS LLAI

hysbyseb

Cryptocurrency

Cyfnewidfa arian digidol gyntaf y byd yn seiliedig ar ofod ar gyfer trafodion uwch-ddiogel

cyhoeddwyd

on


Mae ymfudo i bensaernïaeth rhwydwaith lloeren ar orbit yn cryfhau Biteeu fel un o'r cyfnewidfeydd arian rhithwir mwyaf diogel yn y byd sy'n gosod preifatrwydd a diogelwch defnyddwyr yn gyntaf.

CAPE CANAVERAL, FLORIDA - Mehefin 30, 2021 - Biteeu heddiw cyhoeddodd lansiad llwyddiannus ei seilwaith diogelwch digidol i'r gofod ar roced SpaceX Falcon 9 o dan y rhaglen rhannu reidiau. Y nod gofod a grëwyd ar gyfer Biteeu gan ddarparwr datrysiad gofod-fel-gwasanaeth a phartner SpaceChain wedi'i osod ar loeren YAM-2 sy'n cael ei chario gan y roced. Gwnaethpwyd y genhadaeth yn bosibl gan weithredwr lloeren Orbital Llofft.

Mae hyn yn nodi Biteeu fel y gyfnewidfa cryptocurrency gyntaf yn y byd i drosoli diogelwch uchel seilwaith gradd gofod ar gyfer trafodion cryptocurrency Bitcoin hynod ddiogel, a chael copi o allwedd gofod lloeren cyhoeddus ar nod gofod.

hysbyseb

Mae Biteeu wedi sicrhau ardystiad ISO 27001 sy'n dilysu'r gyfnewidfa i fodloni arferion gorau byd-eang ar gyfer ei system rheoli diogelwch gwybodaeth. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn atgyfnerthu ymrwymiad y gyfnewidfa ymhellach i sicrhau preifatrwydd defnyddiwr hynod ddiogel gyda thechnoleg flaengar.

Ar ôl ei actifadu, bydd modd prosesu'r nod gofod amlsignature Trafodion Bitcoin. Mae technoleg mwy aml-lofnod yn gofyn am fwy nag un allwedd breifat er mwyn awdurdodi trafodiad bitcoin o gyfeiriad crypto-waled, gan wneud y trafodiad yn fwy diogel na dulliau safonol un llofnod.

Mae amryw fecanweithiau diogelwch a ddelir gan nod gofod Biteeu, gan gynnwys y cyfnod hwyrni wrth gyfathrebu rhwng y gorsafoedd daear a lloerennau hyd at 12 awr, yn atal seiber-dwyll a lladrad gan nad yw hacwyr yn gallu symud asedau digidol allan yn gyflym.

hysbyseb

Mae'r anghysbell ychwanegol yn y gofod, ynghyd â'r cyfathrebu lloeren wedi'i amgryptio o'r dechrau i'r diwedd a'r allwedd gyhoeddus sy'n cael ei storio ar y lloeren, yn gwella diogelwch data a thrafodion yn fawr, a all fod yn agored i seibrattaciau a hacio os cânt eu cynnal ar y Ddaear gorfforol yn unig. gweinyddwyr sy'n seiliedig.

“Wrth i arian cyfred digidol ddod yn yrrwr yn oes newydd masnach fyd-eang, rydym yn gweld cyfyngiadau seilwaith ar y tir gyda phryderon diogelwch cynyddol sy’n rhwystro defnyddwyr rhag gwireddu budd llawn cryptocurrencies,” meddai Shukhrat Ibragimov, cyd-sylfaenydd a chadeirydd Biteeu. . “Trwy integreiddio technoleg arloesol, ddatganoledig yn y gofod, rydym yn gallu mynd i’r afael â gwendidau diogelwch ac yn barhaus adeiladu hyder masnachwyr sefydliadol a manwerthu wrth reoli eu cronfeydd gyda’r profiad masnachu gorau.”

Disgwylir i brofion caledwedd a meddalwedd gael eu cwblhau erbyn Tachwedd 2021. Ar ôl eu cwblhau, bydd defnyddwyr Biteeu yn gallu awdurdodi trafodion aml-lofnod Bitcoin yn y gofod trwy'r waled aml-lofnod.

Mae ymfudiad pensaernïaeth rhwydwaith lloeren ar-orbit ar fin cryfhau Biteeu fel un o'r cyfnewidfeydd arian rhithwir mwyaf diogel yn y byd sy'n gosod preifatrwydd a diogelwch defnyddwyr o'r pwys mwyaf. Mae Biteeu yn cael ei weithredu a'i reoli gan Mentrau Gofod Ewrasiaidd (ESV), cwmni preifat sydd wedi'i gofrestru yn Kazakhstan sy'n ceisio gwasanaethu fel canolbwynt rhyngwladol ar gyfer prosiectau gofod a sefydliadau cysylltiedig sy'n ceisio manteisio ar y seilwaith gofod a'r ecosystem sefydledig yn y wlad.

Mae ESV a SpaceChain wedi arwyddo a Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) ar gyfer cydweithredu parhaus a datblygu prosiectau ar y cyd ym maes technolegau gofod dros gyfnod o ddwy flynedd.

“Mae sefydlu trafodiad aml-lofnod Biteeu yn y gofod yn crynhoi ein hymdrech barhaus i gynnal y lefelau uchaf o ddiogelwch data i’n defnyddwyr a chodi meincnod safonau diogelwch yn y farchnad cryptocurrency,” meddai Talgat Dossanov, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Biteeu. “Rydyn ni ar flaen y gad yn yr arloesi ariannol hwn ac rydyn ni'n edrych ymlaen at alluogi ein defnyddwyr byd-eang gyda llwyfan mwy diogel a chadarn y gellir ei gyrchu o bron unrhyw le.”

Defnyddwyr sy'n ymuno â Biteeu gyda chod promo spacebiteeu2021 yn derbyn tystysgrif gyda rhif cyfresol sy'n dilysu bod eu henwau a'u waledi cryptocurrency wedi'u hychwanegu at y prosiect gofod a'u hanfon yn ddiogel i nod gofod Biteeu ar orbit.

Parhau Darllen

fideo

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD a threth GAFA

cyhoeddwyd

on

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD, treth GAFA a'r preifatrwydd
mae amddiffyn dinasyddion Ewropeaidd wedi bod yn ganolbwynt i seiber diweddar
gwrthdaro rhwng Ewrop a'r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Parhau Darllen

fideo

'Mae Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'

cyhoeddwyd

on

Dywed Tsikhanouskaya fod Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: 'yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'. Gwahoddwyd Tsikhanouskaya, arweinydd etholedig Belarus sydd bellach yn byw fel alltud i gyfnewid barn gydag aelodau Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop ddydd Mawrth (26 Mai).

Cynhaliwyd y cyfarfod yn dilyn digwyddiadau diweddar ym Melarus, gan gynnwys glanio gorfodol digynsail hediad Ryanair ym Minsk Belarus a chadw newyddiadurwr Raman Pratasevich a Sofia Sapega gan awdurdodau Belarwsia.

Dywedodd Tsikhanouskaya: “Ers etholiadau llym Awst 2020, mae’r drefn wedi colli ffiniau ymddygiad derbyniol yn llwyr. Gadewch inni fod yn onest, nid yw strategaeth flaenorol yr UE o aros a gweld tuag at drefn Belarwsia yn gweithio.

“Nid yw dull yr UE o bwysau uwch yn raddol ar drefn Lukashenko wedi llwyddo i newid ei ymddygiad a dim ond wedi arwain at ymdeimlad cynyddol o orfodaeth ac argraffiadau anniben.

“Galwaf ar Senedd Ewrop i wneud yn siŵr nad yw ymateb y gymuned ryngwladol yn gyfyngedig i ddigwyddiad hedfan Ryanair. Rhaid i’r ymateb fynd i’r afael â’r sefyllfa ym Melarus yn ei chyfanrwydd, neu byddwn ni i gyd yn wynebu sefyllfaoedd o’r fath yn y dyfodol, mae Lukashenko yn troi fy ngwlad yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus. ”

Amlygodd Tsikhanouskaya dri datblygiad diweddar arall: dileu cyfryngau Tutby; marwolaeth yr actifydd gwleidyddol Vitold Ashurak yn nalfa'r carchar; a'r penderfyniad i ohirio'r bleidlais genedlaethol nesaf tan ddiwedd 2023.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd