Cysylltu gyda ni

fideo

Enwebwyd Mairead McGuinness fel Comisiynydd-dynodiad nesaf Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Medi) cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar ôl cyfweld â’r ddau ymgeisydd a gyflwynwyd gan lywodraeth Iwerddon ar gyfer swydd y Comisiynydd, ei bod wedi penderfynu cynnig Mairead McGuinness i Senedd Ewrop. Mewn symudiad annisgwyl, cynigiwyd portffolio gwasanaethau ariannol, sefydlogrwydd ariannol, ac undeb marchnadoedd cyfalaf i'r comisiynydd Gwyddelig newydd.

Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn cymryd cyfrifoldeb am y portffolio masnach, a bydd yn parhau i fod yn gynrychiolydd y Comisiwn ar yr Ewro-grŵp, mewn cydweithrediad â'r Comisiynydd Gentiloni.

Mae Mairead McGuinness wedi bod yn aelod o Senedd Ewrop er 2004 ac ar hyn o bryd mae ganddi swydd Is-lywydd Cyntaf. Mae hi'n uchel ei pharch, ond nid oes ganddi lawer o arbenigedd hysbys yn y portffolio a gynigiwyd iddi ar ôl gwasanaethu ar bwyllgorau digyswllt yn y senedd, gan gynnwys: amaethyddiaeth a datblygu gwledig; yr amgylchedd, iechyd y cyhoedd a diogelwch bwyd; a'r pwyllgor deisebau.

Roedd yr ymgeisydd Gwyddelig arall, Andrew McDowell, yn gyn-brif gynghorydd economaidd i'r Taoiseach Enda Kenny ar y pryd. Roedd newydd gwblhau mandad fel Is-lywydd Bancio Buddsoddi Ewrop. Efallai nad cwestiwn o arbenigedd trwmpio cydbwysedd rhyw yn unig oedd hwn, ond y gydnabyddiaeth fod McGuinness yn actor gwleidyddol craff, sydd hefyd wedi dangos yn ystod y trafodaethau Brexit ei bod yn weithredwr cyfryngau medrus, nid yw hyn yn syndod o ystyried ei chefndir fel newyddiadurwr.

Er bod sibrydion yn troi y byddai portffolios yn cael eu hysgwyd yn ehangach, mae'n ymddangos bod yr Arlywydd wedi setlo ar ailddosbarthu mwy cymedrol. Mae Dombrovskis yn bwysau trwm dibynadwy ac uchel ei barch yn y Comisiwn presennol, mae'n annhebygol y bydd gwrthwynebiadau cryf iddo gael y ffeil fasnach bwysig. Fel ASE cyfredol, mae McGuinness yn un eu hunain, mae'n annhebygol y bydd Senedd Ewrop yn ceisio rhwystro ei henwebiad.

Rhagwelwyd yn eang y byddai Iwerddon yn colli'r portffolio masnach, ond mae'r gwasanaethau ariannol a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf yn sectorau pwysig i Iwerddon, sy'n gobeithio dod yn chwaraewr mwy fyth yn y sector hwn. Mae llawer o gwmnïau yn Llundain eisoes yn troi i Ddulyn wrth i Brexit wyro ar y gorwel. Bydd McGuinness yn gyfrifol am gyfarwyddiaeth gyffredinol yr hyn sydd eto i benderfynu a fydd gwasanaethau ariannol y DU mewn gwahanol feysydd yn cynnal “cywerthedd”; dyma un o'r pwerau unochrog y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i'w arfer, p'un a oes bargen gyda'r DU ai peidio, erbyn 1 Ionawr 2020.

Mae sylwebyddion wedi tynnu sylw at y ffaith bod gan Iwerddon dair swydd economaidd bwysig erbyn hyn. Daeth Paschal Donohoe, Gweinidog Cyllid Iwerddon yn Llywydd yr Ewro-grŵp ym mis Gorffennaf. Mae banc canolog cyn-lywodraethwr Iwerddon bellach yn Brif Economegydd Banc Canolog Ewrop yn 2019.

Iwerddon oedd yr wythfed allforiwr gwasanaethau ariannol mwyaf (ac eithrio gwasanaethau yswiriant a phensiwn) yn y byd yn 2017, yn ôl UNCTAD. Mae wedi llwyddo i leihau ei fenthyciadau nad ydynt yn perfformio o 21% i 6% yn 2018 dros gyfnod o bedair blynedd. Mae'r sector yn un pwysig i Iwerddon.

Parhau Darllen

fideo

#EUHealth - Dywed Von der Leyen fod angen BARDA #SOTEU ei hun ar Ewrop

cyhoeddwyd

on

Yn anerchiad heddiw (16 Medi) 'Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd' i Senedd Ewrop, dechreuodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen trwy ddiolch i'r holl weithwyr iechyd ac ymatebwyr brys hynny a 'gynhyrchodd wyrthiau' yn ystod ymchwydd cychwynnol COVID- 19. Mae'r pandemig wedi dangos galluoedd yr UE, ond hefyd ei gyfyngiadau. Mae Von der Leyen yn edrych i'r gorwel ac yn galw am asiantaeth ymchwil biofeddygol yn arddull yr UD.

Er bod gwasanaethau iechyd gwladol Ewrop wedi cael eu profi i'w terfynau - ac weithiau y tu hwnt iddynt, gofynnodd llawer beth oedd yr UE yn ei wneud. Amlinellodd Von der Leyen sut roedd “Ewrop” wedi gwneud gwahaniaeth. Pan gaeodd gwladwriaethau’r UE ffiniau, ymyrrodd yr UE gan greu lonydd gwyrdd fel y gallai nwyddau barhau i lifo. Roedd yr UE hefyd yn allweddol wrth ddychwelyd 600,000 o ddinasyddion Ewropeaidd a oedd yn sownd ledled y byd. Helpodd yr UE i sicrhau y dylai nwyddau meddygol beirniadol fynd lle roedd eu hangen. Gweithiodd y Comisiwn hefyd gyda diwydiant Ewropeaidd i gynyddu cynhyrchiant masgiau, menig, profion ac awyryddion. Daeth Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau a grŵp arbenigol pellach a sefydlwyd yn gyflym a myrdd o fesurau eraill ar waith. Fodd bynnag, mae cytuniadau’r UE wedi rhoi rôl gyfyngedig iawn ac enw da iawn i’r Undeb Ewropeaidd mewn materion iechyd.

Dywedodd Von der Leyen ei bod yn “hollol glir” bod angen i’r UE adeiladu undeb iechyd Ewropeaidd cryfach. Amlinellodd yr arlywydd dair prif ffordd yr oedd hi'n gobeithio cynyddu gweithredoedd Ewrop. Yn gyntaf mae hi eisiau atgyfnerthu a grymuso Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau. Yn ail, mae hi eisiau adeiladu BARDA Ewropeaidd (mae Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yn Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UD), asiantaeth America ar gyfer ymchwil a datblygu datblygedig biofeddygol. Byddai'r asiantaeth newydd yn cefnogi gallu a pharodrwydd yr UE i ymateb i fygythiadau ac argyfyngau trawsffiniol p'un a ydynt o darddiad naturiol neu fwriadol. Yn drydydd, dywedodd fod angen pentyrru stoc a gwytnwch yn y gadwyn gyflenwi, a oedd yn agored i niwed ar ddechrau'r achos.

Yn olaf, dywedodd, ers i'r argyfwng fod yn fyd-eang, bod yn rhaid dysgu gwersi byd-eang. Mae Ewrop wedi arwain y byd mewn ymateb byd-eang i ddod o hyd i frechlyn a'i gynhyrchu. Ar lefel Ewropeaidd, dywedodd von der Leyen fod angen edrych ar y cymwyseddau Ewropeaidd ym maes iechyd. Mae hi wedi penderfynu mai hwn yw un o'r materion y dylid mynd i'r afael ag ef trwy'r gwaith ar y gynhadledd ar ddyfodol Ewrop.

Parhau Darllen

fideo

Mae'r UE yn Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd

cyhoeddwyd

on

Fel yr addawyd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Von der Leyen, yn araith ddiweddar Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, mae’r UE wedi lansio cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth newydd.

Mae'r Comisiwn wedi gwneud ymrwymiad o'r newydd i sicrhau bod gwledydd yr UE yn gweithredu cyfraith berthnasol yr UE yn llawn ac yn dweud y bydd yn cryfhau'r fframwaith cyfreithiol ymhellach, os bydd angen. Gallai hyn ddigwydd yn benodol yn y meysydd nad ydyn nhw wedi'u cynnwys eto gan y ddeddfwriaeth peidio â gwahaniaethu, fel gorfodi'r gyfraith.

Dywedodd Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder: “Ni fyddwn yn cilio rhag cryfhau’r ddeddfwriaeth, os bydd angen. Bydd y Comisiwn ei hun yn addasu ei bolisi recriwtio i adlewyrchu cymdeithas Ewropeaidd yn well. ”

Dywedodd Helena Dalli, Comisiynydd Cydraddoldeb: “Nid oes lle i wahaniaethu ar sail hil a hiliaeth o unrhyw fath mewn cymdeithasau democrataidd. Rhaid i ni i gyd ymdrechu i'n cymdeithasau fod yn wrth-hiliol. Gyda'r cynllun gweithredu hwn, rydym yn cydnabod bod hiliaeth nid yn unig yn cael ei gyflawni gan unigolion ond ei fod hefyd yn strwythurol. Dyma pam, ymysg eraill, rydym yn mynd i'r afael â gorfodi'r gyfraith, agweddau cymdeithasol, ystrydebau a phryderon economaidd; ac annog Aelod-wladwriaethau i fabwysiadu eu cynlluniau gweithredu gwrth-hiliaeth priodol. ”

Mae Cynllun Gweithredu'r UE yn erbyn hiliaeth 2020-2025 yn nodi nifer o gamau i fynd i'r afael â hiliaeth trwy gyfraith yr UE, ond hefyd ffyrdd eraill - gweithio gyda gwladwriaethau'r UE, gan gynnwys gorfodi'r gyfraith genedlaethol, y cyfryngau a chymdeithas sifil; harneisio offer yr UE sydd ar gael ac yn y dyfodol; ac edrych i mewn i adnoddau dynol y Comisiwn ei hun.

Bydd y Comisiwn yn penodi cydlynydd ar gyfer gwrth-hiliaeth ac yn cychwyn deialog reolaidd gyda rhanddeiliaid, gan gwrdd ddwywaith y flwyddyn.

Anogir aelod-wladwriaethau i gynyddu ymdrechion i atal agweddau gwahaniaethol gan awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac i hybu hygrededd gwaith gorfodaeth cyfraith yn erbyn troseddau casineb. Anogir gwledydd yr UE i fabwysiadu cynlluniau gweithredu cenedlaethol yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu ar sail hil erbyn diwedd 2022. Erbyn diwedd 2021, bydd y Comisiwn, gan weithio gydag arbenigwyr cenedlaethol, yn llunio'r prif egwyddorion i gynhyrchu cynlluniau gweithredu cenedlaethol effeithiol a bydd yn cyflawni adroddiad cynnydd cyntaf erbyn diwedd 2023.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn bwriadu rhoi ei dŷ ei hun er mwyn gwella cynrychiolaeth staff y Comisiwn yn sylweddol trwy fesurau sy'n targedu recriwtio a dewis. Gwahoddir sefydliadau eraill yr UE i gymryd camau tebyg.

Parhau Darllen

fideo

Mae'r berthynas #EUChina 'yn strategol bwysig yn ogystal ag un o'r' #SOTEU 'mwyaf heriol

cyhoeddwyd

on

Yn anerchiad heddiw (16 Medi) 'Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd' i Senedd Ewrop, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a China ar yr un pryd yn un o'r rhai pwysicaf yn strategol i'r UE hefyd fel un o'r rhai mwyaf heriol.

Rhoddodd Von der Leyen yr enghraifft o newid yn yr hinsawdd, lle mae deialog gref rhwng yr UE a China. Yn y maes economaidd, mae yna lawer o heriau o hyd o ran mynediad i'r farchnad i gwmnïau Ewropeaidd, dwyochredd a gorgapasiti.

Tynnodd Von der Leyen sylw hefyd at y gwahaniaethau mewn gwerthoedd, lle mae'r UE yn credu yng ngwerth cyffredinol democratiaeth a hawliau'r unigolyn. Dywedodd, er nad oedd Ewrop yn sicr yn berffaith, ei bod yn delio â beirniadaeth ac yn agored i ddadl. Bydd yr UE yn parhau i feirniadu cam-drin hawliau dynol pryd bynnag a lle bynnag y maent yn digwydd, boed hynny ar Hong Kong, neu driniaeth yr Uyghurs.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd