Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

'Nid ydym wedi gwneud digon i gefnogi'r boblogaeth Roma yn yr UE' Jourová

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cynllun 10 mlynedd newydd i gefnogi pobl Roma yn yr UE. Mae'r cynllun yn amlinellu saith maes ffocws allweddol: cydraddoldeb, cynhwysiant, cyfranogiad, addysg, cyflogaeth, iechyd a thai. Ar gyfer pob maes, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno targedau ac argymhellion ar sut i'w cyflawni, bydd y Comisiwn yn defnyddio'r rhain i fonitro cynnydd.
Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Yn syml, dros y deng mlynedd diwethaf nid ydym wedi gwneud digon i gefnogi’r boblogaeth Roma yn yr UE. Mae hyn yn anfaddeuol. Mae llawer yn parhau i wynebu gwahaniaethu a hiliaeth. Ni allwn ei dderbyn. Heddiw rydym yn ail-lansio ein hymdrechion i gywiro'r sefyllfa hon. ”
Er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud yn yr UE - ym maes addysg yn bennaf - mae gan Ewrop ffordd bell i fynd eto i sicrhau cydraddoldeb go iawn i Roma. Mae ymyleiddio yn parhau, ac mae llawer o Roma yn parhau i wynebu gwahaniaethu.
Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli (llun): “Er mwyn i’r Undeb Ewropeaidd ddod yn wir undeb cydraddoldeb mae angen i ni sicrhau bod miliynau o Roma yn cael eu trin yn gyfartal, eu cynnwys yn gymdeithasol ac yn gallu cymryd rhan mewn bywyd cymdeithasol a gwleidyddol yn ddieithriad. Gyda'r targedau yr ydym wedi'u nodi yn y Fframwaith Strategol heddiw, rydym yn disgwyl gwneud cynnydd gwirioneddol erbyn 2030 tuag at Ewrop lle mae Roma'n cael ei ddathlu fel rhan o amrywiaeth ein Hundeb, cymryd rhan yn ein cymdeithasau a chael yr holl gyfleoedd i gyfrannu'n llawn. i fywyd gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd yr UE ac elwa ohono. ”

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Mae llwyfannau ar-lein yn cymryd camau newydd ac yn galw am fwy o chwaraewyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn gyhoeddi yr adroddiadau gan Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google ar fesurau a gymerwyd ym mis Mehefin i frwydro yn erbyn dadffurfiad coronafirws. Mae'r llofnodwyr presennol a'r Comisiwn hefyd yn galw ar gwmnïau newydd i ymuno â'r Cod Ymarfer ar ddadffurfiad gan y bydd yn helpu i ehangu ei effaith a'i wneud yn fwy effeithiol. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 wedi caniatáu cadw golwg ar gamau gweithredu pwysig a roddwyd ar waith gan lwyfannau ar-lein. Gydag amrywiadau newydd o'r firws yn lledaenu a brechiadau'n parhau ar gyflymder llawn, mae'n hanfodol cyflawni'r ymrwymiadau. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau'r Cod Ymarfer. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Safodd yr UE wrth ei addewid i ddarparu digon o ddosau i frechu pob dinesydd o’r UE yn ddiogel. Bellach mae angen i'r holl randdeiliaid gymryd eu cyfrifoldeb i guro petruster brechlyn a ysgogwyd gan ddadffurfiad. Tra ein bod yn cryfhau'r Cod Ymarfer gyda llwyfannau a llofnodwyr, rydym yn galw am lofnodwyr newydd i ymuno â'r frwydr yn erbyn dadffurfiad ”. 

Er enghraifft, cyrhaeddodd ymgyrch TikTok i gefnogi brechu, gyda llywodraeth Iwerddon, dros filiwn o olygfeydd a dros 20,000 o bobl yn hoffi. Parhaodd Google i weithio gydag awdurdodau iechyd cyhoeddus i ddangos gwybodaeth am leoliadau brechu yn Google Search and Maps, nodwedd sydd ar gael yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Iwerddon, a'r Swistir. Ar Twitter, gall defnyddwyr nawr hyfforddi systemau awtomataidd i nodi troseddau polisi dadffurfiad COVID-19 y platfform yn well.

Ymestynnodd Microsoft ei bartneriaeth â NewsGuard, estyniad Edge sy'n rhybuddio am wefannau yn lledaenu dadffurfiad. Cydweithiodd Facebook ag awdurdodau iechyd rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiolrwydd a diogelwch brechlyn a chydag ymchwilwyr Prifysgol Talaith Michigan (MSU) i ganfod a phriodoli wynebau dwfn yn well. Mae angen i'r ymdrechion ar y cyd hyn barhau o ystyried yr heriau parhaus a chymhleth y mae dadffurfiad ar-lein yn dal i'w cyflwyno. Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 y Comisiwn wedi'i hymestyn tan ddiwedd 2021 a bydd adroddiadau nawr yn cael eu cyhoeddi bob dau fis. Cyhoeddir y set nesaf o adroddiadau ym mis Medi. Yn dilyn y Canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae'r llofnodwyr wedi cychwyn y broses i gryfhau'r Cod a'i lansio galwad ar y cyd am ddiddordeb ar gyfer llofnodwyr newydd posib.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn agor gweithdrefnau torri yn erbyn 12 aelod-wladwriaeth am beidio â thrawsnewid rheolau'r UE sy'n gwahardd arferion masnachu annheg

cyhoeddwyd

on

Tagorodd y Comisiwn weithdrefnau torri yn erbyn 12 aelod-wladwriaeth am fethu â thrawsnewid rheolau'r UE yn gwahardd arferion masnachu annheg yn y sector bwyd-amaeth. Mae'r Gyfarwyddeb ar arferion masnachu annheg yn y gadwyn gyflenwi amaethyddol a bwyd, a fabwysiadwyd ar 17 Ebrill 2019, yn sicrhau amddiffyniad holl ffermwyr Ewrop, yn ogystal â chyflenwyr bach a chanolig, yn erbyn 16 o arferion masnachu annheg gan brynwyr mwy yn y gadwyn gyflenwi bwyd. Mae'r Gyfarwyddeb yn cynnwys cynhyrchion amaethyddol a bwyd sy'n cael eu masnachu yn y gadwyn gyflenwi, gan wahardd am y tro cyntaf ar lefel yr UE arferion annheg o'r fath a orfodir yn unochrog gan un partner masnachu ar un arall.

Y dyddiad cau ar gyfer trosi'r Gyfarwyddeb yn ddeddfwriaeth genedlaethol oedd 1 Mai 2021. Erbyn heddiw, mae Bwlgaria, Croatia, Denmarc, y Ffindir, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Slofacia a Sweden hysbyswyd y Comisiwn eu bod wedi mabwysiadu'r holl fesurau angenrheidiol ar gyfer trosi'r Gyfarwyddeb, a thrwy hynny ddatgan bod y trawsosod wedi'i gwblhau. Mae Ffrainc ac Estonia wedi hysbysu bod eu deddfwriaeth yn trosi’r Gyfarwyddeb yn rhannol yn unig.   

Anfonodd y Comisiwn lythyrau o rybudd ffurfiol i Awstria, Gwlad Belg, Cyprus, Tsiec, Estonia, Ffrainc, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofenia a Sbaen yn gofyn iddynt fabwysiadu a hysbysu'r mesurau perthnasol. Bellach mae gan yr Aelod-wladwriaethau ddeufis i ymateb.

Cefndir

Mae'r Gyfarwyddeb hon ar arferion masnachu annheg yn y gadwyn gyflenwi amaethyddol a bwyd yn cyfrannu at gryfhau safle'r ffermwyr yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Mae'r 16 arfer masnachu annheg sydd i'w gwahardd yn cynnwys, ymhlith eraill: (i) taliadau hwyr a chanslo archeb munud olaf ar gyfer cynhyrchion bwyd darfodus; (ii) newidiadau unochrog neu ôl-weithredol i gontractau; (iii) gorfodi'r cyflenwr i dalu am gynhyrchion sy'n cael eu gwastraffu; a (iv) gwrthod contractau ysgrifenedig.

Yn unol â'r Gyfarwyddeb, bydd gan ffermwyr a chyflenwyr bach a chanolig eu maint, yn ogystal â'r sefydliadau sy'n eu cynrychioli, y posibilrwydd i ffeilio cwynion yn erbyn arferion o'r fath gan eu prynwyr. Dylai aelod-wladwriaethau roi awdurdodau cenedlaethol dynodedig ar waith a fydd yn delio â'r cwynion. Mae cyfrinachedd yn cael ei amddiffyn o dan y rheolau hyn er mwyn osgoi unrhyw ddial posibl gan brynwyr.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cymryd camau i gynyddu tryloywder y farchnad a hyrwyddo cydweithrediad cynhyrchwyr. Gyda'i gilydd, bydd y mesurau hyn yn sicrhau cadwyn gyflenwi fwy cytbwys, teg ac effeithlon yn y sector bwyd-amaeth.

Mwy o wybodaeth

Arferion masnachu annheg yn y gadwyn fwyd

Cadwyn gyflenwi bwyd-amaeth

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract i gaffael triniaeth gwrth-gorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Ddoe (27 Gorffennaf), llofnododd y Comisiwn gontract fframwaith caffael ar y cyd gyda’r cwmni fferyllol Glaxo Smith Kline ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR. Mae'n rhan o'r portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2021, ac ar hyn o bryd mae'n cael ei adolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 16 aelod-wladwriaeth yr UE yn cymryd rhan yn y broses gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau. Gellir defnyddio Sotrovimab ar gyfer trin cleifion coronafirws â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, ond sydd â risg uchel o gael COVID-19 difrifol. Mae astudiaethau parhaus yn awgrymu y gall triniaeth gynnar leihau nifer y cleifion sy'n symud ymlaen i ffurfiau mwy difrifol ac sy'n gofyn am fynd i'r ysbyty neu eu derbyn i'r unedau gofal dwys.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Fe wnaethon ni ymrwymo yn ein Strategaeth Therapiwteg COVID-19 i gael o leiaf dri therapiwteg newydd wedi'u hawdurdodi erbyn mis Hydref. Rydym bellach yn cyflwyno ail gontract fframwaith sy'n dod â thriniaethau gwrthgyrff monoclonaidd i gleifion. Ochr yn ochr â brechlynnau, bydd therapiwteg ddiogel ac effeithiol yn chwarae rhan ganolog yn nychweliad Ewrop i normal newydd. ”

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn glynu wrth y protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol. Daeth y Comisiwn Ewropeaidd i ben bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol gwerth dros € 12 biliwn.

O dan y contract fframwaith cyfredol gyda Glaxo Smith Kline, gall aelod-wladwriaethau brynu sotrovimab (VIR-7831) os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw neu awdurdodiad marchnata (amodol) ar lefel yr UE o'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd