Cysylltu gyda ni

fideo

Bwrdd crwn fideo: Dadl ar gyfraith 5G newydd arfaethedig Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor Diogelwch Cenedlaethol Gwlad Belg wedi cynnig deddf newydd sy'n cynnwys cyfres o fesurau diogelwch ychwanegol ynghylch cyflwyno rhwydweithiau symudol 5G. Mae gallu 5G yn aruthrol a bydd yn effeithio ar bob rhan o'r economi, ac mae'n ddyletswydd ar bob llywodraeth i sicrhau bod unrhyw dechnoleg 5G a ddefnyddir yn ddiogel i'w defnyddio fel cyfrwng cyfathrebu gan ei dinasyddion a'r llywodraeth.

Mewn dadl bord gron ar-lein a drefnwyd heddiw, (17 Rhagfyr), erbyn Gohebydd UE, bu arbenigwyr a sylwebyddion â diddordeb yn trafod y mater.

Cornel y Llysgennad

Cornel y Llysgennad: AU Aigul Kuspan o Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

By

Y cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau gyda llysgenhadon gwahanol wledydd i'r UE.

Gohebydd UEMae Tori Macdonald yn siarad â Phrif Gynrychiolydd Kazakhstan yng Ngwlad Belg, Lwcsembwrg, yr UE a NATO, Aigul Kuspan.

Mae'r drafodaeth yn dechrau gydag adlewyrchiad o sut mae'r berthynas rhwng Kazakhstan a'u partneriaid wedi esblygu yn ystod y flwyddyn hon. Mae Kuspan yn siarad am y cynnydd a llawer o ddechreuadau newydd sydd wedi ffurfio er gwaethaf natur aflonyddgar 2020. Mae'r ffocws wedyn yn troi tuag at Kazakhstan a sut maen nhw wedi bod yn rheoli'r achosion o COVID-19 yn genedlaethol yn ogystal â'u cyfranogiad yn yr ymdrech gyfunol fyd-eang.

Wrth edrych tuag at y dyfodol, mae llygaid Kazakh wedi eu gosod yn gadarn tuag at yr etholiadau seneddol sydd ar ddod ym mis Ionawr 2021. Mae Kuspan yn taflu rhywfaint o oleuni ar gymhellion yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev ynghylch meysydd allweddol fel diwygio gwleidyddol a newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, gan adlewyrchu ar yr heriau cyfredol sy'n wynebu'r wlad a llunio cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Yn olaf, mae Kuspan yn mynd i’r afael â nodau ei Llysgenhadaeth ym Mrwsel ar gyfer y flwyddyn newydd ynghyd â thynnu sylw at eu hymdrechion diplomyddol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

Parhau Darllen

fideo

UD: 'Nid yw'n gyfrinach bod pethau wedi bod yn gymhleth yn ystod y pedair blynedd diwethaf' Borrell

cyhoeddwyd

on

Mewn dadl (11 Tachwedd) yn Senedd Ewrop ar etholiadau diweddar yr UD, llongyfarchodd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor, Josep Borrell, yr Arlywydd-ethol, Joe Biden, a’r Is-lywydd-ethol, Kamala Harris, am eu buddugoliaeth hanesyddol .

Cymeradwyodd Borrell y cyfranogiad mwyaf yn hanes etholiadol yr Unol Daleithiau, gan ddweud ei fod yn dangos yn glir bod dinasyddion America yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd yr etholiad hwn.

Ailgychwyn cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD

Dywedodd Borrell y bydd yr UE nawr yn edrych ar gyfleoedd i ddatblygu ei bartneriaeth strategol gyda’r Unol Daleithiau, ymrwymiad yr oedd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen eisoes wedi’i wneud yn ei anerchiad ‘Cyflwr yr UE’ i Senedd Ewrop yn Medi.

Ni chuddiodd yr Uchel Gynrychiolydd fod cysylltiadau’r UE / UD wedi dod dan fwy o straen o dan weinyddiaeth Trump, “Nid yw’n gyfrinach chwaith bod pethau wedi dod yn gymhleth yn ein cysylltiadau yn ystod y pedair blynedd diwethaf. Rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl at ddeialog onest. ”

Croesawodd Borrell ymrwymiad clir yr Arlywydd-ethol Biden i adfer undod a pharch at normau a sefydliadau democrataidd ac i weithio gyda chynghreiriaid yn seiliedig ar bartneriaeth. Wrth gydnabod bod angen i'r UE weithio gyda'r Unol Daleithiau mewn llawer o fframweithiau - fframweithiau amddiffyn ac eraill - dywedodd fod angen i'r UE atgyfnerthu ei ymreolaeth strategol o hyd i ddod yn bartner cryfach.

“Nid oes rhaid i mi egluro ein bod wedi cael perthynas ddwyochrog sylweddol iawn yn fyd-eang [gyda’r Unol Daleithiau],” meddai Borrell, gan ychwanegu “Mae gennym hanes cyffredin, gwerthoedd a rennir ac rydym yn cadw at egwyddorion democrataidd. Mae'r bartneriaeth hon yn adlewyrchu sut rydyn ni'n mynd ar draws pob maes economaidd, wedi'i ategu gan gydweithrediad eang. ”

Amlinellodd yr Uchel Gynrychiolydd restr hir o nodau strategol cyffredin: ail-fywiogi'r cydweithrediad yn y fforymau amlochrog, yn enwedig yn y Cenhedloedd Unedig; parhau i weithio i hyrwyddo parch llawn hawliau dynol; mynd i'r afael â'r anawsterau yn Sefydliad Masnach y Byd, yn enwedig y mecanwaith setlo anghydfodau; cydweithredu wrth ymladd yn erbyn COVID-19, gan gynnwys cryfhau gwaith Sefydliad Iechyd y Byd a gallu'r system iechyd fyd-eang, gan ddechrau gyda pharodrwydd ac ymateb i argyfyngau; cyflymu gweithredu hinsawdd byd-eang uchelgeisiol a buddsoddi mewn harneisio'r trawsnewid technolegol; i edrych ar China, Iran a'n Cymdogaeth.

Ychwanegodd nodyn o rybudd ei fod yn barod i ymgysylltu â’r actorion newydd, ond ychwanegodd fod cyfnod pontio eithaf hir o’i flaen, “gadewch inni obeithio na fydd yn gyfnod pontio.”

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

'Nid ydym wedi gwneud digon i gefnogi'r boblogaeth Roma yn yr UE' Jourová

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cynllun 10 mlynedd newydd i gefnogi pobl Roma yn yr UE. Mae'r cynllun yn amlinellu saith maes ffocws allweddol: cydraddoldeb, cynhwysiant, cyfranogiad, addysg, cyflogaeth, iechyd a thai. Ar gyfer pob maes, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno targedau ac argymhellion ar sut i'w cyflawni, bydd y Comisiwn yn defnyddio'r rhain i fonitro cynnydd.
Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Yn syml, dros y deng mlynedd diwethaf nid ydym wedi gwneud digon i gefnogi’r boblogaeth Roma yn yr UE. Mae hyn yn anfaddeuol. Mae llawer yn parhau i wynebu gwahaniaethu a hiliaeth. Ni allwn ei dderbyn. Heddiw rydym yn ail-lansio ein hymdrechion i gywiro'r sefyllfa hon. ”
Er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud yn yr UE - ym maes addysg yn bennaf - mae gan Ewrop ffordd bell i fynd eto i sicrhau cydraddoldeb go iawn i Roma. Mae ymyleiddio yn parhau, ac mae llawer o Roma yn parhau i wynebu gwahaniaethu.
Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli (llun): “Er mwyn i’r Undeb Ewropeaidd ddod yn wir undeb cydraddoldeb mae angen i ni sicrhau bod miliynau o Roma yn cael eu trin yn gyfartal, eu cynnwys yn gymdeithasol ac yn gallu cymryd rhan mewn bywyd cymdeithasol a gwleidyddol yn ddieithriad. Gyda'r targedau yr ydym wedi'u nodi yn y Fframwaith Strategol heddiw, rydym yn disgwyl gwneud cynnydd gwirioneddol erbyn 2030 tuag at Ewrop lle mae Roma'n cael ei ddathlu fel rhan o amrywiaeth ein Hundeb, cymryd rhan yn ein cymdeithasau a chael yr holl gyfleoedd i gyfrannu'n llawn. i fywyd gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd yr UE ac elwa ohono. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd