Cysylltu â ni

Frontpage

Dyfarniad damniol ar Obama gan ASE Prydain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

WORLDOBAMA

“Nid oes gan streiciau drôn yr Unol Daleithiau unrhyw gydsyniad gan Lywodraeth Pacistan, dim tryloywder yn eu dewis o dargedau a dim cyfreithlondeb yn y gwrthdaro hwn." - hwn oedd y rheithfarn ddamniol gan ASE Prydain, Sajjad Karim, ar ôl gwrandawiad lefel uchel Senedd Ewrop ar Mae drôn yr Unol Daleithiau yn taro ym Mhacistan.

Mae pwysau wedi bod yn cynyddu’n ddyddiol yn erbyn defnydd gormodol Barack Obama o dronau ac roedd y digwyddiad heddiw yn hynod feirniadol o ‘Ryfel yn erbyn Terfysgaeth’ Arlywydd America, sydd wedi gweld streiciau drôn yn digwydd bob pedwar diwrnod yn ystod dwy flynedd gyntaf yr Arlywydd mewn grym.

hysbyseb

Sajjad Karim ASE, llefarydd Materion Cyfreithiol y Ceidwadwyr, oedd cadeirio'r gwrandawiad, a brofodd yn hynod boblogaidd. Ymhlith y siaradwyr eraill roedd:

- Llysgennad Pacistan i'r UE, AU Munawar Bhatti;
- Llefarydd Ewropeaidd y Democratiaid Rhyddfrydol ar Gyfiawnder a Hawliau Dynol, y Farwnes Sarah Ludford ASE
- Dirprwy Gyfarwyddwr yr elusen ryngwladol Reprieve, Hilary Stauffer;
- Ymchwilydd o Amnest Rhyngwladol, Mustafa Qadri

Siaradodd Sajjad Karim, Cadeirydd y grŵp Cyfeillion Pacistan a drefnodd y gwrandawiad, ar ôl y digwyddiad. Dwedodd ef:

hysbyseb

“Mae’r gwrandawiad heddiw yn Senedd Ewrop yn codi cwestiynau pellach am gyfreithlondeb a moesoldeb streiciau drôn America ym Mhacistan.

“Mae llofruddiaethau drôn yr Unol Daleithiau ym Mhacistan yn taflu cysgod hyd yn oed yn dywyllach gyda llywodraeth Pacistan yn nodi’n benodol na wnaethant roi caniatâd ar gyfer yr ymosodiadau.

"Nododd Llysgennad Pacistan yn glir safle ei wlad yn y gwrandawiad cyhoeddus heddiw. Ac mae'n dweud nad oedd cenedl mor fawr â'r UDA yma i egluro ei safle".

Adleisiodd Llysgennad Pacistan i’r UE, Munawar Bhatti, deimladau ASE Prydain ac ailadroddodd yr ymosodiadau anghyfreithlon yn ei wlad. Yn ystod y gwrandawiad dywedodd:

"Rydyn ni'n gwrthwynebu'r streiciau drôn. Ac rydyn ni wedi condemnio'r ymosodiadau drôn yn gyson.

"Rydyn ni'n ystyried bod y streiciau drôn yn anghyfreithlon mewn cyfraith ryngwladol, yn wrthgynhyrchiol ac yn groes i sofraniaeth ac uniondeb Pacistan."

Aeth ASE Prydain ymlaen i dynnu sylw at effeithiau negyddol yr ymosodiadau drôn. Dwedodd ef:

"Mae'r gyfradd frawychus y mae bywydau sifil diniwed yn cael ei cholli oherwydd streiciau drôn yr Unol Daleithiau yn mynd yn erbyn graen 'Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth' America. Mae'n bolisi tramor anffafriol; yn lle amddiffyn America, mae'n ysgogi ei chynghreiriaid.

"Mae'r streiciau drôn yn fater mawr. Maen nhw'n fater etholiad. Mae pobl ym Mhacistan yn unedig wrth wrthwynebu'r streiciau. Mae'n gofyn cwestiynu 'pa mor ffafriol yw'r streiciau hyn?' 'Ble mae'n gadael safle'r UD yn y gymuned ryngwladol?' "

Roedd mater cyfreithlondeb a thryloywder yn bryder allweddol i lawer o'r siaradwyr yn ogystal â materion gwrth-gynhyrchiant.

Roedd Hilary Stauffer, dirprwy gyfarwyddwr Reprieve, yn feirniadol o'r defnydd o streiciau llofnod gan dronau sy'n aml yn ymosod ar bobl yn seiliedig ar rai symudiadau amheus. Dywedodd yn y gwrandawiad:

"Nid oes unrhyw un yn gwybod beth sy'n eich gwneud chi'n darged (i streiciau llofnod). Dyna pam nad oes unrhyw un (mewn ardaloedd streic drôn) yn mynd o gwmpas eu bywydau beunyddiol."

Aeth Ms Stauffer ymlaen i ddweud:

"Mae'r UD yn ysgrifennu cyfraith ryngwladol i weddu i'w hanghenion eu hunain."

Fe wnaeth ASE Llundain, y Farwnes Sarah Ludford, yn glir nad bai pob drôn oedd ar fai. Meddai:

"Nid dronau ynddynt eu hunain; dronau arfog yw'r broblem. Mae yna ddefnydd cyfreithlon ar gyfer dronau mewn amgylchiadau eraill."

Caeodd ASE Sajjad Karim y gwrandawiad gyda galwad i’r gymuned ryngwladol i fynd i’r afael â’r sefyllfa ar unwaith. Dwedodd ef:

"Rydyn ni'n dechrau cyfnod newydd o ryfel lle mae dronau ymreolaethol yn dod yn chwaraewyr allweddol ar faes y gad. Os na fyddwn ni'n mynd i'r afael â chanllawiau a deddfwriaeth ar gyfer yr oes fodern hon o ryfela yna mae ein dyfodol yn edrych yn llwm iawn yn wir."

Anna van Densky

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd