Cysylltu â ni

Blogfan

Etholiadau annhebygol o newid uchelgais niwclear Tehran yn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ayatollah khamenei

Mae'n annhebygol y bydd etholiad arlywyddol Iran y mis hwn yn arwain Tehran i gydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol i atal ei raglen niwclear. Bydd penderfyniadau o'r fath yn aros gyda'r Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei. Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd barhau i ganolbwyntio ar gynyddu'r pwysau ar Iran yn ddramatig trwy orfodi sancsiynau cyfredol yn llawn a gweithredu mesurau newydd.

Ni fydd etholiadau arlywyddol Iran sydd ar ddod yn rhad ac am ddim nac yn deg. Beth bynnag, maent yn annhebygol o ddylanwadu ar raglen niwclear y wlad.

hysbyseb

Etholiadau 14 Mehefin fydd y bleidlais arlywyddol gyntaf ers arolygon twyllodrus 2009 a ysgogodd brotestiadau gwrth-lywodraeth ledled y wlad. Er bod tua 700 o ymgeiswyr wedi cofrestru ar gyfer y ras arlywyddol, dim ond nifer fach fydd yn caniatáu i'r drefn redeg, ac eithrio unrhyw un sy'n annheyrngar iddi neu i'w dehongliad o Islam.

Mae'r amodau hyn yn ei gwneud hi'n annhebygol y bydd ymgeisydd sydd wedi ymrwymo i werthoedd democrataidd yn gallu rhedeg am arlywydd. Waeth pwy sy'n esgyn i'r arlywyddiaeth, bydd y Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei yn cadw rheolaeth dros benderfyniadau ar raglen niwclear y wlad. Yn y cyfnod cyn etholiadau, mae Iran wedi parhau i ehangu ei rhaglen niwclear yn groes i'w rhwymedigaethau rhyngwladol. Nododd adroddiad diweddaraf yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) fod Iran yn datblygu ei rhaglen niwclear yn herfeiddiol trwy osod centrifugau datblygedig newydd. Pe byddent yn cael eu dwyn ar-lein mewn symiau mawr, byddai'r centrifugau hyn yn lleihau'r amser y mae angen i Iran gynhyrchu wraniwm gradd arfau yn ddramatig.

Mae Iran hefyd yn parhau i adeiladu adweithydd dŵr trwm yn groes yn uniongyrchol i benderfyniadau lluosog Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Er nad yw'r adweithydd yn addas ar gyfer cynhyrchu trydan, gellid ailbrosesu ei danwydd i gynhyrchu plwtoniwm. Mewn trafodaethau rhwng aelodau parhaol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ynghyd â'r Almaen (P5 + 1) y mis diwethaf yn Kazakhstan, gwrthododd Iran ddarparu gwrth-gynnig i gynnig P5 + 1 cynharach, a gadawodd y trafodwyr y cyfarfod heb ddyddiad ar gyfer trafodaethau parhaus. Ar ôl gadael Kazakhstan, cyhoeddodd Iran ddatblygiad dau brosiect echdynnu a chyfoethogi wraniwm a allai gynyddu ei gallu i gynhyrchu deunydd ymollwng ar gyfer arf.

hysbyseb

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd orfodi sancsiynau cyfredol yn llawn a gweithredu mesurau newydd i gynyddu'r pwysau economaidd ar Iran i newid ei bolisïau. Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd berswadio cenhedloedd sy'n dal i brynu olew o Iran i leihau eu pryniannau yn sylweddol. Rhaid i wledydd sy'n methu â chwrdd â disgwyliadau'r UE wynebu canlyniadau, gan gynnwys cosbi sefydliadau ariannol sy'n ymwneud â phrynu olew. Yn ogystal, rhaid i'r Undeb Ewropeaidd orfodi cosbau yn erbyn endidau tramor sy'n parhau i fasnachu gyda Chwmni Olew Cenedlaethol Iran (NIOC) a Chorfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd Iran (IRGC). Rhaid nodi a sancsiynu sefydliadau ariannol ac unigolion sy'n cynnal trafodion ariannol gyda Banc Canolog Iran neu'n darparu gwasanaethau iddo neu sy'n darparu gwasanaethau. Rhaid perswadio Banc Canolog Ewrop i roi’r gorau i ganiatáu i Iran gynnal trafodion mewn ewros. Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd rali'r gymuned ryngwladol i ynysu Iran yn ddiplomyddol.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd