Cysylltu â ni

Frontpage

Senedd Ewrop yn cefnogi diwygio cytundeb Schengen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

schengen_visa_graphic

hysbyseb

Bydd rhyddid symud o fewn ardal Schengen yn cael ei amddiffyn yn well diolch i fewnbwn ASEau i reolau llywodraethu newydd Schengen. Yn y dyfodol, bydd timau arolygu yn gallu ymweld â ffiniau mewnol yn ddirybudd i atal unrhyw ymgais i orfodi gwiriadau anghyfreithlon. Symud rhydd yw canlyniad mwyaf cadarnhaol 50 mlynedd o integreiddiad yr UE, meddai 62% o ymatebwyr i arolwg Eurobarometer diweddar. 

 

Mae pecyn llywodraethu Schengen, a gytunwyd yn anffurfiol gan drafodaethau'r Senedd a'r Cyngor a'i gymeradwyo gan y Tŷ llawn ddydd Mercher, yn cynnwys dau reoliad. Mae un yn sefydlu mecanwaith gwerthuso Schengen newydd sy'n seiliedig ar yr UE i ymdrin â sefyllfaoedd beirniadol ac mae'r llall yn diwygio Cod Borders Schengen i osod rheolau cyffredin ar gyfer ail-osod gwiriadau ar ffiniau mewnol dros dro mewn achosion eithriadol.

hysbyseb

 

Ymweliadau dirybudd â ffiniau mewnol

 

Am y tro cyntaf, bydd yn bosibl i dimau arolygu ymweld yn ddirybudd i fonitro unrhyw ymgais i gyflwyno gwiriadau ffiniau anghyfreithlon ar ffiniau mewnol. Pan fydd y timau'n ymweld â ffiniau allanol, dylid hysbysu'r aelod-wladwriaeth dan sylw o leiaf 24 awr ymlaen llaw. Bydd timau arolygu yn cynnwys arbenigwyr o'r aelod-wladwriaethau, y Comisiwn ac asiantaethau a chyrff yr UE.

 

Ailgyflwyno archwiliadau ar y ffin fel dewis olaf

 

Mae Cod Gororau Schengen (SBC) eisoes yn caniatáu i archwiliadau ffiniau mewnol gael eu hailddatgan dros dro mewn amgylchiadau eithriadol a allai fod yn fygythiad difrifol i bolisi cyhoeddus neu ddiogelwch mewnol.

 

Mae'r SBC diwygiedig yn pwysleisio y dylai unrhyw ailgyflwyno rheolaeth ffiniau ar ffiniau mewnol barhau yn eithriad a dylid ei gynnal yn unig fel mesur o ddewis olaf, ar gyfer cwmpas cyfyngedig a chyfnod amser, yn seiliedig ar feini prawf gwrthrychol penodol ac ar asesiad o'i yr angen y dylid ei fonitro ar lefel Undeb.

 

Pe bai bygythiad difrifol i bolisi cyhoeddus neu ddiogelwch mewnol, gellid ailosod y sieciau ar gyfer diwrnodau 30, ac yn para am hyd at chwe mis. Pan fo digwyddiadau anhygoelwyladwy yn gofyn am weithredu ar unwaith (ee ymosodiad terfysgol), gallai aelod-wladwriaethau ail-osod archwiliadau ar y ffin yn unochrog, am hyd at ddiwrnodau 10. Byddai'n rhaid monitro unrhyw estyniad ar lefel yr UE.

 

Nid yw mudo, fel y cyfryw, yn fygythiad i ddiogelwch

 

"Ni ddylid ystyried ymfudo a chroesi ffiniau allanol gan nifer fawr o wladolion trydydd gwlad, fel y cyfryw, yn fygythiad i bolisi cyhoeddus nac i ddiogelwch mewnol," meddai'r testun.

 

Y camau nesaf

 

Disgwylir i'r pecyn llywodraethu Schengen gael ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor yn yr hydref.

 

Dim safonau dwbl

 

Bydd gwledydd ymgeiswyr Schengen a'r rhai sydd eisoes yn aelodau o'r ardal di-siec yn cael eu gwerthuso yn yr un modd ac yn ddarostyngedig i'r un rheolau.)

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd