Cysylltu â ni

Frontpage

Ffrwyno'r gwaith yn y snoops

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

NSADaeth Gweinyddiaeth Obama yn gwneud popeth o fewn ei allu, heb anfon carfan o geidwaid parc i barricade lleoedd parcio'r ynadon, er mwyn atal y Goruchel Lys o adolygu'r Asiantaeth Diogelwch Cenedlaetholmenter ysbïo ddomestig. Mae'r gweinydduMae cyfreithwyr yn mynnu y gall llysoedd is ddelio â'r rhaglen ysbïwr, gan fod y mater yn rhy newydd i drafferthu uchel lys gyda e. Mae hon yn ddadl rhy glyfar gan hanner, ers y gweinyddu yn dadlau ymhellach nad oes gan lysoedd is unrhyw awdurdodaeth yn y lle cyntaf.

Y mater dan sylw yw cydgynllwynio’r llywodraeth â chwmnïau ffôn wrth gasglu’r ‘metadata’ ar gyfer pob galwad ffôn a roddir yn yr Unol Daleithiau. Mae'r wybodaeth hon yn ddadlennol, gan ei bod yn dweud wrth y llywodraeth pwy alwodd pwy, a phryd, pa mor hir y buont yn siarad, a ble yr oeddent pan wnaethant alw, fel y'i mesurwyd gan gyfesurynnau lleoliad GPS y galwr. Mae'r wybodaeth yn cael ei storio mewn cronfa ddata enfawr sydd ar gael i asiantau cudd-wybodaeth a allai edrych i mewn i'r gronfa ddata i weld gyda phwy y mae gwraig gyfeiliornus neu gariad rascally wedi bod yn siarad. (A fyddai llywodraeth yn gwneud hynny?)

Mae'r Ganolfan Gwybodaeth Preifatrwydd Electronig wedi apelio yn uniongyrchol i'r uchel lys am ryddhad, gan mai hi yn unig sydd â'r awdurdod i fonitro gorchmynion Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor sy'n awdurdodi casglu gwybodaeth am Americanwyr. Mae'r ganolfan breifatrwydd yn dadlau nad oes gan unrhyw lys arall yr awdurdod i ddyfarnu ar gyfansoddiadoldeb y gorchmynion llys cudd, na fydd yr Adran Gyfiawnder yn ei gadarnhau na'i wadu.

hysbyseb

Mae'r rhaglen ysbïo yn dibynnu ar Adran 215 o'r Ddeddf Gwladgarwr, sy'n galluogi'r Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor cysgodol i awdurdodi gwarantau ar gyfer bron unrhyw gofnodion, gan gynnwys cofnodion ffôn, cyhyd â bod y wybodaeth yn 'berthnasol' i ymchwiliad awdurdodedig. Yr ysbïwyr sy'n gorfod penderfynu beth sy'n berthnasol, gan fod barnwyr yn y llys hwn yn cymeradwyo bron pob cais. Yn ei ddeiseb i'r uchel lys, mae'r Ganolfan Gwybodaeth Preifatrwydd Electronig yn dadlau nad yw'n bosibl y gellir ystyried pob cofnod galw yn yr Unol Daleithiau yn 'berthnasol' i ymchwiliad. Pan fydd dau yn eu harddegau yn Peoria yn cyrraedd y ffôn i hel clecs ynghylch pwy sy'n mynd â phwy i'r prom, mae'n bet dda nad yw eu sgwrs yn taflu goleuni ar gynllun al Qaeda i chwythu rhywbeth i fyny yn Chicago.

Mae'r Adran Gyfiawnder, ar y llaw arall, yn mynnu mewn briff a ffeiliwyd yr wythnos diwethaf mai'r rhaglen ysbïo yw'r union beth yr oedd y Gyngres yn ei fwriadu pan ddeddfodd ac a ail-awdurdododd y Ddeddf Gwladgarwr. Mae'n dadlau bod pwysau cynsail yn cefnogi casglu “cyfeintiau mawr o wybodaeth” cyn belled â bod rhywbeth yn y llif o negeseuon e-bost neu alwadau ffôn a gasglwyd a allai “ddwyn yn uniongyrchol ar y mater.”

Nid felly, meddai'r Cynrychiolydd F. James Sensenbrenner Jr o Wisconsin, sy'n deall bwriad cyngresol orau oherwydd mai ef oedd prif awdur y Ddeddf Gwladgarwr. Mae’r cyngreswr, Gweriniaethwr, wedi ei gythruddo gymaint gan ystumiad y llywodraeth ffederal o’r ddeddf nes ei fod wedi drafftio deddfwriaeth y dywed y bydd yn rhoi rhaglen metadata’r Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol “allan o fusnes.” Mae’n galw’r ddeddfwriaeth yn Uno a Chryfhau America trwy Fullling Hawliau a Diweddu Eavesdropping, Casglu Dragnet, a Deddf Monitro Ar-lein, neu, wedi'i fyrhau'n drugarog i'w ddefnyddio bob dydd, Deddf Rhyddid UDA.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd