Cysylltu â ni

Frontpage

Brasil dulliau India ar gyfer uwchgynhadledd fyd-eang i drafod gwyliadwriaeth Unol Daleithiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

331Mae dicter byd-eang yn erbyn datgeliadau diweddar o wyliadwriaeth dorfol gan lywodraeth yr UD, a ysgogodd drafodaethau ar gyfer adolygiad o ganllawiau gwyliadwriaeth fyd-eang, wedi arwain llywodraeth Brasil i estyn allan at lywodraeth India am gefnogaeth i'w chynnig i gynnal uwchgynhadledd fyd-eang unwaith ac am byth, wedi'i drefnu ar gyfer dechrau mis Mai 2014.

Mae'r symudiad yn dilyn araith ddig yr Arlywydd Dilma Rouseff (llun) ar wyliadwriaeth yr Unol Daleithiau yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym mis Medi.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Materion Allanol Syed Akbaruddin y newyddion. Roedd y mater gwyliadwriaeth hefyd wedi codi yn ystod ymweliad y Gweinidog Materion Allanol Salman Khurshid â Brasil ym mis Hydref. Roedd Khurshid a’i gymar o Frasil wedi “mynegi eu pryder” ar y mater. Cynhaliwyd y cyfarfodydd hyn yn ystod yr wythnos yn dilyn ymweliad cyntaf Prif Swyddog Gweithredol ICANN Fadi Chehadé â Brasil a chyfarfod â Rouseff, a arweiniodd at y cynnig ar gyfer 'uwchgynhadledd' Brasil, a ddaliodd yr holl wledydd a chymunedau rhyngrwyd yn ddiarwybod.

hysbyseb

Copa syndod

Nid oes gan hyd yn oed etholaethau agosaf ICANN - ISOC ac IETF - unrhyw eglurder ynghylch amseriad, pwrpas, proses a chanlyniad uwchgynhadledd unwaith ac am byth o'r fath. Ar wahân i India, mae Brasil hefyd mewn cysylltiad â gwledydd eraill fel De Korea, Awstralia ac yn fwy tebygol bellach, yr Almaen, ar ôl iddi ddod i’r amlwg yn ddiweddar y gallai’r Unol Daleithiau fod wedi monitro ffôn y Canghellor Angela Merkel am fwy na degawd.

Cynhaliodd ICANN sawl cyfarfod ynghyd â phenaethiaid ISOC ac IETF yr wythnos diwethaf yn y Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd yn Bali, Indonesia i ateb cwestiynau amrywiol randdeiliaid. Arhosodd busnes a chymdeithas sifil yn amheus ynghylch y cyfarfod, o ystyried cefnogaeth Brasil i Gytundeb ITU a model rhyng-lywodraethol ar gyfer llywodraethu Rhyngrwyd, gydag ofnau bod y cyfarfod hwn yn cael ei beiriannu i gryfhau rheolaeth amlochrog ar y Rhyngrwyd heb broses glir ar gyfer cyfranogiad aml-randdeiliad. wrth wneud penderfyniadau.

hysbyseb

Amheuaeth eang

Daeth sgeptigaeth yn uwchgynhadledd Brasil yn ddifrifol wrth i nifer o drydariadau a gweddarllediadau o'r IGF yn Bali ddangos bod dirprwyaeth Brasil yn parhau i fod yn aneglur ynghylch eu safiad ar y model amlochrog yn erbyn aml-randdeiliad o lywodraethu'r Rhyngrwyd, gan ddefnyddio'r geiriau'n gyfnewidiol yn aml.

Mae pryderon India yn graver. Mae hyn oherwydd, os yw gwyliadwriaeth, yn hytrach na gwerthuso model aml-ddeiliad ar gyfer trawsnewid llywodraethu rhyngrwyd, yn parhau i fod yn brif fater cynhadledd Brasil - yn unol ag araith yr Arlywydd Rouseff yn y Cenhedloedd Unedig ac yn seiliedig ar ddatganiadau dirprwyaeth Brasil yn Bali - byddai hyn yn dod â Chanol India System Monitro (CMS) yn ffocws.

Datgelodd adroddiad ymchwiliol gan The Hindu, 'Gall prosiect gwyliadwriaeth India fod mor angheuol â PRISM', a gyhoeddwyd ar Fehefin 21, fod y CMS yn ail yn unig i PRISM o ran maint, gallu angheuol a gallu rhyfeddol i ymyrryd â phreifatrwydd dinasyddion. , heb lawer o fanylion na chanllawiau yn y parth cyhoeddus. Hyd yn oed yn yr IGF yr wythnos diwethaf, denodd y CMS feirniadaeth am ei weithdrefnau gwyliadwriaeth afloyw.

Mae rhanddeiliaid Indiaidd yn ffafrio cael gwared ar reolaeth llywodraeth yr UD dros ICANN, er efallai nad yw hynny'n gysylltiedig yn uniongyrchol â phrif fater gwyliadwriaeth, sydd wedi tanio'r priflythrennau byd-eang sy'n ysgubo dicter. Fodd bynnag, ar wahân i rôl gryfach i Bwyllgor Cynghori'r Llywodraeth (GAC), nid oes map ffordd clir ar gyfer adlinio ICANN. Nid yw'n eglur a fydd uwchgynhadledd Brasil yn delio â gwyliadwriaeth a rhyngwladoli ICANN, neu'n adolygu gweithdrefnau gwyliadwriaeth byd-eang yn bennaf.

Cyfyng-gyngor India

Ni chadarnhaodd y Weinyddiaeth Materion Allanol a yw India wedi penderfynu cefnogi ymdrech Brasil. Fodd bynnag, os bydd, bydd mewn perygl o amddiffyn beirniadaeth yn erbyn gwyliadwriaeth sy'n gysylltiedig â CMS, wrth gytuno i ymosod ar yr Americanwyr ar PRISM. Mae llywodraeth India wedi bod naill ai’n amddiffynnol neu’n dawel ar y rhaglen PRISM ers iddi elwa o’r rhaglen.

Mae busnesau byd-eang a’r gymdeithas sifil yn ymddangos yn gyffyrddus yn trafod gwyliadwriaeth yn agored, ond os bydd llywodraethau - y mae bron pob un ohonynt yn cymryd rhan mewn gwyliadwriaeth eang - yn cefnogi trafodaeth o’r fath yn parhau i fod yn ddirgelwch. Ers cynnig y cyfarfod ym Mrasil ar gyfer mis Mai 2014, yng nghanol etholiad cyffredinol India, mae'r tebygolrwydd y bydd unrhyw uwch benaethiaid gwleidyddol neu fiwrocrataidd yn arwain dirprwyaeth India hefyd yn edrych yn fychan.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd