Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Adroddiad yn datgelu cynnydd o ran gwell cydlynu bolisïau'r UE yn helpu i oresgyn tlodi ledled y byd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cymorth ar gyfer masnachAr 4 Tachwedd, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei adroddiad ar gydlyniant polisi ar gyfer datblygu sy'n nodi'r cynnydd a wnaed gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wrth sicrhau bod eu gweithredoedd mewn meysydd fel masnach, amaethyddiaeth, diogelwch neu ymfudo yn unol â'r nod. goresgyn tlodi mewn gwledydd sy'n datblygu.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw, ymhlith pethau eraill, bod yr UE wedi cynyddu tryloywder taliadau a wneir gan gwmnïau Ewropeaidd wrth ecsbloetio adnoddau naturiol, a thrwy hynny gefnogi'r frwydr yn erbyn osgoi talu treth a llygredd mewn gwledydd sy'n datblygu. Yn ôl yr adroddiad, mae Ewrop hefyd yn helpu i sicrhau bod bwyd mwy diogel a maethlon ar gael mewn gwledydd sy'n datblygu ac yn hwyluso gwell mynediad i farchnadoedd yr UE i'w cynhyrchwyr, sy'n creu swyddi a thwf.

Dywedodd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs: “Mae adroddiad heddiw yn cadarnhau safle’r UE fel arweinydd byd-eang wrth sicrhau cydlyniad effeithiol o’i bolisïau at ddibenion datblygu. Er bod cynnydd wedi'i wneud dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwy'n benderfynol o feithrin ymdrechion a pherfformiad yr UE yn y maes hanfodol hwn. Mae wedi bod yn flaenoriaeth i mi ers dechrau fy mandad i sicrhau y dylid cydgysylltu'n dda holl weithgareddau'r UE sy'n cael effaith ar ddatblygiad i wella canlyniadau a helpu i oresgyn tlodi ledled y byd. Mae angen i gydlyniant polisi ar gyfer datblygu aros wrth wraidd ein hagenda yn y dyfodol ar gyfer sicrhau datblygu cynaliadwy a thwf cynhwysol. ”

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar bum her ddatblygu y mae'r UE yn targedu ei ymdrechion yn benodol arnynt: masnach a chyllid, newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd, ymfudo a diogelwch. Rhai enghreifftiau o gynnydd:

  • Mae'r UE yn parhau i gynyddu mynediad (ee trwy gytundebau masnach rydd dwyochrog) i'r farchnad sengl fawr Ewropeaidd, gan ganiatáu ar gyfer twf sy'n cael ei yrru gan allforio mewn gwledydd sy'n datblygu. Yr UE a'i aelod-wladwriaethau hefyd gyda'i gilydd yw'r darparwr Cymorth ar gyfer Masnach (AfT) mwyaf ar € 9.5 biliwn yn 2011. Mae Cymorth ar gyfer Masnach yn helpu i adeiladu galluoedd cynhyrchiol ac yn cryfhau gallu gwlad i fasnachu ar farchnadoedd domestig, rhanbarthol a rhyngwladol.
  • Mae polisi deunyddiau crai yr UE yn rhoi pwys mawr ar wella llywodraethu a thryloywder mewn gwledydd sy'n datblygu. Blaenllaw o weithredu gan yr UE yn hyn o beth yw Cynllun Gweithredu Gorfodi, Llywodraethu a Masnach Cyfraith Coedwigoedd yr UE (FLEGT), ar y frwydr yn erbyn logio anghyfreithlon, sy'n defnyddio cymhellion masnach a marchnad yr UE fel trosoledd i sicrhau mai dim ond pren a gynaeafir yn gyfreithiol. yn cael ei fewnforio.
  • Mae newidiadau diweddar i'r Cyfarwyddebau Cyfrifyddu a Thryloywder yn hyrwyddo datgelu taliadau a wneir i lywodraethau gan y diwydiannau echdynnu a choedwigaeth Ewropeaidd. Bydd angen datgelu pob taliad i lywodraethau dros € 100,000 gan gwmnïau mawr yn y diwydiant echdynnu yn gyhoeddus. Bydd hyn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar gymdeithas sifil mewn gwledydd sy'n llawn adnoddau i ddwyn llywodraethau i gyfrif am unrhyw incwm a wneir trwy ymelwa ar adnoddau naturiol.

Cefndir

Mae'r UE wedi bod yn arweinydd wrth lunio'r cysyniad o Gydlyniant Polisi ar gyfer Datblygu (PCD) sydd â'r nod o gryfhau effaith gadarnhaol polisïau di-gymorth ag amcanion datblygu'r UE. Trwy wneud polisïau'n fwy cydlynol a thrwy ddatblygu synergedd rhyngddynt, gellir sicrhau mwy o effeithiolrwydd cymorth datblygu.

hysbyseb

Mae ymrwymiad yr UE i PCD wedi'i ymgorffori yn erthygl 208 o'r Cytuniad ar weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cadarnhau "Bydd yr Undeb yn ystyried amcanion cydweithredu datblygu yn y polisïau y mae'n eu gweithredu sy'n debygol o effeithio ar wledydd sy'n datblygu. " Mae'r ymrwymiad hefyd wedi'i ymgorffori yn y Consensws Ewropeaidd ar Ddatblygu, y cytunwyd arno ar y cyd gan y Comisiwn, y Cyngor a Senedd Ewrop.

Mae'r Comisiwn yn monitro cynnydd ar PCD trwy gyfrwng adroddiad dwyflynyddol yr UE sy'n cynnwys holl weithgareddau'r UE sy'n ymwneud â PCD - gan gynnwys ei Aelod-wladwriaethau. Adroddiad heddiw yw'r pedwerydd hyd yn hyn, yn dilyn rhifynnau yn 2007, 2009 a 2011.

I gael mwy o wybodaeth am Adroddiad 2013 yr UE ar Gydlyniant Polisi ar gyfer Datblygu, cliciwch yma.

diet

Ffordd o Fyw Iach: Y Comisiwn yn lansio ymgyrch ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r Ffordd o Fyw Iach4All ymgyrch i hyrwyddo a ffordd iach o fyw i bawb, ar draws cenedlaethau a grwpiau cymdeithasol, gyda'r nod o wella iechyd a lles Ewropeaid. Gan gysylltu chwaraeon a ffyrdd o fyw egnïol â pholisïau iechyd, bwyd a pholisïau eraill, mae'r ymgyrch ddwy flynedd hon yn cynnwys cymdeithas sifil, sefydliadau anllywodraethol, awdurdodau cenedlaethol, lleol a rhanbarthol a chyrff rhyngwladol. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gweithredu sawl cam er mwyn i bobl Ewrop fod yn fwy egnïol ac yn fwy ymwybodol o'u hiechyd.

Bydd y camau gweithredu yn cefnogi tri amcan y Ffordd o Fyw Iach4All ymgyrch:

  • Codi mwy o ymwybyddiaeth ar gyfer ffyrdd iach o fyw ar draws pob cenhedlaeth;
  • Cefnogi mynediad haws i chwaraeon, gweithgaredd corfforol a dietau iach, gyda ffocws arbennig ar gynhwysiant a pheidio â gwahaniaethu i gyrraedd a chynnwys grwpiau difreintiedig;
  • Hyrwyddo dull byd-eang ar draws polisïau a sectorau, gan gysylltu bwyd, iechyd, lles a chwaraeon.

Gall yr holl sefydliadau sy'n cymryd rhan gyflwyno ymrwymiad ar gyfer gweithredoedd pendant yn y Bwrdd Adduned ar-lein. Sawl gwlad a sefydliad o’r UE, megis y Pwyllgorau Olympaidd Rhyngwladol ac Ewropeaidd, Asiantaeth Gwrth Gyffuriau’r Byd (WADA), Ffederasiwn Chwaraeon Ysgolion Rhyngwladol, Cymdeithas Fédération Internationale de Football (FIFA), Undeb Cymdeithasau Pêl-droed Ewropeaidd (UEFA) , a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) eisoes wedi cyflwyno eu cyfraniad, gyda llawer mwy i'w ddisgwyl.

hysbyseb

Fel cydlynydd yr ymgyrch, bydd y Comisiwn yn gweithredu sawl cam yn ystod y ddwy flynedd nesaf, gan gynnwys er enghraifft:

  • Cynyddu cyllid ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi ffordd iach o fyw yn y Erasmus +, Horizon Ewrop a EU4Health Ar gyfer 2021-2027, bydd € 470 miliwn ar gael ar gyfer gweithredoedd chwaraeon o dan Erasmus +, € 290 miliwn o dan Horizon Europe, a € 4.4 miliwn o dan EU4Health;
  • creu newydd Gwobr #BeActive ar draws Cenedlaethau cydnabod pwysigrwydd Chwaraeon ar draws gwahanol oedrannau;
  • lansio a Ap Symudol yr UE ar gyfer atal canser codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ffyrdd iach o fyw ar gyfer atal canser, gan gefnogi nodau Cynllun Canser Curo Ewrop;
  • datblygu a diweddaru cronfa ddata cynhwysion bwyd sy'n cynnwys gwybodaeth am ansawdd maethol cynhyrchion bwyd wedi'u prosesu a werthir yn yr UE i hyrwyddo cynhyrchion bwyd iachach a lleihau'r defnydd o gynhyrchion bwyd llai iach sy'n cynnwys llawer o siwgr, braster a halen. A. labelu maeth gorfodol blaen pecyn yn cefnogi'r amcan hwnnw ymhellach yn ogystal â'r Cod Ymddygiad yr UE ar fusnesau bwyd cyfrifol ac arferion marchnata a ddaeth i rym ym mis Gorffennaf 2021;
  • mynd i’r afael â mater dietau iach a chynaliadwy, a phwysigrwydd gweithgaredd corfforol ac iechyd meddwl mewn ysgolion. Bydd y Comisiwn yn adolygu'r Cynllun ffrwythau, llysiau a llaeth Ysgol yr UE a bydd yn symleiddio'r cysyniad o ffyrdd iach o fyw yn ei argymhelliad ar addysg, a;
  • Cefnogi llunio polisïau ar sail tystiolaeth ar gyfer ffyrdd iach o fyw gyda'r Porth Gwybodaeth Hybu Iechyd ac Atal Clefydau a'r Canolfan Wybodaeth ar Ganser.

Mae lansiad yr ymgyrch yn cyd-fynd â dechrau'r Wythnos Chwaraeon Ewropeaidd 2021, a gynhelir rhwng 23 a 30 Medi ledled Ewrop o dan nawdd tri athletwr Ewropeaidd gwych: Beatrice Vio, Jorge Pina a Sergey Bubka. Bydd miloedd o ddigwyddiadau, ar-lein ac yn y fan a'r lle, yn tynnu sylw at bŵer gweithgaredd corfforol i ddod â llawenydd, adeiladu gwytnwch a chysylltu cenedlaethau. Ers ei rhifyn cyntaf yn 2015, Wythnos Chwaraeon Ewrop yw'r ymgyrch Ewropeaidd fwyaf dros hyrwyddo chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Yn ystod Wythnos Chwaraeon Ewropeaidd 2020 (EWoS) gwelwyd cyfranogiad uchaf erioed o 15.6 miliwn o gyfranogwyr gweithredol mewn dros 32,000 o ddigwyddiadau ledled Ewrop.

Wrth hyrwyddo Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Is-lywydd Margaritis Schinas: “Mae chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn cyfrannu at ein lles corfforol a meddyliol. Mae'r diffyg gweithgaredd corfforol nid yn unig yn cael effaith negyddol ar gymdeithas ac iechyd pobl, ond mae hefyd yn arwain at gostau economaidd. Yn ogystal, mae gan chwaraeon y potensial i gryfhau negeseuon goddefgarwch ac atgyfnerthu dinasyddiaeth ledled Ewrop. Mae ymgyrch heddiw HealthyLifestyle4All yn dyst o oblygiad y Comisiwn i ffordd iach o fyw i bob dinesydd. ”

hysbyseb

Wrth lansio’r ymgyrch ochr yn ochr ag Wythnos Chwaraeon Ewropeaidd yn Slofenia ddoe, dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Dim ond dros y blynyddoedd y mae ymwybyddiaeth pobl o rôl chwaraeon a ffitrwydd ar gyfer ffordd iach o fyw wedi tyfu, nid lleiaf oherwydd y pandemig. Mae'n rhaid i ni gadw'r momentwm. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i weithio i godi ymwybyddiaeth am y rôl allweddol y mae chwaraeon yn ei chwarae i'n cymdeithasau; ar gyfer iechyd, cynhwysiant cymdeithasol a lles pobl. Mae'r fenter HealthyLifestyle4All yn gwahodd sectorau allweddol sy'n hyrwyddo chwaraeon, gweithgaredd corfforol a dietau iach i ymuno â'r Comisiwn i hyrwyddo gweithredu a all wella ein harferion iach. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: "Iechyd da yw'r sylfaen ar gyfer cymdeithasau cryf ac economïau cryf. A bydd atal bob amser yn well na gwella. Dyma pam mae hybu iechyd ac atal afiechydon yn rhan hanfodol o'n gwaith ar iechyd, a un o brif ganolbwynt Cynllun Canser Curo Ewrop. Bydd y fenter HealthyLifestyles4All yn ein helpu i dynnu sylw at bwysigrwydd ffyrdd iach o fyw ar draws pob cenhedlaeth a grŵp cymdeithasol. Bydd yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd ffyrdd iach o fyw, yn cefnogi symudiad tuag at ddeietau mwy cynaliadwy a hyrwyddo busnes bwyd cyfrifol ac arferion marchnata. ”

Cefndir

Yn ôl y diweddaraf arolwg Eurobarometer, mae bron i hanner yr Ewropeaid byth yn ymarfer nac yn chwarae chwaraeon, ac mae'r gyfran wedi cynyddu'n raddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dim ond 1 o bob 7 person 15 oed neu hŷn sy'n bwyta o leiaf bum dogn o ffrwythau neu lysiau bob dydd, tra nad yw 1 o bob 3 yn bwyta unrhyw ffrwythau na llysiau bob dydd. Mae ffyrdd iach o fyw yn cyfrannu at leihau nifer yr achosion o glefydau anhrosglwyddadwy. Er enghraifft, mae'n ffaith sefydledig bod dros 40% o ganserau yn ddeietau y gellir eu hatal ac yn afiach ac mae ffyrdd o fyw eisteddog yn benderfynyddion pwysig. Gall strategaethau atal canser effeithiol atal salwch, achub bywydau, a lleihau dioddefaint. Mae cynllun Beating Cancer Cancer wedi ymrwymo i roi'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen ar bobl i wneud dewisiadau iachach o ran diet ac ymarfer corff.

Cydnabyddir chwaraeon am roi hwb i'r system imiwnedd, helpu i wella iechyd meddwl ac addysgu gwerthoedd pwysig cynhwysiant a chyfranogiad inni. Ar lefel yr UE, mae'r Comisiwn yn cefnogi hyrwyddo gweithgaredd corfforol trwy gymorth ariannol trwy Erasmus +, Horizon Europe ac EU4Health. Er 2014, mae Erasmus + wedi ariannu 1175 o brosiectau ac wedi cyrraedd 3700 o sefydliadau am werth € 250 miliwn. Creodd y Comisiwn hefyd y Gwobrau #BeActive i gefnogi prosiectau ac unigolion sy'n ymroddedig i hyrwyddo chwaraeon a gweithgaredd corfforol ledled Ewrop.

Mae'r Comisiwn yn cefnogi'r aelod-wladwriaethau a'r rhanddeiliaid i hyrwyddo dietau iach trwy nifer o gamau, megis ailfformiwleiddio bwyd, lleihau marchnata ymosodol (digidol) bwydydd sy'n cynnwys llawer o fraster, halen a siwgrau, caffael bwyd ysgol yn gyhoeddus, hyrwyddo gweithgaredd corfforol a gwybodaeth i ddefnyddwyr, gan gynnwys labelu. Trosolwg o'r polisi mentrau ar faeth a gweithgaredd corfforol yn dangos y gall gyfrannu at leihau baich afiechydon anhrosglwyddadwy, fel canser, clefyd cardiofasgwlaidd, gordewdra a diabetes. Mae'r Strategaeth Fferm i Fforc yn anelu at gyflymu ein trosglwyddiad i system fwyd gynaliadwy lle mae gan bawb fynediad at ddigon o fwyd cynaliadwy, diogel, maethlon a chynaliadwy.

Mwy o wybodaeth

Ffordd o Fyw Iach4All

Wythnos Chwaraeon Ewropeaidd

Maeth a gweithgaredd corfforol

Cynllun Canser Curo Ewrop

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn ymweld â'r Balcanau Gorllewinol

cyhoeddwyd

on

Cyn Uwchgynhadledd yr UE-Balcanau Gorllewinol ar 6 Hydref, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn y Balcanau Gorllewinol rhwng heddiw (28 Medi) a dydd Iau (30 Medi), i ymweld ag Albania, Gogledd Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, a Bosnia a Herzegovina. Fe fydd yr arlywydd yn cychwyn ar ei thaith yn Tirana y bore yma, lle bydd y Prif Weinidog Edi Rama, a’r Arlywydd Ilir Meta, yn ei derbyn. Ynghyd â'r prif weinidog, bydd yn mynychu urddo 'Ysgol Korb Muça ac Europa Kindergarten', a ailadeiladwyd gyda chronfeydd yr UE o dan y Ysgolion EU4 rhaglen ar ôl daeargryn dinistriol 2019. Y prynhawn yma, bydd yn teithio i Skopje, lle bydd yn cwrdd â'r Prif Weinidog Zoran Zaev, yn ogystal â'r Arlywydd Stevo Pendarovski, ac yna ymweliad â chanolfan ddiwylliannol ieuenctid, ynghyd â'r Prif Weinidog Zaev. Fore Mercher (29 Medi), bydd yr Arlywydd von der Leyen yn Pristina, lle bydd yn cwrdd â'r Arlywydd Vjosa Osmani a'r Prif Weinidog Albin Kurti. Bydd hefyd yn ymweld â Cicërimat Kindergarten, a adeiladwyd gyda chronfeydd yr UE, ynghyd â'r prif weinidog. Yna bydd yr arlywydd yn teithio i Podgorica, lle bydd yr Arlywydd Milo Đukanović a'r Prif Weinidog Zdravko Krivokapić yn ei derbyn. Yn ystod ei harhosiad, bydd yn ymweld â Sefydliad Iechyd y Cyhoedd a dderbyniodd gefnogaeth yr UE yn y frwydr yn erbyn y pandemig, yng nghwmni'r prif weinidog.

Yna, bydd yr arlywydd yn cyrraedd Belgrade, Serbia, lle bydd hi'n cwrdd â'r Arlywydd Aleksandar Vučić ddydd Mercher a'r Prif Weinidog Ana Brnabić ddydd Iau. Fore Iau, ynghyd â'r Arlywydd Vučić, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn cymryd rhan yn nigwyddiad lansio prosiect ar Goridor X. Bydd yr Arlywydd hefyd yn dyst i arwyddo contract ar gyfer adsefydlu adran ar y Briffordd Heddwch y bydd y Mae'r UE yn cefnogi. Ei stop olaf fydd Bosnia a Herzegovina, yn ddiweddarach ddydd Iau. Bydd llywydd y Comisiwn yn mynychu seremoni agoriadol Pont Svilaj sy'n cysylltu Croatia a Bosnia a Herzegovina, ynghyd â Phrif Weinidog Croatia Andrej Plenković a Chadeirydd Cyngor y Gweinidogion Zoran Tegeltija. Yr un diwrnod, yn Sarajevo, bydd hefyd yn cael cyfarfodydd gydag aelodau Llywyddiaeth Bosnia a Herzegovina. Yn ystod ei hymweliad, Llywydd von der Leyen yn rhoi cynadleddau i'r wasg gyda gwahanol arweinwyr y Balcanau Gorllewinol, y gallwch eu dilyn yn fyw EBS

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn UNGA76: Amlapio

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi gorffen wythnos o drafodaethau dwys gydag arweinwyr o bob cwr o'r byd ar sut i fynd i'r afael â heriau mwyaf dybryd ein hoes: brwydro yn erbyn y pandemig coronafirws ac adfer ohono, ymladd newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, datblygu cynaliadwy a'r erydiad. hawliau dynol. Ar 23 Medi, yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) cyflwyno datganiad ar ran yr UE yn ystod y gynhadledd weinidogol ar erthygl XIV o'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear Cynhwysfawr (CTBT). Gwyliwch y datganiad yma.

Hefyd cyflwynodd neges fideo yn ystod cyfarfod y Gynghrair dros Amlochredd. Cyflwynodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič sylwadau agoriadol yn y digwyddiad lefel uchel ar 'Amddiffyn plant, dioddefwyr anweledig gwrthdaro arfog a COVID-19', a drefnwyd gan yr UE a Gwlad Belg. Cymerodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius ran mewn digwyddiad lefel uchel ar safbwyntiau rhanbarthol ar yr economi gylchol. Hefyd ar 23 Medi, cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop Frans Timmermans a’r Comisiynydd Ynni Kadri Simson dri Chompact Ynni yn Deialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni yn Efrog Newydd, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol a’r Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn cynrychioli’r UE yn Uwchgynhadledd Systemau Bwyd rhithwir y Cenhedloedd Unedig. Bydd ei araith ar gael yma.

Cymerodd ran hefyd yn y ddeialog arweinyddiaeth “Cyflymu gweithredu i sicrhau mynediad at ynni cyffredinol ac allyriadau sero net” fel rhan o Ddeialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni. Yn olaf, ddydd Mawrth, 28 Medi, bydd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen yn cymryd rhan yng nghyfarfod Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth ar Swyddi a Diogelu Cymdeithasol ar gyfer Dileu Tlodi, a drefnir gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Bydd yr holl sylw yn y wasg a deunydd clyweledol o'r wythnos ddiwethaf ar gael ar EEASEwrop a Consilium.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd