Cysylltu â ni

Tsieina

'Ymreolaeth Big Brother'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

pic 1Gwahanu Tibet o Tsieina yn cyfateb i dorri braich o gorff, yn ôl cadeirydd Zhu Weiqun (Yn y llun isod), Cadeirydd Tsieina dros faterion ethnig a chrefyddol. A does dim siawns o hynny'n digwydd.

Zhu 2

"Mae pob modfedd o'r Tibet yn bwysig i ni," meddai Weiqun Gohebydd UE. "Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw un o ran o Tsieina i gael ei wahanu oddi wrth Tsieina neu a feddiannir gan rymoedd tramor."

hysbyseb

Tibet wedi bod yn wleidyddol ddadleuol o hyd, fodd bynnag, Tsieina safiad gwleidyddol yn parhau i fod yn gadarn. A chyda gwledydd sy'n ystyried y bŵer Asiaidd fel credydwr yn y dyfodol i leddfu eu woes economaidd, mae'n annhebygol y bydd ei pholisïau ethnig yn cael ei herio.

Y Deyrnas Unedig, er enghraifft, penderfynodd ddiwedd 2008 i dderbyn rheol Beijing dros y rhanbarth Tibet yn swyddogol. Symudiad oedd yn ystyried Weiqun dod â'r DU "yn unol â'r sefyllfa gyffredinol yn y byd heddiw."

Mae beirniaid, fodd bynnag, yn honni mai cydnabyddiaeth swyddogol y cyn-brif weinidog Gordon Brown oedd ymgais i ddod â China i drefn economaidd fyd-eang newydd. Arwydd clir o sut mae cenhedloedd y gorllewin yn barod i droi llygad dall at gam-drin hawliau dynol yn gyfnewid am ffafr economaidd.

hysbyseb

Felly, mae wedi cael ei adael i grwpiau hawliau dynol i godi'r achos Tibet yn erbyn Tsieina. A'r rhestr o cyhuddiadau yn hir.

Yn fwyaf diweddar Adroddodd Amnest Rhyngwladol ar digwyddiad yn gynnar ym mis Hydref y mae awdurdodau Tseiniaidd agorodd tân ar brotestwyr Tibetaidd yn nhref Driru, anafu dros bobl 60. A Tibetans 40 pellach yn cael eu cadw yn ddiweddarach gyda eu lleoliad presennol yn dal yn anhysbys.

"Oherwydd y gwahaniaethau enfawr mewn sefyllfaoedd yn yr Undeb Ewropeaidd a Tsieina yn rhaid i ni ddewis ein llwybrau eu hunain," meddai Weiqun.

'Mae gair drwg wedi'i sibrwd yn adleisio can milltir'

Bydd Weiqun pwyntio at bopeth sy'n dda Tsieina wedi dod i'r Tibet Rhanbarth Ymreolaethol (TAR) megis twf cyflym GDP, twristiaeth cynyddol a moderneiddio seilwaith mewn uchder.

"Mae hyn yn arwydd o ba mor dda y grwpiau ethnig wedi cael eu trin," meddai Weiqun. "Ni fyddai llwyddiant Fel arall, megis economaidd yn Nhibet, a Tsieina yn gyffredinol, wedi digwydd."

Bydd Tsieina yn teimlo bod ffeithiau caled cyfarch eu polisi Tibet. Ond y neges o Tibet 120 sydd wedi gosod eu hunain ar dân ers 2009 yn awgrymu fel arall. Ynghyd ag adroddiadau o gam-drin hawliau dynol o oddi wrth Gynrychiolydd Arbennig yr UE ar Hawliau Dynol a Chomisiwn Gweithredol Unol Daleithiau Congressional ar Tsieina, mae'n rhoi darlun gwahanol iawn.

"Yn hytrach na mynd i'r afael â'r cwynion, awdurdodau Tsieina cryfhau'r ymgyrch diogelwch yn seiliedig ar y rhagdybiaeth o 'cynnal a chadw sefydlogrwydd' sy'n torri ar rhyddid Tibetans 'mynegiant, cymdeithas a symud," yn ôl adroddiad blynyddol yr Unol Daleithiau ar Tsieina.

Mae'r saethu Hydref yn Driru ar arddangoswyr yn arwydd o'r hyn adroddiadau hyn allure i; gwrthdaro a ddilynodd o ganlyniad i wrthod Tibetan i chwifio'r faner Tseiniaidd ar ddiwrnod cenedlaethol Tsieina ar Hydref 1. Mae lefel yr anufudd-dod a oedd yn cwrdd gyda dyfodiad o filoedd o filwyr Tseiniaidd gorfodi pobl leol i godi'r faner Tseiniaidd, yn ôl llywodraeth yr Unol Daleithiau a gefnogir Radio Free Asia.

Digwyddiad sy'n Weiqun gwrthbrofi.

"Ni fu unrhyw arestiadau dros anghydfodau baner," meddai Cadeirydd Weiqun. "Nid yw hyn wedi digwydd. pobl Tibet yn awyddus i chwifio'r faner oherwydd eu bod yn falch o fod yn rhan o China. "

Fodd bynnag, Weiqun yn sôn, os yn y digwyddiad 'mae pobl sy'n difwyno'r faner Tseiniaidd yn fwriadol, yna byddant yn cael eu trin fel gofynion cyfraith; ni waeth pa grŵp ethnig y maent yn dod o '. Datganiad sy'n ymddangos i gyd-fynd gydag adroddiadau yn dod o bentref Tibetaidd o Mowa, lle mae baneri Tseineaidd eu gollwng i mewn i afon anogaeth arestiadau a goresgyniad milwrol.

'Mae'n haws rheoli cenedl na phlentyn'

"Yn Tsieina rydym yn ymarfer ymreolaeth mewn rhanbarthau crefyddol," meddai Weiqun. "Gall y rhanbarthau lunio eu datblygiad a rheolau eu hunain. Mae hynny'n golygu bod ganddynt hyblygrwydd yn eu datblygiad eu hunain. "

ymreolaeth Tseiniaidd, fodd bynnag, nid yn derm hyblyg. Pan ofynnwyd i ymhelaethu ar sut ymreolaethol bydd Tibet yn cael ei ganiatáu i fod, dywedodd Weiqun y gallai pobl arfer eu hawliau, cyn belled â'u bod yn cadw at y cyfansoddiad.

Mae realiti Tibet hunan-rheol yn un sy'n cael ei arfer dan oruchwyliaeth Tseineaidd. Unrhyw beth arall, fel yr awgrymwyd gan y Dalai Lama, yn cael ei fodloni yn unig gyda amheuaeth Tsieineaidd.

Fersiwn y Dalai Lama o ymreolaeth, yn llygaid o Tsieina, yn broses dau gam o ymwahaniaeth, yna annibyniaeth.

"Mae ein dealltwriaeth o ymreolaeth yn un na ellir ei gychwyn o fewn cyd-destun uchel neu isel," meddai Weiqun. "Mae'n gyson, ac ni fydd yn newid."

'Mae llygoden fawr sy'n cnoi wrth gynffon cath yn gwahodd dinistr'

Bydd gwledydd y Gorllewin yn anghytuno gyda'r canllaw Tsieina i ymreolaeth. Ond byddant yn anghytuno dawel.

Adroddiad gan Watch Hawliau Dynol yn lamented ymdrechion gwan o aelod-wladwriaethau'r UE i wneud argraff ar bryderon hawl dynol ar arweinwyr Tseineaidd. Yn enwedig o ystyried bod gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd a fabwysiadwyd pecyn ysgubol o bolisïau newydd ym mis Mehefin 2012 sy'n ymrwymo i'r UE i 'taflu ei bwysau y tu ôl i lawn eiriolwyr rhyddid, democratiaeth a hawliau dynol ledled y byd.'

Beirniadaeth dilys efallai, ond un a fydd yn mynd ar ei anwybyddu gan nad yw er budd cenhedloedd i brocio y ddraig.

Tsieina yn dal $ 1.3 triliwn o ddyled Americanaidd ei ben ei hun ac mae wedi bod yn prynu i fyny dyled Ewropeaidd yn ogystal. Er enghraifft, y bŵer Asiaidd yn un o'r perchnogion tramor mwyaf o ddyled sofran Sbaen, gydag oddeutu 10% o gyfanswm ddaliadau tramor.

Felly, pan benderfynodd llys Sbaeneg ym mis Hydref i gyhoeddi dditiad i gyn Arlywydd Tseiniaidd Hu, dros ei record hawliau dynol yn erbyn Tibet rhwng 1989-92, ni all un helpu ond yn teimlo bod y llywodraeth Sbaen chwith yn squirming anesmwyth.

Yn enwedig pan Ymatebodd Cadeirydd Weiqun y ditiad gyda: "Mewn hanes rhai gwledydd y gorllewin erioed wedi trin Tsieina mewn modd cyfreithiol. Roedden nhw eisiau i feddiannu Tseiniaidd a llosgi ein tai. Nawr gallant wneud hyn mwyach, fel eu bod yn troi at ditiadau i geisio brifo ni.

Mae'r math hwn o dditiad yn chwerthinllyd ac yn chwerthinllyd. Bydd y bobl hyn ond yn cael eu gadael bychanu. Dywed A ddihareb Tseiniaidd: 'Dewch atom ni os ydych yn dymuno. Os oes gennych chi ddigon dewr '. "

Hawlfraint ar ddelweddau: Delwedd gyntaf, Ymgyrch Ryngwladol dros Tibet, trydydd delwedd Amnest Rhyngwladol.

Twitter ddolen.

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd