Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: biwrocratiaid yr UE yn bwriadu i ddiogelu marchnadoedd sigaréts a chyffuriau tra'n lladd ysmygwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

E-sigarétsGan Gilbert Ross, MD  ACSH.org, Efrog Newydd, UD Rhagfyr 2013

Pan daflodd Senedd Ewrop (EP) Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd (ECD) trwy roi feto ar reoliad meddygaeth ar gyfer sigaréts electronig (e-cigs) fis Hydref y llynedd, fe wnaeth arbenigwyr iechyd cyhoeddus America (roeddwn i wedi fy nghynnwys) ochenaid o ryddhad lled. Byddai rheoleiddio o'r fath, i bob pwrpas, wedi gwahardd e-gigs, wedi gwneud yr holl ddyfeisiau effeithiol yn anghyfreithlon yn yr UE ac wedi troi miliynau o 'bapurau' yn ysmygwyr neu droseddwyr aildrosglwyddwyd. Y buddiolwyr? Tybaco Mawr a Pharma Fawr.

Ond na! Tynnodd yr EP y llinell at orgyffwrdd rheoliadol mor ddinistriol, gan gyfyngu rheoliadau i unbeniaid synnwyr cyffredin yn bennaf, o gryn dipyn ar hynny. Nawr, roeddwn i a fy nghydweithwyr yn America yn meddwl, gallwn fynd yn ôl i boeni am yr hyn y byddai ein Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) gwrth-gynghorol ei hun yn ei gyhoeddi yn ei genhadaeth barhaus i ddifrodi'r dyfeisiau risg isel. Mae ein rheoliadau e-cig, sydd i fod yr un mis, wedi cael eu gohirio rhywfaint gan yr holl beth "cau'r llywodraeth", felly rydyn ni'n yanks aros ar fentrau chwilio, gan aros i'r datgeliad ddod gan yr asiantaeth oruchwylio, OIRA.

hysbyseb

Oni fyddech chi'n ei wybod? Tra cafodd ein cefnau eu troi, penderfynodd aelodau pwdu o’r CE (sy’n cynrychioli pwy, yn union?) Peidio â gadael i’w slap canfyddedig gan yr EP fynd heb eu hateb, a phenderfynon nhw roi cynnig ar ffordd osgoi glyfar o’r ddeddfwrfa a etholwyd yn ddemocrataidd trwy ailafael yn eu hymosodiad ar e-cigs. Efallai o wybod y gwybedfil y byddai hyn yn ei greu, yn ddoeth fe wnaethant geisio ymgymryd â'r mesur hwn yn y dirgel ... ond heb ganiatáu mor ddoeth iddo gael ei ollwng i'r wasg cyn iddo ennill llawer o fomentwm yn yr ystafelloedd cefn llawn mwg, fel yr oedd y comisiynwyr wedi gobeithio.

I'r rhai nad ydyn nhw'n poeni gwyn am faterion tybaco, mae e-gigs yn dod mewn sawl ffurf, ond mae ganddyn nhw hyn yn gyffredin: maen nhw'n efelychu defodau 'myglyd' llaw-i-geg ac anadlu allan o ysmygu sigaréts, a'r mwyafrif helaeth ohonynt yn taro deuddeg o'r cyffur ysmygwyr caeth o ddewis, nicotin. Mae rhai - 'sigâr' - ar gael yn eang mewn siopau cyfleustra a fferyllfeydd, ac yn aml maent yn debyg i sigaréts tybaco. Mae gan rai awgrymiadau disglair coch trwy garedigrwydd signal LED, mae gan rai lewyrch glas; mae rhai yn wyn fel mwg rheolaidd, mae rhai yn ddu. Maent yn allyrru propylen glycol (PG) a chyflasynnau gyda'u nicotin anwedd dŵr mewn crynodiadau amrywiol. Yn gyffredinol, cydnabyddir bod yr holl gydrannau hysbys yn ddiogel yn yr UD, er na astudiwyd yr un ohonynt trwy anadlu dros gyfnod hir o ddefnydd (wel, defnyddiwyd PG mewn rhai anadlwyr meddygol heb nodi unrhyw arwyddion iechyd). Ffaith allweddol arall: mae miliynau o bobl, y mwyafrif o Ewrop ac UDA, wedi prynu e-gigs: mae eu marchnad wedi dyblu bob blwyddyn er 2010, ac erbyn hyn maent yn cynnwys bron i 3 miliwn o 'bapurau' (fel y'u gelwir, nid ysmygwyr, jamais! ) yn America a nifer hyd yn oed yn fwy yn Ewrop. (Mae'n anodd dod o hyd i union ffigurau, gan ei bod yn ymddangos bod llywodraethau'n ceisio anwybyddu'r ffenomen hon tra bod cwmnïau'n ystyried bod ffigurau o'r fath yn berchnogol ac yn iawn gyda gorliwio neu israddio, fel y mae eu buddiannau yn mynnu).

Pam eu bod mor boblogaidd? A pham mae cymaint o lywodraethau a rheoleiddwyr yn awyddus i ddileu nhw allan, eu gwneud yn ddiymadferth neu eu trethu allan o gyrraedd? Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni wynebu'r ffaith bod y rhai sy'n casáu ac yn ofni e-cigs byth yn mynd i'r afael: ysmygu sigaréts yw'r mater iechyd cyhoeddus mwyaf cyffredin, angheuol ac yn eu hatal yn y byd. PWY yn rhagweld y, os bydd tueddiadau presennol yn parhau heb ei ostwng, un biliwn yn marw o glefydau sy'n gysylltiedig ag ysmygu ledled y byd y ganrif hon. Mae'r doll flynyddol yn yr UE bron i 800,000 nawr, ac yn yr UD tua 450,000 allan o'n 45 miliwn o ysmygwyr - dangoswyd bod caethiwed sigaréts yn lladd dros hanner eu defnyddwyr yn y pen draw. Ac er bod y mwyafrif o ysmygwyr eisiau rhoi'r gorau iddi, a dros hanner yn ceisio bob blwyddyn, mae'r gyfradd "llwyddiant" yn parhau i fod yn yr ystod 5% o dwrci oer - heb gymorth. Yn anffodus, dim ond dwy neu dair gwaith y gwnaeth y llywodraeth gymeradwyo dulliau i helpu ysmygwyr i roi'r gorau iddi, gan olygu eu bod yn llwyddo ychydig yn amlach nag un o bob 10 ymgais i roi'r gorau iddi: mae ysmygu yn gaethiwed cythreulig o galed i'w dorri, o leiaf ar a par gyda chocên neu heroin.

hysbyseb

Pam mae'r CE bellach yn ceisio gorfodi rheoleiddio meddygaeth ar e-cigs trwy'r "drws cefn," fel petai? O ystyried trychineb iechyd cyhoeddus ysmygu - a'r UE sydd â'r ganran uchaf o ysmygwyr o unrhyw ranbarth ddaearyddol debyg - a'r tebygolrwydd o fuddion mawr (os nad gwyrthiau) o dderbyn e-gigs yn eang, beth sydd ddim i'w hoffi? Am resymau na ellir ond dyfalu amdanynt, mae hobgoblins a phryderon damcaniaethol wedi cael eu hachub o'r domen sbwriel y cawsant eu traddodi iddynt ar ôl pleidlais yr EP. Beth fydd yn digwydd i bapurau mewn 5, 10, 20 mlynedd? Beth am y plant: oni fyddant yn dod yn gaeth i nicotin os ydynt yn arbrofi gydag e-cigs, fel na fydd plant yn ei wneud? A'r blasau hynny! A'r hysbysebion teledu rhywiol hynny! Cofiwch Dybaco Mawr! Mae'r cyfan yn gynllwyn twyllodrus gan BAT-PMI-RJR i fynd yn ôl yn y gêm, denu pobl ifanc i mewn i anweddau newydd-cŵl, a'r peth nesaf y gwyddoch chi, ysmygwr ymroddedig! A llwyddodd y carcinogenau hynny y llwyddodd yr FDA i'w canfod yn 2009? A beth am "anwedd ail-law"?

Os yw'r 'pryderon' hyn yn swnio'n drwm (i beidio â dweud phony), maen nhw. Ni ddangoswyd bod yr un o'r 'risgiau' damcaniaethol hyn o e-gigs yn bryder realistig, a hyd yn oed dadleuon efallai y byddai ganddynt rywfaint o deilyngdod, gan gydbwyso hynny yn erbyn pŵer caethiwus adnabyddus ac effeithiau angheuol anadlu ailadroddus mwg tybaco. gwnewch y ddadl yn un fer. Ac eto, dyma ni: yn rhuthro'n fryniog tuag at amgylchedd rheoleiddio llym gan ladd y dechnoleg addawol hon i bob pwrpas, ynghyd â channoedd (miloedd?) O fusnesau bach ac amnewid yr agenda, neu fuddiannau hyd yn oed yn fwy llechwraidd, o fiwrocratiaid anetholedig, anatebol am hynny o filiynau o gyn ysmygwyr anobeithiol a'r cynrychiolwyr etholedig yn yr EP. Beth yw'r rhuthr, beth bynnag?

Elfen arall eto o'r stori sordid hon: mae llywyddiaeth yr UE yn Lithwaneg sy'n wrthwynebydd brwd i e-gigs; daw ei dymor i ben ar ddiwedd y flwyddyn, ac mae'r etholiad EP nesaf ym mis Mai. Nid yw'r heddluoedd sy'n ceisio cadw e-cigs oddi ar y farchnad, i wrthod mynediad i'r amnewidyn sigarét syml, effeithiol a chymharol rhad hwn, eisiau aros i weld pwy fydd yr arlywydd newydd, pan fydd yr un hwn mor gydymdeimladol.

Nid ydym yn gwybod, ond rydym yn amau'n gryf, bod e-cigs yn gymorth rhoi'r gorau iddi yn effeithiol, er gwaethaf y diffyg prawf sydd fel arfer yn dod o dreialon clinigol rheoledig. Rydym yn casglu effeithiolrwydd yn seiliedig ar y ffeithiau diymwad hyn: mae mwy a mwy o ysmygwyr wedi newid i anweddu, tra bod gwerthiant sigaréts go iawn wedi plymio mewn modd na welwyd ei debyg o'r blaen yn hanesyddol.

Beth nawr? Mae'r EP, EC, a'r Cyngor Ewropeaidd (gweinidogion sy'n cynrychioli'r llywodraethau cenedlaethol) hyd yn oed nawr yn cymryd rhan mewn "treial" i doddi eu safbwyntiau gwahanol yn Gyfarwyddeb newydd y gall pob plaid gytuno arni. Er y byddai hyn fel rheol yn nod dymunol, rwy'n crynu at y canlyniadau posibl a allai adael papurau allan yn yr oerfel. Fe wnaethant wneud eu dymuniadau yn amlwg yn glir gydag arddangosiadau yn ac o amgylch gwahanol swyddfeydd yr UE dros y gwanwyn a'r haf diwethaf, gan obeithio dylanwadu ar bleidlais yr EP - ac fe weithiodd! Nawr maen nhw, fel y rhai ohonom ym maes iechyd cyhoeddus sy'n seiliedig ar wyddoniaeth, yn teimlo eu bod wedi cael ein bradychu, er nad ydyn nhw (eto) wedi'u gadael: mae seneddwyr solet yn dal y llinell yn erbyn eiriolwyr y CE dros reoleiddio tynn, a gobeithio y byddan nhw'n llwyddo. Ond mae'n rhaid osgoi cyfaddawdu sy'n debyg i'r hyn a wnaed ym 1994 pan ymunodd Sweden â'r UE am bris cadw snus risg isel oddi ar y farchnad yn yr UE - sefyllfa nonsensical, gwrthun, bryd hynny - ni ddylid gwaredu'r babi eto gyda'r dŵr baddon.

Mae rheoleiddio e-gigs cadarn, rhesymol, wedi'i seilio ar wyddoniaeth yn hanfodol, mae pawb yn ddidwyll yn cytuno. Roedd Gwelliant 170 a basiwyd yn ddiweddar gan yr EP yn cynnwys y rheini: safonau gweithgynhyrchu da, cyfyngiadau oedran ar gyfer gwerthu a marchnata / hysbysebu, labelu cynhwysion cywir, cynwysyddion atal plant ar gyfer 'sudd' (hylif nicotin i'r rhai sy'n diystyru sigaréts), ac ni chaniateir unrhyw honiadau iechyd. . Mae'r rhain yn ofynion tebyg i'r rhai yn yr UD ar gyfer "atchwanegiadau maethol," ac nid oes unrhyw reswm yn y byd pam na fyddent yn berthnasol i e-sigaréts diogel, effeithiol, gwyrthiol efallai hefyd. Arall, dylai'r rhai sy'n hau y gwynt baratoi i fedi'r corwynt: bydd marchnad ddu ddig fawr yn dod i fyny i ateb y galw chwyrn sy'n sicr o ddilyn os yw mesurau llygredig an-gynghorol y CE yn cael eu mabwysiadu.

Gilbert Ross MD
Meddygol a Chyfarwyddwr Gweithredol,
Cyngor America ar Wyddoniaeth ac Iechyd
1995 Broadway NYC NY 10023
[e-bost wedi'i warchod]

T. 212-362-7044 x242
Ffacs 212 362-4919-
GSM. 516 581-8400-
Gwefan | Facebook Twitter 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd