Cysylltu â ni

chysylltiadau allanol

Mae'r UE yn gofyn am ymgynghoriadau WTO ynghylch trethi gwahaniaethol Brasil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gofynnodd yr UE heddiw (19 Rhagfyr) am ymgynghoriadau â llywodraeth Brasil o dan ddarpariaethau setlo anghydfod Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ar fesurau treth sy'n gwahaniaethu yn erbyn nwyddau a fewnforir ac sy'n darparu cefnogaeth waharddedig i allforwyr o Frasil.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Brasil wedi cynyddu ei ddefnydd o'r system dreth mewn ffyrdd sy'n anghydnaws â'i rhwymedigaethau Sefydliad Masnach y Byd, gan ddarparu manteision i ddiwydiannau domestig a'u cysgodi rhag cystadlu. Gwneir hyn yn bennaf trwy eithriadau dethol neu ostyngiadau o drethi ar nwyddau domestig.

Ym mis Medi 2011 gosododd llywodraeth Brasil gynnydd mawr mewn treth ar gerbydau modur (30% yn ychwanegol ar eu gwerth), ynghyd ag eithriad ar gyfer ceir a thryciau a gynhyrchir yn y cartref. Roedd y dreth wahaniaethol hon i fod i ddod i ben ym mis Rhagfyr 2012, ond ym mis Medi 2012 fe'i disodlwyd gan drefn dreth yr un mor broblemus, o'r enw Inovar-Auto, a fydd yn para pum mlynedd arall. Ochr yn ochr, cymerodd awdurdodau Brasil gamau sy'n effeithio ar nwyddau eraill, yn amrywio o gyfrifiaduron a ffonau clyfar i lled-ddargludyddion. O dan raglenni tebyg eraill, mae buddion treth yn cael eu cadw ar gyfer nwyddau a gynhyrchir mewn rhai ardaloedd ym Mrasil, beth bynnag yw'r sector. Mae awdurdodau Brasil hefyd wedi ehangu'r systemau presennol o eithriadau treth ar gyfer allforwyr o Frasil trwy gynyddu nifer y buddiolwyr posib.

hysbyseb

Mae'r mesurau treth hyn yn cael effaith negyddol ar allforwyr yr UE, y mae eu cynhyrchion yn wynebu trethi uwch na chystadleuwyr domestig. Yn ogystal, mae'r mesurau yn cyfyngu masnach trwy ffafrio lleoleiddio cynhyrchu a chyflenwadau, ac yn rhoi mantais i allforwyr o Frasil. Mae'r mesurau hefyd yn arwain at ddefnyddwyr Brasil yn wynebu prisiau uwch, llai o ddewis a mynediad is at gynhyrchion arloesol.

Mae'r UE wedi codi'r mater mewn trafodaethau dwyochrog â Brasilia ac mewn cyrff WTO, ond hyd yn hyn nid yw hyn wedi dod â chynnydd. Amlygwyd y mesurau sawl gwaith yn y Adroddiadau Amddiffyniad blynyddol yr UE. Nod penderfyniad yr UE i ofyn am ymgynghoriadau Sefydliad Masnach y Byd yw ymgysylltu â llywodraeth Brasil mewn ymgynghoriadau gyda'r bwriad o sicrhau parch WTO.

Cefndir

hysbyseb

Ffeithiau a ffigurau masnach

Yr UE yw partner masnachu mwyaf Brasil, gan gyfrif am 20.8% o gyfanswm ei fasnach (2012). Mae Brasil yn bartner masnach pwysig i'r UE: yn 2012 roedd allforion cyffredinol yr UE i Brasil werth mwy na € 39 biliwn, ac roedd bron i € 18bn ohono'n cynnwys peiriannau ac offer cludo, gan gynnwys cerbydau modur a rhannau, a nwyddau a chydrannau electronig.

Mae cyfanswm mewnforion nwyddau Brasil wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn 2012 roeddent ar frig € 191bn. Fodd bynnag, mae'r gymhareb mewnforio-i-GDP (gan gynnwys nwyddau a gwasanaethau) yn parhau i fod yn isel ar 14% o'r CMC. Yn ddiweddar, bu gostyngiad mewn rhai mewnforion i Frasil: gostyngodd cofrestru cerbydau a fewnforiwyd, er enghraifft, o 857,900 o unedau yn 2011 i 788,100 o unedau yn 2012 a 581,700 o unedau ym mis Ionawr-Hydref 2013 (-11.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn) , er gwaethaf y ffaith bod cerbydau a fewnforiwyd o'r Ariannin a Mecsico yn parhau i elwa ar eithriadau treth arbennig o dan y rhaglen Inovar-Auto.

Y camau nesaf yng ngweithdrefnau setlo anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd

Mae'r cais am ymgynghoriadau yn cychwyn achos yn ffurfiol o dan ddealltwriaeth setliad anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd gyda'r nod o geisio datrys anghydfod. Mae ymgynghoriadau yn rhoi cyfle i'r UE a Brasil drafod y mater a dod o hyd i ateb boddhaol heb droi at ymgyfreitha.

Os na fydd ymgynghoriadau yn dod o hyd i ateb boddhaol o fewn 60 diwrnod, gall yr UE ofyn i'r WTO sefydlu Panel i ddyfarnu ar gydnawsedd mesurau Brasil â rheolau'r WTO.

Mwy o wybodaeth

setliad anghydfod WTO yn gryno

cysylltiadau UE-Brasil

Adroddiad diweddaraf yr UE ar Fesurau Cyfyngol Masnach o bosibl (t. 15)

Gwlad Belg

#Huawei - rhan o'r ateb, nid rhan o'r broblem

cyhoeddwyd

on

Mae Abraham Liu yn ddyn â chenhadaeth. Fel Prif Gynrychiolydd newydd Huawei i'r Undeb Ewropeaidd, ei rôl yw argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi bod ei gwmni yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith gwybodaeth a chyfathrebu a dyfeisiau smart y gellir ymddiried ynddynt, ac nid yn gyfrwng ar gyfer ysbïo Tsieineaidd.

Abraham Liu

 

hysbyseb

 

 

 

hysbyseb

 

 

 

 

 

Gwnaeth swyddogion Americanaidd yn glir eu bod yn ystyried Huawei, un o gwmnïau mwyaf Tsieina, yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol, gan ei fod yn adeiladu'r rhwydweithiau telathrebu sy'n sail i gymdeithasau modern.

Yn ddiweddar, gwaharddodd Awstralia offer 5g Huawei. Mae Japan wedi cryfhau ei rheolau. Mae'r UE bellach yn ystyried a ddylai gymryd camau tebyg hefyd.

Yn ystod cynhadledd i'r wasg ar Cudd-wybodaeth Artiffisial ar 2nd Ym mis Chwefror, ymatebodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ansip i gwestiwn ynghylch rôl Huawei mewn rhai ceir heb yrwyr Ewropeaidd a phrosiectau 5G yng nghyd-destun honiadau diogelwch yn erbyn y cwmni.

Roedd ymateb Huawei yn ddiamwys ac yn ddiamwys, gydag Abraham Liu, Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn amddiffyn y cwmni: “Rydym yn gwrthod yn bendant unrhyw honiad y gallem beri bygythiad diogelwch. Rydym yn agored i ddeialog gyda'r Is-lywydd Andrus Ansip i fynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hyn ac rydym yn bwriadu parhau â'n cydweithrediad hirsefydlog gyda'r Comisiwn Ewropeaidd fel cwmni preifat sy'n eiddo i weithwyr.

"Rydym yn rhan o'r ateb, nid yn rhan o'r broblem. Ni ofynnodd unrhyw lywodraeth erioed i Huawei adeiladu unrhyw gefnffyrdd na thorri ar draws unrhyw rwydweithiau, ac ni fyddem byth yn goddef ymddygiad o'r fath gan unrhyw un o'n staff.

"Seiberddiogelwch fu ein prif flaenoriaeth erioed ac mae gennym hanes profedig o ddarparu cynhyrchion ac atebion diogel i'n cwsmeriaid yn Ewrop a ledled y byd. Heddiw, mae'r gadwyn gyflenwi TGCh wedi'i globaleiddio'n fawr. Mae angen mynd i'r afael â seiberddiogelwch ar y cyd yn lefel fyd-eang, ac ni ddylid trin gwerthwyr offer yn wahanol ar sail eu gwlad wreiddiol.

"Nid yw canu un gwerthwr yn gwneud dim i helpu'r diwydiant i nodi a mynd i'r afael â bygythiadau seiberddiogelwch yn fwy effeithiol.

“Rydym yn barod i ddarparu unrhyw wybodaeth ac rydym wedi ymrwymo i gynnal deialog agored gyda'n partneriaid Ewropeaidd ar faterion yn ymwneud â diogelwch.”

Mae gan Brydain fwrdd sy'n caniatáu i'w wasanaethau cudd-wybodaeth adolygu offer Huawei. Mae'r Almaen wedi ei chopïo a gall Singapore ddilyn.

Rhaid i rai gwledydd 170 sy'n defnyddio Huawei benderfynu a yw gwneud busnes ag ef yn ddiogel.

Bydd Abraham Liu, fel Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn dod â'i holl sgiliau aruthrol i argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi mai nod Huawei yw adeiladu byd sydd wedi'i gysylltu'n well, nid i edrych arno.

 

Parhau Darllen

Belarws

#Belarus: Rhaid UE yn ailystyried ei gysylltiadau yn dilyn ymgyrch Lukashenko ar sifiliaid

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grwp ALDE yn Senedd Ewrop yn condemnio'n gryf y cwymp enfawr a lansiwyd gan yr heddlu terfysg ar wrthwynebwyr sy'n ceisio dal gorymdaith waharddedig yn Belarws. Arestiwyd bron i fil o bobl a chafodd llawer ohonynt eu guro gan yr heddlu ac roedd angen sylw meddygol arnynt dros y penwythnos. 

Cymerodd protestwyr yn Belarus y strydoedd mewn ymateb i gyfraith lafur newydd sy'n gorfodi dinasyddion i dalu'r hyn sy'n cyfateb i € 240 i'r llywodraeth os ydyn nhw'n gweithio llai na chwe mis mewn blwyddyn, neu os ydyn nhw'n methu â chofrestru gyda chyfnewidfeydd llafur y wladwriaeth.

Dywedodd Hans van Baalen ASE (VVD, Yr Iseldiroedd), cydlynydd Grŵp Materion Tramor Grŵp ALDE: "Ym Melarus aeth miloedd i'r strydoedd mewn protest heddychlon ond cawsant eu talgrynnu a'u harestio fel masse. Os yw Belarus wir eisiau gwella ei chysylltiadau â. y Gorllewin a lleihau ei ddibyniaeth ar Rwsia yna mae'n rhaid iddo roi'r gorau i drin gwrthwynebiad a lleisiau craff gyda dulliau mor llawdrwm. Dylai'r awdurdodau Belarwsia ryddhau pob carcharor gwleidyddol ar unwaith. "

hysbyseb

Dywedodd Petras Auštrevičius ASE (Symud Rhyddfrydol Lithuania) dyma'r ymosodiad gwaethaf gan yr awdurdodau yn Belarus yn erbyn sifiliaid unarmed, yn y blynyddoedd diwethaf 7:

"Mae gormes protestwyr yn Belarus yn ddigynsail o ran graddfa er 2010. Yn anffodus, maen nhw'n dod union flwyddyn ar ôl penderfyniad Cyngor yr UE i ymrwymo i bolisi ail-ymgysylltu fel y'i gelwir gyda Minsk. Dangosodd yr Arlywydd Lukashenko ddwyochredd trwy rigio etholiadau seneddol ym mis Medi. 2016, trwy gadw'r gosb eithaf mewn grym a thrwy fynd i'r afael â phrotestwyr heddychlon yn strydoedd Minsk ac ar draws y wlad. Rwy'n argyhoeddedig bod safbwynt yr UE tuag at drefn Lukashenko wedi bod yn anghywir ac y dylid ei roi ar sylfaen gadarnach sy'n seiliedig ar werthoedd . Dylai'r UE atal ei gymorth ariannol rhag mynd yn uniongyrchol i lywodraeth Lukashenko ac yn lle hynny cefnogi'r rhai sy'n ymdrechu i gael Belarws Ewropeaidd a democrataidd. Rhaid rhoi pawb sy'n gyfrifol am weithredoedd treisgar ar y rhestr sancsiynau. "

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

senedd Prydain i bleidleisio ar ddeddfwriaeth Magnitsky #AssetFreezing ar ddydd Mawrth

cyhoeddwyd

on

magnitskyYfory, ar y 21st Chwefror 2017, bydd y DU Tŷ'r Cyffredin yn pleidleisio ar y fenter deddfwriaethol Magnitsky sy'n ceisio gosod rhewi asedau yn y DU ar violators hawliau dynol o unrhyw le yn y byd.

Mae'r fenter yn cael ei gyflwyno fel gwelliant i'r Mesur Cyllid Troseddol a gyflwynwyd i'r senedd mis Hydref y llynedd i gryfhau a gwella gorfodi Deddf Elw Troseddau.

Mae dwy ffurf ar fenter Magnitsky - fersiwn AS Dominic Raab (gyda chefnogaeth clymblaid drawsbleidiol o ASau), sy'n caniatáu i lywodraeth Prydain neu drydydd partïon fynd i'r llys i geisio rhewi asedau camdrinwyr hawliau dynol; a fersiwn y llywodraeth, sy'n cadw'r pŵer rhewi asedau yn nwylo'r llywodraeth yn unig. Mae'r ddau fersiwn yn ymdrin ag ymddygiad a ddigwyddodd y tu allan i'r DU ac a fyddai'n anghyfreithlon yn y DU.

hysbyseb

"Mae'r ddeddfwriaeth hon yn taro kleptocrats lle mae'n cyfrif. Mae gan bron pob unben pot-dun sy'n arteithio ac yn lladd yn eu gwlad eu hunain gartref drud yn Llundain. Ni ddylid rhoi noddfa i'r bobl hyn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth hon hefyd yn deyrnged bwysig i etifeddiaeth Sergei Magnitsky ac offeryn pwerus sy'n diogelu chwythwyr chwiban,"meddai William Browder, arweinydd yr ymgyrch Global Magnitsky Justice.

Ar ddydd Mawrth, y 21st Chwefror 2017, mae'r Mesur yn cael ei ystyried yn y cyfnod yr adroddiad a'r trydydd ddarlleniad y Mesur.

Dylai'r fenter Magnitsky basio yn gyfraith, bydd y DU fydd y drydedd wlad yn y byd i osod sancsiynau math Magnitsky.

hysbyseb

Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn amddiffyn chwythwyr chwiban ac amddiffynwyr hawliau dynol a nodwyd fel y rhai sy'n "ceisio datgelu gweithgaredd anghyfreithlon a wneir gan swyddog cyhoeddus" neu'n "sicrhau / amddiffyn hawliau dynol a rhyddid sylfaenol."

Mae'r ddeddfwriaeth Magnitsky arfaethedig yn addasu'r diffiniad cyfredol o ymddygiad anghyfreithlon o dan Ran 5 o Ddeddf Elw Troseddau i gynnwys cam-drin hawliau dynol. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer achosion adennill sifil gael ei ddwyn o ran eiddo sy'n perthyn i violators hawliau dynol.

Bydd y ddeddfwriaeth Magnitsky arfaethedig hefyd yn berthnasol i unigolion sy'n elwa yn ariannol oddi wrth neu a gynorthwyir yn sylweddol y troseddau hawliau dynol. Mae'n berthnasol i arteithio a yw'n digwydd cyn neu ar ôl y gyfraith yn cael ei weithredu.

Trosglwyddodd y Unol Daleithiau Deddf Magnitsky Rwsia-ganolbwyntio gosod rhewi asedau Unol Daleithiau a gwaharddiadau fisa yn y Ddeddf Magnitsky Byd-eang sy'n berthnasol i violators hawliau dynol o amgylch y byd yn 2012 2016 a. pasio Estonia ei Deddf Magnitsky Fyd-eang yn 2016. Ar hyn o bryd, Canada a'r UE yn ystyried eu fersiynau eu hunain o sancsiynau Magnitsky yn ogystal.

Noddwyd gwelliant Magnitsky y DU gan Dominic Raab AS (Ceidwadwyr), y Fonesig Margaret Hodge AS (Llafur), Tom Brake AS (Democrat Rhyddfrydol), Ian Blackford AS (SNP), Douglas Carswell AS (UKIP), Caroline Lucas AS (Gwyrdd) , a Sammy Wilson AS (Unoliaethwr Democrataidd), ac mae a gefnogir gan gyfanswm o ASau 50.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd