Cysylltu â ni

EU

Dywed prif drafodwr yr UE nad yw bargen fasnach yr UE-UD yn ymwneud â dadreoleiddio, wrth i’r drydedd rownd o sgyrsiau ddod i ben yn Washington

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iStock_000009920511Small-612x336Daeth yr UE a’r Unol Daleithiau heddiw (20 Rhagfyr) i ben y drydedd rownd o drafodaethau wythnos ar gyfer y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP), gyda Phrif Negodwr yr UE Ignacio Garcia Bercero yn pwysleisio unwaith eto y byddai unrhyw fargen yn cynnal “y safonau uchaf o ddefnyddwyr. , yr amgylchedd, iechyd a diogelu'r llafur. "

Wrth sôn am y sgyrsiau, ychwanegodd Garcia Bercero: "Rwy'n credu y gallwn fod yn fodlon iawn erbyn diwedd y drydedd rownd hon o sgyrsiau. Rydym yn parhau i fod ar y trywydd iawn i ddarparu bargen fasnach a buddsoddi uchelgeisiol a fydd yn rhoi hwb i'n heconomïau, yn sicrhau twf a, mwy yn bwysig, crëwch swyddi ar gyfer Ewropeaid ac Americanwyr ar adeg pan mae eu hangen fwyaf. "

Trafododd y ddwy ochr yr holl bynciau yr oeddent am eu gweld yn cael sylw yn yr hyn y bwriedir iddo fod yn gytundeb masnach cynhwysfawr. Fe ddaethon nhw â thimau ag arbenigedd mewn ystod eang o feysydd cysylltiedig â masnach ynghyd, yn ogystal â rheoleiddwyr o'r ddwy ochr.

hysbyseb

Treuliodd timau’r UE a’r UD hefyd un o’u pum diwrnod gyda’i gilydd yn siarad â dros 50 o randdeiliaid ac yn ateb cwestiynau ganddynt. Dilynodd hyn ymdrechion digynsail gan yr UE i drafod mor agored â phosibl ac estyn allan i'r ystod ehangaf bosibl o fuddiannau.

Meysydd trafod

Gwnaeth negodwyr gynnydd ar dair rhan graidd y TTIP - mynediad i'r farchnad, agweddau rheoliadol a rheolau - a bydd y rhain yn ganolbwynt i'r rownd o sgyrsiau a ddisgwylir ym mis Mawrth 2014.

hysbyseb

O ran mynediad i'r farchnad, ailadroddodd yr UE ei benderfyniad i aros yn uchelgeisiol ar bob un o'r tair agwedd. Mae am dorri tariffau tollau ar nwyddau a fewnforir; caniatáu i gwmnïau o'r naill ochr neu'r llall gynnig am gontractau caffael y llywodraeth; ac agor marchnadoedd gwasanaethau a'i gwneud hi'n haws buddsoddi.

Cafodd trafodwyr drafodaethau sylweddol hefyd ar reoliadau sy'n amddiffyn pobl rhag risgiau i'w hiechyd, diogelwch, yr amgylchedd, ariannol a diogelwch data. Mae astudiaethau'n awgrymu y byddai hyd at 80% o'r enillion o unrhyw fargen fasnach UE-UD yn y dyfodol yn dod o welliannau yn y maes hwn.

Mae trafodwyr yr UE bellach yn disgwyl dechrau gweithio gyda’u cymheiriaid yn yr Unol Daleithiau erbyn mis Mawrth 2014 ar eiriad darpariaethau a ddyluniwyd i’w gwneud yn haws cydymffurfio â rheolau presennol ei gilydd, ac i alluogi rheoleiddwyr i weithio gyda’i gilydd yn agosach yn y dyfodol wrth ddrafftio rheolau newydd. Byddai darpariaethau o'r fath yn cynnwys rheolau ar ddiogelwch bwyd ac iechyd anifeiliaid a phlanhigion (materion glanweithiol a ffytoiechydol). Byddent hefyd yn ymdrin â rheoliadau technegol a safonau cynnyrch, a gweithdrefnau profi ac ardystio - rhwystrau technegol fel y'u gelwir i fasnach neu 'TBTs'.

Mae negodwyr hefyd yn disgwyl gallu nodi map ffordd o feysydd lle gallai'r TTIP ddod ag arbedion gwirioneddol i ddefnyddwyr a busnesau trwy osgoi gorfod talu ddwywaith drosodd i fodloni dwy set o reoliadau.

Fodd bynnag, roedd Garcia Bercero mewn poenau i nodi: "Nid yw ac ni fydd TTIP yn agenda dadreoleiddio." Dywedodd nad oedd y naill ochr na'r llall yn bwriadu gostwng ei safonau uchel o ran defnyddwyr, yr amgylchedd, iechyd, llafur neu ddiogelu data, na chyfyngu ar ei ymreolaeth wrth osod rheoliadau.

Y trafodwyr trydydd ardal a drafodwyd oedd rheolau cysylltiedig â masnach mewn sawl maes, a allai roi hwb gwirioneddol i fasnach yr UE-UD. Mae'r rhain yn cynnwys mesurau i sicrhau: cystadleuaeth rydd a theg rhwng cwmnïau; mynediad at ynni a deunyddiau crai; amddiffyn hawliau pobl yn y gwaith, a'r amgylchedd; a llai o fiwrocratiaeth wrth fewnforio neu allforio (hwyluso masnach) - er enghraifft, mynediad haws at wybodaeth am reoliadau tollau, a gweithdrefnau tollau symlach.

Mewn mwyafrif o'r meysydd hyn, mae'r UE bellach yn disgwyl dechrau trafod geiriad cynigion erbyn mis Mawrth 2014. Mae'r UE yn gobeithio y bydd rheolau o'r fath yn sicrhau buddion gwirioneddol a gwell i fentrau bach a chanolig (BBaChau) yn benodol, ac yn rhagweld a pennod benodol yn y cytundeb sy'n canolbwyntio ar fusnesau bach a chanolig.

Y camau nesaf

Mae diwedd y drydedd rownd hon yn nodi casgliad cam cychwynnol y trafodaethau ac yn paratoi'r ffordd i Gomisiynydd Masnach yr UE Karel De Gucht a Llysgennad Cynrychiolydd Masnach yr UD Michael Froman gynnal cyfarfod stocio gwleidyddol yn gynnar yn 2014.

Cadarnhaodd prif drafodwr yr UE hefyd y byddai'r bedwaredd rownd o drafodaethau'n digwydd ym Mrwsel, gyda dyddiadau i'w cyhoeddi'n fuan.

Cefndir

Nod y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig UE-UD (TTIP) yw agor masnach a buddsoddiad rhwng yr UE a'r UD, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio 40% o'r allbwn economaidd byd-eang. Disgwylir i'r TTIP arwain at fwy o swyddi a mwy o dwf, ac i helpu i godi Ewrop allan o'r argyfwng economaidd.

Yn ôl astudiaeth a gomisiynwyd gan yr UE gan y Ganolfan Ymchwil Polisi Economaidd annibynnol yn Llundain, gallai TTIP uchelgeisiol, cynhwysfawr ddod ag enillion economaidd yr UE o € 120 bn y flwyddyn ar ôl ei weithredu’n llawn. Gallai weld allforion yr UE i'r Unol Daleithiau yn codi dros 25%, gan ennill € 190 bn ychwanegol i'w allforwyr nwyddau a gwasanaethau bob blwyddyn. Bydd defnyddwyr yn elwa hefyd: ar gyfartaledd, bydd y cytundeb yn dod â € 545 miliwn yn ychwanegol mewn incwm gwario bob blwyddyn ar gyfer teulu o bedwar sy'n byw yn yr UE (MEMO / 13 / 211).

Mae gan yr UE a'r UD eu llygaid ar fwy na dim ond cael gwared ar y tariffau isel sy'n weddill, sydd ar hyn o bryd ar gyfartaledd ar oddeutu 4% yn unig. Mae'r prif rwystrau i fasnachu yn cynnwys rheoliadau 'y tu ôl i'r ffin', 'rhwystrau di-dariff' a thâp coch. Disgwylir i hyd at 80% o'r enillion o fargen fasnach ddod o gostau is biwrocratiaeth a rheoliadau sy'n deillio o fargen, yn ogystal ag o agor masnach mewn gwasanaethau a chaffael cyhoeddus (pryniannau nwyddau a gwasanaethau gan lywodraethau a lleol awdurdodau).

Yr ymadrodd allweddol yw cydweithredu rheoliadol - creu rheoliadau tebyg o'r cychwyn cyntaf, yn hytrach na gorfod ceisio eu haddasu yn nes ymlaen. Byddai marchnad drawsatlantig fwy integredig yn parchu hawl pob ochr i reoleiddio amddiffyniad iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar lefel y mae'n ei hystyried yn briodol. Ond trwy alinio eu safonau domestig, gallai'r ddwy ochr osod y meincnod ar gyfer datblygu rheolau byd-eang - o fudd i allforwyr yr UE a'r UD, a'r system fasnachu fyd-eang ehangach.

Mwy o wybodaeth

Pob dogfen ar drafodaethau'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP)

Rhan Rheoleiddio TTIP

Astudiaeth annibynnol ar fuddion cytundeb masnach UE-UD (MEMO / 13/211)

Mwy o wybodaeth am gysylltiadau masnach yr UE â'r Unol Daleithiau

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd