UE i sgyrsiau plurilateral gadair i agor marchnadoedd gwasanaethau

| Chwefror 17, 2014 | 0 Sylwadau

sector gwasanaethMae ymdrechion i ryddfrydoli masnach mewn gwasanaethau yn ennill momentwm gan y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cadeirio rownd 6 o drafodaethau ar gyfer y Cytundeb Masnach mewn Gwasanaethau (TiSA) sy'n dechrau heddiw (17 Chwefror) yn Genefa.

Nod trafodaethau TiSA yw agor marchnadoedd mewn gwasanaethau ymhlith grŵp amrywiol o aelodau Sefydliad Masnach y Byd (WTO) sy'n barod i fwrw ymlaen â rhyddfrydoli yn gyflymach nag aelodaeth gyffredinol Sefydliad Masnach y Byd. Y canlyniad fydd cytundeb dwyochrog ymhlith 'clymblaid o'r parod' i agor marchnadoedd ar wasanaethau yn amrywio o wasanaethau ariannol, e-fasnach i gludiant morol. Mae gwledydd sy'n cymryd rhan yn amrywio o'r Awstralia i baraguay ac o Liechtenstein i'r Unol Daleithiau. O'r aelodau 51 WTO o amgylch y bwrdd, mae 28 yn aelod-wladwriaethau, ond cyfrifir yr UE fel un cyfranogwr.

Mae cynnal a chadeirio'r casgliad o wythnosau, mae'r UE yn awyddus i sicrhau bod y TiSA yn cael ei lunio'n ofalus i'w wneud yn gydnaws â'r Cytundeb Cyffredinol ar Fasnach mewn Gwasanaethau (GATS). Bydd sicrhau bod y cytundeb yn gydnaws â GATS nid yn unig yn ei wneud yn agored i aelodau eraill y WTO sy'n dymuno ymuno yn ddiweddarach, ond hefyd yn ei gwneud yn haws ei integreiddio i'r WTO.

Ers lansio'r sgyrsiau ym mis Mawrth y llynedd, mae 20 o'r cyfranogwyr wedi cyflwyno cynigion. Nid yw Paraguay, Chile, a Phacistan wedi datgelu eu llaw eto.

“Rwy'n falch o weld bod gennym ni fomentwm tuag at gael cytundeb masnach mewn gwasanaethau eang. Mae hyn yn newyddion gwych i sector sy'n bwysicach fyth o economi Ewrop, ”meddai'r Comisiynydd Masnach, Karel De Gucht.

Gyda phob un ond tri o'r cyfranogwyr 23 wedi gwneud eu ceisiadau agoriadol yn rhestru pa rai o'u marchnadoedd gwasanaethau y maent yn barod i'w hagor ac i ba raddau, mae yna deimlad o obaith bod y sgyrsiau ar y trywydd iawn.

Er nad yw'r trafodaethau yn dod o dan gylch gorchwyl y WTO, mae trafodaethau'r wythnos hon wedi eu trefnu yn fwriadol i fod yn gefn iddynt gyda chyfarfodydd rheolaidd y WTO a'r Cytundeb Cyffredinol ar Fasnach mewn Gwasanaethau (GATS). Y nod yw cynyddu synergeddau â, a sicrhau cyfranogiad swyddogion cyfalaf.

Bydd y rownd negodi hon yn para wyth diwrnod, gyda'r tri diwrnod cyntaf yn cael eu rhoi i drafod y cynigion cychwynnol 20. Yn ystod y pum diwrnod canlynol, bydd y trafodwyr yn trafod rheoliadau mewn sectorau gwasanaethau penodol. Ystyrir bod cyfnewid cynigion yn drobwynt yn yr ymdrechion i lunio cytundeb. Gyda'r aelodau'n cytuno ar destun sylfaenol darpariaethau'r cytundeb a bron pob cynnig ar y bwrdd, mae'r trafodaethau'n amlwg ar y trywydd cywir.

Dewiswyd chwe phwnc ar gyfer trafodaeth fanwl: gwasanaethau ariannol; telathrebu ac e-fasnach; rheoleiddio domestig a thryloywder; gwasanaethau proffesiynol, trafnidiaeth forwrol a'r modd a elwir yn 4, cyflenwi gwasanaethau gan bobl dramor. Dewiswyd y pynciau hyn oherwydd bod eu cyd-noddwyr wedi cyflwyno testunau cyfunol sy'n cynnwys yr holl gynigion a sylwadau, gan baratoi'r ffordd ar gyfer testunau trafod drafft cywir. Bydd gweithgorau yn rhedeg ochr yn ochr i geisio cael y cynnydd mwyaf posibl. Bydd cyfranogwyr yn cyfnewid barn ar drafnidiaeth ffyrdd, gwasanaethau cyflenwi cystadleuol a thrafnidiaeth awyr.

Cefndir

Mae'r trafodaethau TiSA yn cwmpasu pob sector gwasanaeth, gan gynnwys gwasanaethau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), logisteg a thrafnidiaeth, gwasanaethau ariannol a gwasanaethau i fusnesau. Mae'r UE - fel y cyfranogwyr eraill - am i'r trafodaethau fynd y tu hwnt i agor marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau yn unig. Y nod hefyd yw datblygu rheolau newydd ar fasnachu mewn gwasanaethau, fel y rhai sy'n berthnasol i gaffael y llywodraeth o wasanaethau, gweithdrefnau trwyddedu neu fynediad i rwydweithiau cyfathrebu.

Gyda'i gilydd, aelodau WTO 51 (Awstralia, Canada, Chile, Taipei Tsieineaidd, Colombia, Costa Rica, yr UE, Tsieina Hong Kong, Gwlad yr Iâ, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mecsico, Seland Newydd, Norwy, Pacistan, Panama, Paraguay , Periw, y Swistir, Twrci, yr Unol Daleithiau) sy'n cymryd rhan yn y trafodaethau yn cynrychioli mwy na dwy ran o dair o fasnach y byd mewn gwasanaethau. Ar gyfer yr UE, mae masnach mewn gwasanaethau o bwysigrwydd strategol, mae'r sector yn cyfrif am ryw dri chwarter o gynnyrch domestig gros (CMC) yr UE a swyddi yn yr UE. O fewn yr UE, mae masnach drawsffiniol mewn gwasanaethau yn cyfrif am tua 30% o fasnach yr UE, a Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor mewn Gwasanaethau (i'w cwmpasu gan gwmpas y cytundeb yn y dyfodol) yn cynrychioli tua 70% o lifau FDI yr UE a tua 60% o'n stoc FDI.

Mwy o wybodaeth

IP / 13 / 118: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu agor trafodaethau masnach ar wasanaethau, 15 Chwefror 2013
MEMO / 13 / 107: Memo - Trafodaethau ar gyfer Cytundeb Cyfochrog ar Fasnach mewn gwasanaethau
Fasnach mewn Gwasanaethau

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Gwasanaethau, Masnach, byd, Sefydliad Masnach y Byd (WTO)

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *