Cysylltu â ni

Blogfan

Sefydliad Dialog Agored: Mae awdurdodau Wcrain yn adrodd am oresgyniad milwyr arfog Rwsiaidd yn y Crimea

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

140228065446-01-ukraine-0228-llorweddol-orielAr 27 Chwefror, cipiodd sawl dwsin o ddynion arfog adeilad y Goruchaf Gyngor a Chabinet Gweinidogion Gweriniaeth Ymreolaethol y Crimea, yn Simferopol (yr Wcrain).

Fe wnaethant godi baneri Rwseg ar bolion fflagiau a barricadio eu hunain yn yr adeilad. Cyfeiriodd y goresgynwyr atynt eu hunain fel 'aelodau unedau hunan-amddiffyn dinasyddion sy'n siarad Rwseg yn Crimea'. Ar yr un pryd, cychwynnodd symudiadau lluoedd arfog Rwseg mewn lleoedd lle y defnyddiwyd fflyd Môr Du Rwseg.

Ar 28 Chwefror, 2014, cipiodd y milwyr Rwsiaidd y maes awyr yn Sevastopol a cheisio cipio’r maes awyr yn Simferopol. Disgrifiodd gweinidog materion mewnol yr Wcrain y gweithgareddau hyn fel "goresgyniad a galwedigaeth arfog". Mae cymdeithasau rhyngwladol a Wcreineg yn ofni y bydd Rwsia yn ceisio gweithredu 'senario Sioraidd' 2008 yn yr Wcrain. Yn Georgia, dan gochl amddiffyn ei dinasyddion, meddiannodd milwyr Rwseg ran
y wlad.

hysbyseb

Mae'r sefyllfa ym mhenrhyn y Crimea wedi cynyddu dros sawl diwrnod. Ar 26 Chwefror, 2014, roedd cyfarfod llawn rhyfeddol o Gyngor Goruchaf Gweriniaeth Ymreolaethol Crimea (ARC, y corff cynrychioliadol goruchaf yr ymreolaeth) i fod i gael ei gynnal. Yn ôl pob tebyg, pwrpas y cyfarfod oedd ystyried y sefyllfa yn y wlad.

Mewn cysylltiad â'r cyfarfod, ar fore 26 Chwefror, 2014, dechreuodd dau grŵp ymgynnull ger adeilad y Cyngor Goruchaf: yn gyntaf - rali o blaid Rwseg (yn cynnwys Rwsiaid ethnig yn bennaf), a'r ail - rali o blaid yr Wcrain. (yn cynnwys Ukrainians ethnig a Tatars Crimea).

Mynnodd cyfranogwyr y rali o blaid Rwseg fod yr awdurdodau yn gwrthod cydnabod llywodraeth newydd yr Wcrain, a thorri penrhyn y Crimea o Wcráin i ddod yn rhan o Ffederasiwn Rwseg. Adroddwyd bod mân wrthdaro wedi digwydd yn ystod y ralïau. Anafwyd sawl person, a bu farw un person o drawiad ar y galon. Yn wyneb y sefyllfa sy'n dirywio yn yr ardal, mae cyfarfod y Cyngor Goruchaf wedi'i ganslo. Yn swyddogol: oherwydd diffyg cworwm.

hysbyseb

Gwadodd Cadeirydd Cyngor Goruchaf Gweriniaeth Ymreolaethol y Crimea Vladimir Konstantinov adroddiadau gan rai cyfryngau, gan dybio eu bod, trwy sesiwn lawn anghyffredin Senedd y Crimea, yn bwriadu gwneud penderfyniadau llym, gan gynnwys datgysylltu'r Crimea o'r Wcráin. “Nid yw senedd y Crimea yn trafod mater gwahaniad o dalaith yr Wcráin. Cythrudd yw hwn sydd â'r nod o ddifrïo Cyngor Goruchaf y Rhanbarth Ymreolaethol, i'w amddifadu o'i gyfreithlondeb. Yn anffodus, trefnwyd a chefnogwyd y cythrudd hwn gan Lywodraeth Crimea, sydd, er mwyn pŵer, yn barod i aberthu sefydlogrwydd cymdeithasol a gwleidyddol y penrhyn ”2, datganodd Konstantinov.

Ar fore 27 Chwefror, cyhoeddwyd bod grŵp o ddynion arfog anhysbys wedi cipio adeilad y Goruchaf Gyngor a Chabinet Gweinidogion yr ARC. Digwyddodd hyn tua 4h. Mewn cysylltiad â'r digwyddiadau hyn, gwysiwyd yr holl filwyr mewnol a'r heddlu ar benrhyn y Crimea. Mae'r bloc, lle mae'r Cyngor Goruchaf a Chabinet y Gweinidogion, yn anhygyrch. Agorodd Erlynydd Cyffredinol yr Wcrain a Gwasanaeth Diogelwch Wcrain ymchwiliad i atafaelu adeiladau gweinyddol yn Simferopol. Mae achos troseddol wedi'i gychwyn o dan y 'weithred derfysgol'. Fodd bynnag, nid yw'n hysbys o hyd pwy yw'r goresgynwyr yn union. Maen nhw'n galw eu hunain yn 'aelodau unedau hunanamddiffyn dinasyddion Crimea sy'n siarad Rwseg'.

Yn ôl cyn-weinidog amddiffyn yr Wcráin Yevhen Marchuk, atafaelwyd yr adeiladau gweinyddol gan luoedd milwrol arbennig o Sevastopol. “Daeth y lluoedd milwrol arbennig o Sevastopol mewn dau lori Kamaz. Fe wnaethant ddiarfogi'r gwarchodwyr a chymryd adeilad y Goruchaf Gyngor a Chabinet y Gweinidogion. Dywedodd y goresgynwyr y byddent yn amddiffyn senedd a llywodraeth y Crimea. Nawr maen nhw'n caniatáu dirprwyon y Crimea i mewn i adeiladau'r senedd er mwyn casglu cworwm ar gyfer y sesiwn. Yn ôl fy data, mae yna gynlluniau i ddychwelyd i Gyfansoddiad Crimea 1992, gan ffurfio senedd ‘ymreolaethol’, ac yna, yn fwyaf tebygol, cynnal refferendwm, ”meddai.

Gofynnodd Presidium y Cyngor Goruchaf am gynnal refferendwm ar ehangu pwerau'r ymreolaeth. Dywedodd Llefarydd Cyngor Goruchaf y Crimea, Vladimir Konstantinov, y byddai senedd y Crimea yn ystyried dau fater yn ystod y sesiwn hynod - cynnal refferendwm holl-Crimea ar 25 Ma, ynglŷn ag ehangu pwerau’r ARC, ac ymlaen y sefyllfa economaidd yn y Crimea.

Dywedodd Dirprwy Bobl yr Wcráin Andryi Senchenko fod cyfarfod senedd y Crimea yn cael ei gynnal o dan oruchwyliaeth agos dynion arfog (yn ei farn ef - cyn-filwyr).

Ochr yn ochr â'r sefyllfa ddirywiol yn y Crimea, cynyddodd lluoedd arfog Rwseg eu gweithgaredd ar ffin yr Wcrain, yn Sevastopol (lle mae Fflyd Môr Du Rwseg wedi'i lleoli), yn ogystal ag yn ardal y Môr Du. Yn benodol, ar 26 Chwefror, cyhoeddodd Arlywydd Rwseg, Vladimir Putin orchymyn i gynnal ymarferion milwrol yn ardaloedd milwrol canolog a gorllewinol Ffederasiwn Rwseg (ger ffin yr Wcrain).

Cofnodwyd symudiadau milwyr Rwsiaidd arfog iawn hefyd gan newyddiadurwyr ar 26 Chwefror 2014. Roedd sawl tryc milwrol yn cludo milwyr Rwsiaidd o Sevastopol i sanatoriwm 'Yalta' yn Yalta, sy'n perthyn i Ffederasiwn Rwseg.

Yn ystod bore 27 Chwefror, gwelwyd confoi o gludwyr personél arfog Rwsiaidd ger Sevastopol. Roedd y cludwyr yn symud tuag at Simferopol. Yn ddiweddarach, fe wnaethant droi o gwmpas a gwneud eu ffordd yn ôl i Sevastopol. Dywedodd llefarwyr milwrol eu bod yn cynnal ymarferion hyfforddi a gynlluniwyd ymlaen llaw. Adroddwyd hefyd bod sawl llong ryfel yn Ffederasiwn Rwseg wedi cael eu cyfeirio tuag at Sevastopol.

Ar noson 27 Chwefror, fe wnaeth milwyr Rwsiaidd mewn gêr ymladd llawn rwystro maes awyr 'Belbek' yn y Crimea. mae gwarchodwyr milwrol a ffin yr Wcráin yn bresennol y tu mewn i'r maes awyr. Ar noson 28 Chwefror, fe gyrhaeddodd sawl tryc y maes awyr yn Simferopol gyda dros gant o filwyr arfog Rwseg ar fwrdd y llong. Aeth y milwyr i mewn i'r maes awyr a lleoli eu hunain y tu mewn i'r bwyty. Ni wnaethant unrhyw gyfrinach o'r ffaith eu bod yn perthyn i luoedd arfog Rwsia. Pan ddaeth heddlu Wcrain atynt a dweud wrthynt eu bod “yn filwrol ac nad oes ganddynt hawl i fod yma”, fe wnaethant ateb yn fyr: “Nid ydym wedi cael gorchymyn i siarad â chi!”.

Mae'r sefyllfa'n statig. Hyd yma, ni ddefnyddiwyd unrhyw arfau ar y naill ochr na'r llall. Mae'r milwyr o Rwseg yn goruchwylio gwaith y maes awyr heb ymyrraeth. Dywedodd Gweinidog Materion Mewnol yr Wcráin, Arsen Avakov, ei fod yn ystyried y digwyddiadau yn 'oresgyniad a galwedigaeth filwrol uniongyrchol'. Yn ei dro, adroddodd asiantaeth newyddion Rwseg, Interfax, nad oedd unrhyw gysylltiad rhwng presenoldeb milwrol Rwseg ac atafaelu'r meysydd awyr, a gymerwyd gan 'unedau hunanamddiffyn Crimea'10. Mae'n werth nodi hefyd y diwrnod cynt, cafodd y mynedfeydd i benrhyn y Crimea a rhanbarth Kherson eu rhwystro gan ddynion arfog (gyda reifflau a gynnau peiriant).

Ar 28 Chwefror, mabwysiadodd Goruchaf Gyngor yr Wcráin y penderfyniad ar apelio i wledydd Memorandwm Budapest (yr Unol Daleithiau, Ffederasiwn Rwseg a’r Deyrnas Unedig) i barchu cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin. Yn ei benderfyniad, mae'r Cyngor Goruchaf yn ei gwneud yn ofynnol i Ffederasiwn Rwseg roi'r gorau i weithgareddau sy'n dwyn arwyddion o lechfeddiant ar sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol yr Wcráin.

Mewn ymateb i’r digwyddiadau yn yr Wcrain, galwodd y gymuned ryngwladol ar awdurdodau Ffederasiwn Rwseg i beidio ag ymyrryd ym materion mewnol yr Wcráin. Yn benodol, anogodd Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Anders Fogh Rasmussen Rwsia i ymatal rhag gwaethygu'r tensiwn.

“Rwy’n poeni am ddatblygiadau yn y Crimea. Rwy’n annog Rwsia i beidio â chymryd unrhyw gamau a allai gynyddu tensiwn neu greu camddealltwriaeth, ”meddai Rasmussen. Fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau John Kerry hefyd annog awdurdodau Rwseg i beidio ag ymyrryd ym materion mewnol yr Wcráin. “Byddai unrhyw fath o ymyrraeth filwrol a fyddai’n torri cyfanrwydd tiriogaethol sofran yr Wcrain yn gam enfawr… camgymeriad difrifol,” meddai Kerry.

Gwnaethpwyd datganiad tebyg hefyd gan Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau Chuck Hagel: “Rydyn ni’n disgwyl i genhedloedd eraill barchu sofraniaeth yr Wcrain ac osgoi gweithredoedd pryfoclyd."

Gwnaeth Gweinyddiaeth Materion Tramor Twrci ddatganiad ar y sefyllfa yn y Crimea hefyd. Dywedodd y Weinyddiaeth fod yn rhaid dod o hyd i ateb i argyfwng yr Wcrain o fewn ffiniau cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin. Ar 27 Chwefror, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad, lle mynegwyd cefnogaeth iddynt i gyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin. Roedd y penderfyniad hefyd yn cofio bod Ffederasiwn Rwseg, ynghyd ag UDA a Phrydain Fawr, yn warantwr ffiniau presennol yr Wcráin yn unol â Memorandwm Budapest 1994.

“Mae Senedd Ewrop yn galw ar bob ochr a thrydedd wlad i barchu a chefnogi undod ac uniondeb tiriogaethol yr Wcráin; yn galw ar yr holl rymoedd gwleidyddol yn yr Wcrain a’r holl actorion rhyngwladol dan sylw i ymrwymo eu hunain i weithio dros gyfanrwydd tiriogaethol ac undod cenedlaethol yr Wcráin, gan ystyried cyfansoddiad diwylliannol ac ieithyddol y wlad a’i hanes, ”dywed y penderfyniad.

Gadewch inni gofio, yn ôl y memorandwm a lofnodwyd ar 5 Rhagfyr, 2014, yn Budapest, bod Ffederasiwn Rwseg, yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig wedi gwarantu cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin yn gyfnewid am i’r wlad wrthod arsenal arfau niwclear. Ar 27 Chwefror, pasiodd gweinidogaeth materion tramor yr Wcráin nodyn i ombwdsmon dros dro Ffederasiwn Rwseg yn yr Wcrain yn ei annog i ymatal rhag gorchymyn symud milwyr Fflyd Môr Du Rwsia. Fe wnaethant hefyd basio nodyn ar y posibilrwydd o gynnal ymgynghoriadau ar fater y Crimea.
Mae milwrol Rwseg yn meddiannu adeiladau a chyfleusterau'r llywodraeth ac yn symud yn agored o fewn tiriogaeth penrhyn y Crimea, ac felly'n torri gwarantau Memorandwm Budapest.

Llwyddodd y protestwyr ar Maidan yn Kiev i derfynu teyrnasiad Putin a Yanukovych ar gostau nifer o farwolaethau dynol. Ffodd cyn Arlywydd yr Wcrain i Rwsia. Ar ôl dioddef trechu, mae llywodraeth Rwseg yn ceisio chwarae'r cerdyn olaf a gweithredu'r senario Sioraidd yn y Crimea. mae 'profi cryfder' datganiadau yr UE, yr UD a NATO ar sicrhau cywirdeb gwladwriaeth Wcrain bellach yn un o dasgau allweddol yr Arlywydd Putin.

Mae'r Open Dialog Foundation yn galw ar y gymuned ryngwladol i beidio ag aros am fwy o ddioddefwyr na gweithredu cynlluniau unben Rwseg. Mae mwy na 90 o weithredwyr a laddwyd yr wythnos diwethaf yn Kiev yn arwydd o'r potensial mawr i'r senarios mwyaf du ddigwydd yn y Crimea. Mae'r Sefydliad yn galw ar yr UE, yr UD ac OSCE i anfon teithiau arsylwi ar frys ac yn benodol at Crimea a Sevastopol.

Cefndir

Uned weinyddol yn ne'r Wcráin yw Gweriniaeth Ymreolaethol Crimea, sydd wedi'i lleoli ar benrhyn y Crimea. Ym 1956, trosglwyddwyd penrhyn y Crimea o Weriniaeth Sosialaidd Ffederal Sofietaidd Rwseg i Weriniaeth Sosialaidd Sofietaidd Wcrain. Cyfansoddiad ethnig: Rwsiaid (58%), Ukrainians (24%), Tatars y Crimea (12%).

Y Sefydliad Dialog Agored

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd