Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Bydd Rwsia yn cymryd beth bynnag y gall

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

russia-ukraine-senate-address.siBy Keir Giles, Cymrawd Cyswllt, Rhaglen Diogelwch Rhyngwladol a Rwsia ac Ewrasia, Chatham House
Dysgodd Rwsia o'r gwrthdaro arfog yn Georgia yn 2008 y gall defnyddio grym milwrol yn erbyn cymdogion gyflawni amcanion polisi tramor yn gyflym heb fawr o gost strategol hirdymor. Yn Crimea yn 2014, mae Rwsia unwaith eto wedi datrys problem mewn ffordd a welodd y rhan fwyaf o'r Gorllewin yn annirnadwy ymlaen llaw ac yn annymunol ar ôl y ffaith. Ond ychydig o ddylanwad sydd gan weddill y byd i atal neu gosbi Moscow.

Mae'r Arlywydd Obama, y ​​Prif Weinidog Cameron ac arweinwyr Gorllewinol eraill wedi rhybuddio o 'gostau' i Rwsia o ganlyniad i weithredu milwrol. Ond prin yw'r opsiynau ar gyfer gosod cosbau sy'n ddigon difrifol i'w cymryd o ddifrif gan Moscow, er eu bod yn dal i fod yn fforddiadwy i'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid. Gall y Gorllewin sgorio Rwsia a chanslo uwchgynadleddau, ond nid yw Moscow ar unrhyw adeg wedi ystyried bod geiriau dicter yn ymateb y mae angen ei ystyried. A gyda feto ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, nid oes angen i Rwsia fod yn or-bryderus ynghylch y posibilrwydd o weithredu gan y Cenhedloedd Unedig.

At hynny, yn seiliedig ar berfformiad yn y gorffennol, gall Rwsia ddisgwyl yn hyderus y bydd unrhyw gosbau a osodir yn fyrhoedlog. Yn 2008, roedd y Gorllewin yn gwynias gyda dicter dros wrthdaro Georgia. Y flwyddyn ganlynol, cyhoeddodd yr Unol Daleithiau 'ailosod', ailddechreuodd NATO gysylltiadau milwrol a dychwelodd busnes fel arfer.

Cyfuno Rwsia

Mae Kyiv a'r Gorllewin wedi derbyn a fait accompli o reolaeth Rwsia ar Crimea. Symudodd Rwsia yn gyflym ac yn effeithiol i fynnu rheolaeth ar amgylchiadau ansicr ar y penrhyn tra bod yr awdurdodau Wcreineg dros dro yn anfodlon neu'n methu â mynd i'r afael â'r sefyllfa. Yn dilyn hynny, mae'r ychydig ddyddiau diwethaf wedi gweld sawl cam yn y broses o gyfreithloni (o safbwynt Rwsia), y ddau filwr sydd eisoes wedi'u defnyddio yn y Crimea ac unrhyw atgyfnerthu yn y dyfodol neu ymyrraeth mewn rhannau eraill o Wcráin.

hysbyseb

Dechreuodd y broses hon a ymarferwyd yn dda pan ofynnodd arweinydd y Crimea, Sergey Aksyonov, a oedd newydd ei osod, am gymorth Rwseg i gadw trefn, a chymeradwyodd yr Arlywydd Putin ei gais yn magnanimously. Achosodd cymeradwyaeth tŷ uchaf senedd Rwseg i ddefnyddio milwyr ddychryn eang dramor. Ond nid oedd hyn yn ddim mwy na stamp rwber democrataidd ar gyfer prosesau sydd eisoes ar y gweill - nicety gyfansoddiadol a roddwyd ar waith yn 2009 ar ôl iddi ddod yn anghyffyrddus o glir nad oedd goresgyniad Georgia y flwyddyn flaenorol yn gyfreithiol hyd yn oed o dan gyfraith Rwseg ar y pryd.

Mae sylw yn y cyfryngau yn Rwsia ar ddatblygiadau yn yr Wcrain yn amlygu'r perygl ffug i ddinasyddion Rwsia. Mae hwn yn elfen hanfodol arall o baratoadau Rwsia ar gyfer gweithredu pellach. Yn union fel yn Georgia yn 2008, gellir diogelu dinasyddion Rwsia dramor fel un o'r prif gyd-gyd-destunau i Rwsia symud mewn milwyr.

Un cam nesaf posibl i atgyfnerthu cyfreithlondeb safbwynt Rwsia yw i'r traedwyr morol yn Rwsia a atafaelodd leoliadau allweddol yn y Crimea gael eu hailgodi'n fuan fel 'gwarchodwyr heddwch'. Byddai hyn hefyd yn cyd-fynd â senario 2008, lle roedd unedau o'r Fyddin 58th a oedd wedi treiddio yn ddwfn i Georgia yn gyflym i baentio symbol 'grymoedd cadw heddwch' Rwsia ar eu cerbydau cyn gynted ag y cwblhawyd gweithrediadau brwydro.

hysbyseb

A all Wcráin annibynnol wrthsefyll?

Mae gallu Wcráin i amddiffyn yn erbyn Rwsia yn gyfyngedig. Nid yw ymdrechion diweddar i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r fyddin Wcreineg wedi ei gwneud yn gêm ddifrifol i luoedd Rwsia. Mae'r ymateb araf i ddigwyddiadau gan y llywodraeth dros dro yn Kyiv wedi arwain at y gwrthryfelwyr presennol yn y Crimea rhwng milwyr Rwsia effeithiol ac offer da, ac allfeydd Wcreineg ynysig ac amgylchynol sydd wedi cael eu gadael yn ystyried eu teyrngarwch. Ni ddylid anghofio bod bron pob un o uwch swyddogion y militariaid Rwsia a Wcreineg wedi dechrau eu gyrfaoedd gyda'i gilydd yn y Lluoedd Arfog Sofietaidd. Mae llawer o filwyr Wcreineg yn disgrifio eu hunain fel Rwsiaid: ar ôl i gomander newydd y Llynges Wcreineg newid ochrau i Rwsia ar unwaith, dylid disgwyl mwy o deyrngarwch, gan gwestiynu i ba raddau y gellid cynnig unrhyw ymwrthedd effeithiol i symudiadau pellach yn Rwsia.

Mae'r siawns o unrhyw ymateb gan y Gorllewin a fyddai'n ystyrlon yn nhermau Rwsia yn bell, ac mae'r posibilrwydd o ymyrraeth filwrol y Gorllewin i ddiogelu Wcráin yn llai tebygol o hyd. Serch hynny, er gwaethaf holl baratoadau milwrol a gwleidyddol Rwsia ar gyfer symud i rannau eraill o Wcráin, efallai y bydd symudiad digyswllt Kyiv at barodrwydd milwrol yn dal i fod yn rhwystr digonol. Mae Rwsia wedi dangos dro ar ôl tro y bydd yn cymryd beth bynnag a all yn enw anghenion diogelwch hunanddatganedig, i derfynau ei gallu a hyd nes y bydd yn bodloni gwrthwynebiad ystyrlon. Mae'r datganoli Wcreineg datganedig yn cynnig y potensial, os nad y sicrwydd, y gwrthwynebiad hwn, a bydd yn sicr yn rhoi achos i gynllunwyr milwrol Rwsia feddwl.

Yn 2008, profodd ofnau y byddai lluoedd Rwseg yn gwthio ymlaen i Tbilisi a chymryd Georgia yn ei chyfanrwydd yn ddi-sail, a datrysodd Rwsia’r heriau diogelwch canfyddedig ar ei ffin ddeheuol trwy sefydlu dwy wladwriaeth bypedau, De Ossetia ac Abkhazia. Mae gorwelion cynllunio Rwseg yn hirach na rhai'r rhan fwyaf o wledydd y Gorllewin: mae'n gwbl bosibl y bydd Moscow yn fodlon am y tro gyda rheolaeth debyg o Crimea 'annibynnol'. Mae refferendwm arfaethedig y Crimea ar fwy o ymreolaeth - a ddygwyd ymlaen i 30 Mawrth gan y senedd pro-Rwsiaidd yn Simferopol - yn paratoi'r ffordd ar gyfer creu esgusodion annibynnol yn dybiannol gyda chefnogaeth Moscow, ac yn dilyn hynny gall Rwsia aros yn amyneddgar i weddill yr Wcráin syrthio i'w dwylo dan bwysau ei argyfwng economaidd na ellir ei reoli.

Ar ôl y gwrthdaro yn Georgia, cyfunodd a chyfreithlonwyd enillion Rwsia gan gytundeb cadoediad gwallus iawn gan Arlywydd Ffrainc, Nicolas Sarkozy, gan gyfuno grymoedd Sioraidd. Nododd adroddiad Academi Amddiffyn y DU o'r cyfnod fod Rwsia felly wedi cael ei hannog i weithredu'n fwy unochrog yn fwy uniongyrchol wrth fynd ar drywydd eu buddiannau '. Bydd y ffordd y mae'r Gorllewin yn ymdrin â'r argyfwng presennol yn penderfynu a fydd Rwsia sydd wedi'i chynhyrfu a hyd yn oed yn fwy pendant yn cael ei hatal rhag anturiaethau yn y dyfodol, neu a fydd yn cael mwy o anogaeth.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd