Cysylltu â ni

Frontpage

Prif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu yn ymweld Unol Daleithiau i gwrdd Obama

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

UD-Obama-Mideast-Isra_Horo-e1363810183386Ar 3 Mawrth, cyfarfu Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, ag Arlywydd yr UD Barack Obama yn Washington DC, a bu hefyd yn annerch cynhadledd bolisi flynyddol AIPAC (Pwyllgor Materion Cyhoeddus America Israel).

Dywedwyd bod yr Arlywydd Obama wedi defnyddio’r cyfarfod gyda’r Prif Weinidog Netanyahu yn y Tŷ Gwyn ddydd Llun i bwyso arno i dderbyn “cytundeb fframwaith” ar gyfer trafodaethau heddwch gyda’r Palestiniaid yn cael eu llunio gan yr Ysgrifennydd Gwladol John Kerry.

Daeth New York Times adroddodd y bydd Obama yn gwneud gwthiad tebyg pan fydd yn cwrdd ag Arlywydd Palestina, Mahmoud Abbas, yn ddiweddarach y mis hwn.

hysbyseb

Daeth adroddiadau’r wasg i’r amlwg wrth i Israel a’r Palestiniaid agosáu at y dyddiad cau ar ddiwedd mis Ebrill i gytuno i fargen heddwch derfynol. Gosodwyd y dyddiad cau gan Kerry yr haf diwethaf pan ddechreuodd y trafodaethau.

Oherwydd cynnydd ffit y trafodaethau, dywedodd swyddogion Daeth New York Times mai'r nod newydd yw cyhoeddi'r fframwaith erbyn y dyddiad cau.

Ers helpu i lansio rownd newydd o sgyrsiau y mis Gorffennaf hwn, mae Kerry wedi gwneud 11 taith i'r rhanbarth, ond dywedodd swyddogion yr UD wrth y Amseroedd bod y Tŷ Gwyn yn credu bod yr amser yn iawn i Obama wthio newydd.

hysbyseb

“Ni fyddai’r arlywydd eisiau rhedeg unrhyw risg mai diffyg ei ymglymiad a fyddai’n gwneud y gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant,” meddai un uwch swyddog.

The Times of Israel yn ddyddiol, gan nodi adroddiad yn y papur newydd Palestina iaith Arabeg, Al Quds, wedi adrodd bod yr Arlywydd Abbas wedi gadael cyfarfod gyda John Kerry ym Mharis yr wythnos diwethaf gan bwyso a mesur cynigion yr olaf.

Ymhlith y materion a gynhyrfodd Abbas yn ôl pob sôn oedd mynnu Kerry fod y Palestiniaid yn cydnabod Israel fel mamwlad y bobl Iddewig, ei gynnig i sefydlu prifddinas gwladwriaeth Balesteinaidd mewn un rhan yn unig o Ddwyrain Jerwsalem, a gadael Cwm Iorddonen y tu allan i ffiniau gwladwriaeth Balesteinaidd yn y dyfodol.

Beth yw pwyntiau allweddol cytundeb fframwaith Kerry yn debyg o gynnwys?

Bydd y fframwaith yn cyflwyno golwg yr Unol Daleithiau ar sut y gellir cau bylchau ar y materion craidd gan gynnwys ffiniau, diogelwch, aneddiadau, Jerwsalem, ffoaduriaid a chyd-gydnabod.

Nod yr UD yw sicrhau cytundeb i'r fframwaith fel canllaw ar gyfer trafod cytundeb statws parhaol manwl o fewn amserlen newydd o hyd at flwyddyn. Maen nhw'n gobeithio ei lansio cyn i'r carcharorion Palesteinaidd gael eu rhyddhau ddiwethaf ddiwedd mis Mawrth.

Cytunodd Israel i ryddhau, dros y naw mis, 104 o garcharorion Palesteinaidd yn bwrw dedfrydau hir am droseddau terfysgaeth. Yn gyfnewid, cytunodd y Palestiniaid i beidio â cherdded i ffwrdd o sgyrsiau a pheidio â gwneud ymdrechion mwy unochrog i sicrhau cydnabyddiaeth yn y Cenhedloedd Unedig neu gyrff rhyngwladol eraill.

Mae Cynllun Kerry yn set o egwyddorion sy'n cael eu drafftio gan dîm Adran Wladwriaeth yr UD, mewn deialog â thrafodwyr Israel a Phalestina, sy'n ceisio darparu fframwaith ar gyfer trafodaethau parhaus i ddod i gytundeb statws terfynol manwl.

Disgwylir i'r rownd gyfredol o sgyrsiau ddod i ben ddiwedd mis Ebrill, ac mae'r UD yn gobeithio y bydd y fframwaith yn sail ar gyfer ymestyn y sgyrsiau am unrhyw beth hyd at flwyddyn.

Yn ôl ffynonellau sy’n agos at y trafodaethau, pan fydd Kerry yn lansio’r fframwaith, bydd disgwyl i’r ddwy ochr ei dderbyn yn gyhoeddus fel sail ar gyfer parhau â’r broses. Caniateir iddynt fynegi eu amheuon, ond dim ond eu nodi yng nghyd-destun trafodaethau drws caeedig.

Beth fydd yn y fframwaith?

Dyma ddadansoddiad o'r cytundeb fframwaith tebygol gan BICOM, Canolfan Cyfathrebu ac Ymchwil Prydain Israel yn Llundain:

Y model agosaf sy'n bodoli ar gyfer y fframwaith yw'r Paramedrau Clinton, a gyflwynwyd i'r ddwy ochr gan yr Arlywydd Clinton ym mis Rhagfyr 2000. Disgwylir iddo fod yn ddatganiad byr o ddim mwy nag ychydig dudalennau, a fydd yn amlinellu sut yr eir i'r afael â phob mater statws terfynol. .

Ffiniau: Mae'r fframwaith yn debygol o adlewyrchu galw Palestina i ffiniau 1967 fod yn sail i gytundeb tiriogaethol, ond mae hefyd yn cydnabod y dylai blociau anheddu mawr aros yn rhan o Israel o dan fargen cyfnewid tir. Disgwylir iddo adael yn agored y cwestiwn o faint o dir y dylid ei gyfnewid, ac yn union pa flociau anheddu y dylai Israel eu cadw.

Diogelwch: Galw canolog gan Netanyahu yw y dylai Israel gynnal presenoldeb milwrol tymor hir ar ffin y Lan Orllewinol-Jordanian, tra bod yr Arlywydd Abbas wedi dweud y byddai'n derbyn presenoldeb Israel am bum mlynedd yn unig, ac yna llu diogelwch NATO.

Disgwylir i'r fframwaith dderbyn pryderon diogelwch Israel, ond fframio unrhyw ddefnydd o Israel yng nghyd-destun cyfundrefn ddiogelwch ehangach, a byrhau mewn egwyddor y defnydd hwnnw cyn belled ag y bo modd, heb nodi cyfnod amser. Mae'r UD eisoes wedi cyflwyno cynigion i leihau cwmpas a hyd unrhyw ddefnydd o Israel trwy wneud iawn am atebion monitro uwch-dechnoleg, er na dderbyniwyd y cynigion hyn yn gynnes ar y naill ochr na'r llall.

Mewn araith ddiweddar yn Davos siaradodd Kerry am yr angen am “drefniadau diogelwch i Israel sy’n ei gadael yn fwy diogel, nid llai” ond hefyd “tynnu byddin Israel yn ôl yn raddol, yn raddol.” Mae Israel hefyd yn mynnu y dylid demilitari'r wladwriaeth Balesteinaidd, ond mae'r Palestiniaid eisiau gwladwriaeth sydd â breichiau cyfyngedig.

Aneddiadau: Mae Netanyahu yn erbyn symud ymsefydlwyr yn rymus ac mae ei swyddfa wedi awgrymu y dylent gael dewis i aros o fewn ffiniau Palestina yn y dyfodol o dan reol Palestina. Cafwyd adroddiadau hefyd o gynigion i Israel brydlesu tir y mae aneddiadau pellennig wedi'i leoli oddi wrth y Palestiniaid. Mae Arlywydd Palestina, Mahmoud Abbas, wedi gwrthod y syniad bod unrhyw setliadau Iddewig yn weddill, gan ddadlau iddyn nhw gael eu hadeiladu’n anghyfreithlon. Mae’n parhau i fod yn aneglur sut y bydd yr Unol Daleithiau yn pontio’r swyddi hyn, ond pan ofynnwyd i Kerry am dynged ymsefydlwyr gan gyfwelydd o Israel ym mis Chwefror, atebodd: “Nid wyf yn siŵr y bydd yn rhaid [y setlwr] adael ei gartref.”

Jerwsalem: Mae'n debyg y bydd y fframwaith yn cydnabod galw Palestina i gael ei brifddinas yn Nwyrain Jerwsalem. Fodd bynnag, mae'n ymddangos yn annhebygol y bydd mor benodol â Pharamedrau Clinton - a gynigiodd rannu'r Hen Ddinas ac sofraniaeth dros y Deml Mount / Haram al-Sharif ultra-sensitif - gan y byddai hyn yn ormod i lywodraeth Israel ei dderbyn yn y cam hwn. Fodd bynnag, mae Kerry yn fframio Jerwsalem, bydd gan drafodwyr her gymhleth i gyrraedd fformiwla sy'n dderbyniol yn ideolegol i'r ddwy ochr ac yn ymarferol.

Ffoaduriaid: Mae Palestiniaid eisiau i ffoaduriaid a'u disgynyddion gael yr hawl i ddewis o gyfres o opsiynau ailsefydlu ac iawndal, yn debyg i'r fformiwla a amlinellir ym Mharamedrau Clinton, sy'n cynnwys mynediad i Israel. Mae Israel yn gwrthwynebu bod gan Balestiniaid yr “hawl i ddychwelyd” i ffiniau Israel. Er bod Paramedrau Clinton wedi amlinellu'r opsiynau ac yn caniatáu i Israel benderfynu faint o Balesteiniaid y byddai'n eu cyfaddef, nid yw'n glir y bydd Kerry mor benodol. Yn Davos siaradodd dim ond am benderfyniad “cyfiawn a chytûn” i fater ffoaduriaid, sef yr iaith a ddefnyddir ym Menter Heddwch Arabaidd. Beth bynnag, mae'n debyg y bydd cyfeiriad at y cytundeb terfynol gan ddod â phob cais i ben. Mae hwn yn alw gan Israel gyda'r nod o gau'r ffeil ar hawliadau sy'n ymwneud â rhyfel 1948, y mae'r mater ffoaduriaid yn deillio ohoni. Mae arwyddion gan swyddogion yr Unol Daleithiau y rhoddir sylw hefyd i iawndal i ffoaduriaid Iddewig a ffodd rhag erledigaeth yng ngwledydd Arabaidd yn ystod yr un cyfnod.

Cydnabyddiaeth gydfuddiannol a chyflwr Iddewig: Galw mwyaf parhaus Netanyahu yw bod y Palestiniaid yn “cydnabod hawliau cenedlaethol y bobl Iddewig yn Nhalaith Israel”, y mae llawer yn Israel yn eu hystyried yn rhagofyniad ar gyfer heddwch parhaol. Mae cydnabod hawliau cenedlaethol Iddewig yn rhedeg yn ddwfn yn erbyn naratif cenedlaethol Palestina, ac mae Abbas wedi bod yn wrthwynebus iawn. Mae gan y mater hwn oblygiadau hefyd i gwestiwn y ffoadur, gan y byddai cydnabod mai Israel yw cartref cenedlaethol y bobl Iddewig yn tanseilio honiadau Palestina i hawl i “hawl dychwelyd” i Israel. Mae'n debyg y bydd y fframwaith yn adlewyrchu galw Netanyahu ar ryw ffurf. Soniodd Kerry yn Davos am “gyd-gydnabod cenedl-wladwriaeth pobl Palestina a chenedl-wladwriaeth y bobl Iddewig.”

Materion eraill: Bydd y fframwaith hefyd yn debygol o fynd i'r afael â rhai materion sensitif eraill, gan gynnwys galw Palestina am ryddhau pob carcharor Palestina sydd gan Israel.

Sut mae'r partïon yn debygol o ymateb?

Nod yr UD yw sicrhau cytundeb ar gyfer cyfnod sefydlog arall o drafodaethau hyd at flwyddyn, yn ddelfrydol cyn y pedwerydd rhyddhad terfynol a'r olaf o garcharorion Palestina ar ddiwedd mis Mawrth. Byddai'r ddwy ochr yn cael mynegi amheuon i'r fframwaith, ond dim ond eu nodi yng nghyd-destun trafodaethau drws caeedig. Serch hynny, mae'r ddwy ochr yn gweithio'n galed i symud y testun mor agos â phosib i'w swyddi eu hunain.

Rhaid i’r Prif Weinidog Benjamin Netanyahu benderfynu sut i reoli cyflwyniad y fframwaith hwn mewn ffordd na fydd yn achosi i asgell dde ei glymblaid roi’r gorau iddi, yn enwedig plaid Cartref Iddewig Naftali Bennett ac asgell dde ei blaid Likud ei hun. Bydd Netanyahu eisiau parhau â’r trafodaethau gyda’r Palestiniaid, ond pwysleisiodd tebygol bod y fframwaith yn safbwynt Americanaidd, nad yw Israel yn ei dderbyn yn ffurfiol, er mwyn osgoi dod â’r mater i bleidlais ddadleuol yn y cabinet.

Bydd yn rhaid i'r Arlywydd Abbas allu tynnu sylw at ddigon o sylwedd yn y fframwaith i gyfiawnhau ymestyn trafodaethau, ac i ohirio unrhyw ddychwelyd i ymdrechion unochrog i sicrhau cydnabyddiaeth mewn cyrff rhyngwladol. Mae'r cyhoedd ym Mhalestina wedi'u rhannu ynghylch a ydyn nhw'n cefnogi trafodaethau heddwch. Mae Hamas, sy'n rheoli Llain Gaza, yn gadarn yn erbyn trafodaethau.

Er mwyn cytuno i atal gweithredoedd unochrog, bydd y Palestiniaid yn debygol o fynnu consesiynau ymarferol pellach gan Israel, fel y gwnaethant wrth fynnu rhyddhau carcharorion yn gyfnewid am gymryd rhan mewn sgyrsiau ym mis Gorffennaf. Yn benodol maent yn debygol o adnewyddu'r galwadau am rewi adeiladu aneddiadau. Bydd cwrdd â galw o'r fath yn fygythiad arall i sefydlogrwydd clymblaid Netanyahu.

Er mwyn cael pob ochr i arwyddo, er gwaethaf y cymhlethdodau gwleidyddol, gall yr UD gynnig sicrwydd neu gymhellion preifat. Yn y pen draw, nid yw'r naill ochr na'r llall am gael y bai am ddymchwel y broses, a fydd yn rhoi rhywfaint o drosoledd i Kerry dros y ddwy ochr.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd