Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Nid yw dewisiadau refferendwm Crimea yn ddewis o gwbl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

140227-simferopol-crimea-jsw-822a_2d094fb3240074be9bfd28e0d8000d67By Keir Giles, Cymrawd Cyswllt, Rhaglen Diogelwch Rhyngwladol a Rwsia ac Ewrasia, Chatham House
Mae'r refferendwm a gynlluniwyd ar statws Crimea yn y dyfodol wedi'i gondemnio'n eang fel un anghyfreithlon ac annilys. Ond hyd yn oed pe bai'n gyfreithlon, nid yw'r ddau ddewis a gyflwynir i bleidleiswyr y Crimea yn cynnig unrhyw opsiwn iddynt adael rheolaeth Rwseg.

Mae'r refferendwm, sydd wedi'i gynllunio ar hyn o bryd ar gyfer 16 Mawrth, yn gofyn i bleidleiswyr yn y Crimea ddewis rhwng ymuno â Rwsia neu ddychwelyd i gyfansoddiad y Crimea 1992 wrth aros yn rhan o'r Wcráin yn dybiannol. Mae rhywfaint o adrodd yn y cyfryngau wedi cyflwyno’r ail opsiwn fel dychweliad i’r sefyllfa cyn i filwyr Rwseg gymryd rheolaeth o’r penrhyn; mewn gwirionedd mae'n unrhyw beth ond.

Mabwysiadwyd cyfansoddiad 1992 Crimea yn ystod cylch datganoli twymynus yn union ar ôl diwedd yr Undeb Sofietaidd, a diddymwyd yn fuan wedi hynny. Mewn geiriau y bydd y rhai sydd ag atgofion hir yn eu cael yn iasoer, mae'n cyfeirio at Weriniaeth Crimea fel 'gwladwriaeth Sofietaidd' ac yn ei disgrifio fel endid sofran sy'n rhoi dim ond y pwerau ag y gwêl i'r Wcráin. Hynny yw, byddai adfer y cyfansoddiad hwn yn gam tuag at annibyniaeth dybiannol o dan reolaeth Rwseg. Pe bai'n cael ei fabwysiadu, byddai digwyddiadau yn y Crimea yn parhau i adlewyrchu gwrthdaro Rwsia â Georgia yn 2008 a sefydlu endidau 'annibynnol' Abkhazia a De Ossetia.

Nid oes gan y dinasyddion hynny a oedd yn fodlon â'r Crimea yn rhan o'r Wcráin ar yr un sail ag y bu am yr 20 mlynedd diwethaf lais yn y refferendwm hwn. Nid oes trydydd opsiwn ar gael.

hysbyseb

Goblygiadau ar gyfer Wcráin

Mae'r awdurdodau lleol o blaid Rwseg wedi gwneud eu dewis yn hysbys i bleidleiswyr, gan gynnwys trwy ymgyrch hysbysfwrdd amrwd sy'n cyflwyno dewis syml rhwng dau Crimeas: un wedi'i orchuddio â baner Rwsiaidd, a'r llall â weiren bigog a swastika. Mae dychryn gan y gangiau pro-Rwsiaidd sy'n disgrifio'u hunain fel unedau 'hunan-amddiffyn', a fydd yn patrolio ac o bosibl yn staffio gorsafoedd pleidleisio, yn debygol o chwarae rhan sylweddol hefyd wrth berswadio trigolion y Crimea pa ffordd i bleidleisio. Ond, i bob pwrpas, byddai'r naill ganlyniad neu'r llall i'r refferendwm hwn yn dderbyniol yn fras i Rwsia.

Mae Daearyddiaeth yn mynnu y bydd cydgrynhoi rheolaeth Rwseg ar y Crimea, p'un ai fel rhan o Rwsia neu'n annibynnol yn dybiannol, yn cyflwyno heriau difrifol i'r Wcráin yn nhermau diogelwch ac economaidd. Bydd bregusrwydd yr Wcrain i ymyrraeth filwrol bellach yn Rwseg yn cael ei chwyddo. Mae'r isthmws o'r Crimea yn cynnig mynediad tir i dir mawr yr Wcrain sy'n gyfyngedig ac yn hawdd ei amddiffyn. Ond mae atgyfnerthu milwrol Rwseg ar raddfa fawr a pharhaus yn y Crimea, ynghyd â rhyddid symud anghyfyngedig gan Fflyd y Môr Du, yn golygu bod ardaloedd arfordirol Wcrain mewn mannau eraill yn llawer mwy agored i weithrediadau milwrol Rwseg yn y dyfodol.

Mewn gwirionedd, bydd y cludwyr hofrennydd dosbarth Mistral sy'n cael eu darparu i Rwsia gan Ffrainc yn hwyluswyr pwerus ar gyfer yr union fath hwn o weithrediad. Yng nghanol argyfwng y Crimea, cychwynnodd y llong gyntaf a adeiladwyd ar gyfer Rwsia dreialon môr ar 6 Mawrth, gyda’i chriw o Rwseg eisoes yn hyfforddi yn Ffrainc.

hysbyseb

Mae'r milwyr Rwsiaidd ychwanegol yn y Crimea i raddau helaeth yn cael eu cludo i mewn ar draws Culfor Kerch, y ddyfrffordd gul sy'n rhannu dwyrain Crimea o dde Rwsia. Mae rheolaeth ar y culfor hwn yn arwyddocaol iawn, ac mae wedi bod yn destun anghydfodau blaenorol rhwng y ddwy wlad. Ond gyda'r ddwy lan bellach yn nwylo Rwseg, mae Môr Azov i bob pwrpas yn dod yn llyn Rwsiaidd. Hynny yw, mae gan Rwsia reolaeth lawn bellach ar fynediad morwrol i'r holl borthladdoedd yn nwyrain yr Wcrain, gan gynnwys prif borthladd Mariupol. Mae hyn yn rhoi trosoledd economaidd a therfynol pellach i Rwsia dros amodau yn nwyrain y wlad, ac yn cefnogi nod Rwsia i fod yn Wcráin yn anhrosglwyddadwy heb gydsyniad a chydweithrediad Rwseg.

Outlook

Mae awdurdodau pro-Rwseg Crimea ar frys i wthio’r refferendwm drwodd. Mae'r dyddiad eisoes wedi'i ddwyn ymlaen ddwywaith, ac mae jôc sy'n cylchredeg ar hyn o bryd yn nodi bod 'y dyddiad diweddaraf ar gyfer y refferendwm newydd gael ei gyhoeddi - roedd e ddoe'. Mae hyn yn rhan o ymgyrch Rwseg i gynnal y fenter, cadw'r Gorllewin ar y droed gefn a chyflwyno a fait accompli cyn y gellir rhoi unrhyw ymateb neu ataliad sylweddol ar waith.

Yn y cyd-destun hwn, mae gwrthod yr refferendwm gan yr UD a gwledydd gorllewinol eraill (hyd yn oed os nad gan holl arbenigwyr y gorllewin) yn galonogol. Am y tro, mae hyn yn lliniaru ofnau y gellid defnyddio'r canlyniad fel cyfiawnhad achub wyneb dros dderbyn rheolaeth Rwsiaidd ar Crimea, a gwobrwyo'r defnydd o rym milwrol Rwseg yn erbyn cymydog unwaith eto.

Ond er ei fod yn bwysig, nid yw'r cwestiwn o gyfreithlondeb gweithredoedd Rwsia yn cael fawr o effaith ar realiti rheolaeth Rwseg ar Crimea. Yn ogystal, gallai digwyddiadau oresgyn pryderon cyfredol yn hawdd. Mae'r sefyllfa yn y Crimea yn parhau i fod yn hynod fregus. Diolch i hunanddisgyblaeth a goddefgarwch eithafol milwyr Wcreineg amgylchynedig yn wyneb blocâd milwrol Rwseg ac ymosodiadau dro ar ôl tro gan gangiau a gefnogir gan Rwseg, nid oes lluoedd arfog Wcrain wedi tanio unrhyw ergydion eto. Maent yn gwybod y bydd dial Rwseg ar unwaith, yn llethol ac yn greulon cyn gynted ag y bydd hyn yn digwydd.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd