Cysylltu â ni

Blogfan

Mewn ymateb i ymosod yn erbyn patrôl fyddin yn Golan Heights, targedau llu awyr Israel swyddi milwrol Syria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Golan-Wounded-APErbyn Yossi Lempkowicz

Cadarnhaodd byddin Israel (IDF) ar 19 Mawrth fod ei llu awyr yn targedu sawl swydd byddin Syria “a gynorthwyodd ac a gefnogodd yr ymosodiad yn erbyn milwyr IDF ddydd Mawrth (18 Mawrth)”. 

Yn ôl yr IDF, roedd y targedau’n cynnwys cyfleuster hyfforddi byddin Syria, pencadlys milwrol, a batris magnelau. Cafodd pedwar o filwyr Israel eu hanafu ddydd Mawrth pan wnaeth dyfais ffrwydrol ffrwydro o dan eu jeep patrôl ar ochr Israel o'r ffin â Syria ar y Golan Heights, yn agos at Majdal Shams.

hysbyseb

Roedd y milwyr y tu allan i'w cerbyd pan ddigwyddodd y chwyth, a chafodd tri, gan gynnwys dirprwy bennaeth y bataliwn, glwyfau ysgafn i gymedrol, gyda'r pedwerydd yn dioddef anafiadau difrifol. Yn fuan yn dilyn y digwyddiad, dialodd yr IDF â thân magnelau tuag at swyddi milwrol Syria.

“Mae’r ymosodiad yn erbyn milwyr IDF ddoe yn waethygiad annerbyniol o drais o Syria,” meddai llefarydd ar ran yr IDF, yr Is-gyrnol Peter Lerner. “Ni fyddwn yn goddef y bygythiad hwn yn erbyn sifiliaid neu filwyr Israel, a byddwn yn cyflawni ein cenhadaeth: atal, amddiffyn ac amddiffyn yn erbyn gelyniaeth rhag Syria.”

Ffrwydrad dydd Mawrth oedd y diweddaraf mewn cyfres o hyd yn oed tsthal tebyg wedi digwydd ar ffin ogleddol Israel. Dyma'r pedwerydd ymosodiad dros y ffin yn ystod y mis diwethaf. Fe wnaeth bom arall ar ochr y ffordd dargedu patrôl IDF yn rhanbarth Mount Dov ddydd Gwener, tra bod byddin Israel wedi rhwystro ymgais flaenorol i blannu ffrwydron ger ffens y ffin bythefnos yn ôl. Yn ogystal, fe darodd dau roced a daniwyd o Syria Fynydd Hermon Israel ar y dechrau

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog Amddiffyn Israel, Moshe Ya’alon: “Rydym yn dal cyfundrefn Assad yn gyfrifol am yr hyn sy’n digwydd yn ei diriogaeth ac os bydd yn parhau i gydweithio â therfysgwyr sy’n ymdrechu i frifo Israel yna byddwn yn parhau i gael pris trwm ohono ac yn peri iddo ddifaru gweithredoedd. ”

Mae Hezbollah, sy’n ymladd ochr yn ochr â milwyr Assad, yn cael ei amau ​​o fod yn gyfrifol am yr ymosodiad ddydd Mawrth a’r ymgais i ffrwydro sawl wythnos yn ôl. Os felly, byddai'n nodi'r tro cyntaf i Hezbollah ddefnyddio Syria fel llwyfan i ymosod ar Israel. Fis diwethaf, bygythiodd Hezbollah y byddai’n “dewis yr amser a’r lle” i daro Israel, wrth ddial ar gyfer streic awyr Israel yr adroddwyd amdani yn erbyn un o’i swyddi, y credir ei bod wedi atal trosglwyddo arfau soffistigedig o Syria.

Fodd bynnag, awgrymwyd hefyd y gallai lluoedd Islamaidd sy'n ymladd yn erbyn Assad fod wedi cynnal ymosodiad dydd Mawrth yn erbyn patrôl Israel. Beth yw safbwynt Israel ar y gwrthdaro mewnol yn Syria? Ers dechrau'r gwrthdaro yn Syria, mae Israel wedi nodi dro ar ôl tro ei bod yn bwriadu aros allan ohoni. Dywedodd swyddog y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ddiweddar mai gallu cyfyngedig iawn sydd gan Israel i ddylanwadu ar ganlyniad ymladd y tu mewn i Syria ac mae wedi gosod polisi o ymyrryd dim ond pan fydd ei fuddiannau diogelwch cenedlaethol dan fygythiad ar unwaith.

Mae Syriaid Clwyfedig wedi cael eu trin yn ysbytai Israel ond mae awdurdodau Israel wedi cadw proffil isel. “Nid ydym mewn sefyllfa i ddylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd yno ac nid oes gennym unrhyw ffafriaeth,” meddai’r swyddog. Y prif bryder i Israel yw tynged arsenal Arlywydd Syria, Assad, o arfau strategol y gellid, dan reolaeth jihadistiaid yn Syria neu Hezbollah yn Libanus, gael eu defnyddio yn erbyn Israel, yn ychwanegol at y cyflenwad posibl o daflegrau gwrth-awyrennau datblygedig o Rwsia, a sefydlogrwydd y Golan Heights.

“Ni fyddwn yn goddef ymdrechion i ddarparu systemau arfau soffistigedig i sefydliadau terfysgol,” meddai swyddog yr amddiffyniad. Mae gan Israel set gyfyngedig o opsiynau polisi i effeithio ar ganlyniad y gwrthdaro mewnol yn Syria a welir yn Jerwsalem fel “llanast mawr” gyda gwrthwynebiad i Assad yn dameidiog iawn a ddim yn ddigon cryf i drechu Arlywydd Syria. Mae teimladau gwrth-Israel eang yn y rhanbarth wedi gwneud y cam mwyaf disglair i Israel gadw proffil cyhoeddus mor isel â phosibl, er mwyn osgoi gelyniaeth agored gyda lluoedd Assad neu gael effaith andwyol ar safle'r wrthblaid.

Fodd bynnag, ni ddylid camgymryd distawrwydd cyhoeddus Israel am gefnogaeth ddealledig i drefn Assad, sy'n gynghreiriad allweddol i Hezbollah ac Iran a than yn ddiweddar bu'n arwain arweinyddiaeth allanol Hamas. Ar yr un pryd, mae'r gobaith y bydd grwpiau gwrthblaid Jihadistiaid yn sefydlu eu hunain yn y Golan Heights, lle gallent fygwth Israel, hefyd yn peri pryder i Israel. Mae Israel wedi diffinio llinellau coch clir gan gynnwys: trosglwyddo arfau strategol i Hezbollah neu grwpiau jihadistiaid eraill; torri ffin Israel ar y Golan; a throsglwyddo taflegrau wyneb-i-awyr S-300 a wnaed yn Rwseg i drefn Assad.

O ran y cwestiwn a ddylid arfogi'r gwrthryfelwyr ai peidio, nid oes safbwynt ffurfiol gan Israel. Er bod rhai yng nghylchoedd polisi Israel yn ffafrio ymdrechion y Gorllewin i arfogi elfennau mwy cymedrol o'r wrthblaid, fe wnaeth Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, annog rhybudd mewn cyfarfod diweddar â Phrif Weinidog Prydain, David Cameron, i osgoi arfau rhag syrthio i'r dwylo anghywir. Beth yw pryderon Israel yn Syria?

Tra bod y gymuned ryngwladol yn canolbwyntio ar bentwr arfau cemegol Syria, nid yw Israel yn canolbwyntio llai ar arsenal y gyfundrefn o arfau strategol eraill - gan gynnwys taflegrau soffistigedig o'r ddaear i'r ddaear, o'r ddaear i'r awyr ac o'r ddaear i'r môr, sydd o dan y gellid rheoli jihadistiaid yn Syria neu Hezbollah yn Libanus yn erbyn Israel. Buddsoddir Hezbollah, ynghyd â’i noddwr Iran, yn ddwfn yn ngoroesiad cyfundrefn Assad ac mae’n ymrwymo miloedd o’i filwyr i ymladd yn erbyn yr wrthblaid. Yn gynyddol ddibynnol ar gefnogaeth Hezbollah, mae Assad wedi bod yn ceisio trosglwyddo arfau cynyddol ddatblygedig i'w gynghreiriad Shia Libanus.

Ar ddau achlysur mae Israel wedi cynnal streiciau awyr yn Syria. Un oedd dinistrio confoi a oedd yn cludo taflegrau gwrth-awyrennau cludadwy dyn SA-17 o Rwseg i Hezbollah yn Libanus, ac roedd y llall yn targedu safleoedd ger Damascus y credir eu bod yn storio taflegrau wyneb-i-wyneb manwl Fateh-110, a fwriadwyd eto. am Hezbollah. Cyflenwad Rwsia o daflegrau hir-i-wyneb. Mae Israel wedi nodi’n glir ei gwrthwynebiad i gyflawni taflegrau soffistigedig hir-i-awyr S-300 o Rwsia i Damascus.

Mae gan y taflegrau hyn ystod weithredol o bron i 200 km, ac maent yn fygythiad 'newid gêm' i ofod awyr Israel ei hun. Ddechrau mis Mai, cyfarfu Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, ag Arlywydd Rwsia Vladimir Putin gan ei annog i ganslo bargen arfau S-300, ac mae swyddogion diogelwch Israel wedi nodi’n glir y byddai Israel yn ymyrryd i atal y systemau taflegrau rhag dod yn weithredol. Mae pryder hefyd y gallai Assad yn y dyfodol drosglwyddo'r systemau i leoliad mwy diogel a set ffyddlon o ddwylo, fel Hezbollah. O safbwynt Israel, byddai datblygiad o'r fath yn waethygiad annerbyniol.

Cyfrannodd Canolfan Cyfathrebu ac Ymchwil Prydain Israel yn Llundain (BICOM) at yr adroddiad hwn.

 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd