cefnogaeth yr UE newydd sylweddol ar gyfer America Ladin cyhoeddi

| Mawrth 24, 2014 | 0 Sylwadau

cfda07afa91cc1be08dd41c18fc5a9a5Bydd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs Heddiw (Mawrth 24) yn cyhoeddi cymorth newydd yr UE o € 2.5 biliwn ar gyfer America Ladin ar gyfer y blynyddoedd 2014 2020 i (gan gynnwys cyllid ar gyfer rhaglenni rhanbarthol, ac ar gyfer yr amlenni dwyochrog i'r gwledydd cymwys).

Mae'r pecyn ariannol newydd, sy'n rhan o'r Offeryn Datblygu Cydweithredu, a gyhoeddwyd yn awr, yn cael eu trafod heddiw yn y gynhadledd EUROsociAL ym Mrwsel, lle bydd rhai sy'n gwneud penderfyniadau a chynrychiolwyr lefel uchel gan yr UE a Lladin America ddod ynghyd i drafod cydweithredu yn y dyfodol rhwng y ddau ranbarth.

Cyn y digwyddiad, dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae'r pecyn cymorth yn nodi cam newydd yn y ffordd yr ydym yn gweithio gyda America Ladin, ac yn anfon neges gref iawn o'n hymrwymiad i barhau i gefnogi ymdrechion datblygu y rhanbarth. Nid ydym yn troi ein cefn ar y cyfandir hwn; rydym yn edrych ymlaen ag ef, at ei gilydd.

"Rydw i wedi ymweld â America Ladin sawl gwaith yn ddiweddar ac wedi bod yn falch iawn i weld cyfraniad yr UE at y cynnydd trawiadol y cyfandir wedi gwneud dros y degawd diwethaf. Rwy'n argyhoeddedig y bydd y bennod newydd yn ein perthynas gweler ffynnu ein partneriaeth. "

Bydd y cyllid rhanbarthol newydd yn cael eu canolbwyntio ar y meysydd lle gall wneud y gwahaniaeth mwyaf; sydd wedi cael eu nodi mewn ymgynghoriad â'r gwledydd partner America Ladin:

• Diogelwch;

• llywodraethu da, atebolrwydd a thegwch cymdeithasol;

• twf economaidd gynhwysol ac yn gynaliadwy;

• cynaliadwyedd amgylcheddol, gwydnwch a newid yn yr hinsawdd;

• rhaglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc o dan Erasmus +, ac;

Mae rhaglen isranbarthol ar gyfer Canolbarth America hefyd wedi'i gynnwys yn y pecyn heddiw.

Yn unol â'r Agenda ar gyfer Newid - glasbrint polisi'r Comisiwn i ganolbwyntio cymorth ar y gwledydd hynny sydd ei angen sectorau lle gall wneud y gwahaniaeth mwyaf mwyaf a - mae'r UE wedi ail-lunio y ffordd y mae'n gweithio yn America Ladin. Mae hyn yn golygu partneriaeth fwy strategol rhwng y ddau wrth symud ymlaen, yr oedd y ddau ranbarth chwilio am atebion i heriau cyffredin (ee newid yn yr hinsawdd) drwy gydweithredu rhanbarthol.

Daw cyllid heddiw oddi wrth y Datblygiad Cydweithredu Offeryn (DCI), sy'n rhan o'r gyllideb gyffredinol yr UE.

gwledydd 18 (Ariannin, Bolifia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mecsico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Periw, Uruguay, Venezuela) yn cael eu cwmpasu gan y DCI ac yn gymwys ar gyfer y rhain cronfeydd rhanbarthol.

Ar yr un pryd, bydd dwyochrog cydweithrediad â gwledydd sy'n wynebu'r heriau mwyaf yn America Ladin (Bolifia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay a Nicaragua) yn parhau i fod yn sylweddol. Ar ben hynny, bydd Colombia, Ecuador a Pheriw yn elwa o gyllid dwyochrog, a fydd yn caniatáu ar gyfer cyfnod graddol iawn allan.

EUROsocial: A rhaglen flaenllaw i gydlyniad cymdeithasol yn America Ladin

Er gwaethaf y twf sylweddol yn ddiweddar, anghydraddoldeb yn parhau i fod yn un o'r heriau pwysicaf America Ladin.

EUROsociAL wedi dod yn rhaglen flaenllaw yr Undeb Ewropeaidd yn America Ladin i gydlyniad cymdeithasol. O dan yr arwyddair 'Cefnogi polisïau, cysylltu sefydliadau y mae'n dwyn ynghyd gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau a gweision cyhoeddus lefel uchel o weinyddiaethau cyhoeddus Ewropeaidd ac America Ladin i ddatblygu a gweithredu polisïau i leihau anghydraddoldebau cymdeithasol.

EUROsociAL yn cymryd ymagwedd arloesol sy'n cynhyrchu canlyniadau mesuradwy er gwaethaf cyllideb gymharol fach, wedi'u rhannu ymhlith gwledydd partner 18 mewn meysydd thematig 10. Cyfanswm cyfraniad yr UE yn gyfystyr â € 70 miliwn (€ 30m yn ystod ei chyfnod cyntaf, o 2004 2009-, a € 40m yn ystod yr ail un, o 2011 2014-).

Mae'n mynd ati i feithrin cydweithredu 'South-De' yn America Ladin (hy pan gwybodaeth yn seiliedig ar gydweithredu blaenorol ac yn addasu i amodau penodol mewn gwlad cyfagos wedi cael ei drosglwyddo o un wlad America Ladin i un arall) - gwariant y disgwylir i'r brig € 10 miliwn yn ystod ail gam y rhaglen.

Mae hefyd yn seiliedig ganlyniadau-, cefnogi camau gweithredu yn unig y mae'n rhaid i nodau a luniwyd yn glir ac yn rhan o bolisïau cyhoeddus ehangach. Er enghraifft, mae rhai canlyniadau pendant yn cynnwys cefnogi'r broses o ddiwygio'r system gwybodaeth llafur yng Ngholombia i gydweddu'n well galw'r farchnad lafur a chyflenwi, gan gyfrannu at gyflwyno deddf newydd ar gyfer pobl dan anfantais yn Honduras a helpu i weithredu polisi newydd ar addysg ariannol mewn Frasil. Mae hefyd wedi meithrin llawer o fentrau rhanbarthol yn America Ladin, mewn meysydd mor amrywiol â gweinyddiaeth treth, datblygu rhanbarthol, cyfiawnder a deialog cymdeithasol ac economaidd.

cydweithredu rhanbarthol gyda America Ladin

Mae nifer o feysydd blaenoriaeth strategol ar gyfer cydweithredu rhanbarthol yr UE gyda America Ladin wedi cael eu nodi mewn ymgynghoriad â'r gwledydd America Ladin. Maent yn cynnwys:

- Twf economaidd Cynhwysol a chynaliadwy, mynd i'r afael â gwendidau strwythurol, anghydraddoldeb economaidd llym a gorddibyniaeth ar echdynnu adnoddau naturiol;

- Cysoni cynaliadwyedd amgylcheddol gyda datblygiad parhaus mewn rhanbarth sy'n agored iawn i newid yn yr hinsawdd a thrychinebau naturiol;

- Adeiladu gallu (ee darparu hyfforddiant a rhannu arbenigedd) o'r sefydliadau y wladwriaeth yn gyfrifol am ddiogelwch a rheolaeth y gyfraith, er mwyn gwella hawliau dynol a chydraddoldeb rhywiol, meithrin ymddiriedaeth y cyhoedd ac yn cryfhau'r contract cymdeithasol sydd eu hangen ar gyfer datblygiad i lwyddo, a;

- Gwelliannau o ran llywodraethu, atebolrwydd a threth casglu a gwario, er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, cynyddu cydlyniant cymdeithasol ac yn ymateb i'r galw cymdeithasol cynyddol am wasanaethau cyhoeddus o safon.

Mwy o wybodaeth

UE yn cydweithredu gyda America Ladin: MEMO / 14 / 213
wefan y Comisiynydd Piebalgs '
gwefan EUROsociAL

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cymorth, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol, America Ladin, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *