Cysylltu â ni

Cyprus

Grŵp Llywio Cyprus: Comisiwn yn gwella'r cymorth ar gyfer proses yr anheddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

modis_cyprus_lrgAr 27 Mawrth, cadeiriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, gyfarfod o Grŵp Llywio Cyprus ym Mrwsel. Asesodd y grŵp y sefyllfa yn dilyn ailddechrau trafodaethau anheddiad llawn ym mis Chwefror. Bu'r grŵp hefyd yn adolygu cefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd i'r broses drafod o dan adain y Cenhedloedd Unedig ac yn helpu Cymuned Cyprus Twrci wrth baratoi ar gyfer gweithredu'r acquis yn dilyn setliad. Mynegodd y grŵp gefnogaeth lawn i'r ddwy ochr i ddod â'r broses i ben yn llwyddiannus.

Dywedodd yr Arlywydd Barroso: "Mae'r dewrder a ddangosir gan y ddau arweinydd cymunedol i ailddechrau sgyrsiau ac mae'r awyrgylch gadarnhaol y mae hyn wedi'i sbarduno ar yr ynys yn atgyfnerthu fy nghred yn y cyfle gwirioneddol i ddatrys mater Cyprus er daioni. Rwy'n disgwyl y bydd y trafodaethau'n mynd i'r afael â materion yn gyflym. o sylwedd a bod setliad terfynol yn cael ei ddarganfod er budd yr holl Gypriaid. Yn yr ysbryd hwn rydym wedi trafod heddiw sut y gall y Comisiwn chwarae ei ran orau i wella ei gefnogaeth i'r trafodaethau a gynhelir o dan nawdd y Cenhedloedd Unedig. Rydym hefyd wedi edrych i mewn i sut i gynyddu ein cymorth i ymgyfarwyddo cymuned Cyprus Twrci â'r dasg sylweddol i weithredu corff deddfau'r UE yn y rhagolygon o setliad terfynol. Ar y ddau gyfrif, mae angen i ni sicrhau bod ein cyflymder yn cyfateb i gynnydd yn y trafodaethau setliad a bod y ddau partïon yn cytuno. "

Sefydlwyd Grŵp Llywio Cyprus gan yr Arlywydd Barroso ym mis Ionawr 2009 fel modd i'r Comisiwn Ewropeaidd gefnogi'r trafodaethau setliad a chydlynu safbwyntiau ar agweddau ar setliad sy'n gysylltiedig â'r UE.

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus gwerth € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth ar ffurf gwarantau gwladwriaethol ar fenthyciadau newydd. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol). Nod y cynllun yw darparu hylifedd i gwmnïau hyfyw a brofodd aflonyddwch busnes oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y mesur Cyprus yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, mae'r cynllun (i) yn ymwneud â benthyciadau newydd sydd ag aeddfedrwydd o leiaf tri mis ac uchafswm aeddfedrwydd o chwe blynedd; (ii) yn rhagweld ymdriniaeth o'r warant wedi'i chyfyngu i 70% o brif egwyddor y benthyciad; (iii) yn darparu ar gyfer cydnabyddiaeth leiaf y warant; (iv) yn cynnwys mesurau diogelwch digonol i sicrhau bod y cymorth yn cael ei sianelu'n effeithiol gan y cyfryngwyr ariannol i'r buddiolwyr mewn angen; a (v) yn sicrhau y rhoddir cefnogaeth erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun € 1bn hwn yn galluogi Cyprus i gefnogi cwmnïau ac unigolion hunangyflogedig y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy ddarparu gwarantau gwladol ar fenthyciadau. Bydd y cynllun yn helpu'r cwmnïau hyn i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd sy'n eu hwynebu oherwydd yr argyfwng parhaus. Byddwn yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i'r atebion gorau i gefnogi cwmnïau yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd